halemasaaleبه گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> توسط رئیس جمهور برای ابلاغ به دستگاه ها، امضا شد.

به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری فارس، شناسایی و فراهم آوردن زمینه های رشد دانش آموزان دارای استعداد برتر، برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش پژوهان کشور در عرصه های جهانی و حمایت از پژوهش های علمی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد برتر از جمله وظایفی است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

همچنین در این اساسنامه هدف از تاسیس <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> [تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی،هدایت و تربیت استعدادهایبرترکشور در دوره تربیت رسمی و عمومی] عنوان شده و همچنین خاطرنشان شده است که <<رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود>>.

متن کامل این اساسنامه به شرح ذیل است:

اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>>

(جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه

به منظور تحقق <<عدالت آموزشی>> در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آینده کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده1: شخصیت حقوقی و نام

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت موسسه آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً بر اساس مقررات این اساسنامه اداره می شود. نام سازمان عبارت است از <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> که از این پس در این اساسنامه به اختصار <<سازمان>> نامیده می شود.

ماده2: هدف

هدف از تاسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی،هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دوره تربیت رسمی و عمومی.

ماده3: وظایف

1- شناسایی و فراهم آوردن زمینهlrm; های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانشlrm; آموزان در سراسر کشور

2- برنامه ریزی مناسب برای حضور دانشlrm; پژوهان کشور در عرصهlrm; های علمی پژوهشی جهانی

3- تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل بستگی ملی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

4-هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتربرای رفع نیازها و اولویت های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور

5- شناسایی، حمایت و استفاده از روش های بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ التحصیلان سمپاد

6- حمایت از پژوهش های علمی در زمینه های مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحباستعدادهای برتر

7- آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

8- تالیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه ای آموزشی برای ارتقای سطح علمی معلمان و دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

9-کمک به تامین امکانات مادی و کمک آموزشی برای دانش آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان

ماده4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

1- هیات امنا.

2- رئیس سازمان.

ماده5: هیات امنا

هیات امنا، عالی ترین مرجع سازمان در زمینه تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره امور آن است. ریاست هیات امنا بر عهده وزیر آموزش و پرورش است.

ماده6: ترکیب هیات امنا

1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنا)

2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان

3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

6- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان

7- یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه های علمیه

8- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

9- رئیس سازمان (دبیر هیات امنا)

10 الی 13- دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی(ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیات امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ التحصیلانمدارس سمپادمذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می شوند.

ماده7: وظایف هیات امنا

1- تایید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می شود

2- تعیین خط مشیlrm;های سازمان

3- بررسی و تصویب برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترامه سالانه سازمان

4- تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان

5- بررسی و تایید مقررات و آیین نامه های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان

6- تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی

7- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه های مصوب

8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

9- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست کم سه نفر از اعضای هیات امنا ارائه شده باشد.

10- انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8:

جلسات عادی هیات امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیات امنا تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیات امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق العاده هیات امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیات امنا و یا سه نفر از اعضای هیات امنا و با دعوت رئیس هیات امنا تشکیل می شود.

ماده 9:

مصوبات هیات امنا، با امضای رئیس هیات امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 10: رئیس سازمان

رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1- اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیات امنا

2- نصب و عزل در چارچوب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن در جلسات هیات امنا

4- تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیات امنا

5- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

6- حفظ و حراست اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان

7- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به هیات امنا

8- ارائه ترامه و صورت منابع و مصارف سالانه سازمان به هیات امنا

9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیات امنا و پی گیری آن پس از تایید هیات امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10- پیگیری و اجرای سایر مصوبات هیات امنا

11- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور مالی

ماده 12: بودجه و منابع مالی

بودجه سازمان از محل ردیف های بودجه کل کشور و کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تامین خواهد شد.

تبصره1: سازمان می تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.

تبصره2: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانه خود را برای کمک به سازمان اختصاص دهند.

تبصره 3: هدایای شخصیت های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت های موسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش نهاد رئیس سازمان و تصویب هیات امنا از دانش آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می شود اخذ می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین نامه مالی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده13: معافیت از مقررات عمومی

سازمان براساس آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون اام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 14: اموال و دارایی ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیات امنا برسد.

ماده 15:

به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تامین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد نیاز، باشگاه دانشlrm;پژوهان جوان به صورت موسسهlrm;ای غیر دولتی و هیات امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تاسیس و اداره خواهد شد.

ماده 16: اصلاح یا تغییر اساسنامه

هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:

1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- به پیشنهاد هیات امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 17:

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، 4 فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.


10 مهارتی که کودکان پیش دبستانی باید یاد بگیرند

برخی از مهارتها هستند که کودکان قبل از اینکه وارد مدرسه شده و تحت آموزشهای مدرسه قرار بگیرند باید آموزش ببیند. بیشتر این مهارتها نیز میتواند توسط والدین در منزل به کودکان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آموزش داده شود.در زیر به برخی از مهارتهایی که کودکان باید در آنها مهارت پیدا کنند اشاره شده است.

1- مدت زمان توجه :یکی از سخت کارها برای کودکان فراگیری توانایی ساکت ماندن و توجه کردن برای چند دقیقه است . این مهارتی است که می تواند باعث موفقیت کودکان در مدرسه شود.

2 - مهارت خواندن قبل از مدرسه :براساس نظریه دکتر کن گریزل از دانشگاه ویساکنسین ؛ توانایی یک کودک در مهد کودک و کلاسهای اول مدرسه در تشخیص کلمات وصدای آنها ،صداهایی که می تواند با دستکاری و تغییرات آنها کلمات جدیدی خلق کرد (در حقیقت توانایی ترکیب صداها و درست کردن کلمات ) در مهارتهای خواندن کلمات قبل از مدرسه نقش بسزایی دارد. در حقیقیت کودکان باید درک ارتباط بین اصوات و حروف مربوط به آنها را یاد بگیرند.و قادر به ترکیب کردن صداها و درست کردن کلمات کوتاه باشند.(تشخیص بسیاری از حروف اضافه و ضمایر و رابط مانند از،بعضی،برای،اینها و آنها و مواردی از این قبیل.)

پیش دبستان

3- مهارت نوشتن :خط خطی کردن کاغذ توسط کودک می تواند برای شما بی اهمیت باشد ولی در حقیقت این فعالیت شروع توانایی نوشتن برای کودک شماست.

4- مهارت ریاضی :درک ، شمردن و تشخیص اعداد قبل از مدرسه به یادگیری و مهارت پیدا کردن در ریاضی مدرسه کمک خواهد کرد.

5- مهارت گوش دادن :پیش دبستانی ها باید مهارتهایی را در یادگیری بهتر گوش دادن ،چگونه درست گوش دادن و درک توضیحات و دستورالعمل ها را فرا بگیرند.

6- مهارت حل مشکل :مهارتهای حل مشکل به همان اندازه که در تحصیلات آکادمیک مهم است در زندگی ما نیز مهم است . یک کودک پیش دبستانی باید به مهارت حل مشکل دست پیدا کند. عروسک های آموزشی و فعالیت ها و بازهای اینچنینی می تواند بهترین ابزار برای آموزش این مهارت به کودکان باشند.

7- مهارت برقراری ارتباط :مهارت ابراز احساسات و اعلام کردن نیاز ها و پرسیدن سوال از مهارتهای اساسی هستند که در موفقیت های بعدی در زندگی نقش مهمی دارد.
پیش دبستان

8 - خلاقیت :به گفته "Dr. Ashfaq Ishaq" موسس بنیاد بین المللی هنرهای کودک ؛
نفش حیاتی خیال پردازی، اکتشاف و خلاقیت در آموزش های کودک می تواند شروع یک راه پر از موققیت باشد. با قرار دادن ابزارها و فرصتهای زیاد جهت بازی هنری و خلاقانه برای کودک می توان این مهارت را در کودکان پرورش داد.

9 - مهارتهای اجتماعی :یادگیری مهارتهای اجتماعی یکی از راههای موفق شدن در محیط مدرسه برای کودکان می باشد که در بیشتر مواقع این مهارت بسیار ساده نادیده گرفته می شود.

10 - مهارتهای حرکتی :یادگیری مهارتهایی مانند کار با قیچی و کاردستی می توانند به کودکان در رشد مهارتهای حرکتی و موفقیت در پروژه های پیچیده در آینده کمک کند.

داوطلبانی که قصد تحصیل در مدارس سلام را دارند، ابتدا موظف هستند در تاریخ تعیین شده به سایت مراجعه کنند و فرایند پیشثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99را به انجام رسانند. پس از انجام ثبت نام، متقاضیان باید در زمان مشخص برای شرکت در آزمون ورودی مدرسه سلام شرکت کنند. پس از قبولی در آزمون ورودی، دانش آموز می تواند به تحصیل در این مدارس بپردازد.

بنابراین متقاضیان می توانند با توجه به مقطع تحصیلی خود در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم برایثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99اقدام نمایند. دقت داشته باشید که مجموعه مدارس سلام در دوره متوسطه اول دارای 14 مدرسه، در دوره متوسطه دوم دارای مدرسه و در مقطع پیش دبستانی و دبستان دارای 11 مدرسه می باشد.

شرایط ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99

مجموعه مدارس سلام جزو آن دسته از مدارسی است که فقط دانش آموزانی که از نظر سطح علمی در درجه بالایی قرار دارند را مورد پذیرش قرار می دهد. بنابراین دانش آموزان برای اینکه بتوانند درآزمون ورودی مجموعه مدارس سلام 98 - 99ثبت نام کنند، باید از معدل بالایی برخوردار باشند. به طور کلی می توان گفت داشتن معدل بالا یکی ازشرایط ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99می باشد.

پس از ثبت نام، متقاضیان باید در آزمون ورودی مدارس سلام شرکت کنند و امتیاز مورد نظر را برای پذیرش کسب کنند. یکی از ویژگی های تحصیل در مدارس سلام، پرداخت شهریه می باشد. از اینرو داوطلبانی که قصد تحصیل در این مدارس را دارند برای ثبت نام و تحصیل مم به پرداخت هزینه می باشند. جهت ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99، باید در تاریخ مقرر وارد سایتwww.salamsch.comشوید و گام به گام ثبت نام خود را انجام دهید. برای آگاهی از زمان ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 - 99 همین حالا وارد کانالمشاور گروپشوید.


رشته ادبیات و علوم انسانی چگونه است؟

دانش آموزانی که وارد رشته علوم انسانی می شوند باید توانایی بالایی دردروس ادبیات و زبان فارسی و عربی و مطالعات داشته باشند. علاوه بر توانایی بالا و نمرات خوب در این درس ها، علاقه به این دروس و لذت بردن از آنها نیز اهمیت زیادی دارد. نکته دیگر اینکه دانش آموزانی که رشته علوم انسانی را انتخاب می کنند و می خواهند از طریق آن به شغل آینده خود دست پیدا کنند، باید بدانند که صرفا اخذ دیپلم علوم انسانی نمی تواند هدف نهایی باشد و دانش آموزان پس از اخذ دیپلم باید وارد دانشگاه شده و حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی را اخذ نمایند. البته آنها می توانند بعدا وارد تحصیلات تکمیلی شده و تا کارشناسی ارشد و بعد دکترا و حتی پسادکترا ادامه تحصیل دهند.

کدام دانش آموزان بهتر است رشته علوم انسانی را انتخاب کنند؟

دانش آموزی که رشته علوم انسانی را می خواهد به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب می کند، بهتر است از ویژگی های زیر برخوردار باشد تا در پس از این انتخاب به موفقیت دست یابد:

 1. نمرات بالا در دروس ادبیات و عربی و مطالعات
 2. استعداد بالا در روابط اجتماعی
 3. علاقمندی به مشاغل اداری و آموزشی

چه درس ها و کتاب هایی در رشته علوم انسانی وجود دارند؟

مانند همه رشته های دیگر دبیرستان و متوسطه دوم، رشته علوم انسانی نیز دارای دو دسته دروس و کتاب است:

 1. دروس تخصصی علوم انسانی
 2. دروس عمومی

دروس عمومی موجود در رشته علوم انسانی با همه رشته های دیگر مشترک است و تفاوت فقط در دروس تخصصی است.

ادامه تحصیل دانشگاهی در رشته ادبیات و علوم انسانی به چه صورتی است؟

دانش آموزان پس از اتمام پایه دوازدهم می توانند در کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی شرکت نمایند. رشته های دانشگاهی قابل انتخاب در گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی را می توان به ۴ مقطع تحصیلی تقسیم کرد:

 1. کاردانی
 2. کارشناسی
 3. کارشناسی ارشد پیوسته

معمولا اغلب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه پس از کنکور سراسری، در مقطع کارشناسی هستند اما برخی از آنها نیز به صورت کاردانی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای پیوسته هستند. مدت تحصیل در این مقاطع تحصیلی دانشگاهی به صورت زیر است:

 1. کاردانی (تقریبا دو سال)
 2. کارشناسی (تقریبا چهارسال)
 3. کارشناسی ارشد پیوسته (تقریبا ۵ سال)

رشته های دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی کدام اند؟

گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی به پنج زیرگروه تقسیم می شود که به تناسب رشته های موجود در آنها، ضرایب دروس تخصصی تغییر می کند. برخی از رشته ها کاملا تخصصی بوده و صرفا از ادبیات و علوم انسانی می توان به آنها راه یافت اما برخی از دیگر رشته ها با سایر گروه های آزمایشی، مشترک هستند.


رپورتاژ

یکی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته هوشمند سازیمدارساست تا جایی که حتی خانواده های ایرانی به دنبال مدارسی هستند که دانش آموزان در آنمدارساز امکانات رایانه ای و تکنولوژی بیشتری برخوردار باشند . این هوشمند سازی می تواند شامل امکانات استفاده از رایانه و اینترنت در آموزش دروس مختلف دانش آموزان و یا استفاده از این امکانات برای یادگیری از راه دور دانش آموز باشد . یکی از مواردی که در این سیستم هوشمندسازی مدارس مورد توجه است نظارت و اطلاع والدین از وضعیت درسی دانش آموز از جمله نمرات ، تکالیف ، امتحانات درسی ، ثبت نام در آزمون های مختلف و کلاس های فوق برنامه است . وزارت آموزش و پرورش با استفاده ازسامانه همگامامکانات فوق را در اختیار دانش آموزان و والدین آن ها قرار داده است تا گامی مثبت در جهت هوشمند سازیمدارسبرداشته باشد . در ادامه این مقاله به معرفیسامانه همگاممی پردازیم .

امکانات سامانه همگام

همانطور که گفته شدسیستم همگام مدارسدو دسته امکانات متنوع را در اختیار کاربران قرار می دهد . برخی از امکانات این سایت مختص استفاده خود دانش آموز و برخی دیگر مختص استفاده والدین است تا بتوانند بر روی برنامه درسی فرزند خود نظارت لازم را داشته باشند . از جمله امکانات این سیستم می توان به امکانات دسترسی به سایت (مثل اطلاعات فردی و تغییر کلمه عبور ) ، مشاهده برنامه کلاسی ، شرکت در آزمون های آنلاین ، شرکت در آزمون های مختلف علمی از جمله آزمون تیزهوشان ، نمونه دولتی و المپیاد های علمی دانش آموزی ، شرکت در جشنواره ها و مسابقات ، شرکت در آزمون های مشاوره ای ، تکمیل فرم های مربوط به برگه هدایت تحصیلی ، دریافت نمرات کلاسی ، اطلاع از موارد انضباطی و تشویقی و اطلاع از تکالیف درسی نام برد . همانطور که مشخص است بسیاری از این امکانات هم برای دسترسی و استفاده دانش آموز و هم استفاده والدین آن ها می باشد . همچنین این سایت قسمتی دارد که آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به مدارس مختلف کشور و وزارت آموزش و پرورش را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که از طریق سایت hamgam.medu.ir قابل استفاده است .

نحوه استفاده از سامانه همگام مدارس به چه نحوی است

با توجه به اینکه درسایت همگامهر دانش آموزی صفحه مخصوص به خود را دارد باید پس از ورود به صفحه اصلی سایت اطلاعات خود را وارد نماید . این اطلاعات شامل کد ملی دانش آموز و رمزهمگاماست . کد ملی که همان شماره شناسنامه دانش آموز و در شناسنامه هر شخصی درج شده است . برای دریافت رمزهمگامنیز دانش آموز می تواند با مراجعه به مدرسه ای که در حال تحصیل است رمزهمگاممختص به خود را دریافت نماید . همچنین این رمز توسط کارشناس فناوری اطلاعات آموزش و پرورش هر منطقه ای صادر می شود . هر فرد با وارد کردن اطلاعات گفته شده وارد صفحه شخصی خود شده و می تواند از امکانات متنوع آن استفاده نماید .

مزیت استفاده از سامانه همگام

یکی از مهمترین دلایل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیگیری و نظارت مناسب والدین آن ها می باشد . با توجه به اینکه والدین دانش آموزان اکثرا دغدغه های شغلی و متنوع دیگری داشته و امکان مراجعه حضوری بهمدرسهبرای پیگیری وضعیت درسی فرزند خود ندارد ،سایت همگاماین امکان را به این والدین داده تا در هر زمان و مکانی بتوانند اطلاعات تحصیلی فرزند خود را بررسی نمایند .


با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1398 - 1399 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کنند.
به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. در ادامه پیشنهاد الحاقی لاشکی و سید حمایت میرزاده به این طرح بررسی شد و با 157 رای موافق به تصویب رسید.

براساس این ماده الحاقی دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1398 - 1399 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد وملاک ثبت نام در مدارس دولتیمتناسب با فاصله محل ست با مدرسه باشد.

براساس تبصره این ماده تاسیس هر نوعمدارس خاصصرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات دولت می رسد.

لاشکی در توضیح پیشنهاد خود برای الحاق این ماده بیان کرد: امروز مهم ترین مشکل کشور وجود انواع مدارس است؛ پولدارها در یک طرف قرار گرفته و بی پول ها در سوی دیگر هستند. در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدارس وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: ما امروز شاهد مدارسی با عنوان <<شاهد،هیات امنایی،نمونه مردمی، سمپاد،تیزهوشان، فرهنگیان>> هستیم. امروز آموزش و پرورش ما به سمت ناعدالتی پیش رفته است. براساس آخرین آمارها در متوسطه دوم در استان سیستان و بلوچستان بیش از 80 درصد افراد ترک تحصیل می کنند، چرا که جایگاهی برای خود در آموزش کشور نمی بینند.

محمدرضا صباغیان در موافقت خود با این پیشنهاد بیان کرد: امروز از هدف تعلیم و تربیت فاصله گرفته ایم و به سمت تجاری سازی مدارس رفته ایم. امروز عده ای با پول در بهترین مدارس و با بهترین امکانات تحصیل کرده و عده ای آنچنان در ضعف و بی پولی هستند که از تحصیل جا می مانند. برای یکبار هم که شده باید این معضل حل شود. در هیچ کجای دنیا وجود 24 نوع مدرسه مرسوم نیست.

نادر قاضی پور در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: امروز عده ای آموزش و پرورش را محل تجارت کرده اند. آموزش و پرورش باید اسلامی باشد. بعضا شاهد هستیم که یک فرد با پرداخت 50 تا 60 میلیون تومان در مدرسه ای خاص ثبت نام می کند. این تبعیض ها در آموزش و پرورش اسلامی معنایی ندارد. امروز در شهر تهران اگر یک دانش آموز یک دقیقه دیرتر به مدرسه برود با پیامک به اولیای او اطلاع می دهند، اما در شهرستان ها اگر یک بچه دو روز هم پیدایش نباشد کسی پیگیر او نیست. عده ای در مدارس لوکس با عناوین مختلف تحصیل می کنند و با پرداخت پول های میلیونی جلو می روند. مگر حکومت ما ساسانی یا شاهنشاهی است؟ آموزش و پرورش نباید محل درآمد افرادی خاص باشد.

در ادامه نمایندگان ماده 5 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده تبصره ماده پنج قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.2.25 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1379.2/21 احیا می شود و در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت (3 درصد) جایگزین عبارت تا (5 درصد) شد.


در حالی که قرار است تنوع مدارس طبق مصوبه مجلس کاهش یابد، برخی مدارس خاص در این مسیر بلاتکلیف هستند.

به گزارشتیزلند، به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، منوی رنگارنگ مدارس، موضوعی تکراری اما پر از حاشیه که سال هاست برای کاهش آن حرف و حدیث های بسیاری از آموزش و پرورش گرفته تا خانه ملت وجود دارد تا اینکه در نهایت دو روز پیش مصوبه ای مبنی بر کاهش تنوع مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی تصویب شد و منتظر نظر شورای نگهبان است. کاهش تنوعی که هرچند زمزمه های آن از بعد ازاعلام نتایج کنکور سراسریامسال مجدد شدت گرفت اما در اقدامی ناگهانی و در روزهایی که آموزش و پرورش در طرح های جدید بهارستانی ها پر رنگ شده بود، مصوب شد.

حالا این مصوبه جدید برای کاهش تنوع مدارس سوالات بسیاری را به دنبال دارد، منوی پر رنگ و لعابی که تا پیش از این هم در قالب دولتی و غیردولتی فعالیت می کردند اما شرایط خاص خود را داشتند حالا معلوم نیست چه سرنوشتی دارند.

کاهش تنوع مدارس، سمپاد را تحت تاثیر قرار داد

همین چند روز پیش بود که در نهایت بعد از یکسال انتظار، رئیس جمهور اساسنامه تبدیل مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان را به سازمان امضا کرد؛ اقدامی که بعد از سال ها تضعیف سمپاد انتظار می رفت گامی برای رشد و به تبع آن ارتقای جایگاه نخبگانی کشور باشد. اما مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تنوع مدارس، سمپاد را هم تحت تاثیر قرار داد و چنانچه فرض بر این باشد که مطابق با طرح اولیه مجلس، سمپاد صرفا مدرسه عادی دولتی باشد، جایگاه همان 2 درصد واقعی نخبه در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. همان گروهی که بارها و بارها مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بودند و طبق فرمایش اخیر ایشان، جوانِ نخبه، پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکلات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاملاً جدی اجرا و پیگیری کرد.

طرحی شتاب زده در کمین نخبگان

براساس آنچه کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند سمپاد به تدریج گام های اولیه برای رونق را در پیش گرفته است اما مصوبه اخیر مجلس برای کاهش تنوع ضمن آنکه اقدامی شتاب زده برای سمپاد بود، مسیری بهتر پیش می گرفت اگر با هماهنگی بیشتر آموزش و پرورش و در قالب یک لایحه از دولت به مجلس می رفت. در شرایطی که نطفه های پیشرفت سمپاد جوانه زده بود؛ مصوبه مجلس تصوراتی که برای پیشرفت این نهاد انتظار می رفت کمرنگ کرده است. از طرفی دیگر وقتی مدرسه ای پشتوانه 20 ساله دارد، حذف آن با مقاومت اجتماعی رو به رو خواهد شد، همانطور که در ماجرای حذف کنکور، علی رغم گذشت 8-7 سال، همچنان این شرایط وجود دارد.

کاهش تنوع و ارتقای کیفیت مدارس دولتی!

مدارس دولتیاین روزها در مواردی به عنوان آخرین گزینه برای تحصیل دانش آموزان مطرح هستند و برخی علت این موضوع را کاهش کیفیت این مدارس به دلیل تنوع می دانند، در حالی که در نگاهی عمیق تر وقتی مدرسه با مشکلات اعتباری، تخصیص نیافتن سرانه و مشکل نیروی انسانی مواجه است، مسائلی بنیادینی را می توان برای این مسئله در نظر گرفت و صرفا تنوع مدارس عامل آن نیست.

مدارسی مانندسمپاد یا مدارس استثناییبا توجه به نوع جامعه مخاطب آن شرایط خاصی را می طلبد که در مدارس سمپاد اساسنامه و ساختار در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش مطرح است.

اساسنامه سمپاد، کشتی نجات جامعه نخبگانی

برخی از کارشناسان و فعالان در عرصه فعالیت نخبگان معتقدند؛ حالا که سمپاد به تدریج رویکرد تغییر مسیر را پیشه کرده است، تصویب اساسنامه سمپاد نه تنها تناقضی با مصوبه مجلس ندارد بلکه می تواند این مدارس را تقویت کند اما مشروط بر آنکه تعامل هیئت امنا و مجلس را به دنبال داشته است.

حال کهاساسنامه سمپادامضا شد باید دید مراحل اجرایی کار کی به ثمر می رسد تا گام های بعدی سمپاد بهتر از قبل پیش رود، هرچند مشکلی که در این میان وجود دارد، نگاه به اساسنامه سمپاد است که با تاکید مقام معظم رهبری به امضا رسید و از درون آموزش و پرورش این اقدام چندان پررنگ نبود و اکنون نگرانی بر سر همکاری آموزش و پرورش با جامعه نخبگانی و سمپاد است.

کاهش تنوع مدارس بعد از مدت ها کلید خورد اما حذف برخی مدارس از قبیل سمپاد بدون آنکه پیش آگهی در این مورد تاکنون مطرح باشد، نگرانی های بسیاری از سرانجام این طرح آن هم در ضرب الاجل یک ساله در نظر گرفته شده برای آن، به دنبال دارد.


عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس برای کاهش تنوع مدارس منجر به تقویت مدارس دولتی می شود، گفت: طبق این مصوبه تمام انواع مدارس دولتی خاص از سمپاد تا نمونه دولتی حذف می شوند.

پایانی بر تنوع مدارس؛ سمپاد هم حذف می شود
به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری تسنیم، جبار کوچکی نژاد درباره مصوبه مجلس برای حذف تنوع مدارس اظهار کرد: با مصوبه روز گذشته مجلس تنوع مدارس در کشور کاهش پیدا می کند و براین اساسمدارس نمونه دولتی،هیئت امناییواستعدادهای درخشانمنحل شده و دو نوعمدرسه دولتیوغیردولتیخواهیم داشت و فعالیت هر نوع مدرسه به جز آن غیرقانونی است.

وی افزود: از این به بعد ایجاد هرنوع مدرسه خاص نیاز به مجوز مجلس دارد و براین اساس وزارت آموزش و پرورش باید مدارس را به گونه ای تاسیس کند که یا دولتی باشند یا غیردولتی.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مزایای کاهش تنوع مدارس گفت: کاهش تنوع مدارس قطعاً به نفع دانش آموزان است چرا که در گذشته مدارس دولتی خاص که امکانات بیشتری داشتند میزبان گروه خاصی از دانش آموزان بودند اما با حذف این تنوع، تمام مدارس دولتی می شوند و دانش آموزان می توانند با توجه به محدوده جغرافیایی محل زندگی در آنجا ثبت نام کنند و دیگر شروط خاصی برای ثبت نام نخواهند داشت.

کوچکی نژاد مطرح کرد: تنوع مدارس در کشور بسیار بالاست مدارس بسیار بالاست و آموزش و پرورش نمی تواند به مدارس دولتی بپردازد بنابراین نیاز است تنوع مدارس را کم کرد تا دانش آموزان مختلف کنار هم بنشینند و با هم یاد بگیرند.


مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش پرورش از تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر تا 12 دی ماه خبر داد.

به گزارش تیزلند، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علی رمضانی با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر، اظهار کرد: با توجه به تعطیلی مدارس در برخی از شهرها به علت آلودگی هوا و همچنین درخواست استان ها و به منظور فراهم کردن شرایط و زمان مناسب برای خلق آثار ارزشمندتر، زمان ثبت نام دانش آموزان و معلمان تا پایان روز پنج شنبه 12 دی ماه سال جاری تمدیدشده است.

وی افزود: انتظار می رود اطلاع رسانی به شکل مطلوب برای دانش آموزان و معلمان هنرمند سراسر کشور توسط ادارات کل استان ها انجام شود.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی خاطرنشان کرد: ثبت نام در این فراخوان از طریق سامانه همگام انجام می شود و دانش آموزان و معلمان می توانند با مراجعه به سامانه همگام به نشانی hamgam.medu.ir برای ثبت نام در این فراخوان اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش پرورش بابیان اینکه موضوع بیستمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری <<مدرسه شاد دلپذیر و پرنشاط>> است، گفت: دانش آموزان سراسر کشور در 20 رشته و گرایش مختلف و فرهنگیان نیز در 16 رشته و گرایش می توانند در این فراخوان شرکت کنند.


سوالات متداول مطرح شده توسط دانش آموزان که در این ویدئو توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری پاسخ داده شده است.
سوال شماره 11: وقتی به جلسه امتحان می روم، تقریبا آرامش دارم، اما بعد از گرفتن برگه امتحان و پاسخ دادن به چند سوال، اضطراب زیادی به سراغم می آید تا جایی که دیگر نمی توانم امتحان را ادمه دهم ! در چنین مواقعی باید چه کار کنم؟

سوال شماره 12: در مواقع امتحانی، افکاری به ذهنم خطور می کند که باعث وحشت و اضطرابم می گردد و برخی از این افکار باعث می شود که امتحاناتم خراب شود، برای رهایی از این افکار چه کنم؟

آنچه در این فایل تصویری مشاهده می کنید:

آمادگی برای امتحانات

تمرین تنفسی 2-4-2
پاسخ به سوالات آسان و تعریفی
عدم توجه به نتیجه پایانی
تمرین آزمون در منزل
تمارین تلقین تجسمی
خودگویی مثبت
استراتژی مشخص
تعیین هدف کوتاه مدت


اگر وقت کمی برای درس خواندن تا امتحانات دارید، نگرانی و استرس نداشته باشید با این تکینک ها می توانید در کمترین زمان به نحوه صحیح درس بخوانید و موفق شوید.

برای موفقیت در تحصیل باید مطالعه کردن اولویت اول زندگی تان باشد.

سوالات متداول مطرح شده توسط دانش آموزان که در این ویدئو توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری پاسخ داده شده است.
سوال شماره 13: من حافظه خیلی بدی دارم، زیرا بعضی از درس ها را زیاد می خوانم، اما در زمان جواب دادن و امتحان، مطالب را به خاطر نمی آورم باید چه کار کنم؟

سوال شماره 14: معمولا برای مطالعه بیش از اندازه وقت صرف کنم، اما نتیجۀ امتحاناتم خوب نمی شود، آیا من از نظر هوشی مشکل دارم؟

آنچه در این فایل تصویری مشاهده می کنید:

آمادگی برای امتحانات

بد حافظگی!
عدم علاقه به مطالعه ندارم = تصویر ذهنی مثبت
تکرار و مرور وجود ندارد
حل تمارین و مثالهای متنوع
معیار تعیین میزان هوش تنها نتیجه امتحان نیست!!!
وسواس مطالعاتی !
اصول مطالعه را بلد نیستید
حاشیه ها و مسائل محیطی


در بازی بومزی، سرعت عمل، توجه و تمرکز خود را به کار بگیرید و زیستگاه حیوانات را بدون اشتباه و سریع تر از بازیکنان دیگر بازسازی کنید و امتیاز بگیرید.

اگر فقط می خواهید یک بازی بخرید، شما به چیزی نیاز دارید که بارها با آن بازی کنید بدون اینکه برایتان تکراری شود یا با گذشت زمان جذابیتش را از دست دهد و شما همه فوت و فن های برنده شدن در آن را یاد گرفته باشید.بهترین بازی بری شما بازی فکری بومزی است.

در بازی فکری بومزی همه به دنبال سریع ترین راه برای بازسازی محیط زیست حیواناتی هستند که در اثر استفاده نا به جا از منابع طبیعی، ساخت و سازهای مخرب و گرمایش زمین آسیب دیده است.حیوانات، دیگر محل زندگی خود را نمی شناسند و از هم دور افتاده اند. باید به فکر چاره بود.

بازی های فکری و رومیزی نه تنها برای کودکان، بلکه برای بزرگسالان یک بازی لذت بخش و جذاب به حساب می آید.

بازی های فکری و رومیزی همیشه فرصت خوبی رو برای یه دورهمی گرم، صمیمی و دوستانه فراهم میکند. برای خرید بازی فکری بومزی از نشر هوپا، به فروشگاه اینترنتی کتابم کو مراجعه کنید.

** این بازی به زودی در فروشگاه اینترنتی کتابم کو قابل عرضه می باشد.**

شما می توانید جهت اطلاع از زمان توزیع بازی فکری بومزی به صورت اینترنتی به سایت www.ketabamkoo.com مراجعه کنید.

(021-88996316-17) - داخلی (528)


منابع ، تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1400ـ1399


1- محتوای آزمون مشتمل بر دو دستهسوالات << استعداد تحلیلی>> و << استعداد تحصیلی>>است. 50 % امتیاز آزمون مربوط به سوالات << استعداد تحلیلی>> و 50% آن مربوط به سوالات << استعداد تحصیلی >> است. (امتیاز آزمون، از طریق وزن دهی به نمرۀ کل استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی به نسبت 50% و 50% محاسبه و به صورت یک عدد بین 333 ، 33- و 100،000 بیان می شود).

2- منابع، تعداد و ضرایب سوالات آزمون و مدت زمان پاسخ گویی به آنها، به شرح جداول زیر است:

3-سوالات استعداد تحلیلیبه شیوه چهارگزینه ای (فقط با یک پاسخ درست ) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، ریشه یابی، طبقه بندی، و سازمان دهی مطالب و مباحث گوناگون طراحی م یشود. طراحی این سوالات صرفا مبتنی بر محتوای کتب درسی نخواهد بود.

4-سوالات استعداد تحصیلی، به شیوه چهارگزینه ای ( فقط یا یک پاسخ درست ) در سطح محتوای کتاب های درسی، با تاکید بر سطوح بالای شناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت های دو یا چند ماده درسی در برخی از سوالات، طراحی می شود.

5- سوالات در <<قرآن و معارف اسلامی>> از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود. اما داوطلبان اقلیت های دینی رسمی کشور ( مسیحیان ، کلیمیان و زرتشتیان)، به سوالات مشترک اقلیت های دینی ( براساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های دینی با کد 119/2 پایه هشتم چاپ سال 1397 و کد 920 پایه نهم چاپ سال 1398) پاسخ خواهند داد.

6- به ازای هر پاسخ صحیح ، 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، 1 امتیازمنفی برای دواطلب منظور می شود. برای سوالات بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره: چنان چه دواطلب در سوالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، 1 امتیاز منفی برای او منظور خواهد شد.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**


دستورالعمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان ابلاغ شد و بر اساس آن، ثبت نام این آزمون، 26 بهمن آغاز می شود.


ثبت نام داوطلبان سنجش پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهماز روز شنبه 1398/11/26 تا روز شنبه 1398/12/03 (به مدت 4 روز) از طریق سامانه ثبت نام به نشانیazmoon. medu . irانجام می شود.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**

توجه: تمامی فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان، صرفا متعهد به ارائه رمزهمگام به دانش آموزان می باشند. کارت ورود به جلسه ( شامل: نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، عکس داوطلب،مدارس استعدادهای درخشانانتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه)، پنج روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت نام به نشانیazmoon. medu . irدراختیار داوطلبان قرار می گیرد.

توجه: شرکت داوطلبان در جلسه سنجش، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است.

سنجش پایه هفتمدانش آموزان داخل و خارج از کشور ، راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 به صورت همزمان و نیزآزمون ورودی پایه دهمبرای دانش آموزان داخل و خارج از کشور و راس ساعت 14 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1399/02/04 به صورت همزمان برگزار می شود.


وزیر آموزش و پرورش، دستورالعمل سنجش و پذیرش دانش آموزان در مدارس استعدادهای درخشان را به استان ها ابلاغ کرد.
به گزارش تیزلند، به نقل از گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل سنجش و پذیرش دانش آموزان دبیرستان های دوره اول متوسطه و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت دبیرستان های دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 که توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و دیگر حوزه های مرتبط تدوین شده است را به استان ها و همچنین مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، ابلاغ کرد.


ثبت نام آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی از روز شنبه 10 اسفندماه 1398 و از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آغاز خواهد شد و در پایان روز سه شنبه 20 اسفندماه 1398 به پایان می رسد.

به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای بندهای (6 و 7) بخشنامه شماره 160150/700، آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) قبل از سال 1392 نهضت سوادآموزی را برگزار می کند.

به استناد بند (2) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش وپرورش مصوب 13 شهریور 97 و ماده (5) آئین نامه اجرایی شماره 79795/ت 56610 مورخ 30 شهریور 98 هیئت وزیران و بند (2/3) شیوه نامه شماره 160150/700 مورخ 2 آذرماه 98 وزارت آموزش وپرورش، ثبت نام این آزمون از فردا 10 اسفندماه 1398 و از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرسwww.hrtc.ir آغاز خواهد شد و در پایان روز سه شنبه 20اسفندماه 1398خاتمه خواهد یافت.

داوطلبان متقاضی ثبت نام در این آزمون، توجه داشته باشند که مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و ثبت نام در سایت مربوطه پس از اتمام مهلت یاد شده، غیرفعال خواهد شد. متقاضیان ثبت نام می توانند جهت آگاهی از اطلاعات و جزئیات مربوط به این آزمون به دفترچه راهنمای آن که از روز پنجشنبه 8 اسفند 98بر روی سایت اینترنتیwww.hrtc.ir قرار خواهد گرفت، مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، زمان آزمون مذکور در روز جمعه، 22 فروردین 99برگزار می شود. همچنین کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان تا اعلام نتیجه نهایی، انحصاراً از طریق سایت اینترنتی www.hrtc.ir انجام می شود و به مراجعات حضوری و تلفنی پاسخ داده نخواهد شد.

الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه در حوزه امور اداری و تشکیلات، ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی 1400- 1399 را در دستور کار داریم گفت: اجرای قانون استخدام حق التدریس نیز در دستور کار است. در این طرح آموزشیار نهضت سواد آموزی، مربیان مهد کودک و حق التدریس تحت شرایطی تبدیل وضعیت می شوند. در این راستا نمایندگان مجلس نیز استفساریه ای را به قانون استخدامی این نیروها اضافه کرد که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

وی با اشاره به شرایط اختصاصی برای استخدام حق التدریس ها اظهارکرد: تمهیدات لازم برای انجام آزمون استخدامی حق التدریسی ها صورت گرفته است؛ لذا10 اسفند ثبت نام و22 فروردین آزمون برای حق التدریسی ها برگزار می شود که اگر افراد نتوانند در این آزمون موفق شوند به خدمت آن ها در آموزش و پرورش پایان می دهیم.


جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی ابتدایی در هفته آینده اعلام شد.

به گزارش تیزلند، به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، با توجه به وم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، مدارس کشور در هفته گذشته تعطیل بود و در هفته آینده نیز فعلا تا دوشنبه تعطیل هستند.

بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش برنامه های آموزشی را پیش بینی کرده است که از طریق تلویزیون و فضای مجازی به دانش آموزان ارائه می دهد.

جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی ابتدایی برای هفته آینده که از شبکه آموزش پخش خواهد شد، اعلام شد.


به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس در مناطقی که توسط ستاد مبارزه با کرونا گرفته شده است، برنامه های درسی دانش آموزان در شبکه آموزش و از طریق معلمان با تجربه ارائه خواهد شد.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، به دلیل شیوع ویروس کرونا درکشور وتعطیلی مدارس در مناطقی که توسطستاد ملی مدیریتکرونا گرفته شده است، برای جبران برنامه درسی دانش آموزان، درس های آنان در شبکه آموزش و با تدریس معلمان با تجربه ارایه خواهد شد. برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه7) به طور زنده پخش می شود مطابق جدول اعلان است:

شنبه دهم اسفندماه:

٨:٠٠ ریاضی هفتم متوسطه اول

٨:٣٠. ریاضی هشتم متوسطه اول

١٠:٣٠ فارسی اول ابتدایی

١٠:٥٠ علوم سوم ابتدایی

١١:١٠ فارسی پنجم ابتدایی

١١:٣٠ شیمی ٣ (پایه١٢متوسطه)

١٥:٠٠ عربی ٢(پایه ١١ علوم انسانی)

١٥:٣٠ عربی ٣ (پایه ١٢ علوم انسانی)

١٦:٠٠ درس اخلاق حرفه ای (هنرستان های فنی حرفه ای وکار دانش)

١٦:٢٥ کارگاه نوآوری و کارآفرینی(پایه ١١ هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش)

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه سایر روزهای هفته پس از تهیه لیست نهایی دروس اعلام خواهد شد.


مدیر شبکه آموزش از پخش زنده تدریس دروس در سه مقطع تحصیلی از روز شنبه و در برنامه های صبحگاهی، ظهر و عصرگاهی این شبکه خبر داد.
به گزارش تیزلند، به نقل ازخبرگزاری مهر، مسعود افزادی مدیر شبکه آموزش در برنامه خبری گفت: از شنبه با یک کار فشرده و سنگین در چند بخش در طول روز برنامه های کلاسی را به صورت مکمل در این شبکه دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: بیش از 70 درصد برنامه های مدارس و سرفصل ها تدریس شده و ما کار مکمل انجام خواهیم داد.

به گفته وی بخش صبحگاهی در چند بخش مختص آموزش دروس ابتدایی، چند بخش در ظهر مختص تدریس دروس مقطع متوسطه اول و چند بخش عصرگاهی مختص تدریس دروس متوسطه دوم خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموعه ای از کارشناسان آموزش و پرورش در معاونت های مختلف کار جدی می کنند تا دبیران آشناتر به گفتار رسانه ای را برای تدریس دروس انتخاب کنند و جدول پخش فردا شب نهایی می شود و از شنبه برنامه ها به صورت زنده روی آنتن می رود.


نحوه اجرای طرح <<عید و داستان>> برای دانش آموزان ابتدایی در قالب اطلاعیه ای مشخص و در آن تاکید شد که دانش آموزان می توانند به انتخاب خودشان فقط یکی از فعالیت های سه گانه داستان خوانی، داستان نویسی و یا داستان گویی را انجام دهند و آموزگاران باید از اجبار دانش آموزان برای انتخاب فعالیت خودداری کنند.
به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، برای سومین سال تحصیلی است که آموزش و پرورش تکالیف و پیک های نوروزی را در مدارس ابتدایی ممنوع و داستان خوانی، داستان نویسی و داستان گویی را جایگزین آن کرده است.

حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز اخیرا اعلام کرد که امسال پیک نوروزی نداریم و اگر هر تکلیفی تحت عنوان عیدانه و غیره چاپ و هزینه از خانواده اخذ شود غیرقانونی است. نوروز 99 نیز طرح داستان و کتابخوانی و. دنبال می شود. ممنوعیت ورود کتب کمک درسی نیز همچنان برقرار است.

در اطلاعیه ابلاغی معاونت آموزش ابتدایی به استان ها آمده است که در راستای اجرای برنامه های تحولی معاونت آموزش ابتدایی و اهتمام در اجرای فعالیت یادگیری ایام نوروز (عید و داستان) در سال گذشته و ضرورت استمرار آن موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود:

نحوه اجرای طرح عید و داستان

<<دانش آموزان می توانند به انتخاب خودشان فقط یکی از فعالیت های سه گانه داستان خوانی، داستان نویسی و یا داستان گویی را انجام دهند. آموزگاران از اجبار دانش آموزان برای انتخاب فعالیت خودداری کنند.

آموزگاران بر اساس چارچوب این فعالیت توضیحات لازم را برای دانش آموزان و اولیاء ارائه کرده و اطلاعات مربوط به فعالیت های انجام شده دانش آموزان خود را به صورت دستی و یا تایپی تکمیل و برابر نمون برگ های ارائه شده تا 30 فروردین99 تحویل مدیر مدرسه کنند تا وی پس از جمع بندی و تکمیل آن جهت اقدامات بعدی به مناطق و یا نواحی آموزش وپرورش ارسال کند تا امکان جمع بندی نهایی آن در ادارات کل استان فراهم شود.

دانش آموزان و خانواده های آنها بر اساس چارچوب اعلام شده در انتخاب کتاب مناسب با سن دانش آموزان و دارای مجوزهای قانونی آزادی عمل داشته و در صورت انتخاب فعالیت داستان خوانی به هیچ عنوان نباید مجبور به خرید کتاب خاصی شوند.

بدیهی است آموزگاران و مدیران می توانند در انتخاب کتاب مناسب فقط راهنمایی لازم را داشته باشند.

اقدامات تبیینی و پشتیبانی

مدیران مدارس و روسای مناطق می توانند از ظرفیت سایر دستگاه ها و سازمان ها و خصوصا کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان، کتابخانه مساجد، مراکز شهرداری ها و یا افراد خیر با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه، برای تامین کتاب های مناسب به صورت رایگان برای دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار استفاده کنند.

بر اساس شیوه نامه طرح عید وداستان و نکات اصلاحی مورد اشاره فوق، اقدامات لازم به منظور آگاه سازی خانواده ها و معلمان از اهداف و نحوه اجرای طرح با روش های مناسب از جمله استفاده از رسانه های محلی انجام پذیرد.

معاونت ابتدایی استان پس از دریافت اطلاعات مناطق، خلاصه و جمع بندی نهایی اطلاعات را برابر نمون برگ ارائه شده تکمیل و تا 15 اردیبهشت 99 از طریق ایمیل به نشانی pri.g.amozeshi@medu.ir ارسال کنند.

توصیه هایی برای استفاده بهتر از دستاوردهای طرح

همه دانش آموزان باید به خاطر اجرای فعالیت های عید و داستان مورد توجه قرار گرفته و به فعالیت آن ها بازخورد مناسب شامل تشویق برای انجام فعالیت، ارائه نقاط قوت و نقاط قابل بهبود ارائه شود.

در کلاس های درس و در فعالیت های فوق برنامه و در برنامه های ویژه مدرسه فعالیت های انجام شده دانش آموزان ارائه شود.

در هفته بزرگداشت مقام معلم در هر مدرسه نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در طرح عید و داستان برگزار شود و از خانواده ها، مسئولان و مقامات محلی سایر دستگاه ها برای بازدید دعوت به عمل آید.

از ایجاد هرگونه فضای رقابتی و رتبه بندی آثار جدا خودداری شود.

به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معلمان در صورت مشاهده استعداد برتر در زمینه داستان نویسی بدون ایجاد حساسیت یک اثر از فعالیت دانش آموزان کلاس را به مدرسه معرفی تا به مناطق آموزش و پرورش برای بررسی های تخصصی و هدایت استعداد تحویل کنند.

لازم است نسبت به اختصاص فضا به منظور ارائه فعالیت های دانش آموزان در طرح عید وداستان در نمایشگاه های جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری اقدام و نمونه هایی از آثار در معرض بازدید همگانی قرار گیرد.

نحوه انجام فعالیت توسط دانش آموزان

داستان خوانی: دانش آموز می تواند به انتخاب خود، خانواده و یا کمک معلم یک کتاب داستان را بخواند و خلاصه آن را با دستخط خود بنویسد. مشخصات کتاب حتما در صفحه اول گزارش دانش آموز نوشته شود. دانش آموزان می توانند از کتابخانه یا دوستان خود کتاب را به امانت بگیرند.

داستان نویسی: دانش آموز می تواند با توجه به علاقه و رغبت خود در هر موضوع دلخواه داستانی را با دستخط خود بنویسد و در صورت علاقه و متناسب با آن نقاشی هایی را هم ترسیم کند.

همچنین دانش آموز می تواند گزارش سفر عید خود را به صورت مصور یا غیر مصور با دستخط خود بنویسد.

دانش آموز می تواند پای قصه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها و یا سایر افراد بنشیند و ضمن شنیدن قصه آن را با دستخط خودش در قالب کتاب داستان باز آفرینی کند.

داستان گویی: دانش آموز می تواند داستانی را با تخیل خود و یا از روی متن روایت کند و در صورت تمایل صدا و تصویر خود را در هنگام روایت داستان یا نمایش ضبط کند.

تذکرهای مهم

معلمان از ارائه هرگونه تکلیف، تکمیل جزوه و یا پیک آموزشی و. به دانش آموزان خودداری کرده و صرفا در چارچوب تعیین شده دانش آموزان را در یکی از سه محور داستان خوانی، داستان نویسی و داستان گویی در ایام عید راهنمایی کنند. بدیهی است مدیران و عوامل نظارتی استان ها و مناطق تابعه بر حسن اجرای این فعالیت نظارت خواهند کرد.

نمونه هایی از آثار برتر دانش آموزان پس از ارزیابی (حداقل 20 اثر در دوره اول و دوم ) با ذکر مشخصات کامل آن در محل دبیرخانه استان ها به منظور پیگیری های بعدی نگهداری شده و تا هفته دوم اردیبهشت 1399 به نشانی : pri.g.amozeshi@medu.ir ارسال شود>>.


سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مهلت ثبت نام در آزمون مدارس استعدادهای درخشان را تمدید کرد.

به گزارش تیزلند، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مهلت ثبت نام در آزمون مدارس استعدادهای درخشان تا ساعت 24 چهارشنبه 7 اسفندماه 98 تمدید شد.

این اداره از متقاضیان خواست ثبت نام را به ساعات آخر مهلت ثبت نام موکول نکنند.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**

توضیحات تکمیلی:

ثبت نام داوطلبان سنجش پایه هفتم سمپاد و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir انجام می شود.

تمام فرایند ثبت نام به صورت اینترنتی توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان، صرفاً متعهد به ارائه رمز همگام به دانش آموزان هستند.

سنجش پایه هفتم تیزهوشان دانش آموزان داخل و خارج از کشور، راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ چهارم اردیبهشت 1399 به صورت همزمان و نیز آزمون ورودی پایه دهم تیزهوشان برای دانش آموزان داخل و خارج از کشور، راس ساعت 14 بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 4 اردیبهشت 1399 به صورت همزمان برگزار می شود.


میام بریم تو کوچه بازی کنیم، میگن کرونا!

میایم بریم مدرسه، چیزی یاد بگیریم، با دوستامون بازی کنیم، میگن کرونا!

میایم بریم بیرون یه کتابی، بازی ای چیزی بخریم، میگن کرونا!

تو شرایطی که در جواب هر چی می گیم، فقط کرونا می شنویم، خرید اینترنتی کتاب و بازی فکری نعمته.

کتاب هاتون رو اینترنتی از سایت کتابم کو سفارش بدین و درب منزل تون بدون هیچ دغدغه ای تحویل بگیرین.

فروشگاه اینترنتی کتابم کو از امروز سفارشات مشتریان عزیز در شهر تهران رو در کمترین زمان ممکن و به صورت رایگان به درب منزلتون خواهد رسوند تا از این طریق ضمن خدمت رسانی شایسته در رفع سریع نیازهای مردم و کاهش هزینه ها، ایفای نقش داشته باشه.

همچنین می تونید برای رعایت نکات بهداشتی به جای پرداخت وجه نقد و استفاده از دستگاه پوز، نوع پرداخت خودتون رو از طریق درگاه یا عملیات کارت به کارت انجام دهید.


به گزارش تیزلند، به نقل ازخبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در شبکه یک سیما با تبریک هفته امور تربیتی به مربیان و معاونان پرورشی و تربیتی اظهار کرد: امیدوارم سیستم آموزشی ما هر روز پویاتر باشد و بتواند در جهت پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان حرکت کند.

وی ادامه داد: روزهای خوبی خواهد آمد و کرونا هم سپری خواهد شد و روزهای سخت گفته می شود هیچ وقت دوام نمی آورند اما آدم های سخت می ایستند و ایستادگی می کنند هر روز هم آغاز یک زندگی خوب و شیرین و فرصت خوب برای آموختن و یاد گرفتن است.

کمرئی اضافه کرد: خانواده ها امید داشته باشند که بچه هایشان در یک فضای یادگیری خوب قرار دارند و می توانند از موقعیت های یادگیری استفاده کنند و دانش آموزان با نشاط برای یادگیری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: به هر حال مدرسه تنها جایی نیست که از آن یاد می گیریم و امروز هرجا که فرصت یادگیری در آن باشد، مدرسه است؛ چه بسا مدرسه ای باشد که در آن یادگیری و تربیت اتفاق نیفتد و نتوانیم اسم آن را مدرسه بگذاریم اما محیط هایی باشند که بیش از مدرسه به ما یاد دهند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: موقعیت های خوبی فراهم است و به ما کمک می کند برای آنکه جبران آن چه که در اختیار نداریم راداشته باشیم.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص جزئیات امتحانات پایان سال و ارزیابی دانش آموزان ابتدایی، افزود: برای دانش آموزان ابتدایی طبق دستورالعمل تهیه شده و جلسات شورای عالی آموزش و پرورش، ارزیابی معلم مدنظر است که به شیوه کیفی و توصیفی انجام می شود همچنین امتحانات هماهنگ پایه ششم که به صورت منطقه ای برگزار می شد، امسال حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه در پایه های ابتدایی بعد از آنکه محتوای کتاب های درسی پایان و کار آموزش به اتمام رسید، ارزیابی دانش آموزان با محوریت معلم انجام می شود. اظهار داشت: بنابراین خانواده ها نباید نگران باشند، چون پیش بینی شده با توجه به اهمیت مهارت های پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن به ویژه در پایه های اول در صورت وم، برنامه جبرانی برای این دسته از دانش آموزان در نظر گرفته شود و در شروع سال تحصیلی آینده معلمان ارزیابی آن را انجام خواهند داد تا دانش آموزان مهارت های پایه را کسب کرده و به پایه بالاتر بروند، اطمینان از یادگیری صحیح مهارت های پایه جزو برنامه های آموزش و پرورش است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص مشکلات شبکه <<شاد>> نیز این طور توضیح داد که آموزش و پرورش قبل از راه اندازی شاد با توجه به ماموریت های ذاتی برای تداوم جریان آموزش اقدامات مختلفی را انجام داده بود و یکی از اقدامات در سطح ملی همکاری با صدا و سیما و تولید برنامه های آموزش تلویزیونی بود.

وی افزود: به همین دلیل در مناطق روستایی و عشایری که امکان دسترسی به فناوری ها وجود نداشت، درس نامه هایی توسط راهبران آموزشی تهیه و به درب منزل دانش آموزان برده شد و همچنین روسای مناطق موظف شدند، از در دسترس بودن آموزش برای دانش آموزان مناطقشان اطمینان پیدا کنند.

حکیم زاده با اشاره به اینکه برنامه های آموزش تلویزیونی همچنان ادامه دارد گفت: وجود یک اپلیکیشن با کاربرد آموزشی و محیط امن در قالب یک برنامه هماهنگ و منسجم و با قابلیت نظارت لازم بود تا منبع خوب محتوا را در اختیار دانش آموز، معلم و خانواده قرار دهد که مورد تایید آموزش و پرورش باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شروع کار به این بزرگی که در مقیاس جهانی آن هم در مدت کوتاه قابل ارائه است، مشکلاتی وجود دارد اما تلاش این است که هر روز اشکالات کمتر شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت آزمون تیزهوشان نیز توضیح داد: رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان در جریان آخرین اطلاعات این مسئله است، اما با توجه به جلساتی که برگزار شد آموزش و پرورش تابع پروتکل های وزارت بهداشت برای برگزاری امتحانات است اگر با توجه به شرایطی که وجود دارد به آموزش و پرورش قطعی اعلام شود شرایط برگزاری امتحانات با حفظ فاصله فیزیکی به چه صورت خواهد بود، تصمیم نهایی زودتر به اطلاع همه افرادی که داوطلب هستند می رسد اما هنوز این موضوع نهایی نشده و برای اطلاع رسانی فرصت است آموزش و پرورش مصمم است همه برنامه های خود را جلو ببرد اما متناسب با شرایط فعلی اقداماتی پیش بینی می کنیم که سلامت دانش آموزان حفظ و برنامه ها هم اجرا شود.

وی درباره تداخل زمان آموزش دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف در شبکه شاد گفت: زمان برگزاری کلاس ها شناور است، در دوره ابتدایی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر امکان برگزاری کلاس های درس وجود دارد که با توافق خانواده ها و دانش آموزان، معلم ساعت کلاس را انتخاب می کند اما اگر تداخلی وجود داشت می توان ساعت دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول را جابجا کرد و همزمان برنامه های دیگری از طریق تلویزیون وجود دارد که می توانند استفاده یا حتی آن را دانلود کنند.

حکیم زاده افزود: بر اساس دستورالعمل <<شاد>>، مدیران مدارس باید اسامی دانش آموزانی که امکان استفاده از شاد را ندارند، استخراج و با ذکر دلایل ارائه دهند و اقدامات جبرانی و جایگزین برای پیگیری برنامه های آموزشی آنها انجام شود.


به گزارش تیزلند، به نقل از روابط عمومی سازمان استعدادهای درخشان، ثبت نام المپیاد پژوهشی در سامانه hamgam.medu.ir فعال شده است.

بر اساس این گزارش اولین دوره المپیاد پژوهشی با عنوان انرژی و محیط زیست تا پایان تیرماه ادامه دارد.

دانش آموزان علاقمند جهت ثبت طرح های خود با هماهنگی پژوهش سراها اقدام نمایند.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، خسرو ساکی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برای برگزاری امتحانات تمام پروتکل های بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و ستاد کرونا ابلاغ شده مدنظر است، گفت: برای رعایت این پروتکل ها از مراقبین بهداشت وزارت آموزش و پرورش و شبکه های بهداشت محله های آموزش و پرورش بهره خواهیم گرفت.

وی اضافه کرد که اما با این وجود اگر تا هفدهم، باز هم نظر ستاد کرونا و وزارت بهداشت چیز دیگری باشد مبنا می شود، اما ما تمهیدات لازم را برای برگزاری امتحانات در تاریخ هفدهم آماده کرده ایم و مصمم هستیم که در این تاریخ اگر شرایط مهیا باشد امتحانات را برگزار کنیم.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که اکنون آیین نامه نحوه برگزاری امتحانات نهایی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده است؟ گفت: برنامه امتحانات با امضای بنده به همه واحدهای آموزشی، ادارات نواحی و مناطق آموزش و پرورش اعلام شده و زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، هفدهم خرداد ماه است.

وی این را هم گفت: تمهیدات لازم را اندیشیده ایم، دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کردیم که حدفاصل اجتماعی بین صندلی دانش آموزان باید بین 1.8 تا 2 متر مربع رعایت شود؛ یعنی دانش آموز تا صندلی جلوی و بغلی حدود دو متر فاصله داشته باشد.

به گفته ساکی ، پیش بینی کرده ایم که مراقبین بهداشت در مبادی ورودی سالن های برگزاری امتحانات حضور داشته باشند. دانش آموزان را به استفاده از ماسک و دستکش و رعایت پروتکل ها و فاصله ها توصیه کرده ایم. ما آماده ایم که امتحانات را برگزار کنیم. سوالات را طرح می کنیم و انشالله اگر مورد جدیدی نباشد با توکل بر خداوند متعال هفدهم امتحانات نهایی پایه دوازدهم را برگزار می کنیم.

ساکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه برگزاری امتحانات در کجا اعلام شده است؟ گفت: این برنامه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش و سایت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. این برنامه ها داخل مدارس نیز قرار گرفته و از طریق مدیر مدرسه و مناطق آموزش و پرورش قابل دسترسی است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره منابع امتحانات گفت: با توجه به اینکه آموزش ما امسال با شرایط شیوع کرونا مواجه بود به دو بخش تقسیم شد، بخش اول تا پایان بهمن ماه و حتی هفته اول اسفندماه، حدود 80 درصد کتب درسی در اکثر کلاس های پایه دوازدهم تدریس شده است و بخش دوم 20 درصدی بود که از طریق آموزش غیرحضوری توسط شبکه های تلویزیونی و بسترهای پیام رسان های موجود و شبکه شاد انجام گرفته است، لذا ما 80 درصد اول را برای همه دانش آموزان مبنا قرار دادیم و 16 نمره از این بخش سوال طرح می کنیم و برای چهار نمره باقی مانده یعنی بخش دوم نیز دو نوع سوال طرح می کنیم؛ چهار نمره از 20 درصدی که توسط آموزش غیرحضوری تدریس شده و چهار نمره نیز از همان 80 درصد قبلی.

دانش آموزانی که در آموزش غیرحضوری مشارکت داشتند در صورت تسلط بر سوالات می توانند به سوالات 20 درصد پایانی پاسخ دهند، اما اگر دانش آموزی که تعداد آنها بسیار کم است، به هیچ یک از شیوه های آموزش غیرحضوری نداشته اند برای آنکه حقی از آنها تضییع نشود، از همان 80 درصدی که 16 نمره سوال طرح شده این چهار نمره نیز طرح شده است که انشاالله انتخاب کنند و پاسخ دهند.

وی گفت: یعنی چه دانش آموزانی که به آموزش های غیرحضوری دسترسی دارند و چه دانش آموزانی که دسترسی نداشته اند بتوانند 20 نمره را از امتحانی که طراحی شده کسب کنند.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، محسن حاجی میرزایی در جمع خبرنگاران گفت: 80 درصد مطالب و محتوای درسی قبل از تعطیلی مدارس به صورت حضوری آموزش داده شده است، بنابراین 80 درصد نمره هم از این 80 درصد محتوا است.

وی افزود: اما 20 درصد باقیمانده مطالب هم قرار بود به صورت غیرحضوری آموزش داده بشود اما چون مطمئن نیستیم که همه این آموزش ها را دیده و از آن برخوردار شده باشند، بنابراین 20 درصد امتحانات انتخابی طرح می شود.

حاجی میرزایی در باره این 20 درصد سوالات امتحانی گفت: دانش آموزانی که از آموزش های مجازی برخوردار شده اند می توانند به سوالات طراحی شده از دروس تدریس شده در این ایام پاسخ دهند و کسانی که به این آموزش ها دسترسی نداشتند می توانند به سوالاتی که از دروس تدریس شده حضوری، پاسخ دهند بنابراین کسی که 80درصد آموزش دیده می تواند به راحتی به سوالات پاسخ دهد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، در این شیوه، یکسری سوالات امتحانات مشترک و 5 سوال انتخابی است و دانش آموز می تواند یا به 5 سوال طراحی شده از مطالب آموزش حضوری پاسخ دهند یا 5 سوال طراحی شده از آموزش های مجازی.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب به اعلام تاریخ نهایی سه آزمون کلیدی وزارت علوم پرداخت و افزود: پیرو انتشار جدول حاوی برنامه زمانی و تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ 23 مهر سال 1398 و 25 اسفند 98 منتشر شد، به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون های سراسری سال 99 می رساند به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبان و همچنین بر اساس جلسه تاریخ 14 اردیبهشت سال 99 ستاد ملی مقابله با کرونا تاریخ نهایی برگزاری آزمون های سراسری سال 1399 سازمان سنجش اعلام شد.

به گفته وی، این تاریخ ها به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسیده است.

سخنگوی سازمان سنجش خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیم نهایی صورت گرفته در ستاد مقابله با کرونا آزمون دکتری 99 روز پنج شنبه 26 تیر ماه، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته پنج شنبه 2 مرداد و جمعه 3 مرداد، کنکور سراسری پنج شنبه 30 و جمعه 31 مرداد، آزمون فنی و حرفه ای جمعه 14 شهریور و آزمون کارشناسی ناپیوسته جمعه 14 شهریور برگزار می شود.

پیش از این قرار بود آزمون دکتری روز جمعه 9 خرداد و آزمون ارشد در روزهای 22 و 23 خرداد ماه جاری برگزار شود.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که برای بار دوم و به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا و جا ماندن تعدادی از علاقمندان به شرکت در آزمون مدارس استعدادهای درخشان و پیگیری مکرر اولیای دانش آموزان، فرصت ثبت نام در این آزمون ها از روز شنبه 13 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت برای علاقمندان شرکت در آزمون ایجاد شده است.

در ادامه تاکید شده است که این آخرین فرصت برای شرکت در آزمون است و امشب به اتمام می رسد.

علاقمندان به شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در پایه های هفتم و دهم که در فرصت قبلی نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند، می توانند با ورود به سامانه آزمون به آدرس www.azmoon.medu.ir ثبت نام کنند.


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، درباره برگزاری امتحانات پایه نهم اظهار کرد: برگزاری امتحانات پایه نهم در اختیار مدرسه است. مدرسه خودش آزمون را طراحی و اجرا و سپس اعلام نتیجه می کند.

وی افزود: قبلا امتحانات پایه نهم به جهت تاثیر سوابق در هدایت تحصیلی و ورود به مدارس نمونه دولتی در آیین نامه، هماهنگ استانی برگزار می شد اما با توجه به شرایطی که اکنون وجود دارد بحث طراحی سوال و اجرا به مدارس واگذار شده و به این ترتیب شرایط نسبت به سال های قبل اندکی تعدیل می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نتایج امتحان حضوری از نتایج غیرحضوری قابل استنادتر است و به جهت تاثیر در هدایت تحصیلی و پذیرش در نمونه دولتی، امتحانات این پایه به صورت حضوری انجام می شود، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تصحیح اوراق به صورت الکترونیکی انجام می شود؟ اظهار کرد: تصحیح الکترونیکی اوراق را هیچ زمانی کامل اجرا نکردیم. این طرح بهمن 97 به صورت پایلوت اجرا شده اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها متوقف شد.

ساکی این را هم گفت: تصحیح الکترونیکی اکنون در دستورکار است و روی آن کار می کنیم. با تامین اعتبار و تکمیل زیرساخت ها این طرح را اجرا می کنیم.


ما در دبیرستان سلام سلیمه معتقدیم نوجوانانی که به طور مرتب ورزش می کنند، به طور متوسط تحصیلات موفق تری نسبت به هم سن و سالان خود دارند که اصلاً ورزش نمی کنند.

در عین حال ورزش و تمرین بدنی، اکسیژن زیادی را به مغز می رساند و به همین دلیل موجب افزایش حافظه و عدم خستگی فکری می شود و یادگیری را تقویت می کند .

بر این اساس در کنار فعالیت های آموزشی ، برنامه های منظم ورزشی برای دانش آموزان سلام سلیمه در نظر گرفته شده که به طور جدی پیگیری می شود و همین امر سبب افتخارآفرینی عزیزانمان در مسابقات ورزشی ، در رشته های مختلف شده است .

برگزاری کلاس های ورزشی ، دو ساعت در هفته در سالن مجهز ؛ و تقسیم بندی دانش آموزان با توجه به مهارت ها و استعدادهای فردی در گروه های ورزشی مختلف زیرنظر مربی های متخصص هر رشته و همچنین تمرین های آمادگی جسمانی گروهی از جمله کارهایی است که برای دستیابی به کسب این دستاوردهای ورزشی بسیار موثر بوده است .

جهت اطلاع و استحضار چکیده ای از دستاوردهای ورزشی دانش آموزان دبیرستان سلام سلیمه در ذیل آورده می شود :

_ کسب رتبه اول در رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی مدارس سلام

_ کسب رتبه دوم در رشته والیبال در مسابقات ورزشی مدارس سلام

_ کسب رتبه سوم در رشته بسکتبال در مسابقات ورزشی مدارس سلام

_ کسب رتبه سوم در رشته دارت در مسابقات ورزشی مدارس سلام

_ کسب رتبه اول در رشته شطرنج در مسابقات ورزشی منطقه

_ کسب رتبه دوم در رشته بدمینتون در مسابقات ورزشی منطقه

برای ورود به صفحه دبیرستان دخترانه سلام سلیمه اینجا کلیک کنید.

راه های ارتباط با دبیرستان دخترانه سلام سلیمه:

آدرس : مجیدیه شمالی ، میدان بهشتی ، ابتدای خیابان ولی زاده ، پلاک 39

تماس با ما : 2٢٣٠٠٩٨٥ - 22٣٠٠٩٨٦

وب سایت : http://salimeh.salamsch.com/

تلگرام : https://t.me/salamsalime

اینستاگرام : https://www.instagram.com/salimehsch


به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا، در مقررات عمومی دستورالعمل ثبت نام مدارس در سال تحصیلی جدید که 22 اردیبهشت ماه ابلاغ شد آمده است که اجرای محدوده بندی جغرافیایی برای ثبت نام دانش آموزان به استناد ماده 31 آیین نامه اجرایی مدارس صورت پذیرد.

به استناد ماده 30 آیین نامه اجرایی مدارس، برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه (به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی) در زمان ثبت نام مجاز نیست و نباید دانش آموزی به دلایل مذکور از ثبت نام محروم شود.

به منظور رعایت اصول تربیتی و باتوجه به اهمیت حفظ اعتماد به نفس کودکان در آغاز ورود به مدرسه، برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون برای نوآموزان پیش دبستانی و کلاس اولی در کلیه مدارس اعم از دولتی و غیردولتی در زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع است.

تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان مم به شرکت در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی هستند و شرکت نوآموزان پیش دبستانی در برنامه سنجش مطابق دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت آموزش ابتدایی وزارت متبوع انجام می شود.

به استناد ماده 7 اساسنامه مدارس عشایری مصوبه شماره 176882 مورخ یکم آذر94 ، سنجش بدو ورود دانش آموزان عشایری اامی و رایگان است و باتوجه به کوچ رو بودن عشایر بازه زمانی سنجش بدو ورود آنان تا پایان مهرماه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای ثبت نام دانش آموزان ابتدایی و پیش دبستانی و خانواده هایی که محل ست خود را تغییر می دهند باید مراجعه حضوری صورت بگیرد؟ گفت: پیش بینی شده تا جای ممکن مدارس به صورت سیستمی ثبت نام را انجام دهند. اما در ورودی دوره ها و یا مواردی چون تغییر محل ست که مراجعه حضوری لازم است، مدرسه باید برای جلوگیری از ازدحام و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تدابیری درنظر بگیرد تا مراجعه طبق حروف الفبا و یا سیستم نوبت دهی اینترنتی باشد.

حکیم زاده ادامه داد: در دستورالعمل ثبت نام اشاره شده است که مدارس باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنند تا خانواده ها بدون نگرانی و با آرامش و با رعایت نکات بهداشتی ثبت نام کنند.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری مهر،آموزش و پرورشاعلام کرده است که با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد ملی مبارزه با کروناامتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهماز 17 خردادماه آغاز می شود وامتحانات پایه نهمنیز به صورت مدرسه ای اما حضوری برگزار خواهد شد. این در حالی است کهآزمون های سراسریکه پیش از این قرار بود در خردادماه برگزار شد (آزمون دکترای سراسری و کارشناسی ارشد) از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو شد و دلیل آن اولویت قرار داشتن سلامت داوطلبان مطرح شد، به اواخر تیر به بعد موکول شد و آزمون سراسری کارشناسی نیز به آخر مرداد موکول شد. با این همه در خردادماه خیلی کثیری از دانش آموزان باید برای امتحانات به حوزه های امتحانی بروند و 10 امتحان را پشت سر بگذارند و این در حالی است که آموزش و پرورش برگزاری آزمون حضوری و یا غیرحضوری در سایر پایه های متوسطه را به شورای مدارس واگذار کرده است و در مقطع ابتدایی نیز معاون آموزش ابتدایی اعلام کرده است گرچه معلمان می توانند به صورت غیرحضوری از میزان یادگیری مهارت های خواندن و نوشتن و. دانش آموزان ابتدایی خصوصاً سال اول اطمینان حاصل کنند اما تاکید آنها بر این است هر دانش آموز به صورت حضوری برای یک ارزشیابی دقیق در مدرسه حاضر باشد.

در این میان هم خانواده ها نگران سلامت دانش آموزان هستند و هم دانش آموزان نگران این بخش و همچنین استرس امتحان دادن با ماسک و دستکش و. اما آموزش و پرورش معتقد است باید پرونده سال تحصیلی جاری بسته شود و برخی امتحانات نیاز است که به صورت حضوری برگزار شود گریزی از آن نیست.

پیش از این مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامتآموزش و پرورشدر گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که پروتکل ها برای برگزاری آزمون ها و خصوصاًامتحانات نهاییچیست، اظهار کرد: با حضور مسئولان مرکز سنجش آموزش و پرورش در وزارت بهداشت جلسه ای داشتیم و شرایط را کامل تشریح کردیم. قرار است فاصله امتحانات اضافه شود و سال گذشته همه امتحانات در یک روز بود و امسال این فاصله رعایت می شود و همچنین هر صندلی داوطلب از هر طرف دو متر با دیگری فاصله خواهد داشت. حوزه های امتحانی نیز افزایش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که الان سوال برخی از دانش آموزان این است که کنکورهای خرداد به تعویق افتاد آیا نمی شود امتحانات نهایی نیز به تعویق بی افتد، گفت: آنچه ما تا کنون پیش بینی کرده ایم با رعایت کامل پروتکل هاست و وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کردند امتحانات در خرداد برگزار می شود و مسئول برگزاری امتحانات نیز مرکز سنجش است اما ما به عنوان مجموعه ای که باید پروتکل ها را ابلاغ و بر آنها نظارت کنیم در آمادگی کامل هستیم.

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش ی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار در خصوص اینکه چرا برای حضور داوطلبان کنکورهای ارشد و دکترا در خردادماه ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفت کرد اما برای امتحانات نهایی با وجود نزدیک به 700 هزار نفر این مخالفت وجود ندارد آیا آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات در خردادماه اصرار دارد، بیان کرد: قرار استامتحانات نهایی در خردادماهبرگزار شود اما این به معنای آن نیست که ما اصرار داریم. مطمئن باشید که اگر با ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور هماهنگی نمی شد و آنها زمان امتحانات را تغییر می دادند، قطعاً به آن نگاه و تصمیمات احترام می گذاشتیم.

وی ادامه داد: اینکه ما بنا داریم 17 خرداد امتحانات نهایی را برگزار کنیم به این دلیل است که از نگاه مسئولان متخصص هیچ چیز سلامتی بچه ها را به خطر نمی اندازد وگرنه سلامتی دانش آموزان برای ما یک اصل است.

ساکی با اشاره به اینکه هر زمان احساس شود لطمه ای به سلامت دانش آموزان می خورد می شود فکر دیگری کرد، بیان کرد: ما به خانواده ها این اطمینان را می دهیم که سلامتی بچه های آنها اصل و اساس تصمیمات ماست.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه برخی از داوطلبان کنکور می گویند اینکه داوطلبان پایه دوازدهم فعلی قرار است از میزان کمتری از کتاب های پایه دوازدهم کنکور بدهند ولی آنها که سال های قبل دیپلم گرفته اند، از محتوای بیشتری کنکور می دهند، اجحاف در حق آنهاست اما از سوی دیگر دانش آموزان پایه دوازدهم هم این گلایه به جا را داشتند که باید امتحانات و کنکور از میزان دروسی که حضوری به آنها تدریس شده است، گرفته شود، نظر شما چیست، بیان کرد: به نظرم باید این طور به ماجرا نگاه کرد که آنها که پایه دوازدهم فعلی هستند، حضورشان تا اسفندماه در مدارس بوده است و زمان کمتری به آنها تدریس حضوری شده و زمان کمتری برای درس خواندن داشته اند. کمتر کلاس رفته اند و تحت استرس بیشتری هم بوده اند. هم برای امتحانات نهایی هم کنکور و هم موضوع کرونا. این عین عدالت است که برای آنها حذفیاتی صورت بگیرد و بر اساس آنچه واقعاً به همه آنها در کلاس درس آموزش داده شده است، امتحان گرفته شود.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، آخرین آمار دانش آموزان و مدارس شاهد را اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر 382 هزار و 160 دانش آموز در 1350 مدرسه شاهد تحصیل می کنند.

وی میزان شهریه دریافتی سال آینده را نیز اعلام کرد و گفت: کمک سرانه مشارکت دانش آموزان غیر شاهد در دوره ابتدایی حداقل 450 و حداکثر 850 هزار تومان، در دوره متوسطه اول حداقل 530 و حداکثر یک میلیون تومان و در دوره متوسطه دوم حداقل 640 و حداکثر یک میلیون و 300 هزار تومان است.

رزاقی کمک سرانه مشارکت دانش آموزان شاهد را نیز اعلام کرد و گفت: وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه دانش آموزان شاهد (فرزند شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر) مطابق با ارقام مندرج در جدول ذیل، از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین و پرداخت می شود. بر این اساس کمک سرانه دوره ابتدایی 450 هزار تومان، متوسطه اول 520 هزار تومان و متوسطه دوم 650 هزار تومان است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: وجوه فوق برنامه فرزندان آزادگان و جانبازان 50 تا 69 درصد معادل 75 درصد ارقام تعیین شده برای دانش آموزان شاهد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مابقی آن به عنوان سهم مشارکت توسط اولیای آنها پرداخت می شود.


دبیرستان سلام سلیمههمواره اهمیت خاصی به آموزش و نحوه ارائه آن به دانش آموزان قائل است .

به همین جهت برنامه ریزی های آموزشی ویژه ای برای دانش آموزان خود در نظر گرفته که با توجه به اجرای این برنامه ها ، موفقیت های بسیاری کسب نموده است.این برنامه ها شامل :

برگزاری ٤ ساعت کلاس های فوق برنامه ریاضی (دروس حساب و هندسه) ، برگزاری ٣ ساعت کلاس های فوق برنامه علوم ( دروس فیزیک،شیمی،زیست ) ، شرکت در آزمون های تستی و تشریحی مجموعه مدارس برتر ایران در ٤ نوبت و به چالش کشیدن مهارت های علمی دانش آموزان و توجه به استعدادهای فردی می باشد .

ثبت نام حداکثری دانش آموزان در آزمون های بین المللی و حوزه بودن دبیرستان برای این آزمون ها جهت رفاه حال دانش آموزان و ترغیب و تشویق دانش آموزان برای شرکت در آزمون ها نیز از جمله امکاناتی است که دبیرستان سلیمه برای دانش آموزان خود فراهم کرده است .

کار بر روی کتاب های تکمیلی مجموعه مدارس سلام شامل تمرینات تستی و تشریحی دروس ریاضی،علوم،ادبیات و تدوین جزوات تکمیلی در این دروس و درس عربی در کنار کتب آموزش وپرورش کمک شایانی به پیشرفت علمی دانش آموزان این دبیرستان کرده است .

داشتن کلاس های پرورش خلاقیت و کار بر روی هوش های هشت گانه دانش آموزان ، استعدادیابی دانش آموزان و معرفی استعدادهای درخشان به باشگاه المپیاد ، نیز از جمله فعالیت های این دبیرستان می باشد.

یکی از مهمترین عوامل دست یابی به این افتخارات آموزشی ، استخدام و به کارگیری دبیران مجرب و حرفه ای و همچنین استفاده از آزمایشگاه و کارگاه و سایت مجهز می باشد که دانش آموزان میتوانند آموخته های خود را به صورت عینی و ملموس ببینند .

جهت اطلاع و استحضار چکیده ای از *دستاوردهای آموزشی* دانش آموزان این دبیرستان در ذیل آورده می شود.

_ کسب *٤ دیپلم افتخار * در آزمون بردار

_ کسب *٧ دیپلم افتخار* در آزمون چیتا و راهیابی ٤ نفر به مرحله دوم مسابقات (IGO)

_ کسب *مدال طلای ریاضی* در آزمون بین المللی 10K

_ کسب *مدال نقره زیست* در آزمون بین المللی 10K

_ کسب *مدال برنز شیمی * در آزمون بین المللی 10K _ کسب *٢ دیپلم افتخار* در مسابقات ریاضی IMC و راهیابی به مرحله دوم مسابقاتWMC

_ کسب *٩ دیپلم افتخار* در مسابقات ریاضی کانگورو

برای ورود به صفحه دبیرستان دخترانه سلام سلیمه اینجا کلیک کنید.

راه های ارتباط با دبیرستان دخترانه سلام سلیمه:

آدرس : مجیدیه شمالی ، میدان بهشتی ، ابتدای خیابان ولی زاده ، پلاک 39

تماس با ما : 2٢٣٠٠٩٨٥ - 22٣٠٠٩٨٦

وب سایت : http://salimeh.salamsch.com/

تلگرام : https://t.me/salamsalime

اینستاگرام : https://www.instagram.com/salimehsch


از آنجا که جهان با سرعتی وصف ناشدنی به سوی پیشرفت و تکنولوژی گام برمی دارد و در حرکتی چند سویه هم به سوی پیچیدگی و هم به سوی گستردگی علم پیش می رود وم وجود پژوهش و پژوهشگر بیش از پیش احساس می شود.

دبیرستان سلام سلیمه اعتقاد دارد اجرای برنامه های پژوهشی در مدارس می تواند دانش آموزان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنان نهادینه کند.

با نهادینه کردن پژوهش در برنامه آموزشی دانش آموزان از همان سال های اولیه تحصیل، زمینه برای رشد و شکوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می شود.

در این راستا دبیرستان سلام سلیمه امکانات و برنامه ریزی منظمی را برای عزیزان خود فراهم نموده تا مدرسه محلی باشد برای آموزش جذاب و لذت بخش روش های تحقیق.

این امکانات و برنامه ریزی شامل:

فراهم نمودن محیط کارگاهی مجهز و مناسب

برگزاری هفتگی دو ساعت زنگ پژوهش برای هر کلاس در دو بخش تئوری و عملی

استعداد سنجی دانش آموزان و گروه بندی بر اساس هوش های هشت گانه

برگزاری کلاس های آموزش روش تحقیق و ارائه جهت شرکت در مسابقات ارائه سمینار درون مدرسه ای و مسابقات مجموعه مدارس سلام

شرکت در مسابقات پژوهشی اداره آموزش و پرورش و سلام کاپ

تقویت مهارت های فن بیان و اعتماد به نفس دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات تئوری و عملی

لازم به ذکر است که دانش آموزان برای شرکت در کلاس های کارگاهی نظیر رباتیک ، هوافضا، نانوفناوری ، ماشین شیمیایی، برنامه نویسی ، سازه های ماکارونی و الکترونیک زیر نظر مربی متخصص در هر رشته گروهبندی میشوند .

مختصری از دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان سلام سلیمه:

_ کسب رتبه دوم در رشته روانشناسی در مسابقات سلام کاپ

_ کسب عنوان برترین در رشته فیزیک در مسابقات سلام کاپ

_ کسب مقام اول در رشته فیزیک در مسابقات سلام کاپ

_ کسب عنوان برتر در رشته روانشناسی در مسابقات سلام کاپ

_ کسب مقام اول و دوم در رشته روانشناسی در مسابقات سلام کاپ

_ کسب رشته دوم در رشته پزشکی در مسابقات سلام کاپ

_ کسب رتبه سوم انشانویسی در جشنواره خوارزمی

برای ورود به صفحه دبیرستان دخترانه سلام سلیمه اینجا کلیک کنید.

راه های ارتباطی بادبیرستان دخترانه سلام سلیمه:

آدرس : مجیدیه شمالی ، میدان بهشتی ، ابتدای خیابان ولی زاده ، پلاک 39

تماس با ما : 2٢٣٠٠٩٨٥ - 22٣٠٠٩٨٦

وب سایت :http://salimeh.salamsch.com/

تلگرام :https://t.me/salamsalime

اینستاگرام :https://www.instagram.com/salimehsch


به گزارشتیزلند، به نقل از خبرنگار آموزش و پرورشخبرگزاری فارس، تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مسوولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به فکر برنامه ای جایگزین آموزش حضوری باشند.

از همان زمان، رایزنی ها با سازمان صدا و سیما انجام شد و،آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این آموزش ها به صورت زنده توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی انجام می شود؛ برنامه ای که فردا پنج شنبه ٨ خرداد از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش(7) پخش می شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠5 تا ٨:٢5 درس کار و فناوری پایه ٩

از ساعت ٨:٢5 تا ٨:45 درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ٨:45 تا ٩:٠5 درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

از ساعت ٩:٠5 تا ٩:٢5 درس زبان انگلیسی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت 11 تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١5 تا 13:45درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١4:٣٠ تا ١5 درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١5 تا ١5:٣٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١5:٣٠ تا ١6درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١6 تا١6:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١6:٣٠ تا ١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه 4 :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی وحرفه ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢5 درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil3D -رشته ساختمان - شاخه فنی وحرفه ای

از ساعت ٧:٢5 تا ٧:45 درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حونی شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش

از ساعت ٧:45 تا ٨:١٠ درس ورق طلا روی چوب ،پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:4٠ درس تفکر و سواد رسانه ای -پایه١١ -مشترک تمام زمینه ها

از ساعت٨:4٠ تا ٩:٠5 درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی وحرفه ای

از ساعت 9:05 تا 9:30 دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی وحرفه ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٣ - پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٣- پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، دانش آموزان پایه آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)، پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پیش حرفه ای استثنایی، دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی باید از 24 فروردین تا 23 خرداد ماه سال جاری اقدام به ثبت نام و سفارش کتاب های درسی کنند.

ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی، هفتم و دهم متوسطه نیز از هشتم تیرماه شروع می شود و از اول تیرماه امکان اصلاح و ویرایش ثبت سفارش کتاب های درسی برای دانش آموزان فراهم خواهد شد.

ثبت نام از طریق ورود به سامانهwww.irtextbook.irیاwww.irtextbook.comانجام می شود.

طبق اعلام سازمان پژوهش، با توجه به شرایط پیش آمده و وضعیت فعلی واحدهای آموزشی سعی شده از شیوه های منعطف برای ثبت سفارش کتاب های درسی استفاده شود. در این راستا دانش آموزان می توانند از طریق یکی از دو شیوه فردی یا گروهی نسبت به سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.

در شیوه فردی والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بخش سفارش دوره ای دانش آموزان و پرداخت الکترونیکی هزینه بسته آموزشی مورد نیاز خود را سفارش دهند.

در شیوه گروهی مدیران مدارس از طریقسامانه سنادبه بخش سفارش گروهی کتاب های درسی سامانه مذکور مراجعه کرده و به صورت جمعی نسبت به سفارش کتاب های درسی اقدام می کنند. درشیوه نامه ثبت سفارس کتاب های درسیآمده است که مدارس موظف هستند هرچه سریعتر با ورود بهسامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، نسبت به ثبت سفارش گروهی کتاب های درسی دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش آموز یا اولیای او به کافی نت ها پرهیز کنند.

دانش آموز یا اولیای دانش آموز صرفاً موظف به پرداخت هزینه کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد (ثبت شده در سامانه) است و دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.قیمت کتاب های درسی در دوره ابتداییبرای پایه اول 24 هزار تومان و برای پایه ششم ابتدایی 34 هزار و 500 تومان است.

قیمت کتب در دوره متوسطه اولنیز از 49 هزار و 500 تومان تا 59 هزار و 500 تومان متغیر است. در دوره متوسطه دوم به دلیل تکثر رشته هاقیمت کتاب های درسیمتفاوت است اما به عنوان مثال عمدتا در شاخه نظری قیمت ها از 52 هزار تا 71 هزار تومان تعیین شده است.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، رضوان حکیم زاده با اشاره بهآغاز ثبت نام مدارس از ابتدای خرداد، اظهار کرد: شیوه نامه ثبت نام را 22 اردیبهشت ماه به استان ها ابلاغ و سعی کردیم چالش هایی که سال گذشته وجود داشت را تا حد امکان پوشش دهیم. شیوه نامه امسال به طور خاص با توجه به شرایط کرونایی تنظیم شده است.

وی افزود: پیش بینی می کنیمثبت نام دانش آموزان ابتداییتا 31 مرداد به پایان برسد و اطلاعاتدانش آموزانواردسامانه <<سناد>>شود. با توجه به آیین نامه اجراییمدارس، برگزاریآزمونورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی در زمان ثبت نام مجاز نیست.

معاون آموزش ابتداییوزارت آموزش و پرورشبا بیان اینکه به روال سال گذشته برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون ورودی برای دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی در تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع است، گفت: دانش آموزان بدو ورود به دبستان مم به انجامسنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلیهستند.

وی همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی طرح <<خوانا>> از مهر ماه امسال، گفت: تدوین بسته های یادگیری طرح خوانا در حال انجام است. تقویت مهارت های خواندن، درک مطلب، بیان نظرات و احساسات، مهارت های نوشتن، ابراز وجود و آداب زندگی در این طرح دنبال می شود. روی مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن در کلاس اول حساسیت و تاکید داریم و دغدغه خانواده ها هم همین است.

حکیم زاده افزود: تلاش ما در همین راستا است و در ارزیابی پایانی کلاس اولی ها این قید را در دستورالعمل ابلاغی گذاشتیم که علاوه برمعلم، مدیرهم باید تایید کند که بچه ها مهارت خواندن و نوشتن پایه را فرا گرفته اند. این کار هم باید به صورت شفاهی و هم کتبی انجام شود.


به گزارشتیزلند، بهخبرگزاری ایسنا، وزارت آموزش و پرورش برای هرکدام از مقاطع و شاخه های تحصیلی شیوه هایی برای برگزاری امتحانات از حضوری تا غیرحضوری مشخص و اعلام کرده است و همواره تاکید می کند اگر امتحانات حضوری هستند باید تمام پروتکل های بهداشتی رعایت شوند.

ارزشیابی آخرِسالی ابتدایی ها چگونه است؟

ارزشیابی دوره ابتدایی همانند سال های گذشته توصیفی است؛ همچنینوزارت آموزش و پرورشاعلام کرده است که امسال امتحان هماهنگپایه ششمبرگزار نمی شود.

در دستورالعمل <<بازگشاییمدارسو نحوه برگزاری امتحانات>> که 24 اردیبهشت از سوی آموزش و پرورش ابلاغ شد شرایط اختصاصی ارزیابی دوره ابتدایی به این شرح است:

الف - در خصوصدانش آموزانکلاس اول باید با ارزیابی دقیق اطمینان حاصل شود دانش آموز کلیه حروف الفبا را به خوبی فراگرفته است و مهارت های خواندن و نوشتن در سطح پایه اول را به خوبی کسب کرده است، ارزشیابی شفاهی و کتبی این موضوع توسط معلم مربوط انجام می شود و نظارت و تایید آن بامدیرمدرسه خواهد بود.

ب- چنانچه به هر دلیل دانش آموز پایه اول در یادگیری حروف و مهارت های مورد نظر خواندن و نوشتن شایستگی لازم را کسب نکرده باشد، بایدبرنامهمشخصی برای تحقق این امر توسط معلم ارائه شود.

ج- مدیر مدرسه موظف است برای آن دسته از دانش آموزانی که به دلیل عدم دسترسی به فناوری و یابرنامه هایتلویزیونی و یا به هر دلیل دیگر در یادگیری محتوای درسی باقیمانده از زمان تعطیلی مدارس ضعف دارند، برنامه مشخص جبرانی با محوریت معلم کلاس تعیین کند.

د- در خصوص نحوه ارزشیابی پایانی و یادگیری دانش آموزان به صورت حضوری با غیرحضوری (به جز پایه اول) شورای مدرسه تصمیم گیری خواهد کرد.

تاکید بر ارزیابی کتبی از کلاس اولی ها در صورت امکان

رضوان حکیم زاده - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش توضیحات تکمیلی پیرامون برگزاری امتحانات و ارزشیابی اول تاششمی هاارائه کرد و با تاکید بر اینکه درباره کلاس اولی ها حساسیت بیشتری داریم، گفت: آزمون ها در مقطع ابتدایی وما حضوری نیست. تاکید ما این است که دانش آموزان در قالب دو یا سه نفر با حفظ پروتکل های بهداشتی بتوانند در مدارس جهت ارزیابی حضور پیدا کنند. اما اگر معلم بتواند به روش دیگری به این اطمینان برسد که دانش آموز هم از جهت نوشتاری و هم از جهت خواندن، مهارت های لازم را کسب کرده، اجباری برای حضور نداریم.

وی ادامه داد: دستورالعملی به مدارس ارسال کردیم و یک بند خاص در نظر گرفتیم تا علاوه بر ارزیابی که معلم انجام می دهد و این ارزیابی باید به صورت کتبی باشد تا دانش آموز بتواند حروف را بنویسد و بشناسند، مدیر مدرسه هم باید آن را تایید کند.

بر اساس این دستورالعمل معلم باید فرمی را برای تمام دانش آموزانش تکمیل کند و به صورت خاص برای دانش آموزان کلاس اول دبستان علاوه بر معلم، مدیر مدرسه هم باید نظارت کند تا این اطمینان حاصل شود، دانش آموز مهارت های اولیه را فرا گرفته است. باید در این فرم قید شود که معلم برای هر دانش آموز از چه روش هایی برای آموزش استفاده کرده است.

حکیم زاده درباره ارزشیابی از سایر پایه ها به ویژه کلاس ششمی ها گفت: تشخیص این موضوع با معلم است، معلم بر اساس ارزیابی از یادگیری دانش آموزان، گزارشی به مدیر مدرسه ارائه می دهد و شورای مدرسه درباره زمان امتحانات تصمیم گیری می کند آنچه برای ما مهم است این است که دانش آموزان همه محتوا را دریافت کنند و مطالب درسی را آموخته باشند.

وی درباره زمان اعلام نتایج ارزشیابی ها در دوره ابتدایی نیز گفت: در دوره ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی و با محوریت معلم است؛ وی هر زمانی که تشخیص دهد دانش آموزان یادگیری شان به اتمام رسیده، می تواند نتایج ارزشیابی را در کارنامه آنها ثبت کند.

امتحانات دبیرستانی ها چگونه برگزار می شود؟

نحوه ارزشیابی در پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم

طبق اعلام رئیس سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی پایانی خرداد ماه 99 دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم طبق تصمیم شورای مدرسه ترجیحا بعد از تاریخ ششم خرداد ماه به عنوان تکمیل فرآیند آموزش به صورت غیر حضوری انجام می شود.

ارزشیابی این دانش آموزان بر اساس مستندات و شواهد جمع آوری شده از مشارکت دانش آموز در فعالیت های آموزشی تربیتی داخل و خارج از کلاس درس و مدرسه، ارزشیابی حین آموزش های مجازی، ابتکارات و خلاقیت ها در موقعیت های یادگیری، پژوهش های دانش آموزی مرتبط با دروس، خلاصه نویسی، نتایج ارزشیابی های مستمر و تراکمی نوبت اول و مستمر نوبت دوم و سایر شیوه های ارزشیابی صورت می گیرد و نمره دانش آموز تعیین و به مدیر مدرسه ارائه می شود، این نمره در ستون ارزشیابی تکوینی و پایانی نوبت دوم (خرداد) ثبت و اعلام نتیجه می شود.

نحوه برگزاری امتحانات پایه نهم و زمان آغاز آن

با توجه به تاثیر نمرات دروس پایه نهم در فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان، تمامی امتحانات پایانی خرداد ماه 99 پایه نهم نیز به صورت حضوری برگزار می شود. امسال امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار نمی شود.

همچنین تمامی مراحل طراحی سوالات، برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق در مدرسه انجام خواهد گرفت. برنامه امتحانات پایانی پایه نهم بر اساس نظر شورای مدرسه به گونه ای تنظیم می شود که ترجیحا از ششم خرداد 99 شروع و تا 31 خرداد به اتمام برسد و نمرات حداکثر تا پایان هفته اول تیرماه 99 در سامانه ثبت شود.

طبق اعلام مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش آزمون نمونه دولتی پایه نهم به دهم نیز به صورت استانی برگزار و تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

نحوه برگزاری امتحانات کلاس دوازدهمی ها

- تمامی امتحانات پایانی خرداد ماه 99 پایه دوازدهم نظری اعم از نهایی و غیرنهایی(داخلی) به صورت حضوری برگزار می شود.

- امتحانات نهایی پایه دوازدهم نظری طبق برنامه اعلام شده و امتحانات داخلی پایه دوازدهم نظری نیز با تصویب شورای مدرسه تحت عنوان تکمیل فرآیند آموزش، به صورت حضوری برگزار می شود.

طبق اعلام کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 17 خرداد به صورت حضوری برگزار می شود و تا 16 تیر ادامه دارد و دانش آموزان تا 10 خرداد می توانند رفع اشکال انجام دهند.

ارزشیابی داوطلبان آزاد، ایثارگران و بزرگسالان از راه دور

ارزشیابی دانش آموزان داوطلب آزاد، ایثارگران، بزرگسالان و از راه دور به غیر از پایه دوازدهم، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی برابر آیین نامه های مربوط به صورت حضوری تا پایان خرداد برگزار می شود. امتحانات نهایی پایه های دوازدهم، سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مطابق آیین نامه های مربوط همزمان با دانش آموزان روزانه از تاریخ 17 خرداد شروع می شود.

تکمیل فرایند آموزش و ارزشیابی در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

تکمیل فرآیند آموزش و ارزشیابی دروس شایستگی های فنی، شاخه فنی و حرفه ای و استانداردهای مهارتی کاردانش (داخل و خارج هنرستان) از تاریخ 27 اردیبهشت تا 15 مرداد ماه با اولویت پایه دوازدهم با تصویب شورای مدرسه و هماهنگی اداره به صورت تراکمی و با برنامه ریزی و سازمان دهی هنرآموزان به صورت حضوری انجام می شود.

همچنین ارزشیابی پایانی خرداد ماه 99 دروس عمومی، شایستگی های غیرفنی و پایه فنی هنرستان ها به صورت غیر حضوری انجام می شود. این ارزشیابی بر اساس شناخت معلمان از میزان فعالیت های حضوری و غیر حضوری دانش آموزان و استفاده از سایر شیوه های ارزشیابی پیش گفته، انجام خواهد شد. بدیهی است در دروس پایه فنی و شایستگی های غیر فنی حصول اطمینان از آموزش حضوری و غیر حضوری و پودمان های باقیمانده با معلمان مربوطه خواهد بود.

در دستورالعمل <<بازگشایی مدارس و نحوه برگزاری امتحانات>> که 24 اردیبهشت ابلاغ شد آمده است که نمرات دروس شایستگی های فنی و استانداردهای آموزش مهارت به صورت <<جاری>>، در خردادماه لحاظ و پس از اتمام ارزشیابی در کارنامه خردادماه هنرجویان ثبت می شود.

در صورت عدم امکان ارائه دروس کارآموزی- کارورزی هنرجویان پایه یازدهم در تابستان سال جاری، این دروس در تابستان سال آینده (1400) ارائه خواهد شد.

اصول و پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری امتحانات

پروتکل های بهداشتی که دانش آموزان باید برای حفظ سلامت خود و سایر همکلاسی ها در هنگام تردد به حوزه ها رعایت کنند و اولیا گرامی نیز به آنها نظارت بیشتری داشته باشند از این قرار است:

1- از حضور زود هنگام در محل حوزه امتحانی و توقف در حوزه بعد از پایان امتحان خودداری شود.

2- در تمام مدت از ماسک و حتی المقدور از دستکش استفاده شود و بهتر است ماسک و دستکش ذخیره همراه داشته باشند.

3- از تجمع، دست دادن و صحبت مستقیم با همکلاسی ها در محیط حوزه و هنگام تردد در مسیرها خودداری شود.

4- مومات و مایحتاج خود نظیر نوشت افزار ذخیره (خودکارو.)، آب آشامیدنی، مواد خوراکی و. را به صورت شخصی تهیه کرده و با خود به جلسه امتحان ببرند و به هیچ عنوان از وسایل اشتراکی استفاده نشود.

5- از دست زدن و نشستن بر روی صندلی امتحانی دیگران خودداری شود، به عبارتی تنها و مستقیماً بر روی صندلی که شماره داوطلبی دانش آموز روی آن نصب شده است، مستقر شوند.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، عباس سلطانیان ضمن بیان اینکه با توجه به بخش نامه ای کهوزارت آموزش و پرورشدر 23 اردیبهشت ماه به تمام مدارس کشور ابلاغ کرده است، در دو پایه نهم و دوازدهم امتحانات به شکل حضوری برگزار خواهد شد افزود: دانش آموزان با حضور در مدارس در امتحانات کتبی مطابق با برنامه ای که تهیه شده، شرکت می کنند.

سلطانیان ادامه داد: سایر پایه ها که شامل پایه های هفتم و هشتم در دوره اول متوسطه و پایه های دهم و یازدهم در دوره دوم متوسطه می شوند، ارزشیابی به شکل غیر حضوری است و در حقیقت مسئولیت ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانش آموزان بر عهده معلمان و مدیران مدارس است.

وی درباره فرایندبرگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری دوره های اول و دوم متوسطهگفت: در روش غیرحضوری با توجه به اینکه اولویتوزارت آموزش و پرورشحفظ سلامت دانش آموزان است، تصمیم بر این شد که در پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم بدون حضور فیزیکی دانش آموزان در مدرسه، دبیران براساس شناختی که از دانش آموزان پیدا کردند که این شناخت را ما در بند 16 دستورالعمل کاملا تصریح کردیم که براساس آموزش های مجازی، تلویزیونی و ارتباطاتی که همکاران ما با دانش آموزان در پیام رسان های داخلی داشتند، ارزشیابی های غیر حضوری که به صورت برون خط ( آفلاین) یا به صورت آنلاین برگزار کردند، پژوهش های دانش آموزی که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته، خلاصه نویسی و شیوه های دیگر ارزشیابی، به یک قطعیتی می رسند و نمره دانش آموزان را اعلام می کنند که در کارنامه ها ثبت می شود.

سلطانیان تاکید کرد: ارائه هر نوع برنامه امتحانی که دانش آموز مجبور شود در مدرسه حضور یابد یا امتحانی که به صورت آنلاین برای همه دانش آموزان برگزار شود و تنها همین امتحان ملاک ثبت نمرات برای دانش اموزان شود، ما به شدت با آن برخورد می کنیم و تاکید کردیم که این قضیه اتفاق نیفتد تا براساس مواردی که ذکر شد، دبیران بتوانند نمرات دانش آموزان را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: پایه دوازدهمی ها برابرجدول برنامه امتحانات نهاییکه اعلام شده از 17 خرداد ماه امتحان دانش آموزان در حوزه های اجرایی آزمون آغاز می شود و تا 16 تیر ماه ادامه خواهد داشت و مطابق سنوات قبل دانش آموزان چه در دروس نهایی و چه در دروس غیرنهایی با حضور در مدرسه امتحان خود را می دهند اما در پایه نهم، یک تغییرات جزئی اتفاق افتاده است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در این باره توضیح داد: در سنوات قبل امتحان دانش آموزان پایه نهم به صورت هماهنگ استانی بود مثلا در شهر تهران سوالات به صورت واحد برای کل مناطق آموزش و پرورش تعیین می شد و دانش آموزان امتحان می دادند اما به جهت اینکه مدارس بتوانند برنام هفتگی خود را در امتحانات همگام کنند، با تعداد دانش آموزان مدرسه و قابلیت انعطاف داشته باشد تا بتوانند مدیریت خوبی را در بحث فاصله گذاری اجتماعی داشته باشند، ما امتحانات هماهنگ را لغو کردیم و امتحانات حضوری پایه نهم را در سطح مدرسه و با برنامه ریزی شورای مدرسه اعلام کردیم.

سلطانیان دربارهنحوه تعیین نمره از طریق ارزشیابی دانش آموزانگفت: ما در رابطه با بحث آموزش دانش آموزان از دهم اسفند ماه آموزش های تلویزیونی را شروع کردیم و تا امروز که آخرین روز اجرای این آموزش ها در شبکه های آموزش و چهار سیما است، قریب به 966 برنامه را تنها در شاخه نظری برای دانش آموزان دوره دوم اجرا کردیم.

وی ادامه داد: در کنار این آموزش ها همکاران ما در مدارس از طریق ارتباطاتی که با دانش آموزان داشتند، آموزش های لازم به دانش آموزان داده شد و حتی کلاس های مدارس تا دهم اسفند ماه برگزار بود و دانش آموزان بعد از امتحانات نیم سال اول حدود یک ماه در کلاس ها حضور داشتند بنابراین از مجموعه نمراتی که دانش آموزان در امتحانات نیمسال اول داشتند، هم نمرات تکمیلی مستمر هم نمرات پایانی نوبت اول و بخشی که در کلاس ها حضور داشتند، آموزش هایی که داده شده، گزارش هایی که همکاران در رابطه با دانش آموزان تهیه کردند و به آن ها پروژه ای دادند و با روش های مختلف، ارزشیابی کار را ادامه دادند؛ این در حالیست که مرجعیت معلم را به رسمیت شناخته ایم و معلمان می توانند براساس اطمینانی که از تحقق اهداف دروس کسب شده است، نسبت به ارائه نمره دانش آموزان در شرایط فعلی تصمیم گیری کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه معلمان چقدر برای این روش های تعیین نمره آموزش دیده اند، اظهار کرد: در بحث آموزش نه تنها برای دبیران بلکه برای مدیران مدرسه و استفاده آنان از فضای مجازی و آموزش های الکترونیکی دوره های ضمن خدمتی را تعریف کردیم که این دوره ها به تدریج برگزار می شود اما در شرایط فعلی با ویدیو کنفرانس هایی که با مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، معاونین آموزش متوسطه و روسای ادارات متوسطه نظری استان ها داشتیم، تاکیدات لازم شده و این افراد نیز نسبت به توجیه دبیران و مدیران مدارس اقدام کردند تا امسال بتوانیم با این شیوه با کمترین آسیب، پیک خطرناک را پشت سر بگذاریم.

سلطانیان درباره پروتکل های بهداشتی در نظر گرفته شده برای امتحانات حضوری گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت ماه دستورالعملی در رابطه با برگزاری امتحانات و آزمون تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله گذاری اجتماعی که مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود به آموزش و پرورش ابلاغ شد و ما این دستورالعمل را برای مدارس ارسال کردیم و آموزش های لازم به مدیران مدارس داده شد.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل اامات کلی با توجه به شرایط شیوع بیماری، بحث آماده سازی مدارس، کانون های برگزاری آزمون در خصوص بهداشت محیط ، فردی واطلاع رسانی به اولیاء، غربالگری و حتی تغذیه دانشآموزان در ایام برگزاری امتحانات به تفکیک گفته شده است. در رابطه با استریل کردن محیط و ایجاد آمادگی فضای آموزشی برای برگزاری امتحانات حدود یک میلیارد تومان در اختیار آموزش و پرورش استان های کشور قرار دادیم تا با اطمینان خاطر بتوانند این فضا را برای حضور دانش آموزان آماده کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره ثبت نام دانش آموزان نیز گفت: براساس دستورالعمل هایی که دادیم و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، در دوره اول و دوم متوسطه زمان شروع ثبت نام دانش آموزان از نیمه اول تیر ماه است یعنی؛ نهایتا از 15 تیر ماه ثبت نام دانش اموزان را آغاز می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ثبت نامی که در دوره اول و دوم داریم مربوط به پایه های ورودی یعنی پایه هفتم و دهم می شود، سایر پایه های میانی بدون حضور دانش آموزان و توسط مدیران مدارس انجام می شود. به مدیران مدارس تاکید کردیم که براساس محدوده بندی و نوبت دهی ثبت نام به گونه ای فرایند ثبت نام را مدیریت کنند که از ازدحام دانش آموزان و اولیاء در مدارس جلوگیری شود.

سلطانیان در پایان گفت: با توجه به ابلاغدستورالعمل بازگشایی مدارسو اختیاراتی که ما به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مدیران مدارس داده ایم، خواهشی که از همکاران واولیاء دارم این است که براساس این شیوه نامه عمل کنند و برای پایه هایی که اعلام کردیم دانش آموزان باید به شیوه غیر حضوری در آزمون ها و ارزشیابی ها شرکت و جدا از حضور دانش آموزان در مدارس جلوگیری کنند تا بتوانیم این فرایند را به خوبی مدیریت کنیم و سلامت دانش آموزان ما هم تضمین شود. اولیایی که در پایه های نهم و دوازدهم دانش آموز دارند باید به دستورالعمل های بهداشتی توجه کنند و به دانش آموزان آموزش های لازم را ارائه کنند.


به گزارشتیزلند، به نقل از خبرنگار آموزش و پرورشخبرگزاری فارس، مدارس کشور از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شد و مسلما موجب شد در آموزش، وقفه ایجاد شود اما مسوولان دستگاه تعلیم و تربیت برای حل این مشکل، به سراغ برنامه هایی رفتند.

یکی از این برنامه ها، آموزش تلویزیونی است؛ این آموزش ها از 10 اسفند آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد؛ برنامه های درسی فردا یکشنبه 11 خرداد که توسط آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش برای مقاطع مختلف تحصیلی به صورت زنده اجرا می شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:45 تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠5 تا ٨:٢5 درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢5 تا ٨:45 درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

از ساعت ٨:45 تا ٩:٠5 درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

از ساعت ٩:٠5 تا ٩:٢5 درس فرهنگ و هنر پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا 11درس ریاضی و زندگی پایه اول

از ساعت 11 تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١5 تا 13:45درس فارسی و زندگی پایه ششم

شبکه 4 :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی وحرفه ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢5 استاندارد طراحی عمومی-طراحی طبیعت بی جان با قلم فی-پایه١٠- رشته چهره سازی -شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢5 تا ٧:55 توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا-پایه١٢- رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی- شاخه کاردانش

از ساعت ٧:55 تا ٨:١5 مفاهیم ارتباطات رسانه های ورزشی-پایه١٠- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای

از ساعت ٨:١5 تا ٨:5٠ استاندارد کاربر دایکتور -پایه١٢-رشته تولیدمحتوای الکترونیکی -شاخه کاردانش

از ساعت٨:5٠ تا ٩:٣٠ نصب و راه اندازی پخش کننده سرمایشی-گرمایشی- پایه١٢- رشته تاسیسات مکانیکی-شاخه فنی وحرفه ای

از ساعت 9:٣٠ تا ١٠:٠٠ سیستم سوخت رسانی -پایه١٢-رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی وحرفه ای


به گزارشتیزلند، به نقل ازسازمان ملی پرورش استعداد های درخشان، به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند؛زمان برگزاری آزمون ورودی سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان در سال تحصیلی 1400-1399؛ در تاریخ 1399/04/27می باشد.

زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم تیزهوشان در 1400 - 99، در تاریخ 27 تیر ماه 99 روز جمعه ساعت 9 صبح است .

زمان برگزاری آزمون ورودی پایه دهم تیزهوشان1400 - 99، در تاریخ 27 تیر ماه 99 روز جمعه ساعت 14 (2 بعد از ظهر) است .

در ضمن زمان واریز مبلغ ثبت ناماز طریق سامانه ثبت نام به نشانیazmoon.medu.irاعلام می گردد.

**دانلود دستور العمل آزمون ورودی مدارس دوره اول و دوم استعدادهای درخشان 1400-1399**


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، خسرو ساکی با بیان اینکه آموزش مجازی در دنیا سابقه دارد و برای اولین بار نیست که اجرا می شود گفت: از گذشته برخی مدارس وارد امر آموزش مجازی شده بودند و از قدمت آموزش از راه دور نیز سال ها می گذرد.

وی درباره اینکه آیا نتایج سنجش آموزش مجازی قابلیت استناد و ثبت در سوابق را دارد یا خیر؟ افزود: چون غیرمترقبه وارد جریان کرونا شدیم، چند فعالیت را انجام دادیم. ابتدا به صورت خودجوش همکاران معلم با استفاده از امکانات و شبکه های پیام رسان که در اختیار داشتند آموزش را ادامه دادند و شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی نیز آموزش ها را دنبال کردند. با توجه به اعتباری که نظر معلم دارد با اتکا به نظر معلم می توانیم ثبت سوابق را داشته باشیم.

وی درباره هدایت تحصیلی گفت: برخی آیتم های هدایت تحصیلی در قالب نظرخواهی است و در حالت عادی هم نظر معلم و خانواده در فرم ها ثبت می شود و همه فرایندها حضوری نیست.

ساکی در پاسخ به اینکه پس دلایل به مدرسه رفتن بچه ها در این شرایط چیست؟ اظهار کرد: با وجود اینکه آموزش مجازی شیوه پذیرفته شده ای است اما صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند در دوره ابتدایی و متوسطه هیچ چیزی جای کلاس فیزیکی و آموزش حضوری را نمی گیرد زیرا علاوه بر انتقال آموزش، رشد تربیتی، اخلاقی، دینی و . نیز دنبال می شود اما در مقاطع بالاتر و در دانشگاه های معتبر دنیا دانشجوی مجازی داریم.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه علت و ریشه اصرار به برگزاری آزمون حضوری در این شرایط چیست؟ گفت: ما هم به دغدغه مردم احترام می گذاریم. از همه مهمتر سلامت دانش آموزان است و به دنبال این نیستیم که سلامت آنها به خطر بیفتد. همه دانش آموزان را فرزندان خود می دانیم و به گونه ای حرکت می کنیم که سلامت آنها به خطر نیفتد. به نظرات تخصصی احترام می گذاریم و ستاد ملی مدیریت کرونا، مهار بیماری را هوشمندانه هدایت می کند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. 10 پایه تحصیلی آزمون و ارزشیابی غیرحضوری انجام می دهند و تصمیم گیری در اختیار شورای مدرسه است.

ساکی ادامه داد: اما پایه نهم و دوازدهم پایه های سرنوشت سازی هستند. در کشور خودمان مطابق تصمیم ستاد کرونا اقدام می کنیم. ستاد پروتکلی را به ما برای تمام واحدهای آموزشی ابلاغ کرده است. مجری، ناظر و دستورالعمل اجرایی برای تامین سلامت دانش آموزان مشخص است.

وی با بیان اینکه در این دستورالعمل موبه مو مشخص شده که چه طور خدمت رسانی کنیم گفت: اطلاع رسانی های لازم در این باره صورت گرفته است. در آموزش و پرورش چون نمرات پایه نهم ضریب 3 در هدایت تحصیلی دارد، آزمون حضوری می گیریم که البته شخصا تصمیم گیرنده نهایی نبودیم و با ستاد ملی کرونا هماهنگ بوده ایم.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای رعایت ضوابط بهداشتی، تقسیم مسئولیت صورت گرفته است. مدیرکل و روسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش مسئولیت کلی نظارت را برعهده دارند تا گنایی و بهداشت محیط و فاصله گذاری اجتماعی انجام شود.

ساکی تاکید کرد: اگر این پروتکل ها رعایت شود ما هم همانند دیگر اقشار و مشاغل کار خود را انجام می دهیم تا نظام آموزش و پرورش و نظام عالی برای سال آینده دچار خلل و مشکل نشود. اگر آزمون پایه دوازدهم را برگزار نکنیم آموزش عالی دچار مشکل می شود.

وی با بیان اینکه در پایه نهم امتحان هماهنگ استانی حذف و آزمون در سطح مدرسه است گفت: شورای مدرسه می تواند درباره تعداد حضور بچه ها برای آزمون بسته به امکاناتی که در اختیار دارد، تصمیم گیری کند. اختیار برگزاری آزمون و طراحی سوالات و تصحیح اوراق نیز برعهده شورای مدرسه است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بچه ها مم هستند خودشان ماسک و دستکش تهیه کنند گفت: برای 10 درصد پیش بینی کردیم تا اگر دانش آموزی ماسک و دستکش به همراه نداشت بتواند آن را دریافت کند و امتحان بدهد. در پروتکل ها، حمایت و صیانت از معلمان هم کاملا مشخص شده است.

وی به حادثه قتل رومینا دختر 14 ساله تالشی نیز اشاره کوتاه داشت و گفت: بنده سال های قبل مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز بودم و ارتباط مستقیم با آسیب های اجتماعی داشتم. ستادی در وزرات کشور با دستور رهبری شکل گرفت و آنجا اعتبارات خاصی به چند دستگاه اجرایی دادند که مباحث شناسنامه الکترونیکی و خدمات ریشه ای را برای پیشگیری انجام دهند.

وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر افزود: آموزش و پرورش در همه زمینه ها با محدودیت هایی مواجه است اما چون مسائل اجتماعی مورد تاکید رهبری است یک شورای هماهنگی در سطح کشور دارد و ما در البرز جزو استان های پایلوت بودیم که اگر این اقدامات مداخله ای تداوم یابد و به نتیجه برسد بخشی از مشکلات حل می شوند.


به گزارشتیزلند، به نقل از خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، طبق اعلام مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهمان شدن دانش آموزان در امتحانات پایه دوازدهم بلامانع است.

در نامه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره آمده است: با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا در کشور، مهمان شدن دانش آموزان پایه دوازدهم شاخه نظری در امتحانات پایانی نوبت دوم با رعایت مفاد تبصره های یک و دو ماده 55 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه و دانش آموزان پایه نهم با رعایت مفاد ماده 17 آیین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوسطه در ارزشیابی نوبت دوم سال تحصیلی جاری "خرداد 99" بلامانع است.

در همین رابطه حسین ریاحی نژاد مدیر کمیسیون مقررات شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: آئین نامه آموزشی این اجازه را می داد که دانش آموزان در امتحانات شهریور و دی ماه بتوانند در مدرسه ای نزدیک به محل ست خود امتحان دهند اما این اجازه برای امتحانات خرداد وجود نداشت؛ به دلیل شرایط کرونایی کشور سعی کردیم موضوع را منعطف کنیم و این اجازه صادر شد تا دانش آموزان در امتحانات خرداد ماه هم بتوانند در نزدیکترین مدرسه به محل ست امتحان بدهند.

وی افزود: این امکان برای دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم فراهم است اما مدرسه مبدا حتماً باید گواهی و فرمی که حاوی مشخصات دانش آموز است به مدرسه مقصد ارسال کند.

ریاحی نژاد با اشاره به اینکه هم دانش آموز می تواند تقاضای تغییر حوزه امتحانی را داشته باشد و هم آموزش و پرورش می تواند پس از بررسی این کار را انجام دهد، گفت: امکان تغییر حوزه امتحانی در مدارس شبانه روزی نیز فراهم است تا دانش آموزان بتوانند در حوزه های امتحانی نزدیک به محل ست خود مهمان شوند تا دیگر نیازی به اسکان آنها نباشد.

امتحانات دانش آموزان پایه نهم که به شیوه مدرسه ای برگزار می شود، آغاز شده است و امتحانات نهایی از روز شنبه 17 خرداد آغاز می شود.

سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم می شود:

1. از 80 درصد محتوای کتاب های درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است 16 نمره سوال طراحی می شود که دانش آموزان مم هستند به تمام سوالات پاسخ دهند.

2.برای 4 نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی می شود. نوع اول از 20 درصدی که به صورت غیرحضوری از طریق شبکه های تلویزیونی، ابتکارات دبیران و شبکه شاد تدریس شده و نوع دوم از محتوای 80 درصد قبلی که تدریس حضوری شده است، در این بخش دانش آموزان اختیار دارند که برای کسب 4 نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب کرده و پاسخ دهند.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری مهر، سید جواد حسینی طی نامه ایدستورالعمل اجرایی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و دانش آموزان با نیاز های ویژه سال 1399 را به استان ها ابلاغ کرد.

بر این اساس، با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال 1399 از تیر ماه زیر نظر شورای ت گذاری و برنامه ریزی سنجش اجرا خواهد شد.

بر اساس این دستور العمل، ترکیب اعضای شورای ت گذاری و برنامه ریزی سنجش شامل معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی (رئیس شورا)، معاون تشخیص و پیشگیری پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی(نایب رئیس شورا )، معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مدیر بهداشت، تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی ( دبیر اجرایی)است.

بر اساس این دستورالعمل مصوبات شورای مزبور از طریق رئیس شورا(معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور) به ستاد هماهنگی اجرای سنجش که در استان ها تشکیل خواهد شد ابلاغ می گردد و ستاد هماهنگی اجرای سنجش استان نسبت به اجرای این مصوبات مم خواهد بود.


به گزارشتیزلند، به نقل ازمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سازمان پرورش استعدادهای درخشان جداول زمان بندی برگزاری فرآیندهایآزمون های مرحله دوم المپیادهای علمیوتاریخ برگزاری سنجش و پذیرش ورودی پایه هفتموآزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشانرا اعلام کرد.

براین اساس فرآیندآزمون های مرحله دوم المپیادهای علمیاز تاریخ 20 تیرماه شروع و تا تاریخ 26 تیرماه ادامه خواهد یافت.

همچنین زمان تاریخ برگزاریآزمون ورودی پایه هفتموآزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان27 تیرماه خواهد بود.


به گزارشتیزلند، به نقل از گروه آموزش و پرورشخبرگزاری فارس، معاونت آموزش متوسطه طی نامه ای دستورالعمل آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 1400-1399 را جهت اجرا به استان ها ابلاغ کرد.

بر این اساس در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، آزمون تراکمی دانش آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می شود.

براساس این دستورالعمل کمیته تخصصی آموزشی و پرورشی در استان ها تشکیل و تدابیر لازم در خصوص اعلام آدرس سامانه ثبت نام اینترنتی استان برای آزمون ورودی، اطلاع رسانی دقیق، ثبت نام، طراحی سوال، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و.، تهیه و تدوین دفترچه راهنمای ثبت نام، انجام فرایندهای آزمون و. را اتخاذ کند.

تمام دانش آموزان پایه نهم در صورت داشتن معدل بالای 17 مجاز به شرکت در این آزمون هستند و رقابت علمی در آزمون بین دانش آموزان هر منطقه خواهد بود و هر منطقه می تواند نسبت به تعیین شرایط خاص در محدوده جغرافیایی خود اقدام کند؛ هر داوطلب می تواند صرفاً در یک رشته تحصیلی از شاخه نظری (علوم تجربی، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی) را انتخاب کند.

ضوابط و شرایط ثبت نام در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی به شرح زیر است:

*داشتن تابعیت ایرانی؛ تبصره: ثبت نام اتباع غیر ایرانی، بر اساس بخشنامه شماره 46655 مورخ 1396

*تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی 99-1398، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.

*تبصره: ملاک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل کتبی <<17>> در ارزشیابی پایانی نوبت دوم (معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) برای فارغ التحصیلان پایه نهم است.

* رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی در بین دانش آموزان همان منطقه خواهد بود.

*تبصره: در راستای ت محوری وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش تمرکز، کارگروه استانی آزمون ورودی می تواند در موارد خاص نسبت به تعیین ضوابط و شرایط ثبت نام در محدوده جغرافیایی منطقه، ناحیه، شهرستان تصمیم گیری کند.

*هر داوطلب صرفا می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، یک رشته تحصیلی از شاخه نظری علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی) را انتخاب نماید.

*تعداد اولویت های انتخابی دبیرستان های نمونه دولتی، توسط کارگروه استانی آزمون ورودی تعیین و در شیوه نامه ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.

* هر داوطلب صرفا می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه ای را انتخاب نماید.

* رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، در بین دانش آموزان شهر و شهرستان، بدون لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

*دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند.

*دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند، با توجه به این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان برگزار نمی شود، ضروری است در موعد مقرر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، نسبت به ثبت نام خود در استان مورد تقاضا اقدام کنند.

*تبصره 1: مسوولیت اطلاع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در آزمون، بر عهده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است.

مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون

*دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی، از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی، توسط اداره کل آموزش پرورش استان در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. تبصره: مشخصات و ظرفیت پذیرش هر رشته در مدارس نمونه دولتی استان که دانش آموزان می توانند در آزمود ورودی آن شرکت نمایند، هنگام ثبت نام برای داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.

*ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، از روز شنبه مورخ 17. 3.1399تا روز سه شنبه مورخ 1399.3.27 از طریق سامانه ثبت نام اعلام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد.

*تبصره: تمامی مراحل ثبت نام، اعلام نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت نام و اعلام نتایج استان انجام خواهد شد.

*کارت ورود به جلسه آزمون شامل: مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدرسه محل تحصیل، رشته مورد تقاضا، اولویت انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق حوزه امتحانی، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

تبصره: شرکت داوطلبان در جلسه آزمون، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1399.4.20 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

*به استناد ماده 14 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، مبلغ ثبت نام 250000 ریال (دویست و پنجاه هزار ریال است.

* تبصره: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. منابع آزمون، تعداد و ضریب سوالات تبصره: تعیین میزان (درصد) محتوای منابع آزمون به کار گروه استانی تفویض می گردد. ضروری است به منظور آگاهی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ورودی، محتوای مورد نظر به تفکیک دروس پایه نهم، در دفترچه راهنمای ثبت نام، اطلاع رسانی شود.

*سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهار گزینه ای (فقط با یک پاسخ صحیح)، از محتوای کتب درسی است.


به گزارش تیزلند، به نقل ازخبرگزاری مهر، محمدرضا رزاقی مدیرکل شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش در نشست خبری صبح امروز که در ساختمان شهید بهشتی آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد گفت: برای ورودی اول، هفتم و دهم درسامانه سجاثبت نام داریم که از ابتدای خرداد برای کلاس اولی ها این فرایند آغاز شده و تا 20 خرداد ادامه دارد، برای پایه هفتم اول تا 14 تیر و برای پایه دهم 5 تا 21 تیر زمان ثبت نام است.

وی ادامه داد: طرح شاهد شامل فرزند شهید، فرزند جانباز دارای بالاتر از 25 درصد جانبازی و فرزند آزاده با 3 سال سابقه آزادگی است. در فرایند ثبت نام بعد از نام نویسی، مدارک دانش آموز در ستاد ثبت نام مدرسه بررسی می شود. 1350 مدرسه شاهد داریم. تعداد دانش آموزان مدارس شاهد 391 هزار و813 نفر است و پیش بینی در سال تحصیلی جدید این عدد به 400 هزار نفر برسد. در پیش ثبت نام پایه اول دبستان مدارس شاهد تاکنون 57 هزار دانش آموز ثبت نام شدند. و این در حالیست که در سال گذشته در پایان ثبت نام کلاس اول، 63 هزار نفر ثبت نام کردند.

رزاقی در بخش دیگری از صحبت های خود ت گسترش مدارس شاهد را در دستور کار ندانست و گفت: مدارس شاهد، قوانین و مقررات آموزش و پرورش را به خوبی انجام می دهد و در کنار آن فعالیت های متنوعی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش ادامه داد: شهریه مدارس شاهد تحت عنوان کمک سرانه مشارکت با ستاد مرکزی شاهد است.

به گفته وی شهریه مدارس شاهد نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است که این رقم در دوره ابتدایی حداقل 450 هزار تومان و حداکثر 920 هزار تومان، در متوسطه اول حداقل 530 هزار تومان و حداقل یک میلیون و 50 هزار تومان و در دوره متوسطه دوم حداقل 640 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 400 هزار تومان است.

وی به تعداد ایثارگران اشاره کرد و افزود: حدود 5 هزار معلم شهید، 36 هزار دانش آموز شهید، 25 هزار جانباز، 5 هزار آزاده و 71 هزار رزمنده در وزارت آموزش و پرورش داریم و 36 هزار نفر بستگان شاغل در آموزش و پرورش داریم.

وی بیان کرد: در آخرین اساسنامه و با استفاده از آئین نامه استمرار، سه ماموریت شامل <<رسیدگی و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی طرح شاهد و پراکنده>>، <<ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت و پیگیری>> و <<رسیدگی به امور حقوقی فرهنگیان ایثارگر>> در اداره کل شاهد و ایثارگران پیگیری می شود.بر این اساس تصمیم گرفتیم مدارس شاهد را به سمت سبک منسجم ببریم و محتوای فعالیت ها متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و بومی مدارس قابل انعطاف باشد؛ مدارس شاهد علاوه بر ساعت رسمی، ساعات ملی دارد.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، خانواده ها می توانند با انجام برخی اقدامات نظیر فراهم کردن محیط فیزیکی آرام و بی سروصدا برای مطالعه دانش آموزان از میزان این اضطراب بکاهند. در ادامه 17 توصیه مرکز سنجش آموزشوزارت آموزش و پرورشبه خانواده ها برای کاهش اضطراب فرزندان خواهد آمد:

1 ـ محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنش های عاطفی و مشاجره باشد.

2 ـ سعی شود در ایام امتحانات، رفت وآمد و مهمانی های خانوادگی تعطیل یا محدود شود.

3 ـ محیط فیزیکی آرام و بی سروصدا برای مطالعه دانش آموزان فراهم کنید.

4 ـ به استراحت و خواب دانش آموزان توجه کافی داشته باشید.

5 ـ وظایف خانگی محوله به دانش آموزان را حذف کنید یا کاهش دهید.

6 ـ در هنگام امتحانات، دانش آموزان نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان بخشی بیشتری دارند. لذا در این زمینه اقدام موثرانجام دهید.

7 ـ ساعات تماشای برنامه های تلویزیون تا حد امکان کاهش یابد.

8 ـ از ایجاد ترس و دلهره بیجا در بچه ها خودداری کنید.

9 ـ از توقعات بیجا و فشار بیش از حد برای مطالعه خودداری کنید.

10 ـ در صورتی که فرزندتان از موفقیت در یکی از امتحانات رضایت خاطر نداشت، وی را مورد حمایت قرار دهید و از سرزنش کردن او خودداری کنید.

11 ـ از حبس کردن دانش آموز در اتاق برای مطالعه کردن خودداری و به دانش آموز اجازه استراحت و تفریح لازم نیز داده شود.

12 ـ تغذیه دانش آموز مناسب و مقوی باشد.

13 ـ انتظارات بالا و بیش از حد توانایی از فرزندان می تواند در ایجاد اضطراب و شدت آن موثر باشد، پس انتظارات خود را تعدیل کنید.

14 ـ کمال گرایی بیش از حد والدین و وسواس شدید خانواده نسبت به نمرات بالا باعث ایجاد اضطراب در فرزندان می شود.

15 ـ از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران پرهیز کنید.

16 ـ از تاکید بیش از حد بر درس خواندن اجتناب کنید.

17 ـ ضمن اطمینان بخشی به دانش آموزان، در آنان ایجاد انگیزه و با ارائه پاداش و تقویت های مطلوب آن ها را تشویق به مطالعه کنید.


به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری فارس، خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی اظهار کرد: امسال 65٩ هزار و 456 دانش آموز پایه دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت می کنند و 6780 حوزه امتحانی برای حضور آنها پیش بینی شده است.

وی با اشاره به شرایط کرونا، گفت: به منظور حفظ فاصله گذاری اجتماعی، دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کردیم که یک گروه در روزهای زوج و گروه دیگر روزهای فرد در حوزه های امتحانی حضور می یابند.

ساکی ادامه داد: دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی ـ فیزیک اعم در روزهای زوج و دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و دانش آموزان جامانده سال سوم متوسطه نظری و فنی وحرفه ای نظام قدیم و دوره پیش دانشگاهی در روزهای فرد، امتحان می دهند.

وی از رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی خبر داد و گفت: از نمونه اقدامات این است که فاصله صندلی ها و نشستن دانش آموزان 1.8 تا 2 متر است و مدارس هم ضدعفونی شدند.


انتخاب مدارس برتر

تمام خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند از همان روزهای اول با انبوهی از پیشنهادات اقوام دور و نزدیک مواجه هستند. اینکه فرزندت را مهد نفرست، مدرسه دولتی بنویس، بگذار دو زبانه بار بیاید و !

دغدغه انتخاب سیستم آموزشی یا به عبارت ساده تر؛ انتخابمدارس برتریاانتخاب مدرسه خوب، در ذهن تمام والدین ایرانی بسیار پررنگ است و موضوعی دائمی و همه گیر، تلقی می شود. در اینجا،بسیار ساده، می خواهیم به انواع سیستمهای آموزشی در حیطه کودکان 5 سال تا نوجوانان سال بپردازیم که برای هر کدام از این افراد چه امکاناتی در کشور ما به عنوان موقعیت آموزشی ارائه می گردد.

حیطه پیش دبستان

در چند سال اخیر موضوع پیش دبستان (1) و پیش دبستان (2) مطرح شده است. اگرچه به لحاظ آموزشی مفهوم جداگانه ای ندارند و پیش دبستان (1) برای کودکان 4 سال تمام مطرح می شود به نظر در نیاز به تعجیل خانواده ها برای آموزش فرزندان ارائه شد و در ادامه آموزش های مهدکودک ها می باشد. پیش دبستان (2) هم برای کودکانی 5 سال تمام ارائه می گردد که آموزش های پیش از دبستان و آمادگی برای ورود به دبستان در آنها مطرح است.

پیش دبستان ها در ایران اصولاً با نظارت دو سازمان مختلف خدمات خود را ارائه می نمایند. اول پیش دبستان هایی که زیر مجموعۀ سازمان بهزیستی هستند و در ادامه کار مهدکودک خود این خدمات را ارائه می نمایند. دوم پیش دبستان هایی که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش هستند و عمدتاً در ادامه کودک را به مدارس زیرنظر خود منتقل می کنند.

نمی توان گفت این پیش دبستان ها ترجیحی به یکدیگر دارند. نگرش پیش دبستان های زیر نظر آموزش و پرورش بیشتر جنبه آموزش و یادگیری و حروف و اعداد است. اما پیش دبستان های زیرنظر سازمان بهزیستی بیشتر به هنر و خلاقیت الویت می دهند. اگرچه این دسته بندی کلی نیست و به سیستم فکری مربی آن پیش دبستان بسیار وابسته است.

حیطه دبستان

بهترین دبستان تهرانکجاست؟ در محدوده دبستان خبری از مدارس متنوع نیست. در این مقطع تنها انتخاب ها بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی است. والدین در این مقطع بهتر است با یک نگرش منطقی مدرسه فرزند خود را انتخاب کنند. حضور طولانی مدت در مدرسه نشانه خوبی برای آموزش بهتر یا بیشتر نیست و مهمتر از آن تاکید بر دو یا سه زبان بودن مدرسه باز ملاکی برای انتخاب جذاب از دید فرزند شما نخواهد بود.

در حیطه دبستان به ویژه سه سال اول تحصیل تعیین کننده ترین موضوع در محیط آموزشی تاکید بر بازی و آموزش هم زمان است و لذت بردن از محیط و جذابیت فعالیت های آموزشی بسیار مهم است. در دوره دوم ابتدایی می توان موضوعتکنیک های یادگیریو آموزش را در مدرسه با جدیت بیشتر دنبال کرد. اما علاقه فرزند به یادگیری بیشتر تماماً به ایجاد انگیزش و جلب علاقه در محیط مدرسه با بازی و یادگیری هم زمان رخ می دهد. مدارسی که با آزمایش و کشف و شهود و خلاقیت در دوره دوم ابتدایی به پیش می روند بهایجاد انگیزهدرونی فرزند شما کمک بیشتری خواهند کرد.

در مقطع دوره اول متوسطه [راهنمایی قدیم!]

با ورود فرزندان به مقطع دوره اول متوسطه تنوع مدارس بیشتر می شود. مدرسه تیزهوشان، مدرسه نمونه دولتی، مدرسه هیئت امنایی، مدرسه شاهد، مدرسه دولتی، مدرسه غیرانتفاعی مراکز آموزشی پیش روی والدین هستند.

 • مدارس تیزهوشان:فقط در پایه ششم به هفتم با آزمون (هوش و خلاقیت) دانش آموزان را تفکیک می کند. البته برای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرط معدل بالای19 وجود دارد که هر سال به مدارس اعلام می شود. ثبت نام این مدارس عمدتاً در بهمن و اسفند انجام می شود و آزمون در بهار هر سال برگزار می گردد. مدارس تیزهوشان در میان پایه دانش آموزی جذب نمی کنند.
 • مدارس نمونه دولتی:در گذشته با آزمون ورودی مجزا یا هم زمان با مدارس تیزهوشان اقدام به گزینش مخاطبان خود می کردند (در سال 99 هنوز مشخص نیست در مقطع دوره اول متوسطه چه رخ خواهد داد!) این مدارس هم شرط معدل دارند. اگرچه معدلی پایین تر از مدارس تیزهوشان(معدل بالای 17) مدنظر است. مدارس نمونه دولتی زیر نظر مناطق آموزش و پرورش فعالیت می کند و مدیران آن تلاش می کنند، بهترین دبیران مناطق را با خود همراه کنند و امکانات آموزشی خوبی به دانش آموزان ارائه کنند.دانش آموزان نسبتاً خوبی در این مدارس دور هم جمع می شوند. این مدارس به صورت میان پایه هم در مواقعی که مدیر یا آموزش و پرورش منطقه تشخیص دهد اقدام به جذب دانش آموز می نمایند. بسیاری از دبیران و معلمان و آموزگاران آموزش و پرورش باتوجه به تسهیلاتی که برایشان وجود دارد ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.
 • مدارس هیئت امنایی:این مدارس چیزی مابین مدارس نمونه دولتی و مدارس دولتی هستند و در هر شهر عملکردشان ممکن است متفاوت باشد. عمدتاً این مدارس مراکز وقفی یا خیِرساز هستند که یک گروه به عنوان هیئت امنا بر اداره ی آن نظارت می کنند و حتی در تعیین مدیریت این مدارس هم اعمال نظر می کنند. باتوجه به خدماتی که ارائه می شود در اکثر مواقع اندکی هزینه هم از اولیا مطالبه می نمایند. فضا و امکانات این مدارس به نسبت بهتر از مدارس همسطح آنهاست و در برخی موارد می توانند نظیر مدارس نمونه دولتی عمل کنند.
 • مدارس شاهد:این مدارس با انجام مصاحبه اخلاقی و عقیدتی مخاطبان خود را بر می گزینند و هدفشان ارائه خدمات بهتر به خانواده ایثارگران می باشد. این مدارس آزمون خاصی برای ثبت نام ندارند و کسب امتیازات بالا در حیطه های اخلاقی و رفتاری و خانوادگی ملاک تعیین کننده تری است. این مدارس امکانات آموزشی خوبی دارند اما به لحاظ سطح علمی دانش آموزان در حد مدارس دولتی هستند و وماً ورود به این مدارس نشانه ی شرایط علمی عالی دانش آموز نیست. این مدارس در حیطه پرورشی فعالیت جدی و پررنگ تری دارند.
 • مدارس دولتی:قطعاً تمام مدارس دولتی به هیچ عنوان مشابه یکدیگر عمل نمی کنند و نگاه مدیران و مسئولان مدرسه بسیار تاثیرگذار است. تنها ملاک انتخاب دانش آموز در این مدارس هم قرار گرفتن محل ست خانواده یا محل کار مادرِ خانواده در محدوده ی قانونی مدرسه است. شکی نیست حضور در این مدارس به معنی این است که خانواده در موضوعات درسی و فوق برنامه باید برنامه های مکمل را برای فرزند خود در نظر بگیرد. شاید حضور فرزند در یک مدرسه دولتی در کنار تمام افراد متنوع یک شهر خالی از لطف نباشد اما برای جلوگیری ازافت تحصیلیبه دلیل شرایط بلوغ ، لازم و ضروری است که قبل از انتخاب مدرسه، در مورد مسائل اخلاقی دانش آموزان مدرسه بسیار پرس وجو شود.
 • مدارس غیرانتفاعی:در این مقطع همچنان مدارس غیرانتفاعی حضور جدی و پر رنگی دارند. با توجه به رده سنی دانش آموزان این مقطع که در شرایط رشد و بلوغ هستند بسیاری از مدارس جدیِ غیرانتفاعی، به فعالیت های تربیتی و پرورشی اهمیت می دهند. این نگرش باعث شده در بین مدارس غیرانتفاعی یک دسته مدارس اسلامی (به ویژه در مدارس پسرانه) از اقبال خوب برخوردار باشند.

قطعاً مدارسی که با آزمون ورودی اقدام به گزینش دانش آموز می نماید در حیطه علمی و آموزشی هم به دلیل جذب دانش آموز پر کار، بهتر عمل می کنند.

حالا که مقاله را مطالعه کردید،به نظر شمابهترین مدارس غیرانتفاعی تهرانچه ویزگی هایی باید داشته باشند؟

پانوشت:لیست بهترین مدارس تهرانرا مشاهده کنید.


اهمیت کلاس هفتم و ورود به پایه هفتم باعث شده است، والدین قبل از پایان کلاس ششم به دنبال بهترین مدارس دوره اول متوسطه تهران باشند. از این جهت تصمیم گرفتیم در این مقاله با دسته بندی بهترین مدارس متوسطه اول تهران و توضیحاتی درباه نحوه ورود شما به بهترین مدارس راهنمائی تهران را در این مسیر حساس همراهی کنیم. قبل از مطالعه مدرسه متوسطه ادامه مقاله به این نکته توجه کنید، این تصمیم تاثیر زیادی در آینده دانش آموز شما در بهترین مدارس متوسطه اول تهران دارد. پس لطفا در این تصمیم کوتاهی نکنید.

پس با توجه به خصوصیات و شرایط فرزندتان و هدفی که دارید دنبال مدرسه متوسطه خوب یا بهترین مدرسه باشیم. به طور کلی ما مدرسه خوب برای همه نداریم، شاید مدرسه ldquo;الفrdquo; رای فرزند شما بهترین مدرسه متوسطه باشد اما برای دوستش مدرسه ldquo;بrdquo; مدرسه خوبی باشد.

برنامه یک ساله مدرسه
یکی از پارامترهایی که می توان برای انتخاب بهترین مدارس دوره اول متوسطه تهران از آن کمک گرفت، برنامه مدرسه متوسطه برای سال آینده می باشد. باید پارامترهای بهترین مدارس متوسطه اول تهران مانند آزمون های آزمایشی، کلاس های تقویتی و فوق برنامه، بازدیدهای علمی، برنامه شرکت در جشنواره های علمی مانند جشنواره جوان خوارزمی و غیره را با پرس و جو از کادر مدرسه بررسی نماییم.

محیط مدرسه
از کوزه همان برون تراود که در اوست، محیط مدرسه، مانند وضعیت کلاس ها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، آبخوری ها و سرویس های بهداشتی می تواند دید خوبی به والدین نسبت به اهمیت کادر مدرسه به دانش آموزان داد. مسلما مدرسه ای که ظاهر را حفظ نمی کند به باطن و آموزش مدرسه هم بها نمی هد.

کادر آموزشی و مدیریتی مدرسه
یکم پارامتر بالا را نقض کنیم. وما مدرسه ای که محیط و ظاهر قابل قبولی دارد مدرسه خوبی نیست. مطمئنا مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار بهترین مدارس متوسطه اول تهران در آموزش دانش آموزان کادر معلمین و مسئولین یک مدرسه هستند. معلمین و مسئولین یک مدرسه هستند که مانند روح به کالبد یک مدرسه جان می دهند و مدرسه ای که در گذشته سابقه درخشانی داشته باشد وما بعد از تغییر کادر معلمین باز هم نمی تواند همچین نتیجه ی خوی داشته باشد.

موفقیت های سالیان گذشته
موفقیت در آزمون های ورودی کلاس نهم به دهم یا موفقیت در رویدادهای علمی سالیان گذشته می تواند از پارامترهای مهم انتخاب بهترین مدارس متوسطه اول تهران باشد. البته به این نکته توجه کنیم، گاهی این آمارها بهترین مدارس متوسطه اول تهران برا سالیان خیلی دور یا برای کادر آموزشی دیگری است. به همین خاطر فریب این آمارها تا قبل از اطمینان را نخوریم.

فرهنگ و سبک زندگی دانش آموزان
اکثر شخصیت یک دانش آموز در دوره متوسطه اول (راهنمایی)شکل می گیرد. از سمت دیگر دانش آموزان حداقل ۶ ساعت از روز خود را در مدرسه سپری می کنند. به همین جهت توجه به فرهنگ و سبک زندگی عموم دانش آموزان برای بهترین مدارس متوسطه اول تهرانبسیار مهم است.

بطور فرض کنیم خانواده ای با سطح درآمد عادی فرزند خود را در مدرسه متوسطه بسیار خوب ثبت نام کند. اما بیشتر دانش آموزان مدرسه از قشر مرفه جامعه باشند. بنظر خودتان دانش آموز ۱۳ ساله این خانواده با دیدن این نوع سبک زندگی، نوع لباس و لوازم تحریر سایر دانش آموزان نسبت به زندگی خود و شرایط خانواده حس بدی ندارد. آیا تبعات همچون فشارهای غیر منطقی به خانواده یا دلخوری بی جهت از شرایط موجود را ندارد؟

یا فرض کنیم خانواده ای عادی، دانش آموز خود را در مدرسه ای بسیار مذهبی ثبت نام کند یا بالعکس. بنظرتان تصمیم درست و منطقی ای است؟

فاصله از منزل
پارامتر دیگری که حتما برای انتخاب بهترین مدارس متوسطه اول تهران در تصمیم شما دخیل باشد توجه به بعد مسافتی مدرسه از محل زندگی است. هرچند احتمال از دست دادن گزینه های زیادی از بهترین مدارس متوسطه اول تهران را دارید. اما بنظر خودتان اگر دانش آموزی بیش از دو ساعت از روز را برای رفت و برگشت به مدرسه سپری کند یا انرژی برای درس خواندن و انجام تکالیف را دارد

مهم ترین پارامتر انتخاب مدرسه، نظر اولیاء و دانش آموزان


مسلما اولیاء و دانش آموزانی که چند وقت در آن مدرسه تحصیل کردند بهترین میزان برای سنجش مدرسه هستند. شاید پارامترهای ریزتر یا مشکلاتی را مطرح کنند که صحبت درباره آن ها در این مقاله مدارس متوسطه اول تهران نمی گنجد. بنابراین بهترین کارشناسان برای رتبه بندی یک مدرسه، دانش آموزان و اولیاء آن مدرسه هستند. فقط نکته مهم این موضوع بسنده نکردن به یک شخص است. و باید نظر اولیاء متعددی را در این باره بدانیم.

تصویر پایین نظر یکی از اولیاء در مورد معروف ترین دبستان تهران است. اما دقت کنید حتی همچین مدرسه ای هم دارای پارامترهای این اولیاء نمی باشد. پس در اتخاب مدرسه نهایت دقت را انجام دهید.
معرفی بهترین مدارس متوسطه اول تهران
با توجه به توضیحات مهم بالا حتما با ما هم نظر هستید، بهتر است ما به معرفی تمام مدارس متوسطه اول زیر نظر آموزش و پرورش استان تهران در دسته بندی های مختلف بپردازیم. سپس خود اولیاء با توجه به پارامترهای گفته شده مدارس خوب یا بهترین دبیرستان تهران برای فرزند خود را گلچین کرده و بعد از تحقیقات میدانی لازم اقدام به ثبت نام کنند.


خانواده اولین ومهم ترین نقش را در رشد شخصیت و اجتماعی شدن کودک برعهده دارد در واقع ابتدا بنای شخصیتی کودک در بستر خانواده شکل می گیرد. بعد از خانواده، مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت فرزند شما است و در رشد اجتماعی و شخصیتی کودک تاثیر بسزایی دارد.بهترین مدارس دخترانه تهران

در واقع مدرسه تبدیل به خانه دوم فرزند شما می شود چرا که زمان زیادی را در طول روز در کنار هم سن و سال های خود و افراد جدید سپری می کند، در این شرایط صلاحیت کادر مدرسه و سطح آموزشی مدرسه اهمیت پیدا می کند، چیزی که والدین باید حتماً هنگام انتخاب مدرسه آن را مد نظر قرار بدهند.بهترین مدارس دوره اول متوسطه تهران

فرزند شما در مدرسه، شروع به برقراری روابط اجتماعی تازه می کند، تا حد زیادی تحت تاثیر این روابط قرار می گیرد و تلاشش را می کند تا با معلم ها و کادر آموزشی ارتباط برقرار کند، در نتیجه باید هنگام انتخاب مدرسه به نکات مهمی از جمله روحیات و ویژگی های فرزند و ویژگی های یک مدرسه ایده آل توجه کنند، بنابراین والدین باید زمان بیشتری را برای شناسایی مدرسه مناسب فرزند خود صرف کنند.

منبع خبرگزاری: تابناک


مجید فضائلی فعال رسانه ای در یادداشتی نوشت: در چند روز گذشته یادداشتی از حجت الاسلام محمدحسین میرلوحی مدیر دبیرستان معارف اسلامی و علوم انسانی امام صادق علیه السلام منتشر شد. یادداشتی با عنوان <<آیا وجود مدارس غیردولتی مصداق بی عدالتی است؟>> که تلاش می کرد توجیهی برای وجود مدارس غیرانتفاعی بیابد. این یادداشت مخاطب خود را برخی جریان ها، گروه ها و اتفاقات رسانه ای قرار داده بود و سعی می کرد به ابهامات و اشکالات آنها پاسخ بدهد و البته در سوی مقابل هم ابهامات و سؤالاتی برانگیخته شد. مطلب حاضر، در این نزاع فکری قصد جانب داری ندارد و صرفا به نقد ایده مطرح شده در یادداشت می پردازد.

1- خوانش بنده از متن جناب میرلوحی، از منظر تگذاری عمومی است. به اصطلاح فرنگی ها public policy. از این منظر ما به حق جامعه و خیر عمومی و البته نه صرفا در موقعیت کنونی، بلکه در نسبت با آیندگان باید توجه کنیم. یعنی تی که امروز اعمال می شود، قرار است چه میراثی از خود برای نسل های بعدی به جای بگذارد.بهترین دبیرستانهای دخترانه تهران

2- بنده به نیات صاحبان مدارس غیرانتفاعی و وابستگی های سببی و نسبی شان کاری ندارم. اجر اعمال افراد در ترازوی الهی سنجیده می شود. اما این نکته را هم نمی توان از نظر دور داشت که نیت خیر افراد، مفید بودن افکار و اعمال آنها برای جامعه را تضمین نمی کند.

3- مطلب نوشته شده، اگرچه داعیه منفک بودن از هیاهوهای رسانه ای دارد، اما خود هرجا که صلاح دانسته به مخالفان و منتقدانش برچسب هایی را زده و با پیش فرض هایی آنها را تخطئه کرده است. من در موقعیت دفاع از جریان عدالت خواه یا کمونیسم یا غیره نیستم اما این معیار دوگانه هم قابل پذیرش نیست.

4- در مباحث مربوط به عدالت، دو رویکرد اصلی دیده می شود. اول عدالت در فرصت ها و دوم عدالت در نتایج. توضیح مختصر اینکه طرفداران رویکرد اول قائل به این هستند که حاکمیت می بایست فرصت های برابر (و نه مساوی) برای همه آحاد جامعه ایجاد کند اما نتیجه حاصل شده را هر چه که شد می پذیرد. در مقام تشبیه یعنی سعی می کند همه از یک خط مسابقه دو را شروع کنند، اگر کسی در انتها با موفقیت از خط پایان عبور کرد، یا عبور نکرد، یا در جریان رقابت صدمه دید و از مسابقه بازماند، یا توان بدنی اش اجازه نداد که تمام مسیر را طی کند، دیگر داور مسئولیتی ندارد. این رویکرد، مورد حمایت از سوی طرفداران بازار آزاد (لیبرال ها) است. در رویکرد دوم، حاکمیت، موظف است که نتیجه برابر (و نه مساوی) را برای جامعه تضمین کند. حال آنکه توانمندی گروه های مختلف جامعه با هم متفاوت است. در مثال مسابقه دو، اینطور می شود که برگزارکننده رویداد، به همه افراد حاضر در مسابقه، سطح مشخصی از امکانات را اعطا کند و تمایزی بین توانمند و ناتوان قائل نشود. این رویکرد نیز از سوی گرایش های سوسیالیستی ترویج و اهمیت داده می شود.بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران

5-اصول مربوط به حوزه تعلیم و تربیت در قانون اساسی را مرور کنیم: اصل سه: دولتrlm; جمهوری اسلامیrlm; ایرانrlm; موظفrlm; استrlm; برایrlm; نیلrlm; بهrlm; اهدافrlm; مذکور در اصلrlm; دومrlm;، همهrlm; امکاناتrlm; خود را برایrlm; امور زیر بهrlm; کار برد: ۳) آموزشrlm; و پرورشrlm; و تربیتrlm; بدنیrlm; رایگانrlm; برایrlm; همهrlm; در تمامrlm; سطوحrlm;، و تسهیلrlm; و تعمیمrlm; آموزشrlm; عالیrlm; / اصلrlm;۳۰) دولتrlm; موظفrlm; استrlm; وسایلrlm; آموزشrlm; و پرورشrlm; رایگانrlm; را برایrlm; همهrlm; ملتrlm; تا پایانrlm; دورهrlm; متوسطهrlm; فراهمrlm; سازد و وسایلrlm; تحصیلاتrlm; عالیrlm; را تا سر حد خودکفاییrlm; کشور بهrlm; طور رایگانrlm; گسترشrlm; دهد. / اصلrlm;۴۳) برایrlm; تأمینrlm;استقلالrlm; اقتصادیrlm; جامعهrlm; و ریشهrlm; کنrlm; کردنrlm; فقر و محرومیتrlm; و برآوردنrlm; نیازهایrlm; انسانrlm; در جریانrlm; رشد، با حفظ آزادگیrlm; او، اقتصاد جمهوریrlm; اسلامیrlm; ایرانrlm; بر اساسrlm; ضوابط زیر استوار میrlm; شود: ۱) تامینrlm; نیازهایrlm; اساسیrlm;: مسکنrlm;، خوراکrlm;، پوشاکrlm;، بهداشتrlm;، درمانrlm;، آموزشrlm; و پرورشrlm; و امکاناتrlm; لازمrlm; برایrlm; تشکیلrlm; خانوادهrlm; برایrlm; همه. برداشت من از این اصول، و البته اصولی که مشخصا به امر آموزش اشاره ندارند این است که برای مؤسسین انقلاب، اولا عدالت در فرصت ها اولویت دارد اما با تدابیری از ایجاد نابرابری های فاحش در نتایج نیز جلوگیری کرده اند. مهم تر از این نکته، توجه به هدف غایی از آموزش و پرورش است. صرفا ایجاد ساختار و برپا کردن یک بنای اداری و سازمانی مورد نظر قانون گذار نیست، بلکه باید این ساختار و سازمان به خودکفایی، تأمیناستقلال، ریشه کن کردن فقر، برآوردن نیاز انسان ها در جریان رشد و حفظ آزادگی منجر شود. و اگر این اهداف محقق نشود، هرقدر هم که آموزش رایگان فراگیر وجود داشته باشد، در حقیقت به قانون اساسی عمل نشده است.بهترین مدارس ابتدایی تهران

6- در مقام ارزیابی کارنامه چهال و دو ساله جمهوری اسلامی، چند آمار ذکر می کنم تا مشخص شود اهداف موسسین انقلاب اسلامی بصورت فاحشی نقض شده است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه خود از محرومیت ۱۴۲ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال از تحصیل خبر داده است.بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران

۱۵ درصد از آموزش و پرورش، در اختیار مدارس پولی است. ظرفیت مازادی هم در مدارس دولتی وجود ندارد و بعضا در دو شیفت کار می کنند. به یاد داشته باشید که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا که مخوف ترین ت های خصوصی سازی را در پیش گرفت، تنها 10 درصد آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرد.

بر اساس مقاله <<رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران>> منتشر شده در شماره ۵۷ فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی در سال 91، ۳۵ درصد دانش آموزان تجربه کشیدن <<سیگار>> و ۵۱ درصد تجربه کشیدن <<قلیان>> دارند و آمارهای مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی نیز وضعیت ناگواری را نشان می دهد.

یافته های دکتر رضا امیدی از پایگاه جامع رفاه ایرانیان منتشر شده در مقاله <<سهم دهک های درآمدی در ظرفیت دانشگاه های برتر>>: حدود 63 درصد دانشجویان شهید بهشتی و 61 درصد دانشجویان علامه از سه دهک پردرآمد کشور هستند. میانگین دهک درآمدی برای دانشجویان شریف 8 است. ثروتمندترین خانواده ها (دهک دهم) 53 برابر فقیرترین خانواده ها (دهک اول) در کشور برای آموزش فرزندانشان هزینه می کنند.

مدارس عادی دولتی هیچ سهمی از رتبه های برتر کنکور در سال گذشته نداشتند. ۸۰ درصد کل قبولی های دانشگاه متعلق به ۲۰ درصد از مدارس است. ۸۵ درصد کل قبولی های دانشگاه متعلق به ۵ - ۶ استان کشور است.

بار دیگر تاکید میکنم که مراد از این آمارها این است که متوجه شویم اهداف قانون اساسی نه در شکل و نه در محتوا، نه تنها محقق نشده اند که روز به روز در حال دور شدن از آنها هستیم.

7- جناب میرلوحی در بخشی از متن خود برای توجیه بدیهی بودن تفاوت ها مثال هایی زده اند: (با عرض معذرت) سیفون و کامپیوتر و خودکار و لباس و ماشین و خانه. فهمیدن تفاوت میان کالای عمومی و خصوصی نخستین مرحله برای اظهار نظر در امر مهمی مانند تگذاری آموزش و پرورش است. کالای خصوصی با ترجیحات مصرف کننده ارتباط دارد اما کالای عمومی به خیر جامعه آن هم نه صرفا جامعه کنونی که حتی جوامعی که بعدا قرار است از این مرزوبوم استفاده کنند مربوط می شود. کالای خصوصی در بازار رقابتی قیمت پیدا می کند اما کالای عمومی نباید در بازار عرضه شود چراکه خواه ناخواه گروه هایی از جامعه توان تأمین آن کالا یا خدمت را پیدا نخواهند کرد و در نتیجه متضرر خواهند شد و در نهایت این جامعه است که باید ضرر این افراد را تقبل کند نه صرفا خودشان.

8 - در متن آقای میرلوحی چند مرتبه به وم تقویت آموزش و پرورش دولتی تاکید شده است. اما به زعم بنده این تاکید بی معناست و صرفا شعاری. در عرصه حکمرانی، ما با محدودیت منابع مواجهیم. بخشی از این محدودیت، محدودیت در منابع مالی است و بخش بسیار مهم تری از آن، محدودیت در منابع انسانی و توان فکری. اینکه این توان محدود (نه به معنای کم) در مدارس غیرانتفاعی متمرکز شود، حتما جامعه را متضرر خواهد کرد. در اینجا به مفهوم بسیار مهم تعارض منافع نیز باید بپردازیم. اینکه اساسا مدارس غیرانتفاعی، آنگاه موضوعیت پیدا می کنند، که فاصله معناداری با مدارس دولتی داشته باشند موضوع بسیار مهمی است.

بالاخره ما در خلأ بحث نمی کنیم و تجربه بیش از چهار دهه حکمرانی بر مبنای ایده انقلاب اسلامی را پیش رو داریم. وقتی بخش قابل اعتنایی از مسؤولان، وزرای دولت های مختلف و رجال سطح بالای مملکتی خود مدرسه اختصاصی دارند و آنهایی هم خود صاحب مدرسه نیستند، فرزندان خود را به این مدارس می فرستند، چطور می شود پذیرفت که این افراد، درک درستی از آموزش و پرورش دولتی داشته باشند؟ آقایان، خود مسؤول وضعیت فلاکت بار آموزش و پرورش دولتی هستند اما می بینیم که سفره خود را جدا کرده اند و در کنار هم طبقه ای های خود روزگار می گذرانند. در انگلیسی اصطلاحی داریم که در اینجا خیلی گویا است. Skin in the game ترجمه تحت اللفظی اش می شود پوست در بازی داشتن. به این معناست که آیا مدیران و تگذاران به اندازه ای که سایر افراد از تصمیمات آنها متضرر می شوند، خود نیز عقوبت می کشند یا نه؟! مثال های دینی و غیردینی فراوانی برای این مفهوم می توان برشمرد که فرصتش در اینجا نیست. اما باید اذعان کنیم که متأسفانه تگذاران و مدیران عالی رتبه حکومتی در طول این چهار دهه، اگر نگوییم به طور مطلق، به مقدار بسیار زیادی هیچ پوستی در بازی آموزش و پرورش دولتی نداشته اند و هرگز نفهمیده اند و نمی فهمند که آموزش و پرورش دولتی یعنی چه.


9- ایده مدارس غیرانتفاعی همانطور که در مطلب جناب میرلوحی نیز آمده است، مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست. اما خوب است که به فلسفه شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی کمی فکر کنیم. قرار بود که همه جامعه در راستای تعالی حرکت کند، نه اینکه صرفا عده ای از این امکان بهره مند شوند. این اتفاق و موهبت که پیش از انقلاب هم وجود داشت و نیازی به آن نهضت همگانی نبود. ادعای بنیانگذاران انقلاب اسلامی این بوده و هست که همه باید رشد کنند، نه که عده ای پول بیشتر بدهند تا در محیط گلخانه ای تربیت شوند و از آسیب ها مصون بمانند و انبوهی از استعدادهای مملکت در فقر امکانات مادی و معنوی دست و پا بزند.

وضعیت کنونی به روشنی نشان می دهد که عده ای که پول دارند، می توانند فرزندان خود را در محیط های کنترل شده رشد دهند تا دامنشان به آلودگی ها در بخش های دیگر جامعه آغشته نشود. آیا این هدف انقلاب بوده است؟ آیا بعد از 42 سال در مسیر تحقق هدف انقلاب حرکت می کنیم؟ من در مورد میزان کامیابی خانواده هایی که با چنین ایده هایی فرزندان خود را به مدارس غیردولتی مذهبی فرستاده اند، اظهار نظر قطعی نمی کنم، اما حداقل آنچه در پیرامون خودم می بینم این است که اتفاقا آن خیال ها و آرزوها، آنچنان هم رنگ واقعیت به خود نگرفته است و بسیاری از دانش آموختگان همین مدارس به ظاهر مذهبی، به مراتب دشمنان خطرناک تری برای دین و انقلاب شده اند.

10- جناب میرلوحی سوالی طرح کرده اند که در مصادق و جزئیات چندان ناروا نیست، اما وقتی به این سوال از جایگاه حاکمیتی و تگذاری نگاه کنیم، عمق نادرست بودن آن و انحرافی که در افکار ایجاد می کند، بسیار نگران کننده است. ایشان، و سایر توجیه کنندگان وضعیت کنونی مدارس غیرانتفاعی باید بدانند، که آنها بخشی از راه حل اصلاح نظام آموزش و پرورش نیستند، بلکه خود بخش مهمی از مشکل اند. اکنون باید توجه کنیم که فهمیدن مشکل و پذیرفتن آن، خود قدمی مهم برای حل مسائل است.

تا وقتی که در تعریف مسئله و دلایل بوجود آمدن آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، تلاش برای اصلاح به ثمر نخواهد نشست. پس در وهله اول باید مشکل نظام تعلیم و تربیت عمومی را بپذیریم (که بنده مدعی هستم رجال حکومتی نپذیرفته اند چون اولا پوستی در بازی ندارند و ثانیا با حرف های نادرستی مانند مطلب جناب میرلوحی قضیه را توجیه می کنند) و ثانیا در مورد راه حل های آن به توافق دست پیدا کنیم. در اقتصاد، از مثال کیک برای موهبت های اقتصادی استفاده می شود. بدیهی است که وقتی یک گروه سهم بیشتری از کیک را مطالبه کند، به دیگران سهم کمتری می رسد. در مورد مدارس غیرانتفاعی این نکته بسیار مهم است. آنها سهم بیشتری از کیک نیروی انسانی توانمند و خانواده های توانمند (مادی و معنوی) و امکانات مادی و معنوی را برداشته اند و بدیهی است که به سایر اقشار جامعه، از این فرصت مقدار بسیار کمتری برسد.

بخش تأثربرانگیز ماجرا اینجاست که این برخورداری نامتناسب، درهمتنیدگی شدیدی با کارگزاران حکومتی پیدا کرده است و آنهایی که موظف به بزرگتر کردن کیک کل جامعه هستند، ترجیح داده اند فعلا سهم بیشتری از همان کیک محدود بردارند. به زعم بنده، بستن مدارس غیرانتفاعی راه حل نیست. آنها باید در یک محیط مناسب و درست که منافع کل جامعه را تأمین می کند، بتوانند کسب وکار خود را داشته باشند اما باید ارتباط ارگانیک آنها با نهادهای تصمیم ساز و مدیران و کارگزاران سطح بالای نظام را قطع کرد. راه اصلاح نظام آموزشی کشور، از منع قانونی کارگزاران سطح بالای حکومتی از استفاده از این موقیت می گذرد. آنها باید سر سفره همه جامعه بنشینند و هزینه تصمیمات و ناکارآمدی های خود را درک کنند.

منبع: خبرگزاری فارس


به گزارشخبرنگار مهر، بهروز هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت نام ۵ هزار و ۱۳۰ دانشآموزپایه نهم در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان خبر داد و گفت: از مجموع بیش از ۷۱ هزار دانشآموزپایه نهم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، تعداد ۵ هزار و ۱۳۰ نفر متقاضی شرکت در آزمون رقابت برای ورود به پایه دهم دبیرستان های استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سطح استان شده اند.بهترین پیش دبستانی های تهران

وی با اشاره به آمار موجود از ثبت نام های صورت گرفته، اظهار داشت: میزان مشارکت دانش آموزان پایه نهم ۷.۵ درصد است که مناطق ناحیه ۲ شهر ری و ورامین به ترتیب با ۲۱.۶ و ۱۱ در صد بیشترین مشارکت و مناطق دماوند و ناحیه ۲ بهارستان به ترتیب با ۲.۸ و ۱.۶ درصد کمترین میزان مشارکت در این آزمون را داشته اند.بهتریندبستان پسرانه تهران

هاشمی با اشاره به استقبال بیشتر دانش آموزان دختر در این آزمون، یادآور شد: ۵۶ درصد شرکت کنندهگاندر این آزمون (۲ هزار و ۸۷۲ دانشآموز) را دختران و ۴۴ درصد (۲ هزار و ۲۵۸ دانشآموز) را پسران تشکیل می دهند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹ را زمان برگزاری آزمون اعلام و عنوان داشت: آزمون در همه مناطق به جز جواد آباد در ۵۱ حوزه امتحانی ساماندهی شده است که با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد.بهترین دبستان تهران

وی با اشاره به آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان نیز گفت: در این آزمون هم از مجموع حدود ۸۳ هزار دانشآموزپایه ششم در شهرستان های استان تهران، ۱۰ هزار و ۹۱۴ نفر معادل ۱۳/۱ مشارکت داشته اند که ۵۷ درصد دانش آموزان پسر و ۴۳ درصد دختر می باشند.

منبع:خبرگذاری مهر


به گزارش ایسنا، انجمن اولیاء و مربیان در پاسخ به نامه اداره کل آموزش و پرورش یکی از استان ها در مورد لباس فرم دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده گفت که مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته را برای والدین رعایت و از تحمیل خرید و تهیه لباس فرم جدید به اولیاء خودداری کنند.بهترین مدارس دولتی تهران

در متن این نامه آمده است: <<با توجه به درخواست اولیاء در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی چندماهه مدارس و قابل استفاده بودن لباس تهیه شده دانش آموزان برای سال تحصیلی پیش رو، ترتیبی اتخاذ کنید تا مدیران مدارس وفق بند ۱۲ از شرح وظیفه شورای مدرسه مندرج در ماده۱۰ آئین نامه اجرایی مدارس در خصوص تصمیم گیری برای لباس فرم دانش آموزان و توجه همه جانبه به شرایط اقتصادی و مالی خانواده ها، تعطیلی چندماهه مدارس و قابل استفاده بودن لباس تهیه شده دانش آموزان در سال قبل برای سال تحصیلی پیش روی از تحمیل خرید و تهیه لباس فرم جدید به اولیاء خودداری شود و حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین رعایت کنند>>.بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران

منبع: ایسنا


سنندج - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: پیش بینی شده است که بسته های بهداشتی در مدارس حاشیه در شهرهای مختلف استان توزیع شود.

افشین خوشگوار در گفتگو باخبرنگار مهربا اشاره به اهمیت توجه به سلامت دانش آموزان و فرهنگیان، اظهار کرد: رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد مرکزی و ستاد استانی مقابله با کرونا محور اصلی فعالیت های آموزش و پرورش در استان کردستان است.بهترین مدارس متوسطه اول دخترانه تهران

وی ادامه داد: از بدو ورود ویروس کرونا به استان کردستان تمامی مسائل بهداشتی در مدارس کردستان رعایت شده و در همین راستا نظارت های مستمری نیز از سوی ستاد استانی و ستادهای شهرستانی بر این مهم اعمال شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از تشکیل کارگروه سلامت و امور بهداشتی ذیل فعالیت های پروژه مهر ۹۹ در سطح استان و شهرستان ها خبر داد و گفت: این کارگروه به صورت مستمر جلسات و نشست های خود را با هدف رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار می کند و در کنار این مهم پیش بینی های لازم برای برنامه ریزی در خصوص بازگشایی مدارس در زمان اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش را نیز انجام می دهد.بهترین مدارس نمونه دولتی تهران

وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای بازگشایی مدارس در زمان اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، افزود: در جریان برگزاری جلسات کارگروه تمامی مسائل بهداشتی در مدارس استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در راستای رسیدن به شرایط مطلوب وضعیت شهرستان ها نیز به صورت مستمر دنبال و پیگیری می شود.

وی ضمن اشاره به فعالیت ها و برنامه های در دست اجرای کارگروه سلامت و امور بهداشتی پروژه مهر کردستان در سال جاری، عنوان کرد: در زیرمجموعه این کارگروه همچنین در خصوص تولید محتوای آموزشی به ویژه برای درس تربیت بدنی و مسائل مربوط به حوزه سلامت پیش بینی های لازم صورت گرفته است.بهترین مدارس نمونه دولتی دخترانه تهران

معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در اجرای برنامه های کارگروه سلامت و امور بهداشتی پروژه مهر، تعداد شش کمیته تولید محتوا برای تهیه محتوای آموزشی در موضوعات بهداشتی و سلامت برای انتشار از طریق فضای مجازی تشکیل شده است.

وی با اشاره به واگذاری تولید محتوا در رشته تنیس روی میز وزارت آموزش و پرورش به استان کردستان، افزود: در کنار فعالیت های پیش بینی شده استانی، تولید محتوای تصویری آموزش تنیس روی میز کشور به استان کردستان واگذار شد و خوشبختانه به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت های خوب نیروی انسانی این مهم به بهترین شکل ممکن تهیه و تولید شد و بر اساس برنامه وزارت خانه این محتوای تولید شده در زمان مشخص شده عرضه می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسته های بهداشتی مدارس در سال جاری با پیوست کامل کرونایی تهیه می شود، گفت: در همین راستا ۷۵۰ بسته بهداشتی، شامل ماسک، مواد ضدعفونی کننده و . تهیه و با اولویت مدارس حاشیه شهر و مناطق روستایی از ۱۵ مرداد ماه ۹۹ در بین مدارس هدف توزیع خواهد شد.بهترین مدرسه ابتدایی پسرانه تهران

خوشگوار ضمن تاکید بر وم رعایت تمامی مسائل بهداشتی در سطح مدارس استان کردستان، اظهار کرد: انتظار می رود که با همراهی و مشارکت خوب والدین و دانش آموزان، بتوانیم نسبت به رعایت تمامی مسائل بهداشتی در کلیه مدارس استان کردستان اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

منبع خبرگزاری: مهر


درحال حاضر و با توجه به گسترش ویروس کرونا و تاثیرش بر تعطیلی مدارس و مختل شدن وضع آموزش دانش آموزان، ثبت نام مدارس برتر اهمیت ویژه ای پیدا کرده. آموزش و پرورش

چرا که احتمال تعطیلی مدارس در سال تحصیلی آینده کم نیست و در سال تحصیلی جاری نیز بیشتر خانواده ها به دلیل شرایط نامطلوب آموزش آنلاین مدرسه فرزندشان، نگران مشکلاتی مانند یاد نگرفتن دروس و عقب ماندگی درسی دانش آموزان هستند. در این شرایط ثبت نام در مدرسه آنلاین خوب مزایای زیادی دارد و می تواند تضمین کننده موفقیت فرزند شما در آینده باشد.

مدرسه آنلاین چه ویژگی هایی دارد؟

منظور از مدارس آنلاین مدارسی هستند که امکانات لازم برای برگزاری کلاس های درسی در بستر فضای وب را دارند. با شیوع ناگهانی ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و توقف آموزش دروس، بسیاری ازبهترین مدارس تهرانو حتی بسیاری از بهترین مدارس غیر انتفاعی تهران غافلگیر شدند و به دلیل کمبود امکانات آموزشی و عدم سرمایه گذاری و تهیه امکانات لازم برای آموزش آنلاین مجبور به تعطیلی موقت کلاس ها شدند. مسئولین این مدارس سریعا برای آماده سازی تجهیزات لازم جهت برگزاری کلاس های آنلاین اقدام کردند. اما کلاس های بیشتر مدارس در اسفند تشکیل نشد و برگزاری کلاس آنلاین مدارس به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد و در این بین بیشترین ضرر متحمل دانش آموزان و خصوصا داوطلبان کنکور شد که مجبور شدند حدود ۱ ماه بدون حضور در کلاس و بدون معلم درس بخوانند.بهترین مدرسه نمونه دولتی تهران

البته مدارس معدودی بودند که از مدتها قبل برای چنین شرایط دشواری برنامه ریزی کرده و با سرمایه گذاری روی ایجاد مدرسه آنلاین زمینه های لازم برای چنین روزی را مهیا کرده بودند. از جمله این مدارس می توان به برخی از مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تهران و برخی از بهترین مدارس غیر انتفاعی تهران مانند مدرسه مدبران بارسا اشاره کرد. دانش آموزان این مدارس کمترین آسیب را از تعطیلی مراکز آموزشی چشیدند و از همان اولین روزها که تعطیلی مدارس تصویب شد، به حضور در کلاس های درسی مدرسه آنلاین و استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی آنلاین ادامه دادند.

آدرس خبرگزاری: ایلنا


به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم؛ مصداق این ضرب المثل "هر چقدر پول بدهی، همون قدر آش می خوری" حالا در نظام آموزشی کشورمان به خوبی مصداق پیدا کرده است!

نظام آموزشی امروز کشورمان با رنگین کمانی از مدارس غیردولتی و خاص مواجه است که وجه تمایز آنها میزان "پول دریافتی " است و ظاهراً به همان میزان که پول می دهید، خدمات ویژه آموزشی دریافت می کنید!

آموزش و پرورش

مدارس غیردولتی و انواع مدارس خاص که هر کدام شهریه متفاوتی دارند بر اساس میزان هزینه دریافتی خدمات متمایزی را به دانش آموزان ارائه می کنند؛ مثلاً مدارس غیردولتی که برای سال پایانی برنامه ویژه کنکور دارند، شهریه های 20 میلیونی یا شاید بالاتر دریافت می کنند و متناسب با آن خدمات ویژه کنکور را به دانش آموزان ارائه می دهند.

بهترین مدرسه راهنمایی پسرانه تهران

جالب است که نوع مشتریان و دانش آموزان این مدارس نیز بر اساس میزان شهریه و شهرتشان متفاوت است. مدارس غیردولتی لاکچری که فرزندان طبقات ثروتمند جامعه را جذب می کنند یا مدارس غیردولتی اسلامی با جذب دانش آموزان خاص که گاهی از میان طبقات قدرت هستند با شیوه خاص خود و در محیط تربیتی ویژه آنها را آموزش می دهند.

ویکی پدیا

مصادیق طبقاتی شدن آموزش

بیشتر قبولی های کنکور نیز از آن همین مدارس هستند که مخاطبان آنها از بین طبقات خاص جامعه اند و طبیعی است که این مدارس باتوجه به امکانات خاصشان در مقایسه با سایر مدارس از جمله سالن مطالعه و اردوهای نوروزی، خیلی بهتر از سایر مدارس در کنکور نتیجه بگیرند و این همین مسئله ای است که باعث تبعیض بین مردم و طبقاتی شدن آموزش می شود و بخشی از واقعیتی است که در مدارس تهران در حال وقوع است.

بهترین مدرسه راهنمایی دخترانه تهران

اما آنچه در این ماجرا می توان به آن پرداخت، دسته بندی های مختلف مدارس و جداسازی دانش آموزان، تأثیر آن در بازتولید نابرابری آموزشی و در نهایت ناکام ماندن دانش آموزان از طبقات پایین تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه ها و رشته های برتر و احتمالاً در آینده دستیابی به موقعیت های شغلی مناسب است.


سوال این است مدارس برتر، چگونه از دیگر مدارس متمایز می شوند؟ این مدارس چه ویژگی هایی دارند؟ و چرا همۀ والدین می کوشند تا فرزندشان در یکی از این مدارس پذیرفته شود؟


در این مطلب به بررسی معیارهای مهم و موثر که والدین باید هنگام انتخاب مدرسه مد نظر داشته باشند پرداختیم که می تواند راهنمایی خوب برای انتخاب مدرسه مناسب فرزندان باشد.

3 معیار مهم برای انتخابی آینده ساز

1. معلمان خلاق، فعال و باتجربه

دربهترین مدارس، با حضور معلم ها و کادر آموزشی باتجربه و آموزش دیده، بدون شک پیشرفت عزیزان شما در اولویت قرار خواهد گرفت. نکته بعدی این موضوع است که دانش آموز در مدرسه از کادر آموزشی و هم سن وسال های خود بسیار تاثیر می پذیرد؛ بنابراین انتخاب مدرسه ای با کادر مدیریتی و آموزشی حرفه ای موجب می شود دانش آموز آثار مثبتی از این محیط داشته باشد. همچنین زمانی که والدین، فرزندشان را در مدرسه ای با دبیران حرفه ای و مجرب ثبت نام می کنند، کمتر نگران وضعیت تحصیلی و یادگیری های فرزند خواهند بود.

2. فضای آموزشی مناسب و تکنولوژی های روز دنیا

ازجمله معیارهایی که مدارس برتر به آن اهمیت می دهند، فضای آموزشی مناسب و فراهم کردن امکانات لازم برای پیشرفت و یادگیری بهتر دانش آموزان است. فضای آموزشی باید فضایی ایمن و جذاب و در عین حال پرورش دهندۀ خلاقیت افراد باشد. در بهترین مدارس کادر مدیریت در تلاش هستند، با فراهم کردن فضای مناسب، خلاقیت کودکان را ارتقا داده و با تهیۀ بهترین ابزارهای آموزشی و امکانات روز دنیا (کلاس های هوشمند، کتابخانه، ابزارهای بازی هوشمند) آن ها را برای کسب مهارت های بیشتر آماده کنند.

3. سیستم ارزشیابی:

سیستم ارزیابی درمدارس برتر، متناسب با توانایی ها وعملکرد دانش آموزان در نظر گرفته شده است. سیستم ارزیابی می بایست نمونه بارزی از تلاش ها و نتایج کار دانش آموزان را برای والدین مشخص کند. از طرفی به دلیل حفظ روحیۀ دانش آموزان در سنین کودکی و نوجوانی، سیستم ارزشیابی باید دانش آموزان را به تلاش بیشتر وا دارد تا به موفقیت های بیشتر نائل شوند نه اینکه باعث شود از درس خواندن زده شوند و علاقه ای به ادامه تحصیل نداشته باشند.

بدون شک معیارهای دیگری مانند مسیر منزل تا مدرسه، امکانات رفاهی، برنامه ریزی خوب مدرسه و . نیز در انتخاب مدرسه اهمیت دارند اما در این فرصت کوتاه تلاش کردیم تا به نکات مهم در خصوص این انتخاب اشاره کنیم.

با این توضیحات ممکن است تصور کنید مسیر سختی برای یافتن مدرسه مناسب فرزندتان در پیش دارید. بله درست است، کمی سخت و دشوار است اما سایت تیزلند در صفحۀبهترین مدارس تهران، مشکل بسیاری از والدین را در زمینۀ انتخاب بهترین مدرسه برای فرزندشان حل کرده است. در این لیست مدارس، شما امکان مشاهدۀ نظرات والدین دیگر را نیز دارید.


تربیت فرزند و پرورش شخصیت او از نظر والدین، یک مسئلۀ بسیار با اهمیت است. اما همچنان که کودک بزرگ می شود، جامعۀ بزرگتری نیز در انتظار اوست. پس از خانه، مدرسه جایی ا ست که کودک در آن با مفاهیم اجتماعی و علمی آشنا می شود و همین مسئله باعث می شود والدین به دنبالمدارس برترباشند.

همانطور که فرزند رشد می کند و بزرگتر می شود، دغدغه ها و نگرانی های پدر و مادر نیز بیشتر می شود. فرزند از کودکی تحت مراقبت و نظارت مستقیم والدین بوده و حالا پس از اینکه به سن ۶ سالگی می رسد باید برای یادگیری و تحصیل به مدرسه برود بنابراین مادر و پدر باید فرزندشان را در یکی از پیش دبستانی ها ثبت نام کنند تا آمادگی خود را برای ورود به جامعه ای بزرگتر بدست آورد.


شاید مقطع پیش دبستانی به نظر کم اهمیت باشد، اما حضور فرزند شما در پیش دبستانی باعث می شود، فرزند در مقاطع بعدی تحصیلی بهتر عمل کند، در واقع پیش زمینۀ خوبی برای سال های بعد بدست آورد.

اما دقیقا در انتخاب بهترین مدارس، چه معیارهایی را باید در نظر داشته باشیم؟ چگونه می توان با اطمینان این مدرسه را انتخاب کرد؟
1. آموزش خوب و کادر علمی قوی در هر مدرسه ای باعث می شود آن مدرسه جزو بهترین مدارس قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که هدف اصلی مدرسه، آموزش است؛ پس زمانی که یک مدرسه بتواند به بهترین نحو دانش آموزان را آموزش دهد، می توان گفت یکی از اصلی ترین معیارهای یک مدرسه خوب را دارد البته معیارهای مهم دیگری نیز وجود دارند که محیط آموزشی مناسبی را فراهم می کنند.


2. رفتار مناسب معلمان و کادر مدیریتی و آموزشی مدرسه، به خصوص در مقطع دبستان، که کودک آشنایی زیادی با محیط جدید مدرسه ندارد، باعث ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر و توجه بیشتر در کلاس درس می گردد. اصولاً در یک مدرسه خوب با شرایط مساعد، کادر آموزشی رفتار مناسب و خوبی با دانش آموز دارند که باعث علاقۀ دانش آموز به مدرسه و معلم ها و تحصیل می شود.


3. مشارکت کودکان در برنامه های جنبی مدرسه، از جمله نکات مهمی است که والدین باید به آن توجه کنند چرا که می تواند یکی از معیارهای مدارس برتر باشد، کلاس هایی مانند رباتیک، آموزش کامپیوتر و نرم افزارها، زبان انگلیسی و.

وجود اینگونه کلاس ها باعث افزایش مهارت فرزندان می شود. بنابراین فرزند شما علاوه بر مهارت های معمول و رایج که در مدارس آموزش داده می شود، این مهارت های پرکاربرد و جدید را نیز یاد می گیرند. البته این گونه برنامهlrm;های جنبی عمدتاً دربهترین مدارس غیردولتی تهرانوجود دارد ولی بسیاری از مدارس در تهران و سایر شهرها تلاش می کنند تا روی مهارت های کاربردی دانش آموزان کار کنند.

معیارهای والدین برای انتخاب مدرسه
هر کدام از والدین برای انتخاب یک مدرسه از میان بهترین مدارس ، معیارهای خاص خودشان را دارند. به عنوان مثال برخی مسافت طولانی بین منزل تا مدرسه را در نظر نمی گیرند و فقط می خواهند دختر یا پسرشان در بهترین مدارس تحصیل کند. درست است که والدین باید تمام تلاش خود را در انتخاببهترین مدرسهبرای فرزندشان، انجام دهند اما در مقطع دبستان موضوع مسافت طولانی، حتی اگر مدرسه انتخابی شما جزو بهترین مدارس باشد، آسیب زننده است. چرا که یک دانش آموز 7 ساله انقدری تاب و تحمل مسیر طولانی ندارد و از طرفی پس از رسیدن به مدرسه خستگی باعث می شود نتواند از کلاس درس به اندازۀ کافی استفاده کند.


هر مقطعی از تحصیل اهمیت خاص خود را دارد و والدین باید در انتخاب مدرسه دقت کنند. به عنوان مثال انتخاببهترین دبیرستانباعث می شود فرزند شما به کمک معلمان و مشاوران تحصیلی متمرکز و هدفمند برروی مباحث کار کند و با هدف رتبۀ خوب در کنکور به تحصیل بپردازد. می توان نتیجه گرفت که انتخاب مدرسه در مقطع دبیرستان یکی از مهم ترین انتخاب هایی است که می تواند در آینده فرزند ما تاثیر گذار باشد.


امیدواریم اهمیت دوراندیشی در انتخاب مدرسه مناسب را متوجه شده باشید، شاید فرزند ما 5 ساله باشد اما باید عمیق تر به آیندۀ تحصیلی و کاری فرزندمان فکر کنیم چرا که انتخاب ما تأثیر مستقیمی بر آیندۀ آنها دارد.


انتخاب یک مدرسه مناسب و ایده آل همیشه یکی از دغدغه های مهم والدین میباشد. برای حل این موضوع کافیست این مقاله را مطالعه کنید.

چگونه بهترین مدرسه را برای فرزند خود انتخاب کنیم ؟

از آنجایی که یکی از دغدغه های والدین انتخاب یک مدرسه خوب و مناسب برای فرزندان است، داشتن یک لیست می تواند جستجو و تحقیق را تا حد بسیار زیادی آسان کند. همان طور که در خرید، رستوران و یا گردش به یک لیست، منو و یا کاتالوگ نیازمند هستیم، در انتخاب یک مدرسه خوب و ایده آل نیز وجود یک لیست کامل و دقیق، بسیار کارساز خواهد بود و مسیر یافتن یک مدرسه مناسب برای شما هموارتر خواهد شد.

یه این نکته توجه داشته باشید که مدرسه، خانه دوم هر دانش آموزی محسوب می شود. بسیاری از مدارس خوب و نمونه کشور، ممکن است در تلویزیون و یا سایر رسانه ها تبلیغات پررنگی نداشته باشند. این مدارس معمولاَ به دور از رسانه مشغول به کار هستند و به بازدهی و موفقیت بیشتر دانش آموزانشان فکر می کنند.

شناسایی تمام این مدارس موفق با امکانات خوب و کادر آموزشی فرهیخته، کار بسیار زمان بری خواهد بود. بنابراین یک لیست کامل از مدارس تهران می تواند والدین هر دانش آموزی را از استرس و نگرانی دور کند.

لیست مدارس غیرانتفاعی تهران، لیستی پرطرفدار و ضروری!

امروزه بسیاری از والدین دوست دارند تا فرزندشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام کنند. این والدین برای این تصمیم عقاید خاص به خود را دارند. اما شاید یکی از دلایل این تصمیم این باشد که مدارس دولتی به محل زندگی دانش آموز نزدیک نیستند و یا والدین احساس می کنند که مدارس غیر انتفاعی امکانات بیشتری نسبت به مدارس دولتی خواهند داشت.

بنابراین لیست یکپارچه ای از مدارس در بین خانواده ها بسیار ضروری خواهد بود. با وجود این لیست، والدینی که کلا دور مدارس دولتی را خط کشیده اند، بدون نیاز به جستجوی لیست مدارس تهران، تنها به لیست مدارس غیرانتفاعی تهران مراجعه خواهند کرد تا انتخاب خود را در محدوده کوچک تری انجام دهند.

لیست بهترین مدارس تهران، لیستی که همه والدین تهرانی به آن نیاز دارند!

ازآنجایی که همه به دنبال بهترین مدرسه برای ثبت نام فرزندشان می گردند،مرجع مدارس تهرانمی تواند مرجع خوبی برای خانواده ها باشد تا مسیر یافتن مدرسه خوب را به سرعت طی کنند. مخصوصا والدینی که فرزند دبیرستانی دارند، دوست دارند که فرزندشان در سال های دبیرستان از بهترین امکانات تحصیلی بهره مند شود؛

زیرا آنها باید برای آزمون سرنوشت ساز کنکور آماده شوند. بنابراین اگر فرزند پسری دارند، ممکن است دنبال لیست دبیرستان های نمونه دولتی پسرانه تهران بگردند و یا اگر فرزندشان دختر باشد، به دنبال لیست دبیرستان های دخترانه باشند.

در این میان شاید افرادی مدارس استعداد درخشان را بهترین مدرسه بدانند، شاید مدارس دولتی و یا مدارس غیر دولتی برایشان در اولویت باشد. بنابراین از لیست مدارس برتر تهران، می توان به شاخه های کوچک تر و نزدیک به هدف رسید.

بنابراین باید قبل از هر چیز مدرسه هدف را مشخص کنید. مدرسه دخترانه یا پسرانه؟ ابتدایی یا دبیرستان؟ دولتی یا غیر دولتی؟ نمونه دولتی یا معمولی؟ . و بعد از لیستمدارس برترتهران، به زیرمجموعه هایی که به هدف شما نزدیک ترند بروید. درنهایت به بهترین انتخاب خواهید رسید.

آسان و بی دردسر لیست مدارس تهران را رصد کنید.

سایت تیزلند، لیست بهترین مدارس تهران را آماده کرده است. دیگر لازم نیست در شهر تهران سرگردان یافتن بهترین مدرسه برای فرزندتان باشید. حتی نیازی به مراجعه به ادارات آموزش وپرورش یا سایر ادارات و نهادهای دیگر هم ندارید.

فقط کافی است که لیست مورد نظر خود را در این سایت انتخاب کنید. بدین ترتیب خیلی راحت تر و سریع تر به اهداف خود خواهید رسید. اگر به دنبال مدارس استعداد درخشان هستید، لیست مدارس استعدادهای درخشان را نگاه کنید. اگر به دنبال مدارس نمونه دولتی هستید، لیست مدارس نمونه دولتی را چک کنید. تیزلند برای هر مقطعی، چه دختر و چه پسر، با هر شرایطی یک لیست کامل برای شما قرار داده است. همچنین می توانید در قسمت نظرات، نظرات و تجربیات سایر والدین را نیز مطالعه کنید. مطمئن باشید خیلی سریع و بدون هیچ دردسری، مناسب ترین انتخاب را خواهید داشت.


1. آدرس مدرسه غیر دولتی ابوریحان : خیابان شریعتی، سه راه قیطریه، کوچه حسینی، بن بست ابوریحان، پلاک ۴۵- شماره تماس ۲۲۲۰۱۸۱۷

از نظر ما و بسیاری والدین این مدرسه از بهترین مدارس تهران دخترانه دوره دوم است. از نظر کیفیت علمی-آموزشی بسیار قوی، امکانات کامل و کادر مدیریتی قابل قبول است. اکثر نیتی والدین بخاطر شهریه و نیز سخت گیری در برخی دروس مثل ریاضی ست. در این مدرسه کلاسهای فوق برنامه رباتیک ، هنر ،کامپیوتر دارد و کلاس زبان پیشرفته و معمولی نیز دارد. کلاس زبان در دو سطح A و B است که بسیار از پایه کار می شود. میزان قبولی این مدرسه در کنکور و المپیادهای علمی بسیار عالی ست.

نظر کاربران و اولیا

این مدرسه با حضور معلمان بسیار با تجربه باعث شده که دانش آموزان خوبی را پرورش بده ولی اگه کسی درس نخونه دوام نمیاره درحدی که ما از ٨اردیبهشت تا ٢٩اردیبهشت فقط ٢روز امتحان نداشتیم(اما به هر حال پرسش داشتیم) رقابت بالاست در حدی که من خودم برای امتحان جامع ساعت ١١ می خوابیدم و ٣صبح بیدار میشدم به مدت ٣هفته و حتی شبی را یادم می آید که برای هندسه ٢ساعت خوابیدم ولی من مشکلی نداشتم و دوام آوردم ولی بچه های باحال در آنجا هستند و اصلاً از خود راضی نیستند
از بعضی از افراد تعهد حجاب گرفته شد دقت کنید که سال هفتم فشاری نیست و کلا اردو نمیبرند شاید سالی یک بار اونم موزه ای جایی اردو مسافرتی هم وجود نداره بسته به علایق خودتون و سطح تحمل فشار و این که بدونید هیچ تفریحی وجود نداره حتی مدرسه اینه هم نداره میتونید انتخاب کنید اما خوبی این مدرسه اینه که هیچ وقت وعده ی الکی نمیده مث خیلی از مدرسه های دیگه برای جذب دانش آموزان
از نظر مذهبی سخت گیر نیستن ولی از نظر علمی تکالیف زیاد میدن. محیط مدرسه ش امن و کاملا بانشاط هست و مدیریت پیگیری داره


2. آدرس مدرسه غیر دولتی ابوعلی سینا (ستارخان): ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه ۲۷ شرقی، پلاک ۱ -شماره تماس ۴۴۲۲۵۹۱۲

یکی از منظم ترین و با برنامه ترین مدارس در سطح منطقه ۲ تهران است که مدیریت آن زبانزد است. کادر اموزشی نیز اکثرا جوان ولی با سواد هستند. اگر با کلاس های شلوغ و شهریه مشکلی ندارید ما این مدرسه را به عنوان بهترین انتخاب در این منطقه توصیه می کنیم. این مدرسه سخت گیری های زیادی در مسائل مذهبی و پوششی اعمال نمی کند. کارنامه این مدرسه در قبولی دانشگاه ها و المپیادها مثال زدنی ست.

نظر کاربران و اولیا

به مسائل اخلاقی به خوبی توجه می کنند و از طرف دیگه قبولی شون در تیزهوشان و . هم بالاست اما تجهیزاتش مثل آزمایشگاه و کارگاه کامپیوترش کم هستن نسبت به جمعیت
تقریبا از همه جنبه ها راضی هستم ولی نمیدونم اخیرا چرا اینقدر پذیرشش رو راحت کردن این کار باعث شده کلاسا شلوغ بشن
هزینه شهریه رو هر سال دارن بالا می برن. درسته مدرسه خوبیه ولی باید طبق مصوبه آموزش پرورش شهریه بگیرن نه بیشتر
3. آدرس مدرسه نمونه دولتی فراست (نیاوران): نیاوران، سه راه اقدسیه، گلستان ۴، انتهای ناز اول -شماره تماس ۲۲۸۳۱۹۱۹

این مدرسه از بهترین مدرسه دولتی از نظر خروجی علمی بسیار عالی عمل می کند هر چند سخت گیری هایی نیز در این راه انجام داده است که برخی از والدین ناراضی هستند. امکانات مدرسه کاملا قابل قبول و محیط شاداب دارد. آزمون ورودی آن نیز خیلی سخت نیست و اکثر افراد معمولی و بالاتر می توانند وارد آن شوند.

نظر کاربران و اولیا

قبولی توی المپیاد و رتبه های برتر کنکورشون زیاده. امکاناتشون در سطح بهترین مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش نیست از نظر مذهبی هم خیلی سخت گیر نیستن ولی نمیدونم چرا شهریه می گیرن. مگه دولتی نیست؟
به نظرم تا الان که مدرسه خوبی بوده تو تابستون برای ما کلاس گذاشتن که شامل ریاضی و فیزیک و شیمی و مهارت های زندگی می شد معلم هامون فوق العاده بودن و من تا به حال آزمایشگاه تکمیل تر از آزمایشگاه این مدرسه ندیدم به نظرم عالیه
من خودم تو این مدرسه درس میخونم هم معلماش مولف کتابن هم از لحاظ المپیاد پیشرفت زیادی داشته ولی به پای فرزانگان نمیرسه به نظرم هر کی قبول شد حتما به این مدرسه بره.
4. آدرس مدرسه غیر دولتی نوآور (شریعتی): خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک ۱۴۰۰ -شماره تماس ۷۴۸۰۴۰۰۰

از جنبه کیفیت آموزش علمی نمی توانیم لقب بهترین را بدهیم ولی می توان گفت مدرسه ای با کیفیت از نظر محیط شاداب و کادر مدیریتی ست که نه سخت گیری های اخلاقی دارد و نه اامات آنچنانی. فعالیت های فوق برنامه زیادی در آن انجام می شود و در صورتی که با شهریه آن مشکلی ندارید انتخاب مناسبی ست. میزان کار علمی و پژوهشی و همچنین قبولی در دانشگاه های برتر کشور از ویژگی های اصلی این مدرسه است.

نظر کاربران و اولیا

به نظرم اگه تکالیف بچه ها رو کم کنن بهتره و کمی از نظر مذهبی روشون کار کنن مدرسه بهتری میشه.
متوسطه دوره اولش جالب نیست. علاوه بر امکانات زیادى که داره مثل کتابخانه و آزمایشگاه مجهز و بزرگ ولی دبیرستان مرحله دومش عالی هست.
فعالیت های فوق برنامه شون خیلی خوبه. محیط مدرسه شون با نشاطه ولی نمیدونم چرا دبیراشون رو جوون انتخاب می کنن.
5. آدرس مدرسه غیردولتی سوده (اشرفی اصفهانی): اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، انتهای خیابان شهید قموشی، بن بست سوده -شماره تماس ۴۴۲۴۹۷۰۲

این مدرسه هوشمند، از بعد آموزش علمی و امکانات بدون شک از نظر ما از بهترین مدارس تهران دخترانه دوره دوم موجود در منطقه و یکی از بهترین ها در سطح تهران است. کادر اموزشی و مدیریتی کاملا قوی، تجهیزات و امکانات در حد مدارس درجه ۱ از نکات مثبت این مدرسه هستند. از طرف دیگر برخی والدین از سخت گیری های امتحانی و تکالیف پرحجم گلایه دارند ولی دقت کنید که هر ساله نتایج درخشانی در کنکور سراسری کسب می کند.

نظر کاربران و اولیا

این مدرسه زیر نظر مجتمع آموزشی سوده هست که به صورت کنکوری و برای اتفاقات علمی کار می کنه و خیلی هم موفق هست.
مدرسه حیاط تقریبا خوبی داره ولی ، ولی برای ۳ پایه حداقل ۱۰۰ نفره به نظرم مناسب نیست . من تو کلاس های تابستانه ثبت نام کردم ، معلم ها نسبتا خوب بودن. کلاس ها تقریبا برای ۲۰ تا ۲۴ نفر استفاده میشد و زیاد کلاس داشت . دارای آزمایشگاه و کلاس کامپیوتر با کلی کامپیوتر قابل استفاده است و شما حق استفاده ازشون رو دارین .
نمیدونم چرا اخیرا دارن خیلی ها رو بدون آزمون ورودی می گیرن. دانش آموزا و معلما عالی هستن ولی نباید اینقدر راحت مدرسه به این خوبی و با رقابت زیاد شلوغ بشه و ضعیف و قوی با هم قاطی بشن
6. آدرس مدرسه غیر دولتی روشنگران (آیت الله کاشانی): تهرانپارس- خیابان ۱۹۶ غربی -بین فلکه سوم و اتوبان باقری- پلاک ۴۶ -شماره تماس ۷۷۷۲۱۱۴۳

این مدرسه مجهز، تمیز و با امکانات جزی از بهترین لیست مدارس غیردولتی سطح شهر تهران است. از نظر آموزشی این مدرسه کمی سخت گیر است ولی از نظر اخلاق، پوشش و سایر موارد اامات آنچنانی ندارد. در صورتیکه با هزینه آن کنار بیایید جزو مدارس عالی این منطقه است. عمده گلایه والدین از این است که امکانات این مدرسه نسبت به هزینه دریافتی کم است. جالب است با وجود غیرانتفاعی بودن رتبه های عالی کنکور زیادی دارد که نشان از کادر آموزشی موفق آن دارد.

نظر کاربران و اولیا

از نظر تمیزی و نظافت و فضای ساختمان که به جرات میتونم بگم بهترینه. منوی غذاهاش هم عالیه، با کیفیت خیلی خوب،
از اول سال در مورد عوض کردن یکی از معلم ها که خوب درس نمی داد اعتراض کردیم که ترتیب اثر داده نشده. به نظرم به بقیه دانش آموزا توی پایه های بالاتر هم کاری ندارن.
از نظر آموزشی خیلی عالیه خداییش و از همین جا از زحمات سرکار خانم آخدر و شفیعی تشکر می کنم ولی آخه جبرانی . اونم جمعهبا ۴درس امتحان تاریخ و ریاضی پیشرفته.وااااااااااااااییی کی حال داره جمعه بره مدرسه که ریاضی پیشرفته و تاریخ هم داشته باشه؟؟

7. مدرسه عادی دولتی آبسال (میدان رسالت):میدان رسالت، خیابان هنگام، بالاتر از میدان الغدیر، سازمان آب، نبش غفاری-شماره تماس ۷۷۴۹۱۴۰۴

اگر به هر دلیلی (هزینه، عدم تمایل و .) می خواهید دخترتان را به مدرسه دولتی بفرستید ما این مدرسه را به عنوان اولویت اول به شما پیشنهاد می کنیم. این مدرسه هوشمند محیطی سالم، شاداب و آموزنده برای فرزندتان تهیه کرده است. از نظر علمی در سطح مدارس بالا نیست ولی ضعیف هم نمی توان توصیفش کرد.

نظر کاربران و اولیا

از نظر آموزشی باید بگم دبیرای رشته انسانی همشون فوق العاده هستند(از دبیران رشته ریاضی و تجربی هم تعریف ها زیادی شنیده ام). هر کدوم با روش خاص خودشون در تلاش برای اثبات مطالب درسی در ذهن دانش آموز هستند، معاونین هم بسیار خوش برخورد هستند و همیشه در صدد برطرف کردن مشکل دانش آموزان هستند و همیشه به درخواست های ما گوش میدن و تا حد امکان نظرات ما رو اعمال می کنن و البته که من تا الان هیچ گونه برخورد بدی از معلمین و معاونین ندیدم، نسبت که برنامه هایی که برای دانش آموزان دارند شهریه ی مناسبی می گیرند و تا حد امکان با والدین برای پرداخت شهریه همکاری می کنند. من سال دهم را در یکی از بهترین مدرسه ی نمونه دولتی بودم در یکی از بهترین مناطق تهران اما نه برخورد کادر مدرسه خوب بود و نه اینکه به درس اهمیت می دادند.
مدرسه خیلی خوبی معلم ها هم با اینکه جوان هستن ولی درس دادنشان خیلی خوبه برنامه های تفریحی هم زیاد داره آگه درس خون باشید مدرسه خیلی خوبیه. فقط حجم تکالیف رو زیاد می دن. قبولی شون توی دانشگاه و المپیاد خیلی خوبه
این مدرسه از وقتی با دوره اول ادغام شده و وارد یک مجتمع شدند مدیریتش ضعیف شده ولی محیط شادی داره و بچه ها رو محدود نمی کنن


منطقه ۱

آدرس مدرسه غیر دولتی ابوریحان (۳ راه قیطریه): خیابان شریعتی، سه راه قیطریه، کوچه حسینی، بن بست ابوریحان، پلاک ۴۵-شماره تماس ۲۲۲۰۱۸۱۷

از نظر ما و بسیاری والدین بهترین مدرسه سطح متوسطه دوره اول برای دختران در کل شهر تهران است. از نظر کیفیت علمی-آموزشی بسیار قوی، امکانات کامل و کادر مدیریتی قابل قبول است. اکثر نیتی والدین بخاطر شهریه و نیز سخت گیری در برخی دروس مثل ریاضی ست. در این مدرسه کلاسهای فوق برنامه رباتیک ، هنر ،کامپیوتر دارد و کلاس زبان پیشرفته و معمولی نیز دارد. کلاس زبان در دو سطح A و B است که بسیار از پایه کار می شود.

نظر کاربران و اولیا

این مدرسه با حضور معلمان بسیار با تجربه باعث شده که دانش آموزان خوبی را پرورش بده ولی اگه کسی درس نخونه دوام نمیاره درحدی که ما از ٨اردیبهشت تا ٢٩اردیبهشت فقط ٢روز امتحان نداشتیم(اما به هر حال پرسش داشتیم) رقابت بالاست در حدی که من خودم برای امتحان جامع ساعت ١١ می خوابیدم و ٣صبح بیدار میشدم به مدت ٣هفته و حتی شبی را یادم می آید که برای هندسه ٢ساعت خوابیدم ولی من مشکلی نداشتم و دوام آوردم ولی بچه های باحال در آنجا هستند و اصلاً از خود راضی نیستند

از بعضی از افراد تعهد حجاب گرفته شد دقت کنید که سال هفتم فشاری نیست و کلا اردو نمیبرند شاید سالی یک بار اونم موزه ای جایی اردو مسافرتی هم وجود نداره بسته به علایق خودتون و سطح تحمل فشار و این که بدونید هیچ تفریحی وجود نداره حتی مدرسه اینه هم نداره میتونید انتخاب کنید اما خوبی این مدرسه اینه که هیچ وقت وعده ی الکی نمیده مث خیلی از مدرسه های دیگه برای جذب دانش اموزان

از نظر مذهبی سخت گیر نیستن ولی از نظر علمی تکالیف زیاد میدن. محیط مدرسه ش امن و کاملا بانشاط هست و مدیریت پیگیری داره

آدرس مدرسهغیر دولتی خرد (ولنجک): ولنجک، بلوار دانشجو، بالاتر از مسجدالنبی -شماره تماس ۲۲۴۲۰۰۸۶

خرد بسیار با برنامه، مرتب و منظم است. از جهات مختلف سخت گیری های بی مورد اعمال نمی کند و اگر با شهریه آن کنار بیایید جزو بهترین ها در کل شهر تهران است. کلاس ها نسبت به سایر مدارس خلوت تر، معلمان خوش اخلاق و خوش برخورد و پیگیر و همچنین امکانات آن کاملا قابل قبول هستند. برخی والدین نسبت به بد بودن مسیر و دسترسی نامناسب ناراضی هستند.

نظر کاربران و اولیا

برای من همون موقع هم رفتار خوب معلم ها و کادر مدرسه و حتی خردیا با بچه های دیگه خیلی عجیب بود چون هیچ مدرسه دیگه ای این کارو نمیکرد و باعث شد که از همون موقع ازش خوشم بیاد. راجع به جمعیت کلاس ها بستگی داره و هر سال ثابت نیست. مثلا ما خودمون امسال ۴ تا کلاس ۲۵ نفره بودیم اما هشتما هر کلاس ۲۰ نفر و هفتما ۲۶ نفر بودن اما مطمئن باش که جمعیت بیشتر از ۲۷ نفر نمیشه

از نظر علمی شاید بهترین نباشه ولی از نظر تربیتی، کلاس های فوق برنامه و تجهیزات از بهترین های تمام کشور هست

اگر می خواهید توانایی های مهمی مثل برقرارى ارتباط، کار گروهى، حل مشکلات، توانایى جستجو، توانایى هاى نوشتن و خواندن و گوش دادن موثر ارتقا دهید این مدرسه مورد کاملا مناسبى هست.

منطقه ۲

آدرس مدرسهغیر دولتی ابوعلی سینا (ستارخان): ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، کوچه ۲۷ شرقی، پلاک ۱ -شماره تماس ۴۴۲۲۵۹۱۲

یکی از منظم ترین و بابرنامه ترین مدارس در سطح منطقه ۲ تهران است که مدیریت آن زبان زد است. کادر اموزشی نیز اکثرا جوان ولی با سواد هستند. اگر با کلاس های شلوغ و شهریه مشکلی ندارید ما این مدرسه را به عنوان بهترین انتخاب در این منطقه توصیه می کنیم. این مدرسه سخت گیری های زیادی در مسائل مذهبی و پوششی اعمال نمی کند.

نظر کاربران و اولیا

به مسائل اخلاقی به خوبی توجه می کنند و از طرف دیگه قبولی شون در تیزهوشان و . هم بالاست اما تجهیزاتش مثل آزمایشگاه و کارگاه کامپیوترش کم هستن نسبت به جمعیت

تقریبا از همه جنبه ها راضی هستم ولی نمیدونم اخیرا چرا اینقدر پذیرشش رو راحت کردن این کار باعث شده کلاسا شلوغ بشن

هزینه شهریه رو هر سال دارن بالا می برن. درسته مدرسه خوبیه ولی باید طبق مصوبه آموزش پرورش شهریه بگیرن نه بیشتر

آدرس مدرسه دولتی فضیلت ۱ (سعادت آباد): سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان ۳۸ غربی -شماره تماس ۸۸۶۸۰۰۰۸

کادری دلسوز و تلاش گر! این مدرسه که از نظر اولیای دانش آموزان در ۳ سال اخیر شلوغ شده است دارای کادر مدیریتی و آموزشی باتجربه و پیگیر می باشد. محیط مدرسه بانشاط است و سخت گیری های اخلاقی در آن انجام نمی شود. اما امکانات و تجهیزات آن در حد یک مدرسه درجه ۱ نیست.

نظر کاربران و اولیا

به نظرم از کلاس های با جمعیت زیاد و شهریه بالا هم بگین.

مدیر مدرسه: سرکار خانم فاضلی نیا (در عین قاطعیت بسیار خوش برخورد، مهربان و منطقی و در مجموع بسیار دوست داشتنی). در مجموع مدرسه خوبی است. سرکار خانم نعیمی (علوم) و سرکار خانم راویشی (ریاضی) از معلمان بسیار خوب این مدرسه می باشند.

از نظر مذهبی خیلی سخت گیر نیستن و همین که چادر بودن رو اجبار نکردن جای شکر داره

منطقه ۳

آدرس مدرسهغیر دولتی نوآور (شریعتی):خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک ۱۴۰۰ -شماره تماس ۷۴۸۰۴۰۰۰

از جنبه کیفیت آموزش علمی نمی توانیم لقب بهترین را بدهیم ولی می توان گفت مدرسه ای با کیفیت از نظر محیط شاداب و کادر مدیریتی ست که نه سخت گیری های اخلاقی دارد و نه اامات آنچنانی. فعالیت های فوق برنامه زیادی در آن انجام می شود و در صورتی که با شهریه آن مشکلی ندارید انتخاب مناسبی ست.

نظر کاربران و اولیا

به نظرم اگه تکالیف بچه ها رو کم کنن بهتره و کمی از نظر مذهبی روشون کار کنن مدرسه بهتری میشه.

متوسطه دوره اولش خیلى خوبه علاوه بر امکانات زیادى که داره مثل کتابخانه و آزمایشگاه مجهز و بزرگ ولی دبیرستان مرحله دومش افتضاح هست.

فعالیت های فوق برنامه شون خیلی خوبه. محیط مدرسه شون با نشاطه ولی نمیدونم چرا دبیراشون رو جوون انتخاب می کنن.

آدرس مدرسه غیر دولتی کوشش (محدوده ظفر): خیابان ظفر، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۴۳ -شماره تماس ۸۸۷۸۷۰۷۰

از نظر امکانات عالی نیست اما اخیرا به زیر نظر مجموعه ای برای هوشمند شدن قرار گرفته است. کادر آموزشی مجربی دارد و مدیریت آن نیز نسبتا خوب عمل می کند. محیط و فضای مدرسه کاملا بزرگ و نوساز است ولی به طور هوشمندسازی نشده است. اکثر نظر والدین نسبت به این مدرسه مثبت است جز اینکه شهریه آن متغیر بوده و اینکه از نظر مذهبی به اندازه کافی روی بچه ها کار نمی شود.

نظر کاربران و اولیا

نمیدونم چرا سخت گیری روی درس خوندن بچه ها ندارن. امکانات مدرسه هم در حد معمولی هست نسبت به شهریه ای که می گیرن

دختر من ۴ ساله شاگرد کوشش هست، متوسطه اول کوشش بسیار عالی هست ولی از کادر آموزشی متوسطه راضی نبودم و از کادر مدیریت انتظار داریم از کادر آموزشی با تجربه تری استفاده کنند

خوبی ش اینه که از نظر پوشش سخت گیری نمی کنند ولی امتحانات بچه ها زیاد برگزار میشه و حجم تکالیف شون هم زیاده.

منطقه ۴

آدرس مدرسهنمونه دولتی سعدی (محدوده جشنواره): خیابان جشنواره، خیابان جعفر پناه، خیابان شهید رحیمی -شماره تماس ۷۷۳۹۲۰۲۰

از بعد آموزش علمی و امکانات بدون شک از نظر ما بهترین مدرسه موجود در منطقه و یکی از بهترین ها در سطح تهران است. کادر اموزشی و مدیریتی کاملا قوی، تجهیزات و امکانات در حد مدارس غیرانتفاعی و حتی بالاتر و فضای وسیع از نکات مثبت این مدرسه هستند. از طرف دیگر برخی والدین از سخت گیری های امتحانی و پذیرش ورودی دشوار مدرسه گلایه دارند.

نظر کاربران و اولیا

من دو ساله که تو این مدرسه هستم با اینکه خودم هم جزء کسایی بودم که بدون آزمون و با گزینش قبول شدم، به نظرم سال پیش خیلی بهتر از امسال بود سال به سال سطح علمی داره افت میکنه

مدرسه حیاط تقریبا خوبی داره ولی ، ولی برای ۳ پایه حداقل ۱۰۰ نفره به نظرم مناسب نیست . من تو کلاس های تابستانه ثبت نام کردم ، معلم ها نسبتا خوب بودن. کلاس ها تقریبا برای ۲۰ تا ۲۴ نفر استفاده میشد و زیاد کلاس داشت . دارای آزمایشگاه و کلاس کامپیوتر با کلی کامپیوتر قابل استفاده است و شما حق استفاده ازشون رو دارین .

نمیدونم چرا اخیرا دارن خیلی ها رو بدون آزمون ورودی می گیرن. دانش آموزا و معلما عالی هستن ولی نباید اینقدر راحت مدرسه به این خوبی و با رقابت زیاد شلوغ بشه و ضعیف و قوی با هم قاطی بشن

آدرس مدرسههیات امنایی پویا (پاسداران): پاسداران، گلستان ۴، نبش خیابان اسلامی، پلاک ۶ -شماره تماس ۲۲۵۴۲۱۹۲

یکی از خوش نام ترین مدارس دوره اول متوسطه دخترانه تهراندر منطقه ۴ همین مدرسه است. از نظر والدین این مدرسه فعالیت های فوق برنامه بسیار متنوع و موثری دارد، سواد کادر آموزشی مجرب آن کاملا خوب است اما تجهیزات قدیمی بوده و تعویض نمی گردند. برخی از والدین نیز اظهار می کنند که برخی دبیران باسابقه در چند سال اخیر از این مدرسه رفته اند. هر چند ما از نظر کیفیت دبیران جدید را تایید می کنیم. اما کیفیت تجهیزات مدرسه کافی نیست.

نظر کاربران و اولیا

به ساعت ورزش خیلی توجه میشه و کار های هنری خیلی مورد توجه هست به نظرم بچه ها رو کم اردو میبرند تجهیزاتش ولی درجه یک نیستن

به نظرم برخی از دبیرانش خیلی سخت گیر هستند و بخصوص معلم ریاضی. با وجود مراجعه ای که کردم دبیر ریاضی رو عوض نکردن

به نظرم کادر آموزشی خوبی نداره ولی این مدرسه درسته معلمای خوبی داره ولی درحال حاضر توی تمام مدارس حتی مدارس دولتی شوفاژ هست ولی مدرسه ی پویا با این همه مبلغ بالا یه بخاری شییشه ای داره

منطقه ۵

آدرس مدرسهغیر دولتی روشنگران (آیت الله کاشانی):آیت اله کاشانی، خیابان بهمنی نژاد، خیابان ایثارگران، پلاک ۴۱ -شماره تماس ۴۴۴۳۷۸۷۶

این مدرسه مجهز، تمیز و با امکانات جزو بهترین مدارس غیردولتی سطح شهر تهران است. از نظر آموزشی این مدرسه کمی سخت گیر است ولی از نظر اخلاق، پوشش و سایر موارد اامات آنچنانی ندارد. در صورتیکه با هزینه آن کنار بیایید جزو مدارس عالی این منطقه است. عمده گلایه والدین از این است که امکانات این مدرسه نسبت به هزینه دریافتی کم است.

نظر کاربران و اولیا

از نظر تمیزی و نظافت و فضای ساختمان که به جرات میتونم بگم بهترینه. منوی غذاهاش هم عالیه، با کیفیت خیلی خوب،

از اول سال در مورد عوض کردن یکی از معلم ها که خوب درس نمی داد اعتراض کردیم که ترتیب اثر داده نشده. به نظرم به بقیه دانش آموزا توی پایه های بالاتر هم کاری ندارن.

از نظر آموزشی خیلی عالیه خداییش و از همین جا از زحمات سرکار خانم آخدر و شفیعی تشکر می کنم ولی آخه جبرانی . اونم جمعهبا ۴درس امتحان تاریخ و ریاضی پیشرفته.وااااااااااااااییی کی حال داره جمعه بره مدرسه که ریاضی پیشرفته و تاریخ هم داشته باشه؟؟

آدرس مدرسهغیر دولتی پروفسور حسابی (فلکه صادقیه): فلکه صادقیه، بلوار فردوس، خیابان شهید قبادی، خیابان ظرافتی، پلاک ۸۶ -شماره تماس ۴۴۰۷۰۵۲۴

پیگیری مناسب فرد به فرد دانش آموزان و امکانات مناسب ویژگی اصلی این مدرسه است. مهمترین نکته در مورد مدرسه این است که سیستم مدیریتی بسیار کارآمد است و باعث شده حواشی خارج از آموزش وجود نداشته باشد . این مدرسه از نظر فعالیت های فوق برنامه کمی ضعیف تر از سایر مدارس عمل می کند ولی در کل به نظر ما بهترین مدرسه غیر دولتی این محدوده است.

نظر کاربران و اولیا

من توی دبستان که بودم مدرسم خیلی بهتر از اینجا بود ، معلمین خوبی وجود داره تو این مدرسه ،اما مبلغ بیشتری علاوه بر شهریه برای ساخت بوفه و کارهای جانبی دریافت کردند. صبح ها حق اینو نداریم که در کلاس و ببندیم چون سرده وقتی درو که میبندیم ده نفر از کادر مدرسه میان و میگن که نباید در بسته باشه ، بر خورد بعضی از کادر مدرسه خوب نیست.هیچ برنامه ای برای مناسبت ها ندارن.

پسر من ۴ سال در این مدرسه درس خوند همیشه از رفتار خوب و مسئولانه معلمان و کادر مدرسه راضی و سپاسگزار بودم. و تنها ضعف این مدرسه اجرای اردوهای تفریحی بود . به نظرم یا نداشت و اگر هم داشت غیر عادلانه بود.

منطقه ۶

آدرس مدرسهنمونه دولتی نرجس -هیات امنایی- (بلوار کشاورز): بلوار کشاورز، خیابان نادری، تقاطع ایتالیا، پلاک ۵ -شماره تماس ۸۸۹۷۲۰۴۰

این مدرسه بهترین مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه در منطقه ۶ است که می توانید برای دخترتان پیدا کنید. از لحاظ آموزشی و مدیریتی عالی، تجهیزات مدرن و به روز و همچنین فضایی وسیع و شاداب. اکثر نیتی والدین نسبت به روند پذیرش و ورود به این مدرسه و همچنین شهریه که گهگاه خارج از روند مصوبات آموزش و پرورش دریافت می گردد بوده است.

نظر کاربران و اولیا

به نظرم مدرسه هیت امنایی شده اما همون کارهای نمونه دولتی رو انجام میدن و مثل قبله. سال پیش آزمون نگرفتن اما انگار امسال یه امتحان غیر رسمی از داوطلب ها گرفتن

به نظرم تا الان که مدرسه خوبی بوده تو تابستون برای ما کلاس گذاشتن که شامل ریاضی و فیزیک و شیمی و مهارت های زندگی می شد معلم هامون فوق العاده بودن و من تا به حال آزمایشگاه تکمیل تر از آزمایشگاه این مدرسه ندیدم به نظرم عالیه

من خودم تو این مدرسه درس میخونم هم معلماش مولف کتابن هم از لحاظ المپیاد پیشرفت زیادی داشته ولی به پای فرزانگان نمیرسه به نظرم هر کی قبول شد حتما به این مدرسه بره.

آدرس مدرسههیات امنایی نور (کریمخان): خیابان کریمخان زند، خیابان شهید دکتر حسن عضدی شمالی، بعد از زرتشت شرقی، کوی روشن نو، پلاک ۱۱ -شماره تماس ۸۸۹۰۰۵۶۶

از نظر علمی، مدیریتی و محیط بانشاط مدرسه کاملا قابل قبولی ست. برخی والدین نسبت به عدم تجهیز کافی مدرسه گلایه دارند و برخی نیز نسبت به عدم سخت گیری درسی. به نظر ما یک اشکال عمده کمبود فعالیت های فوق برنامه در این مدرسه است و بجز آن مدرسه مناسبی در منطقه ۶ محسوب می شود.آموزش و پرورش

نظر کاربران و اولیا

در کل برای بچه هایی که توان خوبی برای یادگیری و انجام تکالیف(حجم کاری دانش اموزان بالاست) دارن و یا علاقه زیادی به رقابت در مسابقات دارن عالیه.

من تعریف این مدرسه رو زیاد شنیدم و تصمیم دارم که دخترم رو برای هفتم اونجا ثبت نام کنم، ولی از برخورد مسئولین و تاکید زیاد روی شهریه داشت و جزییات شغل والدین تعجب کردم. تاکید زیادی روی شهریه داشت و جزییات شغل والدین خیلی براش مهم بود

به نظرم مدرسه خوبی نیست خیلی زود به زود کادر و نیرو هاشون عوض میشه. اما به نظرم تجهیزاتش برای یک مدرسه هیات امنایی خوبه

منطقه ۷

آدرس مدرسهغیر دولتی سیمای نور (۷ تیر): میدان هفت تیر، جنب مسجد الجواد، کوچه بختیار، پلاک ۴۰-شماره تماس ۸۸۸۲۰۹۸۸

مدرسه ای با فعالیت های بانشاط فراوان. در این مدرسه اردوهای مختلفی به صورت متناوب برگزار می شود و از لحاظ اخلاقی و پوشش سخت گیری بیش از حد انجام نمی شود. پیگیری های فرد به فرد در این مدرسه عالی ست. نیتی والدین عمدتا نسبت به پایین تر بودن کیفیت آموزش در دوره دوم این مدرسه است و از طرفی هزینه های دریافتی که بیشتر از مبلغ ذکر شده در سایت آموزش و پرورش است.

نظر کاربران و اولیا

دخترم را در پایه هفتم این مدرسه ثبت نام کرده ام برای گزینش آزمون نداشتند اما با مشاوره عالی و تفسیر نقاشی به من کمک کردند تا ارتباطم را با دخترم بهتر و بیشتر کنم که در این زمینه از خانم کیانی کمال سپاس را دارم

در دوره اول کلاس خیلی زیاد بخواد شلوغ باشه ۲۲ نفر در یک کلاس هستن.در دوره دوم هم بستگی به رشته داره.در رشته های تجربی و ریاضی ۱۵ الی ۱۷ نفر در یک کلاس هستن و رشته علوم انسانی ۷ الی ۹ نفر در یک کلاس هستن .

دوره دوم این مدرسه یه نظرم برنامه ریزی خوبی ندارن هستند ولی دوره اول عالی است

آدرس مدرسه غیر دولتی شایستگان نور (سهروردی): سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه میناب، پلاک۳۴ -شماره تماس ۸۸۵۴۵۸۶۸-

این مدرسه که محیط نسبتا شاد هم دارد دارای برخی امکانات یک مدرسه هوشمند بوده و از نظر علمی و مدیریتی در سطح منطقه جزو بهترین هاست. کلاس ها معمولا بیش از ۱۵ نفر نیست و رسیدگی و پیگیری پیشرفت تحصیلی به خوبی انجام می شود. عمده نگرانی والدین از تغییر کادر مدیریت قبلی ست که ممکن است به علت جوان بودن باعث پسرفت نظم در مدرسه شوند.

نظر کاربران و اولیا

پانسیون مطالعاتی دم امتحانات ترم گذاشتن که واقعا یکی از بهترین خاطراتم تو مدرسه بود. بشدت روی ادب و صداقت تاکید دارن . در ضمن اینم بگم که بچه ها خیلی در مدرسه مشارکت میکنن . حتی یه روزایی مدیریت مدرسه به دست بچه هاست و ماها مدیر و معاون و دبیر میشیم . کلا مدرسه مو دوست دارم و همین که با برنامه درس میخونم کلی از استرسم کم شده.

این مدرسه واقعا عالیه .از مدیر و ناظمان تا معلمان همه عالی تنها بدیه این مدرسه اینکه اردوهایی که میبرن اصلا خوب نیست جاهای خوبی نمی برن اگه میشه امسال ما رو پینت بال و کارتینگ ببرین.

به عنوان دانش اموزی که سه سال در این مدرسه درس خواندم از مدرسه و بعضی از مسئولین راضی نیستم چون به نظرم به مسائل مالی توجه زیادی دارن.

منطقه ۸

آدرس مدرسه هیات امنایی فردوس (نارمک): نارمک، خیابان ۴۶متری غربی، خیابان سهیلیان، کوچه یوسف شعار-شماره تماس ۷۷۲۶۷۰۴۹

بهترین مدرسه ای که می توانید در منطقه ۸ برای دخترتان در دوره اول متوسطه انتخاب کنید از نظر ما همین مدرسه است. از نظر کادر آموزش بسیار قوی می باشد و آمار قبولی آن در مقاطع بالاتر در مدارس برتر عالی ست. معلم ها کاملا دلسوز و کادر مدیریتی در کل قابل قبول و محیط نیز در حد قابل قبولی پرنشاط است. اکثر والدین اما از برخی از مسئولین مدرسه نسبت به عدم نظارت کافی بر نظم دانش آموزان و شلوغ بودن مدرسه گله مندند

آدرس مدرسه نمونه دولتی جنت (نارمک): میدان هلال احمر، خیابان گلستان، میدان ۹۴، کوچه خدایی -شماره تماس ۷۷۸۱۳۰۶۵ این مدرسه از نظر نظم و سیستم مدیریتی کاملا توانا و بسیار دلسوزانه عمل می کند. اکثر والدین نسبت به نحوه برخورد برخی از مسئولین احساس نیتی کرده اند ولی از سوی دیگر عمدتا از سخت گیری های علمی در این مدرسه ناراضی اند

منطقه ۹

نمونه دولتی کوثر (استاد معین): انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید دستغیب غربی، نبش خیابان امام خمینی-شماره تماس ۶۶۰۰۳۹۷۶

این مدرسه از نظر علمی کاملا قدرتمند ظاهر شده است و آمار قبولی آن در سطوح بالاتر قابل توجه است. سخت گیری های علمی ممکن است از نقاط ضعف این مدرسه باشد. قطعا در منطقه ۹ بهترین مدرسه برای دخترتان است.

منطقه ۱۰

هیات امنایی جهان تربیت (جیحون): خیابان جیحون، بین دامپزشکی و هاشمی-شماره تماس ۶۶۸۷۹۷۹۷

در بین سایر مدارس منطقه و حتی در کل تهران از نظر آموزشی عالی ست. والدین از کیفیت مدیریت مدرسه کاملا راضی هستند و برخی والدین نسبت به امتحانات زیاد برگزار شده در این مدرسه گله مندند.

منطقه ۱۱

آدرس مدرسه هیات امنایی زینب (خ انقلاب): خیابان انقلاب، روبروی پمپ بنزین وصال- شماره تماس ۶۶۴۹۴۳۳۸

جزو بهترین ها در کل منطقه ۱۱ می باشد. از نظر امکانات و توان آموزشی بسیار عالی ولی از نظر کلاس های فوق برنامه، مدیریت و تناسب شهریه در حد معمولی ست.

آدرس مدرسه نمونه دولتی شایسته (محدوده کمالی): خیابان کمالی، کوچه هفتم غربی -شماره تماس ۵۵۴۱۰۶۰۱

این مدرسه را به عنوان اولویت دوم در این منطقه معرفی می کنیم. کادر آموزشی و مدیریتی بسیار محترمی دارد و سطح آموزشی آن هم از نظر علمی و هم فعالیت های فوق برنامه کاملا قابل قبول است. اما والدین نسبت به دو موضوع ابراز نیتی کرده اند: اول هزینه زیاد و دوم شلوغی کلاس ها.

منطقه ۱۲

آدرس مدرسه عادی دولتی زینبیه اسلامی (بهارستان):۱۷ شهریور، خیابان شهید احمد ، پلاک ۲۷-شماره تماس ۳۳۱۳۱۱۰۰

از نظر علمی در سطح متوسط رو به بالا قرار می گیرد. امکانات قابل قبول، محیطی امن و مدیریتی باتجربه دارد. به عنوان انتخاب اول به آن فکر کنید.

منطقه ۱۳

آدرس مدرسهغیر دولتی فروغ دانش (محدوده نیروهوایی): سی متری نیروی هوایی ،خیابان ششم نیروهوایی فرعی ۶/٣٠ -شماره تماس ۷۷۴۳۹۲۷۷

قطعا از نظر علمی بسیار قوی ست و خروجی کاملا موفقی از نظر علمی دارد. از نظر علمی و کلاس های فوق برنامه و هنری هرچند والدین آن را ضعیف ارزیابی کرده اند.

آدرس مدرسههیات امنایی شهید محمد منتظری (محدوده نیروهوایی): هشتم نیروی هوایی، ایستگاه سنگکی، کوچه ۳۲/۸-شماره تماس ۷۷۴۷۵۲۱۱

این مدرسه کادر آموزشی بسیار قدرتمندی دارد ولی از نظر علمی جزو مدارس درجه ۱ قرار نمی گیرد. امکانات نیز قابل قبول می باشند. در بین سایر مدارس این دو مدرسه ذکر شده در منطقه ۱۳ از نظر ما بهترین هستند.

منطقه ۱۴

آدرس مدرسهنمونه دولتی شهید طهماسبی (آیت اله سعیدی): خیابان شهید آیت الله سعیدی، گیلکی جنوبی، نبش عالی فکر -شماره تماس ۳۳۷۰۰۵۰۴

این مدرسه جزو قوی ترین مدارس در این مقطع در کل شهر تهران است. از نظر مدیریت و امکانات نیز بهترین در منطقه ۱۴ می باشد و والدین نسبت به سخت گیری های درسی ابراز نیتی کرده اند.

آدرس مدرسههیات امنایی اندیشه (بلوار ابوذر): بلوار ابوذر، پل سوم و چهارم، خیابان ربذه شمالی، کوچه پنجم-شماره تماس ۳۳۱۵۱۲۳۰

نکته منفی این مدرسه شلوغی و نبودن تناسب بین امکانات با تعداد دانش آموزان است. از نظر علمی و مدیریتی نیز در سطح متوسط قرار می گیرد ولی در منطقه ۱۴ جزو بهترین هاست.

منطقه ۱۵

آدرس دبیرستان نمونه دولتی شهید همت :خیابان نبرد جنوبی،خیابان شهید بقایی، خیابان شهید آقاجانلو جنوبی،انتهای خیابان انصارالحسین

منطقه ۱۶

آدرس دبیرستان نمونه دولتی رشد :خیابان شهید رجایی - میدان بهشت - جنب مسجد اباعبدالله الحسین (ع)

منطقه ۱۷

دبیرستان عادی دولتی شهیدان مجتهدی :خ ابوذر -خ سجاد شمالی -روبه روی بانک صادرات

منطقه ۱۸

دبیرستان دوره اول دخترانه هیات امنایی مهدیه :راه یافت آباد بلوار معلم روبروی کمیته امداد

منطقه ۱۹

نمونه دولتی بشرا :انتهای خانی آباد نو- خیابان میثاق جنوبی- کوچه ۳۴

منطقه ۲۰

دبیرستان دکتر حسابی شهر ری : شهر ری، میدان شهر ری، خیابان حرم، کوچه زارع، پلاک۱۴


منطقه ۱

آدرس مدرسه غیر دولتی علامه طباطبایی (واحد فرمانیه(: فرمانیه، دیباجی شمالی، کوهستان هشتم، پلاک ۷۱- شماره تماس ۲۶۱۲۳۸۴۱۳

این مدرسه از بهترین مدارس غیرانتفاعی پسرانه تهران در سطح منطقه ۱ معرفی می کنیم. حیاط و ساختمان و همچنین تجهیزات این مدرسه نیز در حد مناسبی هستند. دارای کلاس های فوق برنامه، محیط شاد، مدیریت قابل قبول و کادر آموزشی با برنامه است. امکانات و تجهیزات کاملا مناسب هستند و نظر اکثر اولیا نسبت به این دبستان مثبت بوده است فقط برخی نسبت به سخت گیری های درسی ابراز نیتی کرده اند که البته این موضوع همیشه نکته منفی نیست.

نظر کاربران و اولیا

 • علامه مدرسه زندگی است.فعالیتها فوق العاده،پیگیریها دقیق وبرخوردها بسیار محترمانه وقاطع است.نیازهای دانش اموز در همه ی زمینه های علمی،فرهنگی،پژوهشی و.به نحو احسن برآورده میشود. ولی به نظرم میزان تکالیف و پیگیری ها بیش از حد هستش
 • به نظرم مدارس علامه طباطبایی نسبت به چند سال پیش خیلی افت کرده
 • اقا باور کنید مبلغ شهریه بیشتره . من خودم در این مدرسه تحصیل می کنم و به ما گفتن که مبلغ شهریه ده میلیونه. لطفا ارقام واقعی بگذارید و برای من وتمام همکلاسیام که ازمون جامع داریم دعا کنید چون که ازمون سختتر از ازمون های مرات و قلم چی هست.

آدرس مدرسه غیر دولتی امام جواد (شهرک شهید محلاتی): شهرک شهید محلاتی، فاز ۳ -شماره تماس ۲۲۴۵۸۰۶۴

جزو مدارس با امکانات و تجهیزات مناسب در منطقه ۱ است. هر چند بسیاری از والدین از اهمیت مدیریت مدرسه به مسائل مالی ناراضی هستند و عده ای هم از نبود فعالیت های فوق برنامه هنری می گویند. به عقیده ما این مدرسه دارای نظمی در حد متعادل، امکانات عالی، مدیریت نسبتا خوب و کادر آموزشی کاملا قابل قبول است. از نظر امکانات درجه ۱ هست ولی هزینه ها ممکن است خیلی پایین نباشند.

نظر کاربران و اولیا

 • توجه شون به مسائل مذهبی زیاده و ممکنه بچه از این موضوعات زده بشه. از نظر علمی ولی خوب کار می کنن
 • درسته از نظر تجهیزات و امکانات مدرسه خوبی هست ولی مدیریتش بیشتر به موضوعات اخلاقی توجه دارن تا درسی
 • همه چیز خوبه فقط بحث شهریه شه ک خیلی بالاست و محیط کوچیک مدرسه ک باعث میشه بچه ها خیلی جای بازی و فعالیت نداشته باشن ولی در کل مدرسه ی خوبیه

منطقه ۲

آدرس مدرسه نمونه دولتی ۹ دی (سعادت آباد): سعادت آباد، بالای میدان کتابی، سه راه ایثار -شماره تماس ۲۲۳۴۲۸۸۰

بهترین مدرسه متوسطه دوره اول در منطقه ۲ می باشد. کادر مدیریتی و آموزشی بسیار دلسوز، پیگیر و منظم هستند. تجهیزات مدرسه کاملا قابل قبول و محیط آن نیز تقریبا بزرگ و پرنشاط است. هر چند به تجهیزات بیشتری نیاز دارد تا به یک مدرسه هوشمند تبدیل شود. اکثر نیتی والدین از کمبود ظرفیت و تاکید زیاد بر بحث علمی دانش اموز گله دارند.

نظر کاربران و اولیا

هر ساله بیشتر از ۹۰۰ متقاضی دارد و جالبه اونقدر از سیستم آموزش خودشون مطمئن هستند که اجازه نمیدن برای بچه ها معلم خصوصی گرفته بشه یا اینکه فقط با تایید مدیریت.

به مسائل اخلاقی به خوبی توجه می کنند و از طرف دیگه قبولی شون در تیزهوشان و . هم بالاست اما تجهیزاتش مثل آزمایشگاه و کارگاه کامپیوترش قدیمی هستن.

تقریبا از همه جنبه ها راضی هستم ولی نمیدونم اخیرا چرا اینقدر پذیرشش رو راحت کردن. هر کی رسیده با پارتی بازی میاد قاطی بقیه دانش آموزا.

آدرس مدرسه دولتی عادی آزادی (شهرک غرب)

آدرس: شهرک قدس، فاز ۱، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، روبروی زمین تنیس -شماره تماس ۸۸۵۷۶۰۲۰

این مدرسه که اخیرا شلوغ شده است ولی از نظر کیفیت کادر آموزش، فضای بانشاط، سیستم مدیریتی و ساختمان و تجهیزات یکی از بهترین ها در تمام سطح منطقه ۲ تهران است. اکثر نیتی والدین هم به خاطر شلوغی، و تجهیزات ناکافی می باشد. هر چند از سطح آموزشی دبیران راضی هستند.

نظر کاربران و اولیا

 • از ایرادات این مدرسه به نظرم نظافت ضعیف مدرسه مخصوصا سرویس بهداشتی ها میباشد این مدرسه به این بزرگی حتی یک ازمایشگاه ساده ندارد
 • این مدرسه برای افرادی که می خوان المپیاد یا تیزهوشان برن تو مراحل بعدی خوب نیست، از نظر مدیریت هم معمولی ست و پیگیر پیشرفت دانش آموز نیستن.
 • بعضی از معلم ها به طور خاص در درسی که تدریس می کنن (بخصوص هنر و قرآن) متخصص نیستن

منطقه ۳

آدرس مدرسهغیر دولتی روزبه (ونک)آدرس: خیابان ونک، خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه دوازدهم -شماره تماس ۸۸۰۳۹۱۸۲-

مجموعه فرهنگی روزبه تقریبا در همه سطوح به آموزش می پردازد ولی به نظر ما تنها مقطع متوسطه مرحله اول آن کیفیت لازم را از نظر اموزش علمی دارد. در واقع امتحانات به صورت منظم برگزار می شوند و فرزند شما از نظر علمی همیشه آماده می ماند ضمن اینکه امکانات خوبی هم دارد. در بین تمام غیردولتی های منطقه ۳ ما این مدرسه را پیشنهاد می کنیم. نیتی والدین هم بیشتر به خاطر افزایش سال به سال شهریه است.

نظر کاربران و اولیا

 • به نظرم اگه تکالیف بچه ها رو کم کنن بهتره و کمی از نظر مذهبی روشون کار کنن
 • دوره اولش خیلى خوبه علاوه بر امکانات زیادى که داره مثل کتابخانه و آزمایشگاه مجهز و بزرگ ولی دبستانش افتضاح هست.
 • این مدرسه کاملا از لحاظ امکانات و مذهبی بسیار عالی و من از هفتم تا دهم آنجا بودم. از لحاظ درسی راضی نیستم چون می گویند کتاب کار حل نکنید بعد در امتحان ورودی سوال های سخت میگیرند

آدرس مدرسه هیات امنایی دکتر محمود افشار (خ ولیعصر)

آدرس: خیابان ولیعصر، میدان ونک، نرسیده به میرداماد، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۱ -شماره تماس ۸۸۸۷۴۲۱۲

از نظر امکانات عالی نیست اما اخیرا به زیر نظر مجموعه ای برای هوشمند شدن قرار گرفته است. کادر آموزشی مجربی دارد و مدیریت آن نیز نسبتا خوب عمل می کند. محیط و فضای مدرسه کاملا بزرگ و نوساز است ولی به طور هوشمندسازی نشده است. اکثر نظر والدین نسبت به این مدرسه مثبت است جز اینکه شهریه آن متغیر بوده و اینکه از نظر مذهبی به اندازه کافی روی بچه ها کار نمی شود.

نظر کاربران و اولیا

 • اصلا از این مدرسه راضی نبودم. به نسبت پولی که دریافت می کنند خدمات ارائه نمی دن و از نظر فعالیت های فوق برنامه صفر هستند
 • از جناب رنجبر و زمانزاده مدیر و معاون متوسطه ی اول بابت تمام زحماتشان تشکر میکنم و به همه ی دبیران زحمتکش خسته نباشید میگم.
 • حیاط بزرگی داره، از نظر علمی روی بچه ها خوب کار می کنن. تجهیزاتشون هم خوبه ولی شهریه شون رو زیر نظر آموزش و پرورش دریافت نمی کنن

منطقه ۴

آدرس مدرسه هیات امنایی شهید عباسپور (محدوده رسالت)۴۵ متری رسالت، شهید عراقی شمالی، پلاک ۱۵۰۴۶۲ -شماره تماس ۲۲۸۶۶۶۵۵- آدرس وبسایت

یکی از خوش نام ترین مدارس متوسطه دوره اول پسرانه در منطقه ۴ همین مدرسه شهید عباسپور است. از نظر والدین این مدرسه فعالیت های فوق برنامه بسیار متنوع و موثری دارد، سواد کادر آموزشی مجرب آن کاملا خوب است اما تجهیزات قدیمی بوده و تعویض نمی گردند. برخی از والدین نیز اظهار می کنند که برخی دبیران باسابقه در چند سال اخیر از این مدرسه رفته اند. هر چند ما از نظر کیفیت دبیران جدید را تایید می کنیم.

نظر کاربران و اولیا

 • به نظر من مدرسه دو تا ایراد بزرگ داره .یک _یه سری از دانش آموزان که مخل کلاس هستن رو هیچ گونه برخورد قاطع در قبال اونها انجام نمیدن .دو _وقتی دبیر یا دبیرانی مرتکب خلاف یا اشتباهی میشن مدیر به شدت طرفداری از دبیران میکنه در صورتیکه خود مدیر میدونه حق با معلمش نیست
 • به نظرم برخی از دبیرانش خیلی سخت گیر هستند و بخصوص معلم ریاضی. با وجود مراجعه ای که کردم دبیر ریاضی رو عوض نکردن
 • به نظر من کادر آموزشی این مدرسه نسبت به بقیه مدارس منطقه خیلی خوب هستند وجز چند معلم که باز نشسته هستند ودوباره مشغول کار شده اند بقیه جزء بهترین ها هستند .

آدرس مدرسه نمونه دولتی شهروز بهزادی (رسالت): میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام، خیابان شهیدعبادی، خیابان شهید رحمتی -شماره تماس ۷۷۲۴۹۴۳۳

این مدرسه خوش ساخت یکی از بهترین محیط ها دربین دبیرستان های دوره اول شهر تهران را دارد. بر خلاف اینکه مدرسه نمونه دولتی ست، علاوه بر کیفیت آموزشی و خروجی قابل قبول، فعالیت های فوق برنامه زیادی هم دارد. اکثر نیتی والدین نسبت به نبود امکانات درجه ۱ و موضوع پذیرش زیاد دانش آموزان در سالهای اخیر است که باعث شلوغ شدن کلاس ها شده است.

نظر کاربران و اولیا

 • حیاط بزرگ و محیط خوش ساختی داره، کیفیت آموزشی شون هم خوبه ولی به اندازه کافی به نظم و انظباط و اخلاقیات دانش آموز اهمیت نمیدن
 • مدرسه خیلی خوبی است اساتید خیلی خوبی دارد مانند آقای حاتمی و آقای ناصرالاسلامی و جناب آقای اکبری معاونت پرورشی و آقای اژدریان ولی من معذرت میخوام امکاناتش کم است
 • البته یکسری مشکلات اقتصادی از قبیل مجهز نبودن آزمایشگاه و کوچکی حیاط مدرسه رو هم داراست .ولی در کل ارزشش رو داره که فرزندتون اونجا بره

منطقه ۵

آدرس مدرسه غیر دولتی علامه طباطبایی واحد ابشناسان (آبشناسان - ایرانپارس): آبشناسان، کوی طور، شهدا -شماره تماس ۴۴۸۳۲۸۰۱- آدرس سایت

همانطور که در سایت این مدرسه هم مشاهده می کنید، کاملا مجهز است و بر خلاف بسیاری مدارس غیردولتی، کاملا با برنامه پیش می رود. اکثر اولیای دانش آموزان از نامناسب بودن رفتار برخی کادر مدیریتی و ناهماهنگی ها موقع ثبت نام می گویند و برخی نیز از بی برنامگی و دریافت شهریه های غیرمصوب. در کل یکی از مدارس عالی در این منطقه می باشد.

نظر کاربران و اولیا

 • از نظر تمیزی و نظافت و فضای ساختمان که به جرات میتونم بگم بهترینه. منوی غذاهاش هم عالیه، با کیفیت خیلی خوب،
 • مدرسه خیلی خوبی معلم ها هم با اینکه جوان هستن ولی درس دادنشان خیلی خوبه برنامه های تفریحی هم زیاد داره آگه درس خون باشید مدرسه خیلی خوبیه
 • پس از قبولی در مصاحبه حضوری پسرم با تماس مدرسه برای ثبت نام مراجعه کردم در حین فرایند ثبت نام ، بنا به عللی خواستار ملاقات حضوری با مدیر مدرسه شدم که متصدی ثبت نام با تعیین ضرب الاجل ۴۸ ساعته جهت ثبت نام گفتند جهت هماهنگی با روابط عمومی صحبت کنم که پس از مراجعه به این واحد که شخصی هستند که به عنوان پذیرش درب ورودی انجام وظیفه می کنند که برخورد مناسبی نداشتن

آدرس مدرسه عادی دولتی جابر ابن حیان-هیات امنایی (شهرک اکباتان): شهرک اکباتان، فاز ۲، بین بلوکهای ۱۶ و ۱۸ -شماره تماس ۴۴۶۴۱۹۲۰

این مدرسه شاید از نظر علمی و کادر اموزشی در حد مدارس معرفی شده در بالا نباشد ولی فوق العاده محیط بانشاط، وسیع و امکانات عالی نسبت به سایر مدارس دولتی دارد. همانگونه که در سایت این مدرسه خوش نام هم مشاهده می کنید دارای انواع امکانات می باشد و از جهتی عمده نیتی والدین به دلیل عدم سخت گیری کافی درسی ست.

نظر کاربران و اولیا

 • یکی از دبیران برای دانش آموزان در بیرون مدرسه کلاس تقویتی می گذارد ولی در عوض در مدرسه بچه ها را می برد اتاق فیلم تا فیلم سینمایی ببینند
 • پسر من ۴ سال در این مدرسه درس خوند همیشه از رفتار خوب و مسئولانه معلمان و کادر مدرسه راضی و سپاسگزار بودم. و تنها ضعف این مدرسه اجرای اردوهای تفریحی بود . به نظرم یا نداشت و اگر هم داشت غیر عادلانه بود.
 • امسال ۹ میلیون از من شهریه گرفتن نمیدونم اصلا با مصوبات آموزش و پرورش هماهنگی داره یا از خودشون درآوردن

منطقه ۶

آدرس مدرسه غیر دولتی نوید صالحین (محدوده شیخ بهایی): اتوبان همت - خ شیخ بهایی جنوبی - خ ایرانشناسی (شهرک والفجر) - خ یکم - خ یازدهم-شماره تماس ۸۸۰۶۵۳۲۴

قطعا یکی از بهترین مدارس متوسطه دوره اول نه تنها در منطقه ۶ بلکه در کل تهران. ساختمان مدرن، تجهیزات عالی و نسبت به سایر مدارس غیردولتی از سطح آموزشی قابل قبولی برخوردار است. عمده نیتی والدین نسبت به شهریه و همچنین تغییرات مداوم در کادر مدیریتی ست.

نظر کاربران و اولیا

 • فرزند من سه ساله که در این مدرسه درس میخونه و امسال سال آخریه که اینجاست. یکی از چیزایی که من و بخصوص فرزندم رو به این مدرسه جلب کرده کلاسهاشه که به صورت موضوعی برگزار میشه. یعنی هر درسی کلاس مخصوص به خودشو داره و بچه ها باید هرساعت به یه کلاس برن. مثلا اگر علوم داشته باشن به کلاس علوم میرن و اگه زنگ بعدی ریاضی داشته باشن به کلاس ریاضی میرن. این کار علاوه بر همه مزایایی که داره باعث میشه بچه ها خسته نشن.
 • کادر و مدیریت به طور کلی تغییر کرده. به نظر من همه ی عوامل بی تجربه و جوان هستند
 • به نظرم مدرسه خوبی نیست خیلی زود به زود کادر و نیرو هاشون عوض میشه و میشه گفت که شما سالی رو تو نوید صالحین نمیبینید که نیرو هاش عوض نشن

آدرس مدرسه هیات امنایی ماندگار البرز (خ انقلاب): خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه البرز، پلاک ۱ -شماره تماس ۶۶۴۶۱۴۱۴

از نظر تجهیزات، کادر مدیریتی و محیط مدرسه جزو بهترین ها در منطقه است. از نظر آموزشی عالی نیست ولی اخلاقی، تربیتی و فوق برنامه ای مدرسه ای موفق است. عمده اولیا و خود دانش آموزان نسبت به افت آموزشی این مدرسه طی ۳ سال اخیر ابراز نیتی کرده اند، هر چند آمار قبولی در تیزهوشان و نمونه دولتی هنوز هم بالاست.

نظر کاربران و اولیا

 • بنظرم شلوغ و درنتیجه شلوغی وحجم زیاد شاگردان کیفیت رسیدگی وکنترل وآموزش را پایین و این باعث صرف زمان بیشتر وهدرروی وقت مفید برای آموزش و. می شه. روند ثبت نام شون هم گاهی اوقات خسته کننده س.
 • شاید از نظر بعضی افراد این مدرسه در پاره ای از المپیاد ها از سمپاد و انرژی اتمی کمتر باشد اما در مطالب درسی از آن ها بالاتر است. به نظرم مدارس علامه حلی و انرژی اتمی پایه درسی خود را از بالا می چینند. مانند ساختمانی که از پایین پی ریزی نشود.
 • من خودم تو این مدرسه درس میخونم هم معلماش مولف کتابن هم از لحاظ المپیاد پیشرفت زیادی داشته این مدرسه از بعضی از مدارس بهتره ولی به پای حلی ۱نمیرسه به نظرم هر کی قبول شد حتما به این مدرسه بره.

منطقه ۷

آدرس مدرسه هیات امنایی شهید فهمیده (بهشتی): خیابان بهشتی، اندیشه اصلی، نبش اندیشه ۵-شماره تماس ۸۸۴۰۷۱۷۳

این مدرسه پرنشاط، مرتب و در عین حال مفرح، از نظر آموزشی و فعالیت های فوق برنامه مثل موسیقی، فعالیت های هنری و . و تجهیزاتی که داره بسیار قوی عمل می کنه. نقطه ضعف اصلی این مدرسه از نظر اولیا سخت گیری علمی هست (برخی هم معتقد هستند که این سخت گیری بی مورد نیست). اکثر والدین نسبت به سطح فرهنگی بالای مدرسه و مدیریت و سیستم آموزشی قوی اظهار رضایت کرده اند. در منطقه ۷ قطعا به عنوان پیشنهاد اول مطرح می شود.

نظر کاربران و اولیا

 • سلام پسر من در دبیرستان درس می خونه و خداروشکر راضی است و به نظرم تنها نقطه ضعف عدم پاسخگویی به تلفن ها می باشد که خدا شاهده بیش از یک ماه تلاش می کنم لیکن موفق به برقراری ارتباط با مدیر ،بخش اداری و. نمی شوم از جناب آقای حسن بیگی خواهش می کنم به این نقصان نیز رسیدگی نمایند .متشکرم
 • به نظر من خیلی عالی هست من پسر بزرگم غیرانتفاعی تو نیاوران درس خوندولی پسر کوچک تو همین مدرسه درس خوند واقعا معلم های خوبی دارد و سطح آموزش که می دهند با غیر انتفاعی تفاوتی ندارد من به جرات می گویم بهترین مدرسه تو منطقه است

آدرس مدرسه دولتی هدایت (شریعتی): خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه زندان، کوچه ساری، پلاک ۲۵ -شماره تماس ۸۸۴۰۰۱۴۶

این مدرسه تاکید زیادی بر بعد تربیتی، شادابی و امنیت دانش آموزان دارد و از این لحاظ یک نکته بسیار مثبت است. اکثر والدین اما نسبت به نظم جدی حاکم بر مدرسه ناراضی هستند و عده ای نیز این نکته را مثبت می دانند. به نظر ما این مدرسه برای پایه های پایین تر عالی ست ولی اگر تاکید زیادی بر ابعاد علمی فرزندتان دارید گزینه بهتر همان گزینه اول معرفی شده در بالاست.

نظر کاربران و اولیا

 • این مدرسه واقعا عالیه .از مدیر و ناظمان تا معلمان همه عالی تنها بدیه این مدرسه اینکه اردوهایی که میبرن اصلا خوب نیست جاهای خوبی نمی برن اگه میشه امسال ما رو پینت بال و کارتینگ ببرین.
 • از نظر آموزش در سطح درجه ۱ نیست ولی تقریبا از همه ابعاد دیگر در سطح منطقه بهترین است.

منطقه ۸

آدرس مدرسه غیر دولتی سید الشهدا (نارمک): نارمک، خیابان جانبازان غربی، خیابان کرمان جنوبی، عادل زاده شرقی پلاک۳-شماره تماس ۷۷۸۱۰۲۰۰

بهترین مدرسه پسرانه تهران که می توانید در منطقه ۸ برای پسر خود انتخاب کنید از نظر ما همین مدرسه است. از نظر کادر آموزش بسیار قوی می باشد و آمار قبولی آن در مقاطع بالاتر در مدارس برتر عالی ست. معلم ها کاملا دلسوز و کادر مدیریتی در کل قابل قبول و محیط نیز در حد قابل قبولی پرنشاط است. اکثر والدین اما از برخی از مسئولین مدرسه نسبت به عدم نظارت کافی بر نظم دانش آموزان و شلوغ بودن مدرسه گله مندند.

آدرس مدرسه هیات امنایی هدایت (نارمک): نارمک، خیابان سمنگان، روبروی مسجد جامع، خیابان چمن غربی، میدان ۷۲ -شماره تماس ۷۷۹۰۲۷۸۱

این مدرسه از نظر نظم و سیستم مدیریتی کاملا توانا و بسیار دلسوزانه عمل می کند. اکثر والدین نسبت به نحوه برخورد برخی از مسئولین احساس نیتی کرده اند ولی از سوی دیگر عمدتا از نظر سیستم مدیریتی راضی هستند.

آدرس مدرسه نمونه دولتی شهید حسینی (گلبرگ): آدرس: گلبرگ شرقی، خیابان حمزه لوئی-شماره تماس ۷۷۹۴۳۴۹۵

از نظر آموزشی بسیار قوی، مدیریت قابل قبول و دارای فضایی سالم است. برخی والدین نسبت به سخت گیری بیش از حد انتقاد کرده اند.

منطقه ۹

آدرس مدرسهغیردولتی امیرکبیر (مهرآباد جنوبی): مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی جنوبی، خیابان تفرش شرقی، پلاک ۱۶۵-شماره تماس ۶۶۶۰۱۶۶۷

به استثنای بعضی معلما همه ی معلم ها به جای توجه به درس دانش اموز به کارهایی مثل تحقیق و اهمیت می دن. شهریه نسبت به امکانات مدرسه بالاست. از نظر علمی نیز در سطح متوسط قرار دارد. نظر منفی خاصی نسبت به این مدرسه نداریم.

آدرس مدسههیات امنایی شهید دستغیب ۱(تهرانسر): تهرانسر، بلوار لاله، خیابان قباد شمالی، کوچه فنی و حرفه ای امید، پلاک ۳-

این دبستان محیط شاداب و مفرحی دارد. امکانات مدرسه در حد درجه ۱ نیستند ولی کادر آموزشی و مدیریتی از حداکثر توان خود استفاده می کنند. والدین از کیفیت و پیگیری علمی راضی هستند و از نبود فعالیت های فوق برنامه ناراضی.

منطقه ۱۰

آدرس مدرسه نمونه دولتی شهدای هفتم تیر (کارون): خیابان کارون، بین مرتضوی و مالک اشتر-شماره تماس ۶۶۸۹۵۰۰۰

در بین سایر مدارس منطقه و حتی در کل تهران از نظر آموزشی عالی ست. والدین از کیفیت مدیریت مدرسه کاملا راضی هستند و برخی والدین نسبت به امتحانات زیاد برگزار شده در این مدرسه گله مندند.

منطقه ۱۱

آدرس مدرسه غیر دولتی اندیشمند فردا (میدان انقلاب): میدان انقلاب، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۱۳۸ و ۱۴۰- شماره تماس ۶۶۴۰۱۰۸۹

این مدرسه غیردولتی جزو بهترین ها در کل منطقه ۱۱ می باشد. از نظر امکانات و توان آموزشی بسیار عالی ولی از نظر کلاس های فوق برنامه، مدیریت و تناسب شهریه در حد معمولی ست.

آدرس مدرسه نمونه دولتی شهید کدخدایی (آذربایجان): آدرس: خیابان آذربایجان، خیابان شهید آژیده -شماره تماس ۶۶۹۲۰۰۰۶

این مدرسه ازبهترین مدارس نمونه دولتی تهران را به عنوان اولویت دوم در این منطقه معرفی می کنیم. کادر آموزشی و مدیریتی بسیار محترمی دارد و سطح آموزشی آن هم از نظر علمی و هم فعالیت های فوق برنامه کاملا قابل قبول است. اما والدین نسبت به دو موضوع ابراز نیتی کرده اند: اول هزینه زیاد و دوم شلوغی کلاس ها.

منطقه ۱۲

آدرس مدرسهغیر دولتی نیک پرور (بهارستان): خیابان بهارستان، کوچه استقلال، کوچه امین الدوله، پلاک ۳-شماره تماس ۷۷۵۳۴۱۱۵

از نظر علمی در سطح متوسط رو به بالا قرار می گیرد. امکانات قابل قبول، محیطی امن و مدیریتی باتجربه دارد. اگر با شهریه آن مشکلی ندارید به عنوان انتخاب اول به آن فکر کنید.آموزش و پرورش

آدرس مدرسه دولتی امام عصر (میدان شهدا):میدان شهدا، خیابان شهید قادری، بن بست ولیعصر، پلاک ۱۳-شماره تماس ۳۳۱۲۱۲۴۴

در بین مدارس دولتی و غیر دولتی این مدرسه جزو برترین های منطقه ۱۲ است. هم اکثر نظرات والدین و کاربران درباره آن مثبت است و هم محیط قابل قبولی دارد. از نظر امکانات درجه ۱ نیست و همچنین از نظر علمی-آموزشی نیز به نظر ما درجه ۱ نیست ولی در کل جزو مدارس خوب این منطقه محسوب می شود.

منطقه ۱۳

آدرس مدرسه نمونه دولتی دانشخواه (محدوده پیروزی) خیابان پیروزی، خیابان ششم نیروی هوایی، خیابان ۶/۴۰-شماره تماس ۷۷۴۰۹۷۸۱

قطعا از نظر علمی بسیار قوی ست و خروجی کاملا موفقی از نظر علمی دارد. از نظر علمی و کلاس های فوق برنامه و هنری هرچند والدین آن را ضعیف ارزیابی کرده اند.

آدرس:

آدرس مدرسه هیات امنایی شیخ فضل اله (پیروزی): پیروزی، انتهای پنجم نیروی هوایی، فرعی ۴۲/۴، پلاک ۵-شماره تماس ۷۷۴۳۶۹۷۹

این مدرسه کادر آموزشی بسیار قدرتمندی دارد ولی از نظر علمی جزو مدارس درجه ۱ قرار نمی گیرد. امکانات نیز قابل قبول می باشند. در بین سایر مدارس این دو مدرسه ذکر شده در منطقه ۱۳ از نظر ما بهترین هستند.

منطقه ۱۴:

آدرس مدرسه فجر: بزرگراه بسیج پل شهیدان وصالی طهرانی بلوار هجرت

منطقه ۱۵

آدرس مدرسه نمونه دولتی امام حسن عسگری دوره اول : مسگرآباد کوچه غلامی

منطقه ۱۶

آدرس مدرسه دبیرستان عادی دولتی شریعتی : یاخچی آباد خیابان شریعتی مجتمع آموزشی شریعتی

منطقه ۱۷

آدرس مدرسه دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران : خ قلعه مرغی (برادران حسنی، کوچه شهید قارلقی- تماس ۵۵۷۰۸۳۵۳)

منطقه ۱۸

آدرس مدرسه نمونه دولتی اسوه : بزرگراه آیت الله سعیدی بعد از یافت آباد پشت ساختمان آموزش و پرورش منطقه ۱۸ خیابان حمیدی

منطقه ۱۹

آدرس مدرسه نمونه دولتی عبدالحسین زمانی- آدرس مدرسه:خیابان ماهان، بلوار مطهری جنب هنرستان نصیرزاده -تماس ۵۵۸۴۲۸۲۸


آدرس مدرسه غیر دولتی روزبه (ونک): خیابان ونک، خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه دوازدهم -شماره تماس ۸۸۰۳۹۱۸۲

مجموعه فرهنگی روزبه تقریبا در همه سطوح به آموزش می پردازد ولی به نظر ما تنها مقطع متوسطه مرحله دوم آن کیفیت لازم را از نظر اموزش علمی دارد. در واقع امتحانات به صورت منظم برگزار می شوند و فرزند شما از نظر علمی همیشه آماده می ماند (آمار قبولی کنکور آن قابل توجه است). ضمن اینکه امکانات خوبی هم دارد. نیتی والدین هم بیشتر به خاطر افزایش سال به سال شهریه است.

نظر کاربران و اولیا

به نظرم اگه تکالیف بچه ها رو کم کنن بهتره و کمی از نظر مذهبی روشون کار کنن

بهترین دبیرستان پسرانه تهران در مقطع اول خوبه. علاوه بر امکانات زیادى که داره مثل کتابخانه و آزمایشگاه مجهز و بزرگ ولی دبیرستان مرحله اولش افتضاح هست.

این مدرسه کاملا از لحاظ امکانات و مذهبی بسیار عالی و من از هفتم تا دهم آنجا بودم. از لحاظ درسی راضی نیستم چون می گویند کتاب کار حل نکنید بعد در امتحان ورودی سوال های سخت میگیرند

آدرس بهترین مدرسه نمونه دولتی ابوعلی سینا (فرجام): فرجام، خیابان عبادی جنوبی نبش کوچه رحمتی -شماره تماس ۷۷۴۵۵۸۵۵

یکی از خوش نام ترین مدارس متوسطه دوره اول پسرانه در منطقه ۴ همین مدرسه است. از نظر والدین این مدرسه فعالیت های فوق برنامه بسیار متنوع و موثری دارد، سواد کادر آموزشی مجرب آن کاملا خوب است اما تجهیزات قدیمی بوده و تعویض نمی گردند. برخی از والدین نیز اظهار می کنند که برخی دبیران باسابقه در چند سال اخیر از این مدرسه رفته اند. هر چند ما از نظر کیفیت دبیران جدید را تایید می کنیم. این مدرسه از نظر علمی و خروجی کنکور بسیار عالی عمل کرده است. آموزش و پرورش

نظر کاربران و اولیا

به نظر من مدرسه دو تا ایراد بزرگ داره .یک، یه سری از دانش آموزان که مخل کلاس هستن رو هیچ گونه برخورد قاطع در قبال اونها انجام نمیدن .دو، وقتی دبیر یا دبیرانی مرتکب خلاف یا اشتباهی میشن مدیر به شدت طرفداری از دبیران میکنه در صورتیکه خود مدیر میدونه حق با معلمش نیست

به نظرم برخی از دبیرانش خیلی سخت گیر هستند و بخصوص معلم ریاضی. با وجود مراجعه ای که کردم دبیر ریاضی رو عوض نکردن ولی قبولی دانشگاه شون خیلی خوبه

به نظر من کادر آموزشی این مدرسه نسبت به بقیه مدارس منطقه خیلی خوب هستند وجز چند معلم که بازنشسته هستند و دوباره مشغول کار شده اند بقیه جزء بهترین ها هستند .

آدرس مدرسه عادی دولتی دکتر شریعتی ۲: تهرانپارس، چهارراه اشراق، ابتدای جشنواره، پلاک ۲۷۲ -شماره تماس ۷۷۸۸۲۲۶۲

یکی از بهترین مدارس دولتی تهران از نوع عادی که سطح آن از نظر علمی در حد نمونه دولتی ها و حتی بالاتر است. این مدرسه از دبیران کاربلد و همچنین مدیریت یکپارچه ای است که با تجهیزات و امکانات قابل قبولی ترکیب شده. اکثر نیتی والدین نسبت به فرآیند پذیرش است که فقط از برخی مناطق انجام می شود و اینکه اخیرا کلاس ها جمعیتی ۲۵ نفری پیدا کرده اند.

نظر کاربران و اولیا

حیاط بزرگ و محیط خوش ساختی داره، کیفیت آموزشی شون هم خوبه ولی به اندازه کافی به نظم و انظباط و اخلاقیات دانش آموز اهمیت نمیدن

مدرسه خیلی خوبی است اساتید خیلی خوبی دارد مانند آقای حاتمی و آقای ناصرالاسلامی و جناب آقای اکبری معاونت پرورشی و آقای اژدریان ولی من معذرت میخوام امکاناتش کم است

البته یکسری مشکلات اقتصادی از قبیل مجهز نبودن آزمایشگاه و کوچکی حیاط مدرسه رو هم داراست .ولی در کل ارزشش رو داره که فرزندتون اونجا بره چون از نظر علمی و آمار قبولی شون فوق العاده قوی هستن

آدرس مدرسه غیر دولتی نوید صالحین (محدوده شیخ بهایی): اتوبان همت - خ شیخ بهایی جنوبی - خ ایرانشناسی (شهرک والفجر) - خ یکم - خ یازدهم-شماره تماس ۸۸۰۶۵۳۲۴

قطعا یکی از بهترین مدارس متوسطه دوره اول تهران نه تنها در منطقه ۶ بلکه در کل تهران. ساختمان مدرن، تجهیزات عالی و نسبت به سایر مدارس غیردولتی از سطح آموزشی قابل قبولی برخوردار است. عمده نیتی والدین نسبت به شهریه و همچنین تغییرات مداوم در کادر مدیریتی ست.

نظر کاربران و اولیا

فرزند من سه ساله که در این مدرسه درس میخونه و امسال سال آخریه که اینجاست. یکی از چیزایی که من و بخصوص فرزندم رو به این مدرسه جلب کرده کلاسهاشه که به صورت موضوعی برگزار میشه. یعنی هر درسی کلاس مخصوص به خودشو داره و بچه ها باید هرساعت به یه کلاس برن. مثلا اگر علوم داشته باشن به کلاس علوم میرن و اگه زنگ بعدی ریاضی داشته باشن به کلاس ریاضی میرن. این کار علاوه بر همه مزایایی که داره باعث میشه بچه ها خسته نشن.

کادر و مدیریت به طور کلی تغییر کرده.به نظر من همه ی عوامل بی تجربه و جوان هستند

به نظرم مدرسه خوبی نیست خیلی زود به زود کادر و نیرو هاشون عوض میشه و میشه گفت که شما سالی رو تو نوید صالحین نمی بینید که نیرو هاش عوض نشن

آدرس مدرسه هیات امنایی ماندگار البرز (خ انقلاب): خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه البرز، پلاک ۱ -شماره تماس ۶۶۴۶۱۴۱۴

از نظر تجهیزات، کادر مدیریتی و محیط مدرسه جزو بهترین ها در منطقه است. از نظر آموزشی عالی نیست ولی اخلاقی، تربیتی و فوق برنامه ای مدرسه ای موفق است. عمده اولیا و خود دانش آموزان نسبت به افت آموزشی این مدرسه طی ۳ سال اخیر ابراز نیتی کرده اند، هر چند آمار قبولی در دانشگاههای برتر هنوز هم بالاست.

نظر کاربران و اولیا

بنظرم شلوغ و درنتیجه شلوغی وحجم زیاد شاگردان کیفیت رسیدگی وکنترل وآموزش را پایین و این باعث صرف زمان بیشتر وهدرروی وقت مفید برای آموزش و. می شه. روند ثبت نام شون هم گاهی اوقات خسته کننده س.

شاید از نظر بعضی افراد این مدرسه در پاره ای از المپیاد ها از سمپاد و انرژی اتمی کمتر باشد اما در مطالب درسی از آن ها بالاتر است. به نظرم مدارس علامه حلی و انرژی اتمی پایه درسی خود را از بالا می چینند. مانند ساختمانی که از پایین پی ریزی نشود.

من خودم تو این مدرسه درس میخونم هم معلماش مولف کتابن هم از لحاظ المپیاد پیشرفت زیادی داشته این مدرسه از بعضی از مدارس بهتره ولی به پای حلی ۱نمیرسه به نظرم هر کی قبول شد حتما به این مدرسه بره.

آدرس مدرسه غیر دولتی سید الشهدا (گلبرگ): تهران - خ گلبرگ غربی - خ کرمان جنوبی - کوچه شهید داود - پ ۱۲ -شماره تماس ۷۷۲۵۶۷۱۹

بهترین مدرسه ای که می توانید در منطقه ۸ برای پسر خود در دوره دوم انتخاب کنید از نظر ما همین مدرسه است. از نظر کادر آموزش بسیار قوی می باشد و آمار قبولی آن در دانشگاههای برتر عالی ست. معلم ها کاملا دلسوز و کادر مدیریتی در کل قابل قبول و محیط نیز در حد قابل قبولی پرنشاط است. اکثر والدین اما از برخی از مسئولین مدرسه نسبت به عدم نظارت کافی بر نظم دانش آموزان و شلوغ بودن مدرسه گله مندند.

نظر کاربران و اولیا

اصلا از این مدرسه راضی نبودم. به نسبت پولی که دریافت می کنند خدمات ارائه نمی دن و از نظر فعالیت های فوق برنامه صفر هستند

امکانات این مدرسه عالی هست و برخلاف بقیه مدارس غیرانتفاعی از نظر آموزشی بسیار قوی هست. کلاس های ویژه المپیاد و کنکور رو به صورت رایگان با بهترین امکانات برگزار می کنن و آمار قبولی شون خیلی بالاست.

حیاط بزرگی داره، از نظر علمی روی بچه ها خوب کار می کنن. تجهیزاتشون هم خوبه ولی شهریه شون رو زیر نظر آموزش و پرورش دریافت نمی کنن

آدرس مدرسه غیر دولتی علامه طباطبایی واحد آبشناسان (ایرانپارس): آبشناسان، کوی طور، شهدا - شماره تماس ۴۴۸۳۲۸۰۱

همانطور که در سایت این مدرسه هم مشاهده می کنید، کاملا مجهز است و بر خلاف بسیاری مدارس غیردولتی، کاملا با برنامه پیش می رود. اکثر اولیای دانش آموزان از نامناسب بودن رفتار برخی کادر مدیریتی و ناهماهنگی ها موقع ثبت نام می گویند و برخی نیز از بی برنامگی و دریافت شهریه های غیرمصوب. در کل یکی از مدارس عالی در این منطقه می باشد. از نظر علمی کاملا قوی و میزان قبولی آن در کنکور کاملا قابل توجه است.

نظر کاربران و اولیا

از نظر تمیزی و نظافت و فضای ساختمان که به جرات میتونم بگم بهترینه. منوی غذاهاش هم عالیه، با کیفیت خیلی خوب،

مدرسه خیلی خوبی معلم ها هم با اینکه جوان هستن ولی درس دادنشان خیلی خوبه برنامه های تفریحی هم زیاد داره آگه درس خون باشید مدرسه خیلی خوبیه. فقط حجم تکالیف رو زیاد می دن. قبولی شون توی دانشگاه و المپیاد خیلی خوبه

پس از قبولی در مصاحبه حضوری پسرم با تماس مدرسه برای ثبت نام مراجعه کردم در حین فرایند ثبت نام ، بنا به عللی خواستار ملاقات حضوری با مدیر مدرسه شدم که متصدی ثبت نام با تعیین ضرب الاجل ۴۸ ساعته جهت ثبت نام گفتند جهت هماهنگی با روابط عمومی صحبت کنم که پس از مراجعه به این واحد که شخصی هستند که به عنوان پذیرش درب ورودی انجام وظیفه می کنند که برخورد مناسبی نداشتن.

آدرس مدرسه غیر دولتی انرژی اتمی (امیرآباد شمالی): امیر آباد شمالی ، خیابان جانبازان، خیابان ۲۴غربی ، پلاک ۹۰ -شماره تماس ۸۸۳۳۴۱۲۲

مدرسه غیردولتی انرژی اتمی یکی از مجهزترین مدارس غیردولتی در سطح شهر تهران است که به طرز قابل توجهی آمار قبولی بالایی در کنکور و المپیاد های مختلف دارد. ممکن است سطح بالای تکالیف و سخت گیری و آزمون های متعدد شما را در این مدرسه کمی آزرده کند ولی مطمئنا نتیجه خوبی کسب خواهید کرد. والدین نسبت به شهریه و همچنین کادر مدیریتی که پیگیری فرد به فرد را انجام نمی دهد ناراضی اند.

نظر کاربران و اولیا

ما اینجا در دوره اول تنها چزی که حس نمی کنیم فشار درسی هست و تنها روی پایه نهم اندکی سخت گیرند که آن هم به نسبت مدارس دیگر مانند علامه حلی هست. در دوره دوم هم تقریبا در هر مدسه ای فشار های درسی را دارند و این دلیل بر بد بودن مدرسه نیست

سلام به کسانی که می خواستم بگن انرژی اتمی بهتر از حلی هست کامل در اشتباه هستند شهریه حلی ۱/۴انرژی اتمی است ولی دانش آموزانش و معلم هایش از سطح علمی بسیار بالایی برخوردار هستند . البته نظر ها متفاوت از و از نظر من اگر منطقی باشند نیز قابل احترام

بهترین مدرسه است از همه نظر ولی به نظرم روی بچه ها فشار زیاد هست و به پول توجه زیادی میکنه

آدرس مدرسه غیردولتی کمال (نارمک): نارمک، خیابان سمنگان، بالاترازمسجدجامع، کوچه ربیعی،پلاک ۲۰ -شماره تماس ۷۷۲۶۱۱۱۲

این مدرسه تقریبا بهترین مدرسه غیردولتی در سطح تهران است. از نظر امکانات، تجهیزات آموزشی، مدیریت قوی و میزان قبولی در دانشگاه. بیشتر نیتی والدین از شهریه این مدرسه و همچنین نبود نظم موقع ثبت نام بوده است.

نظر کاربران و اولیا

آمار قبولی شون خیلی خوبه ولی شهریه شون از بقیه غیرانتفاعی ها بالاتره. توی تهران جزو بهتریناس

مدرسه عالیه و قبولیاشم زیاده رتبه تکم داشتن من خیلى راضیم ولى خب به نظرم مدرسه سختگیریه به نظرم اینطورى که میگن مذهبى نیست

دبیرستان خوبیه و با البرز و مدارس خوب تهران رقابت میکنه.بى شک یکى از بهترین مدارس ایرانه و اینو میشه از قبولى هاى کنکورش فهمید.همه زیر١٠٠٠ و دورقمى هم دارن.غیر دولتى و شهریه اش نسبت مدارس غیردولتى خوب مثل علامه طباطبایى و سلام کم تر و مناسب تره. یکى از مدارس ریشه دار تهرانى و یه زمانى فقط اینو البرز بهترین بودن


فردوس- رئیس آموزش و پرورش شهرستان فردوس گفت: امسال در شهرستان فردوس کمبود نیروی انسانی بشدت محسوس است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظری دوشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش فردوس افزود: امسال در شهرستان فردوس کمبود نیروی انسانی بشدت محسوس است که تلاش کرده ایم با بهره گیری از فرهنگیان بازنشسته بر این مشکل فائق شویم.
وی تاکید کرد: ۱۵ شهریورماه در هر شرایطی زنگ آغاز به کار مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی و بخشنامه های ابلاغی در شهرستان فردوس نواخته خواهد شد.
ناظری خواستار همکاری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان برای بازگشایی مدارس شد و اضافه کرد: امسال با توجه به وضعیت اقتصادی اولیاء، رغبت برای تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی بیشتر شده است.بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران
وی با بیان اینکه ۵۴ مدرسه شهرستان دارای اینترنت بوده و از ۲۱ مدرسه روستایی نیز ۶ مدرسه که در مناطق عشایری وجود دارد برای وصل به اینترنت مشکل دارند.
وی از اینکه برخی خانواده ای کم بضاعت حتی در منازلشان تلویزیون ندارند و این مشکل مهمی است که ممکن است دانش آموز از تحصیل باز بماند تاکید کرد: این خانواده شناسایی شده اند و باید با کمک خیرین ابزار استفاده از شبکه آموزش صدا و سیما سایت شاد برای آنها فراهم گردد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیمات لازم برای بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی گرفته شد.
فرماندار فردوس نیز با اشاره به وضعیت ویروس کرونا تاکید کرد: هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل بازبماند.
حمید حلاج مقدم کسب های رتبه های برتر دانش آموزان فردوس در مسابقات مختلف هنری و قرآنی در سطح استان و کشور را یادآور شد و گفت: شهرستان فردوس در بخش آموزش و پرورش باید به جایگاه تاریخی خویش برسد.

بهترین دبستان تهران

در این جلسه اعلام شد دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت روز در میان در مدرسه حضور خواهند یافت و با همکاری فرهنگیان شهرستان سی دی های آموزشی تهیه شده که در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری مهر


وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام آخرین وضعیت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، به سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل مختلف پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در نشست خبری اش با اصحاب رسانه در آستانه آغاز سال تحصیلی ضمن تسلیت ایام محرم گفت: امسال فضای برخی مدارس برای استقرار هیئات مذهبی مناسب بود. فضای مدارس در مناطقی که میسر بود در اختیار هیئات مذهبی قرار گرفت و عزاداری به بهترین وجه جریان داشت که ادای دینی از سوی وزارت آموزش و پرورش به همه عزاداران حسینی بود.

بهترین دبستان تهران

وی با بیان اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید قرار داریم گفت: همواره آغاز سال تحصیلی یک باب بزرگ فرهنگی و رویدادی است که زندگی خانواده ها را تحت الشعاع قرار می دهد و همه جامعه آن را حس می کنند. امیدوارم امسال هم با همه دشواری ها و محدودیت ها سال تحصیلی خوبی را شروع کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل محروم شود. متعهد هستیم آموزش را به همه دانش آموزان صرف نظر از موقعیت ها و دسترسی که دارند ارائه دهیم و این کار را انجام خواهیم داد. نکته دوم آموزش حضوری است. در تمام دنیا اصل بر آموزش های حضوری است زیرا هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری نخواهد شد.

حاجی میرزایی ادامه داد: ارتباط و تربیت اجتماعی دانش آموزان با هیچ روش دیگری قابل جایگزینی نیست و تنها چیزی که حضور را محدود می کند قواعد بهداشتی است وگرنه ارتباط چهره به چهره معلمان ارجحیت دارد به ویژه در دوره ابتدایی که تربیت اهمیت ویژه ای می یابد.

مراقبت از سلامت دانش آموزان مهمترین اصل آغاز سال تحصیلی جدید

بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

وی با بیان اینکه سال قبل دو سوم دوره آموزش طی شده بود که مدارس تعطیل شد و معلمان دانش آموزان خود را می شناختند گفت: اما امسال اصل بر این است که ارتباط با معلم برقرار شود و آشنایی بین معلمان و دانش آموزان ایجاد شود.

وزیر آموزش و پرورش بر مراقبت از سلامت دانش آموزان تاکید کرد و گفت: حداکثر مراقبت را به عمل خواهیم آورد. مدارس آگاه شده اند و دستورالعمل ها ابلاغ شده است. تلاش می کنیم محیط مناسبی را فراهم کنیم و خانواده ها باید مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: یک اصل مهم فعال بودن مدرسه است. اختیارات ویژه ای به شورای مدارس داده ایم که می توانند در چارچوب ضوابطی که برای آنها تعیین کرده ایم آموزش را ادامه دهند. امسال معلمان نقش متمایزی دارند.اکنون با شرایط متفاوتی روبه رو شده ایم و خلاقیت و ایده های نو جایگاه مهمی دارد.

خانواده ها در این ایام همگام با مدارس باشند

مدارس برنامه های آموزشی را با خانواده ها مرور می کنند

حاجی میرزایی به ارتباط بین خانه و مدرسه و نقش خانواده ها نیز اشاره کرد و گفت: سال های قبل خانواده ها با آسودگی خاطر بیشتری فرزندشان را به مدرسه می سپردند اما امسال حساسیت بیشتر است و درخواست می کنیم خانواده ها در تمام ایام در کنار مدارس باشند. به مددارس گفته ایم برنامه های آموزشی را با خانواده ها مرور کنند و برای آنها توضیح دهند که می خواهند چه کنند.

رسانه ملی، شریک آموزش دانش آموزان در روزهای شیوع کرونا

آغاز آموزش های تلویزیونی از ۱۵ شهریور

وزیر آموزش و پرورش همچنین به نقش بی بدیل رسانه ها اشاره کرد و افزود: انتظار هست خود دانش آموزان هم با جدیت بیشتر امر آموزش را دنبال کنند. رسانه ملی نیز به عنوان شریک آموزش در کنار ماست و جایگاه مهمی دارد. در نقاطی که دسترسی اینترنت وجود ندارد تلویزیون می تواند آموزش های لازم را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. از ۱۵ شهریور برنامه های آموزشی تلویزیونی شروع می شود. ایران باید سراسر مدرسه بشود.

بهترین مدرسه ابتدایی پسرانه تهران

تولید محتوای تمامی دروس برای بارگذاری در شبکه شاد

رونمایی از شاد جدید، سه روز دیگر

حاجی میرزایی افزود: مدرسه تلویزیونی می تواند همه خانه ها را به مدرسه تبدیل کند. محتوای کلیه دروس در تمام مقاطع تحصیلی را تولید کرده ایم که هم روی شبکه شاد بارگذاری می شود و هم در اختیار خانواده ها و معلمان و دانش آموزان قرار می گیرد.

وی به توسعه ظرفیت های شبکه شاد اشاره کرد و گفت: روز ۵شنبه شبکه شاد با ظرفیت های جدید رونمایی خواهد شد.

گروه بندی دانش آموزان برای حضور در مدارس برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تجارب آموزشی کشورهای دنیا افزود: ما روش های تلفیقی را مدنظر قرار دادیم. کلاس ها حضوری برگزار می شوند البته اگر مساحت کلاس و مدرسه به گونه ای باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود باید گروه بندی کنیم. برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی دانش آموزان گروه بندی می شوند و ورود و خروج و حضورشان در قالب گروه های مختلف خواهد بود. کل محتوای آموزشی مورد بازبینی قرار گرفته و دروسی که باید ااما حضوری آموزش داده شود مشخص شده و آنها که تمرین و تکرار است به بخش غیرحضوری منتقل می شود.

حاجی میرزایی افزود: امیدواریم با اقدامات انجام شده هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نباشد و این تضمین آموزش و پرورش برای همه مردم است.

۳۵ درصد مدارس حضوری تدریس می کنند و در مابقی مدارس دانش آموزان گروه بندی می شوند

وی در پاسخ به ایسنا درباره تعداد و شمار مدارسی که آموزش آنها در کشور به صورت غیرحضوری خواهد بود؟ اظهار کرد: ۳۵ درصد مدارس ما که تعدادشان کمتر از ۵۰ دانش آموز است و می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله را رعایت کنند، کلاس ها طبق روال عادی برقرار است.

بهترين مدرسه پسرانه تهران

وی افزود: اما در مورد بقیه مدارس، بحث آموزش حضوری منتفی نیست و اصل بر حضوری بودن آموزش ها است. درباره ۶۵ درصد مدارس باقی مانده باید گفت در جایی که تعداد دانش آموزان به گونه ای باشد که رعایت فاصله ممکن نباشد ناگزیر هستیم کلاس ها را حضوری برگزار کنیم اما در قالب گروه بندی های متفاوت که برخی روزهای فرد و برخی روزهای زوج به مدرسه بیایند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در همه مدارس سراسر کشور اصل بر برگزاری حضوری است مگر اینکه رعایت پروتکل ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد گفت: برنامه ریزی های جزئی به مدارس واگذار شده که متناسب با وضعیت تصمیم گیری می کنند و فعالیت آموزشی را آغاز می کنند.

شروع متفاوت سال تحصیلی برای کلاس اولی ها

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا درباره حضور کلاس اولی ها در مدرسه گفت: کلاس اولی ها اهمیت ویژه ای برای ما دارند و تاکید ما بر این است که حتی اگر شده به صورت محدود و دونفر دونفر حتما باید به همراه خانواده به مدرسه بروند و با معلم خود آشنا شوند. جریان آموزشی اتکای بیشتری بر حضور در کلاس ها دارد.

تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم

حاجی میرزایی با بیان اینکه به عنوان یکی از اعضای ستادملی کرونا در کمیته آموزشی و کمیته اجتماعی و امنیتی حضور فعالی در تصمیم گیری ها داریم گفت: هرتصمیمی که در ستادملی کرونا اتخاذ می شود ما در آن حضور داشتیم و دیدگاه های خود را مطرح کرده ایم و آموزش و پرورش بر آنچه تصمیم گرفته شده توافق داشته است.

وضعیت آموزشها در حاشیه شهرها

حاجی میرزایی درباره روند آموزش در حاشیه شهرها نیز اظهار کرد: هرجا تعداد دانش آموزان بیش از حدی باشد که فاصله گذاری ممکن نباشد باید گروه بندی شوند. برای آنها که به ابزار و اینترنت دسترسی ندارند آموزش تلویزیونی که پوشش گسترده تری دارد ارائه می شود حتی اگر دسترسی به تلویزیون هم نداشته باشند با تولید بسته های یادگیری و ارتباط با معلم آموزش را دنبال خواهیم کرد.

تعیین تکلیف هزینه اینترنت شبکه شاد قبل از آغاز سال تحصیلی

پیشنهاد آموزش و پرورش: دریافت یک سوم هزینه اینترنت

حاجی میرزایی درباره اینترنت شبکه شاد نیز گفت: بحث اینترنت مورد پیگیری ما قرار گرفته و پیشنهادهایی به ستاد کرونا دادیم. کمیته ای برای بررسی موضوع تعیین شد که پیشنهاد کمیته تعیین و دریافت یک سوم هزینه اینترنت است که هنوز در ستاد ملی تصمیم گیری نشده و قبل از شروع سال تحصیلی تعیین تکلیف خواهد شد.

تلاشها برای ارائه سیمکارت دانش آموزی برای تامین امنیت

وی درباره امنیت دانش آموزان در مراجعه به اینترنت گفت: یکی از دغدغه های مهم ما همین موضوع بوده است. با اپراتورها صحبت شده و تلاش بر این است که سیمکارت دانش آموزی در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد که دسترسی به اینترنت ایمن دارد.

بهترین دبستانهای دخترانه تهران

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که امسال سال تحصیلی ما بدون مشارکت فعال و موثر خانواده ها پیش نمی رود و نظارت و همکاری آنها بسیار مهم است. برای آموزش خانواد ه ها نیز برنامه ریزی هایی در انجمن اولیاء و مربیان انجام داده ایم و کانالی در شبکه شاد به همین منظور ایجاد شده است.

به جز مدارس مناطق قرمز؛ ۱۵ شهریور تمامی مدارس باز و دانش آموزان به مدرسه می روند

اطلاع رسانی ها از سوی مدارس صورت می گیرد

وزیر اموزش و پرورش در پاسخ به اینکه خانواده ها هنوز تکلیف خود را نمی دانند، شنبه مدارس باز است یا خیر؟ عنوان کرد: روز شنبه روز آغاز سال تحصیلی است و بنابر این است که همه مدارس به صورت حضوری دایر باشند مگر منطقه ای که از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شود که قرمز است و مدارس اجازه بازگشایی ندارند. حتی اگر منطقه ای زرد باشد کلاس ها برگزار می شود ولی با تعداد محدودتر دانش آموزان؛ این موضوع تا قبل از روز شنبه از سوی مدارس به خانواده ها اطلاع رسانی می شود.

وی درباره تهیه تبلت ارزان گفت: ظرفیت تولید داخلی پایین است و امکان واردات و تامین منابع مالی لازم در این زمان کوتاه دشوار است. پیگیری هایی در حال انجام است اما فرض را بر این گذاشته ایم برای آنها که تبلت ندارند آموزش را به طرق دیگری ارائه کنیم.

کمبود معلم داریم؟

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

وی در پاسخ به اینکه آیا برای شروع سال تحصیلی با کمبود معلم روبه رو نیستید؟ اظهار کرد: یک تعداد نیروی رسمی و یک تعداد نیروی حق التدریس داریم که استخدام نیستند. اگر نیروهای حق التدریس را درنظر بگیریم نیازمان برای سال آینده مرتفع شده است. اام داریم از کسانی که از قبل سال ۹۱ به صورت حق التدریس با ماهمکاری کنند استفاده کنیم که از آنها هم استفاده می کنیم.

ساعات کاری معلمان مشخص شده است

حاجی میرزایی افزود: توافق نامه های نیروی انسانی با همه استان ها امضاء شده است و اگر در شروع سال تحصیلی مشکلی پیش بیاید به سرعت اقدامات لازم انجام خواهدشد. ساعت کار معلمان مشخص است و در چارچوب زمانبندی مشخص شده عملیات آموزش را پیگیری می کنند.

تلاشها برای کاهش هزینه اینترنت شبکه شاد

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش می کنیم تا جایی که می شود هزینه اینترنت را برای استفاده از شبکه شاد کاهش دهیم و حتی رایگان کنیم، درباره استفاده از پلتفرم های دیگر گفت: چارچوبی تعیین شده که مجموعه های دیگر به خصوص مدارس غیردولتی چه طور می توانند از قالب های مکمل استفاده کنند. بستر رسمی آموزش شبکه شاد است اما اگر برای آموزش های تکمیلی بخواهند از پلتفرم هایی استفاده کنند مقرراتش تدوین شده که ابلاغ خواهد شد و بخش خصوصی می تواند همکاری کنند.

دانش آموزان در موعد مقرر کتابهای درسی را دریافت خواهند کرد

وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت توزیع کتاب های درسی هم اظهار کرد: توزیع کتاب های درسی نگران کننده نیست، وضعیت استان ها هرروز پیگیری می شود و مطمئن هستیم شروع سال تحصیلی را با کتاب های درسی دنبال می کنیم. برخی دیر در مدرسه ثبت نام کرده اند یا محل ستشان تغییر کرده اما آنها که ثبت نام کرده اند حتما در موعد مقرر کتاب درسی خود را دریافت خواهند کرد.

حاجی میرزایی درباره وضعیت آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز گفت: تدابیر لازم از سوی سازمان آموزش وپرورش استثنایی اندیشیده شده است. در نسخه جدید شبکه شاد امکانات و کانال هایی درنظر گرفته شده و تلاش می شود آموزش آنها آسیب نبیند.

تامین سرانه بهداشتی مدارس برای سال تحصیلی جاری

ترمیم سرویس های بهداشتی مدارس

وی درباره اعتبارات لازم برای ضدعفونی مدارس اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان سرانه بهداشتی مدارس درنظر گرفته شده است. امسال مجدد ۳۰ میلیارد تومان در مدارس کشور توزیع شد. اگر کمبودی باشد حتما تامین خواهد شد. رایزنی هایی با سازمان برنامه انجام شده و برای آغاز سال تحصیلی مشکلی نداریم.

حاجی میرزایی افزود: ترمیم سرویس های بهداشتی مدارس نیز از سوی سازمان نوسازی مدارس انجام شده و یا در حال انجام است.

مدارس مجبور به نمره دهی نشدند/اطلاعاتتان دقیق نیست

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارزشیابی های پایانی و نمره دهی به دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته گفت: اینکه مدارس را ناچار کرده اند بچه ها را در امتحانات قبول کنند گزاره درستی نیست و اطلاعات شما دقیق نیست.

وی افزود: ما هیچ ملاحظه ای برای اینکه معلمی سوالات را تسهیل کند یا در تصحیحش اغماض کند، نداشته ایم. اگر در هرجایی چنین اتفاقی افتاده تخلف است و بررسی خواهد داشت. اتفاقا اصرار داشتیم همه محتوای آموزشی تدریس و از آن آزمون گرفته شود. برای پایه نهم و دوازدهم نیز اصرار ما برگزاری حضوری امتحانات بود. درخواست می کنم بدون اتکا به شواهد قوی و مستند چنین مواردی را مطرح نکنید.

روند ثبت نام ها عادی است

وزیر آموزش و پرورش افزود: روند ثبت نام ها نیز عادی و به روال سال های گذشته است.

حاجی میرزایی در پاسخ به اینکه آیا بررسی هایی در زمینه افت یادیگری دانش آموزان با توجه به آموزش های مجازی صورت گرفته است؟ گفت: ما در سال گذشته به یکباره با وضعیتی غافلگیر کننده مواجه شدیم. ممکن است آموزش ها با کاستی هایی همراه بوده باشد اما مدام برای بهبود آن تلاش و اصلاحات لازم را اعمال کردیم.

افزایش کیفیت نیم تا یک نمره ای، نمرات امتحانی پایه دوازدهمی ها

وی ادامه داد: ارزیابی های ما اینگونه نیست که آموزش و یادگیری تنزل کرده باشد. به عنوان مثال در امتحانات پایه دوازدهم تعداد شرکت کنندگان افزایش داشته و هم کیفیت نمرات آنها نیم تا یک نمره بهبود پیدا کرده است.

حاجی میرزایی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید به روش های آزمون دقیق تر مجهز شدیم و در شبکه شاد امکان برگزاری آزمون های باکیفیت وارائه تکالیف از سوی معلم به دانش آموزان میسر شده گفت: تلاش شده از تجربیات گذشته برای بهبود آموزش استفاده کنیم.

خبرگزاری ایسنا


مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید خلاقیت معلمان را در زیست بوم جدید به رسمیت شناخته و به سمت آموزش های ترکیبی حرکت کنیم گفت: باید نسخه های کرونایی متناسب آموزشی تولید کنیم.

به گزارش ایسنا، مهدی نوید ادهم در دومین روز از سی و چهارمین اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور که به صورت مجازی برگزار می شود، درباره اجرای سندتحول در زیست بوم جدید سخن گفت و در این باره اظهار کرد: فرمایشات روز گذشته رهبری راهگشای اجرای عملیاتی تر سندتحول است.بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

وی به ویژگی های زیست بوم جدید اشاره کرد و گفت: عدم قطعیت و شفافیت شرایط، کوتاه مدت نبودن شرایط، نگرانی خانواده های ایرانی برای اعزام فرزندان به مدرسه، تقویت فردگرایی و تفرد، عدم استقرار نظام آموزشی در مدرسه از جمله این ویژگی هاست.

نویدادهم با بیان اینکه اگر دیروز استفاده از فضای مجازی در حاشیه بود امروز به متن آمده و فرصتی است که باید قدر بدانیم، به برخی نکات آموزشی در زیست بوم جدید اشاره کرد و گفت: آثار و پیامدهای شیوع کرونا درازمدت است و باید برنامه ریزی ها در همین راستا باشد. استفاده حداکثری از فناوری های نوین یادگیری لازم و ضروری است البته تعلیم و تربیت مترادف آموزش های مجازی نیست.

بهترین دبستان تهران

وی ادامه داد: خانواده به عنوان رکن اصلی به میدان آمده و باید فرصت را مغتنم بدانیم. برای اجرای سندتحول در این شرایط باید اهداف و برنامه ها را بازنگری کرده و حداکثر اختیارات را به مدرسه و شورای مدرسه بدهیم که طبق چارچوب ها بتوانند تصمیم گیری کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید خلاقیت معلمان را نیز به رسمیت شناخته و به سمت آموزش های ترکیبی حرکت کنیم گفت: باید نسخه های کرونایی متناسب آموزشی را تولید کنیم.

وی با اشاره به برخی اامات مدیریت تغییر عنوان کرد: گفتمان سازی و تبیین مفاهیم سندتحول در فرمایشات دیروز رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفت، باید به این مهم توجه کرد.بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

نویدادهم در ادامه خطاب به مدیران استانی گفت: جنس سندتحول، مفاهیم اسلامی است و باید مدیریت آن نیز اسلامی باشد. مدیریت دینی یعنی مدیریت صبورانه و توام با شکیبایی؛ عدالت خواهی، مشارکت پذیری، مثبت اندیشی، مقبولیت و مشروعیت علمی، ی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر اامات مدیریتی برای اجرای تحول است. تحول با بخش نامه رخ نمی دهد و باید باور اتفاق بیفتد.

وی افزود: در سال جدید ۲۵ بسته تحولی در معاونت های مختلف انتخاب شده که لازم است مدیران استانی به طور کامل آنها را شناخته و برای اجرای آن تلاش و همراهی کنند. وزارتخانه مصمم است این ۲۵ بسته تحولی را اجرا کند.

خبرگزاری ایسنا


ایسنا/ایلام امروز خیابان های شهر ایلام پذیرانی دانش آموزانی است که ماسک و ماده ضدعفونی کننده نیز به وسایلشان اضافه شده است.

امروز هرچند برخی از والدین دانش آموزان خود را با نگرانی راهی مدرسه کردند اما برخی والدین نیز معتقدند در طول ۸ ماه گذشته به امید آموزش هایی که دیده اند، بتوانند هم درس بخوانند و هم کرونا را شکست دهند.

مادر یکی از دانش آموزان متوسطه اول گفت: هرچند فضای اکثر مدارس برای امروز ضد عفونی شده اند اما نگرانی ما از این است که آیا این ضدعفونی شدن به طور مستمر و روزانه و حتی ساعتی ادامه دارد یا نه؟

پدر <<اهورا>> ی ۷ ساله که کلاس دوم ابتدایی است می گوید: من با آغاز شیوع کروناپسرم را برای رعایت جزئی ترین نکات بهداشتی حساس کرده ام ، اما نگرانی من این است که آیا این حساسیت در گروه همسالان وی نیز رعایت می شود یانه؟بهترين مدرسه پسرانه تهران

وی ادامه داد: هرچند چاره ای جز زندگی کردن با کرونا وجود ندارد اما امیدوارم فضای لازم در مدارس نیز برای مقابله با شیوع این ویروس فراهم شود.

وی گفت: بیشترین نگرانی من برای فصل پاییز و شیوع آنفلوآنزا است که امیدوارم در این فصل آموزش در مدارس ابتدایی بیشتر مجازی باشد.

اما آن طرف تر پدری ۴۵ ساله که دختر کلاس نهم خود را به مدرسه آورده است امیدوار است و می گوید به نظر می رسد بازگشایی مدارس تصمیم درستی باشد چون تا مدرسه به صورت حضوری آغاز نشود، آموزش مجازی نیز ابتر می ماند.

بهترین مدرسه ابتدایی پسرانه تهران

<<رضا زینی وند مقدم>> مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام اظهار کرد: مناسبات جامعه و جهان متاثر از شرایط انتشار ویروس کرونا است به همین دلیل بازگشایی مدارس هم در سال جدید در چنین شرایطی مبهم، ناپایدار، متغیر و نیز متفاوت با همه سال های قبل عنوان کرد.

وی به نگرانی و اضطراب اولیای دانش آموزان و معلمان و همه عوامل دستگاه تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: استراتژی آموزش و پرورش در سراسر کشور و تصمیم گیری شرایط بازگشایی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم و مصوبه ستاد ملی کرونا ، ۱۵ شهریور ماه است که بخشی از اختیارات آن به ستاد مقابله با ویروس کرونا به استان ها محول شده است و آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که طبق تصمیم گیری این ستاد و بر اساس سه وضعیت سفید، زرد و قرمز سال تحصیلی جدید را آغاز نماید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت : امروز شنبه ۱۵ شهریورماه بیش از ۱۰۵ هزار دانش آموز استان در پایه و دوره های مختلف تحصیلی در حدود ۱۱۲۷ مدرسه دولتی و غیردولتی و احتساب ۴۸۰۰ کلاس درس و همراهی قریب به ۱۰۵۰۰ فرهنگی به صورت رسمی سال جدید تحصیلی را شروع خواهند کرد.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام نیز گفت: مدارس شهرستان های ایوان و دره شهر به دلیل وضعیت قرمز کرونا هفته اول بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید تعطیل هستند.

حجت الاسلام محسن کلانتری در کارگروه مجازی کرونا اظهار کرد: آموزش مدارس این مناطق به صورت مجازی و بدون حضور دانش آموزان خواهد بود.بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

وی ادامه داد: در مابقی شهرستان های مناطق زرد، آموزش ها به صورت نیمه حضوری بوده به این صورت که دروس تخصصی سه روز در هفته حضوری و دروس عمومی نیز دو روز در هفته به صورت مجازی ارائه می شود.

وی اظهار کرد: آموزش دانش آموزان در مناطق سفید به صورت حضوری خواهد بود.

بر اساس آخرین اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مجموع ۱۱ شهرستان استان، ۲ شهرستان ایوان و دره شهر در وضعیت قرمز، چهار شهرستان ایلام، آبدانان، دهلران و مهران وضعیت هشدار(نارنجی)، ۲ شهرستان چرداول و سیروان زرد و ۲ شهرستان هلیلان و ملکشاهی سفید هستند.

خبرگزاری ایسنا


تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش گفت: برای حفظ سلامت دانش آموزان، بر رعایت پروتکل های بهداشتی در خودروهای تحت پوشش شرکت های پیمانکاری دارای پروانه حمل ونقل از شهرداری ها نظارت شود.

به گزارش روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نشست ستادی ساماندهی حمل ونقل دانش آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با حضور دستگاه های ذی ربط برگزار شد.

مدیرکل دفتر انجمن اولیاومربیان در این نشست با یادآوری شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامتی و تأمین امنیت جسمی، تربیتی و روانی دانش آموزان در خودروهای تحت پوشش شرکت های پیمانکاری دارای پروانه حمل ونقل از شهرداری ها و بخشداری ها، خواستار نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور شد.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

نورعلی عباسپور تصریح کرد: نظر به اهمیت رفت وآمد دانش آموزان روستایی، با تشکیل کارگروه استانی حمل ونقل دانش آموزان، تمهید مقدمات تأمین خودروهای مورد نیاز اندیشیده می شود.

وی ادامه داد: مدیران مدارس از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان مدرسه برای نظارت بر رعایت نرخ نامه ابلاغی شورای اسلامی هر شهر و رعایت پروتکل بهداشتی توسط رانندگان استفاده کنند.

بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

بر این اساس، نماینده وزارت کشور نیز در این نشست گفت: وزارت کشور آماده همکاری تنگاتنگ با وزارت آموزش وپرورش در این زمینه است. این وزارتخانه برای تأمین خودروی مورد نیاز در شرایط فعلی که مدارس در برخی از روزهای هفته بر اساس پروتکل بهداشتی آموزش حضوری دارند در حال بررسی روش های مکمل (شرکت های تاکسی تلفنی) در کنار روش سنتی تأمین خودروهای حمل ونقل است تا خانواده ها روش های متنوعی برای رفت وآمد فرزندانشان به خانه و مدرسه داشته باشند.

بهترین دبستان تهران

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور نیز بر ارتقای سامانه پایش ناوگان حمل ونقل دانش آموزی <<سپند>> تأکید کرد و اظهار داشت: این سامانه برای استفاده ادارات انجمن اولیا و مربیان استان ها و مناطق و مدیران مدارس و والدین آماده شده است.

خبرگزاری


معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بازگشایی مدارس باتوجه به تجربه موفق محرم در رعایت پروتکل ها بوده است تاکید کرد که سلامتی روحی دانش آموزان به اندازه سلامتی جسمی شان مهم است.

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده مهمان برنامه تلویزیونی مدرسه ایران بود. در این برنامه که تعدادی از اولیاء و معلمین نیز حضور داشتند، چالش های مرتبط با بازگشایی مدارس و دغدغه های مدرسه و خانواده در این خصوص، بررسی شد.


حکیم زاده در پاسخ به اینکه چرا بعد از طرح چندین سناریو، پنجشنبه به یکباره تصمیم بازگشایی مدارس گرفته شد؟ گفت: من با این برداشت موافق نیستم که به یکباره مدارس حضوری شدند. در شرایطی که سناریوهای گوناگونی داشتیم، سناریوی زرد وجود داشت که اکثر مدارس شامل این سناریو و آموزش ترکیبی می شدند.

بهترین دبستانهای دخترانه
او ادامه داد: اصلا کرونا به شکلی نیست که امکان برنامه ریزی های طولانی مدت وجود داشته باشد، چه برای ما و چه برای تمام کشورهای دنیا؛ جلسات منظمی با وزیر بهداشت داشتیم و همکاران در آن وزارتخانه باتوجه به تجربه خوبی که در ماه محرم برای رعایت پروتکل ها داشتیم، پیشنهاد دادند که آموزش را با رعایت پروتکل حضوری کنیم.

معاون وزیر افزود: گفتند که خیلی قائل به تقسیم بندی زرد و سفید و قرمز نباشیم چرا که یک منطقه می تواند از حالت سفید به یکباره تبدیل به حالت زرد یا قرمز شود. پیشنهاد وزارت بهداشت این بود که ما پروتکل های سختگیرانه را برای تمام مناطق رعایت کنیم و برای همه مناطق با یک برنامه جلو برویم. این روش ترکیبی در تمام مناطق قرار بود، اجرا شود.


وی افزود: سلامتی روحی دانش آموزان همانقدر مهم است که سلامتی جسمی شان. تحقیقات نشان داده دوری دانش آموزان از مدارس همراه با آسیب های روانیست. از طرفی همانطور که رهبری فرمودند، برقراری عدالت آموزشی اصل بسیار مهمی در آموزش و پرورش باید باشد. در شرایطی که ما ۳ میلیون از دانش آموزان کشورمان به آموزش غیرحضوری دسترسی ندارند، نمی شود آموزش را تماما حضوری کرد و برنامه را صرفا برای کسانی که دسترسی دارند، نوشت.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

معاون ابتدایی آموزش و پرورش در جواب به اینکه این شرایط از چندماه پیش وجود دارد و چرا آنقدر دیر تصمیم به حضوری بودن مدارس اتخاذ شد؟ گفت: من تعجب می کنم چرا فکر می کنید که ما درباره این شرایط فکر نکرده ایم. وقتی گفته ایم آموزش ترکیبی باشد، یعنی همین شرایط؛ برای اینکه بتوانیم سختگیرانه ترین پروتکل را رعایت کنیم، هیچ کلاسی را بیشتر از ۳۵ دقیقه و در ابتدایی ۲۵ دقیقه برقرار نمی کنیم. این ها نکات جدیدی است، بقیه موارد همگی برنامه ریزی قبلی داشتند. در تمام این مدت ما تابع ستاد ملی کرونا بودیم.


او در پاسخ به اینکه چرا آموزش و پرورش مدیریت رسانه ای بهتری درنظر نگرفت؟ گفت: من فکر می کنم باید از مجاری ارتباطی بهترین استفاده را کرد اما واقعا در تمام طول تابستان ما درگیر شرایط خاصی بودیم مثل ارتقای شبکه شاد و پیگیری وضعیت دانش آموزانی که ممکن است به این شبکه دسترسی نداشته باشند و درگیری های گوناگون؛ این ها اجازه ندادند مدیریت بهتری شود.

بهترین دبستان تهران
حکیم زاده درخصوص چشم انداز و برنامه های آینده آموزش و پرورش افزود: همچنان احتمال تغییر در همین برنامه وجود دارد اگر وزارت بهداشت از ما بخواهد و تشخیص دهد منطقه ای به قدری پرخطر است که باید تمام فعالیت ها در آن تعطیل شود، ما اینکار را می کنیم. در این مدت خبرهای رسیده از مدارس نشان می داد که رعایت پروتکل ها به خوبی انجام شده بود.

خبرگزاری ایسنا


به گزارش خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس، طرح مهر تحصیلی هر سال در آستانه بازگشایی مدارس به همت سازمان اوقاف و امور خیریه از محل نیت های واقف ها برای حمایت از دانش آموزان اجرایی می شد.

امسال نیز با شیوع کرونا، سازمان اوقاف و امور خیریه طرح مهر تحصیلی را به منظور تأمین وسایل مورد نیاز دانش آموزان اجرایی کرد و این وسایل در بقاع متبرکه بسته بندی شدند.

بهترین دبستان تهران

حجت الاسلام سیدهاشم حسینی، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف استان تهران در گفت وگو با خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری طرح مهر تحصیلی امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایام کرونا اظهار داشت: همزمان با بازگشایی مدارس، ۳ هزار و ۲۴۰ بسته لوازم التحریر شامل وسایلی همچون کیف، دفتر، دفترچه، خودکار، مداد، مدادرنگی، مدادتراش و پاک کن، جامدادی و خط کش برای دانش آموزان نیازمند تهیه شد.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

وی با بیان اینکه ارزش هر بسته لوازم التحریر به قیمت روز حدود ۲۴۰ هزار تومان است، افزود: ۷ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال از محل موقوفات استان تهران برای تأمین بسته لوازم التحریر اختصاص یافت و این بسته ها در مرکز افق بقاع متبرکه تهیه و بین خانواده های نیازمند که دانش آموز دارند، توزیع شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف استان تهران با اشاره به اینکه مرکز افق امامزادگان در سال های گذشته برای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی با دستور رئیس سازمان اوقاف راه اندازی شده است، گفت: یکی از وظایف این مراکز ارائه خدمات اجتماعی است که همزمان با بازگشایی مدارس توزیع لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمندان اجرایی کرد.

خبرگزاری فارس


به رغم تلاش و علاقمندی والدین برای برقراری ارتباط موثر و بهتر با فرزند نوجوان خود، اغلب پدر مادرها حتی از سخت بودن یک گفتگوی ساده با نوجوان خود می نالند. این که چطور بچه ها به حرف هایشان گوش نمی دهند یا پاسخی در جواب حرف هایشان نمی گویند. اجازه بدهید یک سناریوی معمولی را انتخاب کنیم: شما می خواهید با پسر نوجوان تان درباره رفتار <<غیر مسئولانه>> اش صحبت کنید. منظور ما از رفتار غیرمسئولانه اینست که شاید فرزندتان بیش از حد مشغول انجام بازی های ویدئویی شده، تکالیف درسی اش را انجام نداده و یا از زیر بار کارهای روزمره خود در رفته باشد. احتمال اینکه با مثالی که در ادامه آورده ایم، برای تان آشنا باشد، بسیار زیاد است.

در حالی که به سمت اتاق او می روید، از او می پرسید: <<می تونیم صحبت کنیم؟>> او چشمان خود را گرد می کند و با نگاهی سنگین می گوید: <<بیا! باز شروع شد!>> با شروع جمله شما که می گویید <<باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشی>>، او همانجا می نشیند و اخم هایش را در هم فرو می برد و طوری نگاهتان می کند که بهترین توصیف برایش این است: <<حالا هر چی!>>. نوجوان تان به صورت زیرچشمی نگاهی به ساعت می اندازد. با دیدن رفتارهای او خونسردی خود را از دست می دهید و دادتان به هوا می رود: <<تو می دونی که ما خیر و صلاح تو را می خوایم و اصلا برات مهم نیست! هست؟>> او جواب پس می دهد: <<نه! واقعا نه!>> و در یک آن صدای مکالمه بالا می رود و در کوبیده می شود. هر دو طرف احساس خشم، درماندگی و سردرگمی می کنند. قرار بر این بود که گفتگو جواب بدهد، مگر نه؟ اما اغلب این طور نیست.

برطرف کردن اختلاف و برقراری ارتباط و تعامل بهتر با نوجوان (عکس فیلم آستانه هفده سالگی با بازی وودی هارلسون)
برقراری ارتباط با نوجوان مهارتی است که همه ما می توانیم به راحتی در آن استاد شویم. به شخصه پس از اینکه مادر شدم و برای بیش از ۲۵ سال به عنوان یک روان شناس کودکان با بچه ها کار کردم، متوجه شدم که ۵ استراتژی اساسی وجود دارد که بهره گیری از آن ها می تواند تفاوت های اساسی در برقرای ارتباط موثر به وجود آورد.

فهرست

1 ارتباط موثر با نوجوان: ۵ روش پیشنهادی برای والدین
1.1 ۱. برای آغاز گفتگو از به کار بردن این جمله اجتناب کنید: <<بیا حرف بزنیم!>>
1.2 ۲. به جای مستقیم گویی، سوال بپرسید
1.3 ۳. صادقانه و از ته دل جواب بدهید
1.4 ۴. هنگامی که نظرات مخالفی دارید، از روش تو-من-ما استفاده کنید
1.5 ۵. وقتی مرتکب اشتباه می شوید معذرت بخواهید
ارتباط موثر با نوجوان: ۵ روش پیشنهادی برای والدین
۱. برای آغاز گفتگو از به کار بردن این جمله اجتناب کنید: <<بیا حرف بزنیم!>>
به نظر می رسد استفاده از این جمله طبیعی ترین راه برای شروع یک گفتگو باشد. اما هنگامی که ما به نوجوان مان می گوییم <<بیا حرف بزنیم>> آلارم های هشدار در مغز او به صدا درآمده و کرکره ها پایین کشیده می شوند که در عمل، امکان داشتن یک مکالمه معنی دار را غیر ممکن می سازند. در عوض، قبل از گفتن هر جمله ای، مدت زمانی را کنار ایشان و بدون شروع هیچ نوع مکالمه یا حرف تحکم گونه یا تهدید آمیز حضور داشته باشید. من گاهی اوقات کتابی به دست می گیرم و خودم را روی صندلی اتاق دخترم می اندازم. بی برو برگرد کسی که مکالمه را آغاز می کند دخترم است. منتظر پنجره های گفتگو باشید؛ ممکن است این فرصت زمانی دست بدهد که او را به خانه دوستش می رسانید، یا وقتی در آشپزخانه مشغول تدارک شام هستید. این موعد حتی می تواند زمان مسواک شبانه باشد.

۲. به جای مستقیم گویی، سوال بپرسید
به دلیل اشتیاق و اضطرابی که ما برای کمک به نوجوان مان داریم، مرتبا به آن ها در مورد نحوه گفتگو، رفتار و عملکردشان تذکر می دهیم. اهمیت سوال پرسیدن بسیار بالاتر است. به جای اینکه بگوییم <<باید مطالعه کنید - من اصلا نمی بینم در حال مطالعه باشی>> بسیار موثرتر است که بپرسیم <<روند مطالعه ات برای امتحان پیش رو چطور پیش می رود؟>> وقتی به نوجوا ن تان می گویید که چه کار باید بکند، اغلب آن ها را از خود دور می کنید و در موقعیت تدافعی قرار می دهید. اما هنگامی که به روشی آرام و کنجکاوانه سوال می پرسید، در حقیقت این پیام را به آن ها می فرستید که به ایشان و توانمندی شان در اتخاد تصمیمات صحیح احترام می گذارید و برای شخصیت آن ها ارزش قائل هستید.

۳. صادقانه و از ته دل جواب بدهید
این یکی ممکن است دشوار باشد. برای مثال، فرض کنید نوجوان تان در مورد عدم آمادگی برای امتحان و ترس از مردود شدن در آن، نگرانی اش را با شما به اشتراک می گذارد. واکنش بداهه شما ممکن است این طور باشد که عصبانی شوید و با گفتن این جمله او را توبیخ کنید: <<من که بهت گفته بودم باید سخت مطالعه کنی!>> اما آنچه او نیاز دارد، همدلی است. در عوض جمله ای شبیه به این به کار ببرید: <<این مسئله نباید برایت راحت باشد، اینطور نیست؟>> وقتی از ته دل با او همدردی می کنید، نوجوان تان احساس سرزنش، شرمساری و محکومیت نمی کند و همین رویکرد باعث می شود بیش از پیش به شما نزدیک تر شده و حرف دلش را راحت تر بزند.

ارتباط با فرزندان: ۵ روش پیشنهادی برای والدین
۴. هنگامی که نظرات مخالفی دارید، از روش تو-من-ما استفاده کنید
در تمام روابط خانوادگی، باید حد و مرزی برای اختلافات وجود داشته باشد. به بچه های خود هنر و مهارت همکاری را با انجام سه مرحله زیر یاد دهید:

من به حرف های تو گوش می دهم و دیدگاه تو را درک می کنم (حتی اگر با آن موافق نباشم).
من دیدگاه خودم را به عنوان مادرت (پدرت) ابراز می کنم (حتی اگر تو با آن موافق نباشی).
ما با هم از پس حل این موضوع برمی آییم.
برای مثال، فرض کنید شما نگران استفاده بیش از اندازه فرزندتان از رایانه، موبایل، تبلت و یا دیگر دستگاه های الکترونیکی باشید. خب اجازه دهید این طور بگوییم، نگرانی شما فراتر از حد معمول است، از دست این رفتار نوجوان تان دیوانه شده اید. اما به جای اینکه برای او یک منبر مفصل ترتیب دهید، با پرسیدن این سوال شروع کنید: <<آیا می توانیم در مورد آنچه در حال اتفاق افتادن است صحبت کنیم؟>>. سپس به حرف های او گوش کنید و سعی کنید از هر پیش داوری یا قضاوت قبلی دوری کنید. با اجازه ای که به او برای توضیح خود می دهید، به او نشان دهید که برایش احترام قائل هستید. این کار را با قطع نکردن حرف او و بسیار محترمانه انجام دهید. بعد از اتمام توضیحات و شنیدن واقعی حرف هایش، دیدگاه خود را برای او توضیح دهید. چرا رفتار او شما را ناراحت می کند؟ رفتار او چه تاثیری بر روی شما یا خانواده می گذارد؟ این کار را در خونسردترین حالت ممکن انجام دهید و اجازه ندهید احساسات تان کنترل مکالمه را از دست شما بگیرد. در نهایت هر دوی شما، با همدیگر در مورد راه حل مشترک گفتگو کنید: چرا، کی و چه قدر؟

۵. وقتی مرتکب اشتباه می شوید معذرت بخواهید
همه والدین در مواجهه با فرزندان شان، به ویژه در ارتباط موثر با فرزندان، اشتباه می کنند؛ زیرا آن ها متخصص دست گذاشتن روی نقاط ضعف ما هستند! هنگامی که چیزی می گوییم که از بیانش پشیمان می شویم، بهترین کاری که بلافاصله می شود انجام داد، یک عذرخواهی ساده است: <<به خاطر این که از کوره در رفتم عذر خواهی می کنم. چه کاری می توانم برای جبرانش بکنم؟>> هنگامی که صادقانه با نوجوان تان حرف می زنید، آن ها بسیار بخشنده هستند. در همین راستا مقاله <<انتظارات کودکان از والدین>> را مطالعه کنید.


با فرزندان تان غذا بخورید
بهتر است تمام توان خود را به کار بگیرید تا، حتی اگر شده، یک وعده غذایی را با فرزندتان میل کنید. غذا خوردن اعضای خانواده در کنار هم مزایای متعددی برای کودکان دارد که متخصصان کودک در مطالعات فراوانی به آن اشاره کرده اند. برای نمونه، مشخص شده است که کودکانی که در کنار سایر اعضای خانواده غذای خود را می خورند مهارت های هیجانی، اجتماعی و روانی بیشتری دارند، رفتارهایشان نسبت به سنشان پخته تر است و در مدرسه عملکرد تحصیلی بهتری از خود نشان می دهند. پس اگر سرتان حسابی شلوغ است و فرصت نمی کنید وقت شام و ناهار کنار خانواده باشید، حداقل وعده صبحانه را در کنار هم میل کنید.

از اتفاقات روز بگویید
یکی دیگر از روش های ایجاد ارتباط مؤثر با فرزند صحبت کردن از وقایع روز با یکدیگر است. موقع خواب بهترین فرصت برای گپ و گفت و صحبت کردن درباره رویدادهایی است که در طول روز برای شما و فرزندتان پیش آمده است. از کودک بخواهید درباره اتفاقات و جزئیات آن ها با شما صحبت کند. برای اینکه بیشتر گفتگو کنید، بهتر است بین گفتگو از کودک سؤالاتی بپرسید تا هم متوجه جزئیات بیشتر شوید و هم کودک را بهتر بشناسید و ارتباطتان را با او تقویت کنید.

بیشتر بخوانید: چگونه با کودک خود ارتباط کلامی موثر برقرار کنیم؟
با یکدیگر بازی کنید
ارتباط موثر با فرزندان - بازی کردن
بازی کردن هم از جمله فعالیت های فوق العاده مناسب برای تقویت ارتباط مؤثر با فرزند است. فرقی نمی کند بیرون از منزل می روید و بازی های عملی انجام می دهید یا در منزل از بازی های ساده و فکری کمک می گیرید. در هر حال، این کار به صمیمیت بیشتر شما با کودک کمک می کند و باعث می شود دوستان خوبی برای یکدیگر شوید.

فرزندتان را در آغوش بگیرید
در آغوش گرفتن و بغل کردن فرزند یکی از مصادیق عشق ورزی و محبت به اوست. حتی در تحقیقات علمی هم به این نتیجه رسیده اند که این کار باعث کاهش استرس می شود. پس تا می توانید به فرزندتان نشان دهید دوستش دارید و برایش ارزش و عشق قائلید.

به کودک احترام بگذارید و از او توقع احترام داشته باشید
یادتان باشد فرزندان گاهی از مسیر رفتاری درست خارج می شوند و ممکن است با شما بد صحبت کنند یا اشتباهاتی داشته باشند. در این مواقع، نباید کنترلتان را از دست بدهید. لازم است محترمانه اشتباهات فرزندتان را به او گوشزد کنید و به او شیوه برخورد مناسب را آموزش دهید. اگر او را تنبیه کنید، صدایتان را بالا ببرید یا ناسزا بگویید، هم احترام خود و هم احترام فرزندتان را زیر پا گذاشته اید. برای اینکه ارتباط با فرزندان داشته باشید، باید فضایی ایجاد کنید که همه به هم احترام می گذارند.

به کودکان اجازه دهید کمک کنند
به کودکتان مسئولیت بدهید. برای مثال، اجازه دهید در انجام برخی از کارهای خانه کمک کند. این کار باعث می شود آن ها احساس ارزشمندی و عزت نفس کنند. وقتی کودک به شما کمک می کند، از او قدردانی کنید، این کار باعث افزایش عزت نفس او می شود، علاوه بر این، او را به فردی مهربان و خیّر تبدیل می کند.

به فرزندتان ابراز علاقه کنید
به فرزندتان محبت کنید و محبت خود را با انجام کارهایی به او نشان دهید. برای مثال، روی در یخچال برایش پیام های محبت آمیز بنویسید. وقتی صحبت می کند، با دقت به حرف هایش گوش کنید تا بداند برای شما چقدر مهم و دوست داشتنی است. ابراز علاقه در محکم شدن پیوند عاطفی بسیار مرثر است.

ارتباط مؤثر با فرزند می تواند در رشد عاطفی و مسئولیت پذیری اجتماعی او اثر مثبت داشته باشد و او در آینده به فردی مفید برای جامعه تبدیل شود.


3 مرحله برای تشکیل یک رابطه مثبت میان والدین با فرزندان
میلیاردها پدر و مادر در سراسر جهان وجود دارند، اما هر پدر و مادری دارای عقاید مختلفی در مورد انجام کارهاست ، گزارش های اجتماعی و روانشناختی بسیاری وجود دارد که تاثیر جمعیت های خانوادگی را بر فرهنگ و اقتصاد نشان می دهد همچنین بسیاری از دستورالعمل های مکتوبی وجود دارند ،که هدف آنها تنظیم قوانین برای پرورش فرزند است. واقع بینانه، دراماتیک است و بله، بچه ها پاسخ شما را خواهند داد، پس چگونه والدین در مواجهه با چالش ها پایدار و سازگار باشند؟
3 کلید ارتباط قوی والدین با فرزندان
رابطه والدین با فرزندان

ارتباط با فرزندانچگونه بایدباشد
فلسفه والدین بودنتان را مستقیما بگیرید :
این سوال را از خودتان بپرسید:چه چیزی والدینی ایده آل را می سازد؟حتی اگر پدر و مادر راه های مختلفی را انجام دهند، پاسخ تقریبا یکسان است:
عشق بی قید و شرط
یک نقش مثبت
مشاور
پرورش کودکان به طور مستقل
ارتباط موثر با فرزندان

چگونگیارتباط موثر با فرزندان
در جامعه امروز، اکثریت والدین این مبانی اساسی را فراموش می کنند و با راه های پیچیدگی والدینی خود اشتباه می گیرند، مانند:
انتظارات:کاهش نظارت در محیط خانه ؛پدر و مادر روی کارهای کودکشان سرپوش می گذارند و آنها را در موقعیت های منفی نجات می دهد. والدین سخت گیر، دستورالعمل ها را بلند می گویند و کنترل می کنند ، اکثر والدین از مکان عشق می آیند، اما ویژگی های شخصیتی و ناامنی آنها، اغلب رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین چگونه می توان یک رابطه مثبت با فرزند خود را تضمین کرد، در حالی که اجازه داده نمی شود که ویژگی های شخصی بروز داده شوند؟
برای ایجاد رابطه مثبت والدین با فرزندان باید :
ارتباط موفق با فرزندان

نکات کلیدی برای ارتباط موفق با فرزندان
1. اجازه دهید فرزند شکست بخورد:
به همان اندازه که این جمله ترسناک به نظر می رسد، شکست به کودکتان درس می اموزد. راهنمایی و مشاوره دهید، اما کنترلشان نکنید. کودکان باید بتوانند تصمیمات خودشان را اتخاذ کنند، که یک مهارت ضروری برای آینده آنهاست این، به رابطه و برقراری استقلالشان کمک خواهد کرد.
یک مثال برای این موضوع تکالیف منزل است، که در آن یا به پاسخ دادن به سوالات انجام می شود، یا به طور مداوم به آنها برای تکمیل کارشان یاد اوری می کنید که نتیجه ازار دهنده خواهد بود.این، به تنهایی میتواند تأثیر منفی بر روی رابطه شما داشته باشد، هر دو طرف احساس خشم و ناآرامی میکنند.
3 مرحله ای که رابطه والدین و فرزندان را مستحکم تر می کند
ارتباط صحیح والدین با فرزندان

نحوه ارتباط صحیح والدین با فرزندان
2. زمان کافی:
تلفن ها، تلویزیون ها، رایانه ها را خاموش کنید و برای صحبت کردن کنار هم بنشینید.زمان شام خوردن یک زمان عالی برای این کار است، اما همیشه به دلیل فعالیت و مشاغل افراد امکان پذیر نیست. تقریبا در روز هر 15 دقیقه برای صحبت های صمیمی وقت بگذارید. لازم نیست که در مورد معنی زندگی صحبت کنیم، بلکه می تواند ساده باشد مثل اینکه بپرسید امروزت چگونه گذشت، یا برنامه آخر هفته را چید تمام این مکالمات، خطوط ارتباطی را باز می کنند، بچه ها نیاز به اطمینان دارند که والدین همیشه با هم صحبت می کنند، مهم نیست که زندگی چقدر سخت باشد.
3 گام اساسی در برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان
3. قوانین و مرزها را تنظیم کنید:
قوانین را از دوران کودکی وضع کنید، والدین قوانینی مانند اینها وضع می کنند:"دست نزن، خیلی داغ است"، "برادرت را نزن"، "روی دیوارها نقاشی نکن"، "آن لباس را تن سگ نکن". این لیست بی پایان است، اما قوانین ناشی از عدم رعایت قوانین، دارای بیشترین اعتبار در رابطه والدین و فرزندان است.

نحوهارتباط موثر با فرزندان
چه عواقبی وجود دارد و آیا به آنها عمل می شود؟
اگر تهدید برای عدم انجام یک قانون وجود داشته باشد، باید انجام شود اگر نه، کودکان احساس می کنند که می توانند قوانین را مجددا انجام ندهند و منجر به ناامنی می شود، که این به علت فقدان مرزها است. مطالعات متعددی ثابت کرده اند که انسان نیاز به ساختار و قوانین دارد تا بتواند صعود کند و احساس امنیت کند، و به نوبه خود تعامل با فرزندان را بهتر می کند.
موفقیت در قاعده قانون گذاری، این مراحل ساده را دنبال می کند:
قوانین ساده ای را وضع کنید که همه بفهمند.
محکم باشید و به عقب برنگردید.
احساس گناه نکنید، این قوانین برای اطمینان از امنیت کودکان وجود دارند.
به آنها احترام و همدلی بیاموزید.
روش هایی برای ارتباط مؤثر والدین با فرزندان


نکاتی در رابطه با ایجادارتباط با فرزندان
در جامعه مدرن امروز ما خودخواهی رواج داده شده است .به منظور پرورش فرزندانتان تا هیولاهای کوچک نشوند، باید تلاش کنید و تمرکزتان را بر روی آموزش و شخصیت آنها بگذارید. مطالعه دانشگاه هاروارد از 10،000 دانش آموز متوسطه و دبیرستان نشان داده که 4 نفر از 5 نفر، درک کرده اند که والدینشان به موفقیت بیش از مراقبت از دیگران اهمیت می دهند در عوض، والدین باید توسط مثال ها هدایت شوند، بنابراین کارهای دلسوزانه یا نظارت دیگران را نشان می دهند و اولویت خود را در نظر می گیرند. این اقدام منجر به تکمیل شدن آنها می شود و فرزندان یاد می گیرند که خودشان مهم نیستند. نگرش مثبت با رفتار مراقبتانه می تواند خشم، افسردگی و انتظاراتی را که میتواند همه چیز را به دست بگیرد، را تعویض و جابه جا کند، زیرا آنها روحیه ای دارند که "باید همه چیز را ببرند".
با ارتباطات، همدلی، منطق، قواعد و سازگاری، والدین ابزارهایی برای پرورش فرزندان خود دارند این جاده ممکن است پر از چاله باشد، اما با پایه ای قوی، روابط خوب ،شکل می گیرد و می ماند. برای خواندن موارد بیشتر درباره روابط والدین و فرزندان بررسی بیشتری انجام دهید.


ایسنا/ایلام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از بررسی وضعیت بهداشتی ۶۰۰ مدرسه در ایلام برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.

<<جمیل صادقی فر>> با بیان این مطلب، اظهار کرد: بازدید از مدارس توسط کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت مدارس روزانه انجام می گیرد و در قالب چک لیست های وزارتی، مشکلات موجود استخراج و به مدارس جهت اصلاح، گزارش می شود و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته و روند نظارت ها به صورت جدی ادامه دارد.

بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

صادقی فر افزود: ضعیف بودن زیرساخت ها برخی از مدارس استان بهداشت دانش آموزان را تهدید می کند، بنابراین بخش زیادی که باید در پروتکل انجام شود مانند رعایت فاصله گذاری، ضدعفونی مدارس، تهویه مناسب و. باید با توجه ویژه مدیریت شود.

وی با بیان اینکه فوت دانش آموز ایلامی مبتلا به کرونا صحت ندارد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی در راستای سلامت مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود و برای این امر مهم بالاترین ارزش قائل است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان در چهارچوب دستورالعمل های ستاد ملی کرونا عمل کرده و به طور شفاف پاسخگو مردم خواهد بود.

بهترین مدرسه ابتدایی پسرانه تهران

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام خاطرنشان کرد: همان طور که پیش بینی می شد وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در بین مدارس مختلف به تفکیک غیرانتفاعی به دولتی، مدارس روستایی شهری به مدارس مقطع متوسطه به ابتدایی متفاوت است.

خبرگزاری ایسنا


تهران - ایرنا - متخصص پزشکی اجتماعی گفت: والدین باید راهکارها و مهارت هایی را تحت عنوان مدیریت استرس در زمان کرونا کسب کنند.

به گزارش روز سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمدعلی حیدرنیا افزود: باید آموزش ها در کشور به صورت یکسان و با رعایت عدالت اجتماعی انجام شود تا تبعات مشکلات ناشی از کرونا به حداقل برسد.

وی با بیان این که سال تحصیلی جدید با همه بایدها و نبایدهای خود آغاز شده است، اظهارداشت: بازگشایی پیش از موعد مدارس با وجود ترس و دلهره از ابتلای دانش آموزان به کرونا، باعث دل نگرانی والدین شده است.

وی به تاثیر کرونا بر سلامت اجتماعی دانش آموزان اشاره کرد و اظهارداشت: با همه تمهیدات ویژه مدارس برای مبارزه با کرونا. بازگشایی مدارس می تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص های سلامت روان کودکان بگذارد.

این متخصص پزشکی اجتماعی، ارتباط و تعامل با سایر همسالان و محیط اطراف را یکی از مهم ترین فاکتورهای رشد سلامت اجتماعی در دانش آموزان ذکر کرد و یادآور شد: بی تردید یکی از اثرات اپیدمی ها تاثیر مستقیم و جدی بر سلامت اجتماعی کودکان و بزرگسالان است.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

حیدرنیا ادامه داد:سلامت اجتماعی به چهار بعد سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی تقسیم می شود.

وی با بیان این که تعامل موثر و سازنده والدین با دانش آموزان به میزان قابل توجهی می تواند به سلامت اجتماعی و روان کمک کند، توضیح داد: در روزهای سخت کرونایی مهم ترین منبع تامین سلامت اجتماعی ارتباط والدین با فرزندان است.

این دانشیار دانشگاه حضور دانش آموزان در کلاس های حضوری را یکی از مهمترین دغدغه والدین ذکر کرد و افزود: پدرو مادرها باید به کودکان آموزش دهند چگونه بهداشت فردی و عمومی خود را در مدرسه رعایت کنند، همچنین در خانه نیز به آرامش روانی کودک و احساس امنیت آنان کمک کنند.

حیدرنیا تامین سلامت اجتماعی دانش آموزان، مسئولان مدارس و والدین را مورد تاکید قرار داد و توصیه کرد: با توجه به شرایط حاکم و شیوع گسترده ویروس کرونا والدین می توانند برای حضور دانش آموزان در کلاس های به توصیه های مراجع رسمی همانند وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و آموزش و پرورش استناد کنند.

وی افزود: توصیه های که مبنی بر آموزش توامان مجازی و حضوری ارائه می شود، با رعایت شرایط دانش آموز می تواند بسیار کمک کننده باشد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد در موضوع بازگشایی های حضوری باید بیشتر سلامت دانش آموزان مورد توجه باشد چرا که نمی توان با تصور آینده ای نامشخص کودکان را به مدارس و سر کلاس های درس فرستاد.

حیدرنیا با بیان این که اگر دانش آموزان به صورت حضوری در مدارس حاضر شوند و به هر دلیلی پروتکل ها از سوی دانش آموز و یا کادر مدرسه رعایت نشود، ممکن است خسارت های جبران ناپذیری رقم بخورد، گفت: حتی رفت آمدهای والدین دانش آموزان به مدارس نیز می تواند خطر آفرین باشد.

متخصص پزشکی اجتماعی افزود: معمولا کودکانی که مبتلا به کرونا می شوند هیچ علامتی ندارند و در بیشتر موارد این بیماری را با کمترین مشکلی پشت سر می گذارند ولی دانش آموزان می توانند ناقلین بیماری باشند و این بیماری را به افراد مسن تر و دارای ریسک بالا منتقل کنند.

حیدرنیا تاکید کرد: باید شاخص های سلامت کودکان و والدین در بازگشایی ها مورد توجه باشد.

بهترین دبستان تهران

تضمین سلامت دانش آموزان و رعایت عدالت اجتماعی از سوی والدین و مسوولان یکی از مهم ترین مواردی بود حیدرنیا بر ضرورت تامین آن تاکیدکرد و گفت: بنظر می رسد آموزش مجازی می تواند راهکار موثری برای کاهش شیوع بیماری باشد.

وی ادامه داد: باید آموزش ها در سطح کشور به صورت یکسان و با رعایت عدالت اجتماعی انجام شود تا تبعات مشکلات ناشی از کرونا به حداقل برسد.

بهترین دبیرستان های پسرانه تهران

متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه با بیان این که مهم ترین اثر منفی کرونا بر دانش آموزان کاهش تعاملات است، گفت: اما روی دیگر سکه اثرات مثبت کروناست چرا که دانش آموز می تواند شرایط سخت را در زندگی تجربه کند، یعنی دانش آموز یاد می گیرد باوجود شرایط سخت، دشوار و متفاوت با ابزار دیگری کار خود را ادامه دهد.

خبرگزاری ایرنا


بندرعباس- ایرنا- رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون کلنگ زنی و ساخت ۹۷ مدرسه استثنایی در کشور آغاز شده و تا مهر ۱۴۰۰ آماده بهره برداری می شود.

سیدجواد حسینی جمعه شب در حاشیه نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان هرمزگان در بندرعباس افزود: در مجموع ۲۱۰ مدرسه استثنایی در کشور تخریبی هستند که ۱۱۳ مدرسه دیگر نیاز است ،
هزینه ساخت این مدرسه ها از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیران تامین می شود.
این مسوول، استاندارد فضای آموزشی استثنایی در کشور را حدود ۸.۳ دهم متر عنوان کرد و اظهارداشت: این درحالی است که هم اکنون میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۳ دهم متر بوده و با فضای استاندارد ۳ متر فاصله دارد،همچنین فضای آموزشی استثنایی در استان هرمزگان ۵.۵ دهم متر بوده که از میانیگن فعلی کشوری بالاتر است.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

۲۰ نیروی طرح توان بخشی جذب آموزش وپرورش استثنایی هرمزگان می شوند

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: به منظور کمک به آموزش، امسال۲۰ نیروی طرح توان بخشی جذب مجموعه آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان می شوند.
حسینی افزود: در راستای نهضت توان افزایی دانش آموزان با نیازهای ویژه هرمزگان بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است که نیمی از آن را آموزش وپرورش استثنایی کشور و نیم دیگر از ظرفیت های درون استانی و خیران استفاده شود که این میزان اعتبار برای خرید وسایل توان افزایی همچون ویلچر، سمعک و عینک اختصاص می یابد.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی در مدارس استثنایی هرمزگان اشاره کرد و گفت: ساخت اتاق تخصصی آتیک سنجش برای هوش سنجی و جهش تحصیلی در هرمزگان و همچنین برای ضبط آموزش های درسی و تولید محتوا برای دانش آموزان استثنایی و یک استدیو تخصصی تهیه محتوای الکترونیکی در این استان راه اندازی می شود.

بهترین دبستان تهران


حسینی اضافه کرد: برای ایجاد فضای مناسب و ایمن و تجهیزات سخت افزاری آموزشی برای تحصیل دانش آموزان استثنایی هرمزگان، ۹ مدرسه تا سال تحصیلی آینده ساخته می شود.
وی ادامه داد: برای ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان با نیازهای ویژه در هرمزگان، این آمادگی وجود دارد که در ۲۰ مدرسه استثنایی دارای فضای مناسب، سالن ورزشی ۲۰۰متری درون مدرسه ای با تایید اداره نوسازی مدارس ساخته شود.

بهترین دبیرستان های پسرانه تهران


وی با بیان اینکه در روز گذشته سی امین مرکز مشاوره خانواده و دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور در شهر بندرعباس افتتاح شد، از راه اندازی سه مرکز دیگر در شهرستان های رودان، میناب و بندرعباس خبر داد.
به گفته حسینی، باشگاه پیشکسوتان مدارس استثنایی ۱۱منطقه، مرکز رفاهی آموزشی مدیران و معلمان مدارس استثنایی، ۲ مرکز اختلالات یادگیری دیگر ، استقرار سامانه ندای همراه و نیز استقرار آنلاین پایگاه جامع آموزشی در مدرسه استثنایی درهرمزگان راه اندازی می شود.
در سفر ۲ روزه رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به هرمزگان، سی امین مرکز مشاوره خانواده و فرزندان با نیازهای ویژه کشور در این استان راه اندازی شد.
همچنین کلنگ ساخت ۶ مدرسه استثنایی و یک مدرسه عادی دولتی با اعتباری افزون بر۸۰ میلیارد ریال در روستای بمانی سیریک، هشبندی و بخش مرکزی میناب و بخش شمیل، تازیان و گچین بندرعباس به زمین زده شد.

خبرگزاری ایرناکسب موفقیت به توانایی فرد در برقراری ارتباط بستگی دارد. برایرسیدن به موفقیتباید هنر برقراری ارتباط موثر را داشته باشیم. یکی ویژگی های افراد موفق مهارت و توانایی آنها دربرقراریارتباط با دیگراناست. ارتباط غیرمؤثر باعث کاهش همکاری و هماهنگی، کاهش بازدهی، تنش های درونی، شایعات و بدگویی، افزایش ترک کار و غیبت از کار می شود. در این مطلب می توانید 10 نکته در برقراری ارتباط موثر را بخوانید.

حال چطور می توانید ارتباطی خوب، روشن و موثر برقرار کنید؟

1. ارتباط موثر با فرزندانرو در رو برقرار کنید
بیشتر به ارتباط رو در رو و حضوری با همکاران و مقامات مافوق روی بیاورید و روی انتقال پیام از طریق تابلو اعلانات، یادداشت، ایمیل یا هر شکل ارتباطی نوشتاری دیگر تکیه نکنید. در مکالمه ی رودر رو، اعتماد بهتر و سریع تر ایجاد می شود

2. شنونده خوبی باشید
درحالی كه به نظر می رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است، اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستی به كار ببندد ارتباط موثر با فرزند دچار مشكل می شود. رمز یک ارتباط موفق، شنونده ی خوبی بودن است. هنگامی که دیگران صحبت می کنند به آن ها احترام بگذارید، حرف شان را قطع نکنید و فرصت بدهید تا منظور خود را بیان کنند، آن چه را می گویند خلاصه و تکرار کنید، هنگامی که هنوز فرد در حال صحبت کردن است پاسخ های تان را آماده نکنید، ایمیل تان را چک نکنید یا برگه های کاغذ کارتان را زیر رو نکنید و سعی کنید به چشمان طرف مقابل نگاه کنید.

به خاطر داشته باشید تا زمانی كه شما به جای تمركز و دقت در سخنان دیگران به افكار درونی خود گوش می دهید، قادر نخواهید بود شنونده خوبی باشد.

3. واضح و روشن صحبت کنید
واضح و روشن صحبت کنید و از عبارت های مناسب استفاده کنید، اگر گفته هایتان مشکل باشد، ممکن است دیگران منظورتان را اشتباه برداشت کنند. به خصوص درباره ی انتظارات و طرز فکر و گفته های افراد را با بیان متفاوتی دوباره بازگو کنید، این کار نه تنها به آن ها اطمینان می دهد که حرف های شان را فهمیده اید، بلکه نشانه ی اهمیت دادن بیشتر به مطالبی است که گفته اند.

4. صریح و صادق بودن
صراحت و صادق بودن فرایندی است كه در ارتباطات انسانی به شكل نامحسوس اما بسیار موثر نقش بازی می كند. تاكید می شود این فرآیند قابل دیدن یا شیندن نمی باشد. بلكه دو طرف درگیر ارتباط، آن را حس می كنند. اگر ارتباطی فاقد صراحت و صداقت باشد، بدون شك، یا قطع خواهد شد و یا به شكل مخدوش، مبهم و ناسالم ادامه می یابد. اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت بیان نماییم طرف مقابل به اشتباه می افتد و به حدس و گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد.

به خاطر داشته باشیم ابهام و عدم صداقت در ارتباط موثر سرمنشاء بسیاری از مسائل و مشكلات در ارتباطات فردی است.

5. واکنش نشان دهید و واکنش دیگران را هم درک کنید
هر کسی احتیاج دارد که بداند چه موقع کار را خوب انجام داده است و چه موقع احتیاج به بهبود آن دارد. به شخص باز خورد بدهید و همیشه به کار انجام شده انتقاد کنید نه به خود شخصی، اگر عصبانی هستید، قبل از سخن گفتن لحظه ای سکوت کنید.

6. حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل
ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آنها برمی آییم و گاه فكر می كنیم یا باید نظرات و احساسات آنها را رد كنیم و یا به نوعی (مستقیم و غیرمستقیم) نظرات و احساسات خودمات را به آنها تحمیل نماییم. ارتباطاتی كه بر پایه این روش شكل می گیردغالباً تداوم نمی یابد و هر دو طرف درگیر در ارتباط را دچار مشكل می سازد. ما بدین دلیل با یكدیگر ارتباط برقرار می كنیم تا از طریق آن به حل مسائل و مشكلات، رفع تضادها و تعت، رد و بدل كردن اطلاعات ، درک بهتر خود و رفع نیازهای اجتماعی دست یابیم، در روابطی كه ( ارزیابی دیگران ) عنصر اصلی آن می باشد نه تنها اهداف مذكور تحقق نمی یابد، بلكه آرامش لازم در ارتباطات انسانی نیز از بین می رود. باید به خاطر داشته باشیم همه ما می خواهیم دیگران با نظرات ما موافقت کنند و یا حداقل به افكار و احساسات ما احترام بگذارند و آنها را تایید كنند، زیر عقاید و نظرات ما برای خودمات كاملاً اهمیت ندارند، اگر درارتباط با دیگراناین تصور پیش آید كه به نظرات آنها احترام نمی گذاریم، ارتباط روند مناسب و هدفمند خود را طی نمی نماید.

در نظر گرفتن این نكته كه اغلب مردم مانند ما فكر نمی كنند، احساس نمی كنند و به روش خود به دنیا نگاه می كنند بسیار اساسی است.

7. وقفه ای ایجاد کنید
در مذاکرات و ارتباطات طولانی سعی کنید وقفه ای ایجاد کنید، تا شماره 10 بشمارید، قدم بزنید. هر کاری حس می کنید به شما آرامش می دهد، انجام دهید. سپس قبل از این که کاری بکنید، بنشینید و فکر کنید که چگونه می خواهید به موقعیت نگاه کنید.

8. مخالفت نمودن به شیوه مناسب
اگر بتوانیم بپذیریم كه دیگران مانند ما نیستند آن وقت می توانیم به شیوه مناسب با نظرات و عقاید آنها كه به نظر ما صحیح نیستند مخالفت كنیم. به عبارت دیگر بدون بحث و جدل مخرب كه غالباً همراه با بلند كردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب است می توانیم به نتیجه مناسب دست یابیم. یكی از مناسب ترین شیوه ها برای مخالفت كردن با نظرات و عقاید دیگران روش خلع سلاح است. در این روش، فرد در سخنان طرف مقابل حقیقتی را پیدا می كند (حتی اگر با مجموعه سخنان او موافق نیست) و سپس در مقام موافقت و تایید آن حرف می زند. این روش بر طرف مقابل تاثیر آرام بخش عجیبی می گذارد.
ممكن است روش خلع سلاح را نپذیرد ولی جدل، بی فایده و همیشه بی سرانجام است، با این شیوه در واقع شما پیروز از بحث خارج می شوید و طرف مقابل نیز احساس پیروزی می كند و با آمادگی بیشتری به حرف های شما گوش می دهد.
مثال: همکار شما می گوید: اصلاً حرفهای تو را قبول ندارم! پاسخ شما: بله حق باتوست، ما همیشه نباید دربست و به صورت صددرصد حرف های دیگران را بپذیریم.

باید به خاطر داشت كه لحن پاسخ شما نیز مهم است. اگر پاسخ تحقیرآمیز باشد این روش اثر مطلوب را نخواهد داشت.

9. موثق و معتبر صحبت کنید
با حرف ها و عملکردهای تان ثابت کنید که به اصول رفتار حرفه ای متعهد هستید. این امور فضایی از اعتماد و رو راست بودن با دیگران را ایجاد می کند.

10. خودشناسی و افزایش آگاهی
شناسایی دنیای ذهنی دیگران، همدلی و همدردی كردن با آنها و یا به نتیجه رسیدن بحث های ما با دیگران نیازمند خوشناسی و تلاشی برای افزایش اطلاعات و آگاهی های خود جهت شناسایی دیگران و محیط زندگی است. آگاهی از نقاط قوت و ضعف، ترسها، امیال، آرزوها و نیازهای خود و پذیرش صادقانه آنها، كمک می كند ویژگی ها و وخصوصیات دیگران را واقع بینانه تر ببینیم و آنها را بپذیریم.
باید به خاطر داشت خوشناسی و افزایش آگاهی مستم صرف وقت، صبوری و تلاشی در جهت تغییر ویژگی های منفی خود است. برای خودشناسی و افزایش آگاهی می توانید از افراد متخصص نظیر روانشناسان و مشاوران کمک بگیرید.


ارتباط و مهارت ارتباطی، بر خلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می رسد کار ساده ای نیست.

اگر بخواهیم کمی دقیق تر فکر کنیم، ما با مهارت ارتباطی می خواهیم بخشی از ساختاری را که در مغزمان شکل گرفته به مغز فرد دیگری در نقطه ی دیگری منتقل کنیم و ساختار مغز او را تغییر دهیم.

برای اینکار از ابزارهای کلامی و غیرکلامی استفاده می کنیم و امیدواریم آنچه در ذهن ما نقش بسته است، به همان شکل در ذهن طرف مقابل ثبت شود.

با توجه به این توضیح، اگر چه در تعریف ارتباط موثر صرفاً از چند جمله و تعبیر ساده استفاده می کنیم، اما لازم است همواره به خاطر داشته باشیم که اصل ماجرا، کاری بسیار پیچیده است و به سادگی در قالب کلمات قابل تشریح نیست.

تعریف ارتباط موثر:

ارتباط موثر با فرزند، رابطه ای است که در آن، طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند.

اکثر متخصصان ارتباطات بخش اصلی (و گاه تمام) مسئولیت ارتباط موثر با فرزندان را بر عهده ی ارسال کننده ی پیام می گذارند.

البته این به معنای انکار اهمیت نقش دریافت کننده نیست، بلکه تاکیدی بر این امر است که فرستنده ی پیام ها، مسئولیت دارد از تمام توان خود برای افزایش اثربخشی ارتباط استفاده کند و به سادگی بی توجهی یا بی دقتی مخاطب را به بهانه ای برای کاهش اثربخشی ارتباط تبدیل نکند.

تقریباً تمام آنچه در بحث پرورش مهارت ارتباطی مطرح می شود، به نوعی به همین مسئله بازمی گردد.

مهارت سخنرانی و مهارت ارائه، مهارت گوش دادن، مهارت اسلایدسازی، تسلط کلامی و هر آنچه که معمولاً از آن حرف می زنیم، هیچ کدام هدف نیستند. بلکه ابزارهایی هستند که قرار است به اثربخشی ارتباط کمک کنند.


مجتبی زینی وند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: به گونه ای برنامه ریزی شده است که جریان آموزش از ساعت هفت و نیم تا ۱۵ فعال باشد و برخی مدارس از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هم وقتی را به عنوان تکلیف دانش آموزان در ارتباط مدرسه با خانواده قرار بدهند.

وی یادآور شد: تفاوتی در دریافت شهریه از والدین وجود ندارد، برخی مدارس هم اعلام کرده بودند که مبالغی تحت عنوان هزینه کلاس های آنلاین دریافت کنند که این موضوع نیز ممنوع شد.

رییس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی تاکید کرد: شهریه دانش آموزان براساس الگوی شهریه دریافت می شود، ۶ تیم ستادی روزانه بر روند فعالیت مدارس غیردولتی نظارت می کنند.

میانگین افزایش شهریه امسال مدارس ۲۳ درصد، سقف افزایش ۳۰ درصد و حداقل افزایش شهریه ۱۵ درصد اعلام شده است.

بهترین دبستانهای دخترانه تهران

بالاترین میزان شهریه برای مقطع ابتدایی ۱۲ میلیون تومان، دوره متوسطه اول ۱۴ میلیون تومان و دوره متوسطه دوم ۱۷ میلیون تومان است.

**آموزش حضوری و آنلاین به صورت همزمان

زینی وند در ادامه گفت: ت مدارس غیردولتی آموزش حضوری و غیرحضوری به صورت همزمان است، بسیاری از والدین در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده اند تا مدارس با برگزاری کلاس های با جمعیت کم به صورت آموزش حضوری از دانش آموزان نگهداری کنند.

وی یادآور شد: بیشتر مدارس غیر انتفاعی از خدمات پایه شاد و خدمات افزوده آموزشی استفاده می کنند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اظهار داشت: در شرایط فعلی تمامی مدارس باز هستند و معلم باید در ساعات تعیین شده سرکلاس حاضر شود. معلمان همزمان با آموزش حضوری باید بسترهای لازم برای آموزش آنلاین دانش آموزان در منزل را ایجاد کنند.

آموزش و پرورش آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ را با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت تلفیقی از آموزش حضوری و آنلاین ارائه می دهد و حضور دانش آموزان در کلاس های درس اختیاری عنوان شده است.

**هزینه تجهیزات آموزش آنلاین بیشتر از کلاس های حضوری است

بهترین دبیرستان پسرانه تهران

زینی وند درباره هزینه کلاس های آنلاین اظهار داشت: هزینه برگزاری کلاس های حضوری به مراتب کمتر از کلاس های آنلاین است.

وی افزود: بنا به اظهار موسسین هزینه تجهیزات آموزش آنلاین در مدارس غیردولتی بیش از زمانی است که دانش آموزان در کلاس های درس حاضر بودند.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: بطور مثال یکی از نکات شهریه فضای آموزشی است که سال گذشته با افزایش اجاره بها این هزینه بیشتر شد، همچنین حق احمه معلمان نیز با تووجه به حضور بیشتر آنها افزایش یافته است که تامین هزینه تجهیزات آموزش آنلاین هم به آن افزوده شده است.

زینی وند ادامه داد: مدارس غیردولتی به منظور داشتن آموزش های آنلاین و متناسب با رضایت اولیا هزینه ای به مراتب بیشتر پرداخت می کنند.

**اضافه کاران معلمان تعاملی پرداخت می شود

وی در ادامه درباره چگونگی پرداخت حق احمه معلمان در شرایط آموزش همزمان آنلاین و حضوری اظهار داشت: این موضوع در تعامل میان معلم، مدیر و موسس آموزشگاه است.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: برخی از آموزشگاه ها روزهای پنجشنبه را به صورت جداگانه محاسبه و به معلم پرداخت می کنند و برخی دیگر روز پنجشنبه را در قرارداد اولیه محاسبه کرده اند.

زینی وند عنوان کرد: طور کلی رعایت پرداخت حقوق معلمان براساس دستورالعمل وزارت کار تقدیم می شود و مابقی موضوعات براساس توافق معلم، موسس و مدیر است.

وی تاکید کرد: حقوق معلمان مدارس غیردولتی نمی تواند کمتر از مبلغ تعیین شده وزارت کار باشد، اما اضافه کار آنها به صورت تعاملی پرداخت می شود.

بهترین دبستان تهران

**اخذ هزینه برای ضد عفونی ممنوع است

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین اخذ هزینه از والدین به منظور ضد عفونی و گنایی از مدارس را ممنوع اعلام کرد و گفت: هیچ مدرسه ای حق ندارد برای ضدعفونی و گنایی هزینه ای دریافت کند.

زینی وند ادامه داد:داشتن ماسک، بطری و مواد ضدعفونی در کیف دانش آموزان به صورت شخصی برای دانش آموزان حاضر در مدرسه به منظور جلوگیری از بیماری اامی است اما دریافت هر گونه هزینه اضافی ممنوع است.

خبرگزاری ایرنا


"آجر به آجر" تا ساخت یک مدرسه ایسنا/کرمانشاه طرح آجر به آجر از ابتدای امسال و با هدف جمع آوری کمک های خرد مردمی و ورود به عرصه مدرسه سازی به اجرا درآمد. در این طرح همه مردم با پرداخت کمک های هر چند اندک می توانند در مدرسه سازی سهیم شوند.

مرزبان نظری مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح آجر به آجر اقدامی عملی برای تکمیل پروژه های آموزشی است و امکان حضور افراد بیشتری را در این فعالیت مهم خیرخواهانه فراهم می سازد.

بهترین دبستانهای دخترانه تهران

نظری با اشاره به فعال شدن سامانه مهر مدرسه برای جمع آوری کمکهای خیرین در امر مدرسه سازی در طرح آجر به آجر، گفت: آحاد مردم می توانند با مراجعه به سامانه مهر مدرسه (mehremadrese.ir) که برای ورود خیرین و جمع آوری کمک های مردمی برای امر مدرسه سازی فعال شده، در این طرح مشارکت داشته باشند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با بیان اینکه خیرین در سامانه "مهر مدرسه" به هر میزان می توانند کمک های خود را برای تکمیل یا احداث پروژه ها اهدا کنند و این سامانه زمینه ساز تسهیل جلب مشارکت های مردمی است، گفت: در این سامانه هر فرد می تواند با تنها گذاشتن یک آجر به عرصه مدرسه سازی قدم بگذارد.

بهترين مدرسه پسرانه تهران

وی اشاره ای هم به مشارکت کرمانشاهی ها در طرح آجر به آجر داشت و گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان از ابتدای سال ۱۳۹۹ در راستای اجرایی نمودن بسته تحول اجرایی مشارکت های مردمی طرح آجر به آجر تمام توان خود را به کار گرفته و ماحصل این اقدامات شروع ۳۹ پروژه در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت خوب مردم در این طرح شاهد تحول در عرصه مدرسه سازی در استان باشیم.

خبرگزاری ایسنا


آیا می دانید چه عواملی احتمال بروز رفتار پرخطر در فرزندان را بالا می برد؟
ایسنا/کرمان رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: عوامل شخصی از جمله عوامل روانی عاطفی، استرس، پرخاشگری، عوامل خانوادگی از جمله خانواده های طلاق، بدسرپرست و در خانواده هایی که والدین رفتارهای پرخطر دارند، احتمال بروز رفتار پرخطر در فرزندشان بسیار بالاست.

"نورالله شیخ پور" شامگاه شنبه ۲۹ شهریورماه در جمع خبرنگاران درباره برنامه های آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار کرد: برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش شامل برنامه های آموزش پیشگیری اولیه، برنامه های خودمراقبتی و نهضت فرهنگ پیشگیری دنبال می شود و برنامه ها مبتنی بر آموزش دانش آموزان، والدین و معلمان است.

وی افزود: افزایش آگاهی و دانش دانش آموز در برابر رفتارهای پرخطر، اصلاح نگرش های مخاطره آمیز، کاهش زمینه های خطرساز از جمله راهکارهایی است که در برنامه ها دنبال می کنیم.

شیخ پور تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر بیان می شود کسی که مواد مخدر مصرف کند، به کرونا مبتلاء نمی شود که این نگرش غلط است و باید این نگرش اصلاح شود.

وی بیان کرد: کانون یاریگران زندگی در آموزش و پرورش از ظرفیت همسالان برای پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر استفاده می کند.

رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه توانمندسازی و شبکه سازی را در کانون یاریگران دنبال می کنیم، افزود: استفاده از دانش آموز برای آموزش همسالان خود و طراحی جلسات متعدد برای شناسائی رفتارهای پرخطر در مدرسه برنامه ریزی شده و همه مدارس در مقاطع مختلف پوشش داده می شود.

وی با اشاره به اولویت بندی آسیب های مدرسه، محله و جامعه اظهار کرد: با استفاده از افراد یاریگر راهکارهای مقابله با آسیب ارائه و در مجموع این راهکارها تبدیل به طرح مدرسه محور می شود و نقشه آسیب پذیری و راهکارهای خلاقانه مقابله با آسیب برای مدرسه ارائه خواهد شد.

بهترین دبستانهای دخترانه تهران

شیخ پور تصریح کرد: فضائی که دانش آموز در آن زیست می کند، با فضای برنامه ریزی متفاوت است لذا آموزش و پرورش آموزش و مقابله را از درون مدرسه و در بین خود دانش آموزان دنبال می کند.

وی بیان کرد: در تعدادی از مدارس استان کرمان کانون یاریگران زندگی در سال تحصیلی گذشته اجرا شده و در سال آینده همه مدارس را پوشش می دهیم.

بهترین مدرسه ابتدایی پسرانه تهران

رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امسال در شبکه شاد نیز این طرح را طراحی کرده ایم و گروه ها در شبکه تشکیل و فعالیت های پیشگیرانه خود را انجام می دهند.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت کانون یاریگران جزو فعالیت های فوق برنامه مدارس است و در آینده جزو برنامه های درسی قرار خواهد گفت و در حال تدوین کارگاه های متعدد برای دانش آموزان، معلمان و والدین هستیم و در طول سال تحصیلی برگزار می شود.

شیخ پور در ادامه درباره مهم ترین عوامل خطرپذیری در کودک و نوجوان تصریح کرد: عوامل شخصی از جمله عوامل روانی عاطفی، استرس، پرخاشگری، عوامل خانوادگی از جمله خانواده های طلاق، بدسرپرست و در خانواده هایی که والدین رفتارهای پرخطر دارند، احتمال بروز رفتار پرخطر در فرزندشان بسیار بالاست.

بهترين مدرسه پسرانه تهران

وی بیان کرد: عوامل تحصیلی، عوامل نوپدید از جمله فضای مجازی، بازی های رایانه ای، عوامل محیطی و اجتماعی و عامل ناشی از تجربه رفتارهای پرخطر زمینه ساز رفتارهای پرخطر هستند.

رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه گفت: طراحی شبکه شاد برای ارائه اطلاعات متناسب با سن دانش آموزان طراحی شده و فقط شبکه شاد و تلویزیون برای این آموزش ها تدوین شده است.

وی اظهار کرد: اطلاعات و متون آموزشی خوبی در شبکه شاد و کانال معاونت فرهنگی پرورشی با عنوان مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وجود دارد و والدین می توانند از این محتواها استفاده کنند.

خبرگزاری ایسنا


خبرگزاری میزان - محسن حاجی میرزایی درباره تازه ترین تصمیمات در خصوص نحوه تعامل دانش آموزان با معلمان گفت: با توجه به بررسی های انجام شده تصمیم بر این شد که برای حضور دانش آموزان در مدارس اام نباشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند که دانش آموزان را مم به حضور در مدارس کنند.

وی تصریح کرد: ما موظفیم خدمات آموزشی را به همه دانش آموزان ارائه کنیم و تدابیر لازم اندیشده شده است و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از طریق سامانه شاد فراهم کرده ایم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از نظر ما اولویت با آموزش حضوری است و ما توصیه آموزش حضور داریم، چون در مدرسه تقویت آموزش ذهنی و روانی دانش آموزان داریم و آموزش بهتر شکل بهتری می گیرد.

بهترین دبیرستان پسرانه تهران


وی تاکید کرد: دانش آموزانی باید یکی از دو روش حضوری یا مجازی را انتخاب و به مدرسه اعلام کنند.

وزیر آموزش وپرورش گفت: در شیوه نامه وزارت بهداشت نیز آمده است که دانش آموزانی که در مدارس حضور می یابند، ساعات کوتاهی در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشی از آموزش های آن ها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گزارشی از ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا درچند روز گذشته درمدارس نداشته ایم، ولی ما به نگرانی خانواده ها احترام می گذاریم و آن ها مختار هستند، آموزهاش حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند.

حاجی میرزایی یادآور شد: آمار های تدریجی ما هم نشان می دهد تا چند روز گذشته بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان آموزش حضوری را انتخاب کردند و بقیه دانش آموزان آموزش مجاری و تلویزیونی را ترجیح دادند.

حاجی میرزایی که دقایقی پیش به طور زنده در شبکه به تشریح تصمیم جدید این وزارتخانه برای حضور دانش آموزان در مدرسه پرداخت و گفت: همانطور که در خبر اولیه اعلام شد هیچ مدرسه ای مجاز نیست که دانش آموزان را مم به حضور کنند.

وی با اشاره به استمرار آموزش غیرحضوری دانش آموزان تاکید کرد: در هر صورت آموزش حضوری در مدارس برقرار خواهد بود، اما اگر فردی نخواهد در مدرسه حضور یابد، این مساله برای وی به صورت غیرحضوری ادامه می یابد.

بهترین دبستان تهران

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همچنان اولویت این وزارتخانه بر آموزش حضوری است، تاکید کرد: هر کدام از دانش آموزان که در مدرسه حضور یابند، این اولویت را به آنان می دهیم به صورت حضوری آموزش ببینند و مدارس ما در تمامی کشور فعال هستند و آموزش حضوری در آنان جریان دارد.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس گزارشاتی که من از مدارس سراسر کشور داریم، حضور دانش آموزان با استقبال آنان همراه شده چراکه بسیاری از آنان هفت ماه از هم دور بودند و اکنون در مدرسه حضور می یابند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نگرانی که از انجام ملاحظات بهداشتی در مدارس وجود دارد، هم به اعتقاد من می توان به فرزندان اعتماد کنیم و با افزایش آگاهی های آنان این دانش آموزان باید بتوانند در جامعه زندگی کرده و با حفظ پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی فعالیت خود را هم ادامه دهیم.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: ما هم مصمم هستیم که همه دستورالعمل های بهداشتی در مدارس اجرا کنیم و هم مسئولان آموزش و پرورش و هم مسئولان وزارت بهداشت بر حسن اجرای آنان نظارت می کنند.

بهترین مدرسه غیر انتفاعی تهران

وی به سوالی در خصوص اینکه با توجه به عدم اام دانش آموزان در مدرسه، آیا تغییراتی در مناطق زرد، سفید و قرمز صورت نمی گیرد، پاسخ دادو گفت: ما در گفت وگویی که با مجوعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که همه مناطق کشور را یکسان ببینیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این کار از این حیث صورت گرفت که اولا انتقال تبدیل منطقه زرد به سفید و یا قرمز فراوان است و مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که در برخی مواقع نگرانی آنان از منطقه سفید بیشتر از دیگر مناطق است چراکه مردم در این شرایط ممکن است مراقبت نکنند و شیوع بیماری در آنان افزایش یابد.

وی ادامه داد: آنان تاکیدشان بر این بود که ما در همه مناطق یک قانون را اجرایی کنیم و آن مقررات سختگیرانه باشد، از طرفی اگر قرار بود تصمیماتمان را در مناطق مختلف به صورت متفاوت اجرایی کنیم، با توجه به گستردگی مناطق دایما با این سوال روبه رو می شدیم که دستورالعمل اجرایی در هر منطقه بر چه اساسی خواهد بود.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: ما همه مناطق را یکسان فرض کرده و در سخت ترین شرایط دستورالعمل ها را اجرایی کردیم.

بهترین دبستانهای دخترانه تهران

وزیر آموزش و پروش در پایان تاکید کرد: نکته ای که باید بر آن تاکید داشته باشم، این است که این تصمیم وزارت آموزش و پرورش نیست، تصمیم به بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور، ترجیح آموزش های حضوری و رعایت پروتکل های بهداشتی، تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست و ما هم تابع تصمیمات این ستاد هستیم.

خبرگزاری میزان


ارتباط والدین با فرزند بیشترین دلیل حاکی از زندگی فرد دارد. به عنوان اولین ارتباط فرزند با والدین، ایجاد محدودیت های والدین برای فرزند بعد از آن است. ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان شامل دادن استقلال، بر انگیختن حس کنجکاوی، عزت نفس و درک توانایی آنان، می باشد. با درگیر شدن در زندگی آنان و ساختن یک ارتباط قوی، ارتباط خود را با فرزندانتان افزایش دهید. همچنین با یادگیری، خود را در زمان رابطه سازی، سازگار کنید.

مشغول کردن خود با فرزندان

۱- در سطح آنان باشید

والدین و فرزندان

با هم سطح کردن خود با فرزندانتان می توانید ارتباط خود را بهبود ببخشید. آموزش دهید، روی فرآیند کار کنید و با آنها بسته به سطحشان بازی کنید. همانگونه که فرزند با آن آشنا است. اینکار به شما کمک می کند تا ارتباط خود را بهبود ببخشید و به آنها نزدیک تر بشوید.

اگر نوزاد دارید، کف زمین یک شهر بی مرز بسازید. اگر خردسال یا نوجوان دارید، به بازی های رایانه ای آنان ملحق شوید.

در حین انجام این قبیل کارها بیشتر از صحبت در سر میز شام می توانید با آنان صحبت کنید.

۲- مهم بودن در کنار خانواده را تاکید کنید

آنچه والدین باید بدانند

هنگامی که فرزندانتان دریافتند که شما شخصیت آنان را درک کرده اید و احترام می گذارید، زمان بالا بردن ارزش خانواده برای آنان است. زمان بودن در کنار هم را خاص و یک قسمت از فعالیت های روزانه بسازید.

بیشتر شب های هفته را کنار هم غذا بخورید، از همه بخواهید که اوج و فرود هایشان را تعریف کنند (بهترین و بدترین لحظات را). درکنار هم ورزش کنید، فیلم ببینید یابازی های جمعی انجام دهید.

۳- برای هر فرزند وقت جداگانه اختصاص دهید

والدین

گذراندن زمان با یکدیگر، مهم است. همچنین باید برای هر فرزند به طور جدا وقت اختصاص دهید تا با شخصیت او بیشتر آشنا شوید. اختصاص دادن جداگانه وقت به هرفرزند، ارتباط سازی شما را بهتر می سازد. همچنین به شما کمک می کند تا از استعداد ها و توانایی های فرزندتان آگاه شوید.

یک سرگرمی بیابید که هر کدام از فرزندان را درگیر کند. ممکن است به یکی ماهی گیری در آخر هفته را آموزش دهید، یا با دیگری پیانو تمرین کنید. برنامه هفتگی خود را برای ساختن ارتباط با آنان خالی سازید.

۴- با آموزشگاه ها، مدارس و دوستان آنان در ارتباط باشید

والدین و فرزندان

والدینی می توانند یک دوستی خوب با فرزندان داشته باشند که با زندگی شخصی آنان نیز در ارتباط باشند. انتظار یک رابطه خوب با آنان را فقط در صورت گفتن صبح بخیرrdquo;و ldquo;شب بخیرrdquo;، نداشته باشید.

داشتن مشغله های کاری و مسئولیت های زندگیتان، قابل درک است ولی باید یک ارتباط با فرزند خود داشته و از زندگی شخصی او آگاه باشید.

اگر مقداری وقت آزاد دارید، پیشنهاد شرکت در مسابقات مدرسه، مسابقات سافت بال، بازی ها را بدهید یا با معلم فرزندتان به طور منظم ملاقات کنید تا از فعالیت های آموزش او نیز آگاه شوید.

هنگامی که در حال انجام تکالیفشان هستند، پیششان بنشینید. به آنان در تمرین بازی های مدرسه کمک کنید. دوستان فرزندتان را به خانه دعوت کنید تا با چیزهایی که بر او تاثیر می گذارند، آشنا شوید.

۵- اطراف کودک باشید

مشکلات والدین با فرزندان

اجازه دهید که کودک بفهمد چیزها همیشه برای شما جدی نیستند. البته باید اقتدار خود را به آنان نشان دهید، ولی همچنین با آنها بخندید. یک صحنه ی شاد می تواند زندگی آنان را شاد کند و خاطرات شیرین بسازد.

صورت ها و صداهای دیوانه مانند بسازید و وعده های غذایی را شیرین کنید یا با کوچکترها بازی کنید. با نوجوان ها شوخی کنید و جوک بگویید.

برقراری یک رابطه خوب بین والدین و فرزندان

۱- قابل اعتماد باشید

ارتباط موثر والدین با فرزندان

به عنوان یک پدر یا مادر، این اهمیت دارد که اعتماد را پایه گذاری کنید. اعتماد، به معنی نقش های مختلف والدین است. البته فرزند شما باید این را بدانند که می توانند در هر شرایطی به شما تکیه کنند. اگر می گویید کاری را انجام می دهم، حتما آن را انجام دهید تا به حرفتان پایبند باشید. اینکار باعث می شود که فرزند شما برای ساده ترین چیزا وابسته شود که باعث بهبود روابط در آینده خواهد شد.

درهرحال اعتماد، همچنین به معنی احترام به محیط خصوصی فرزند و دادن اعتماد به نفس برای به اشتراک گذاشتن کارهایشان با شما است.

اعتماد دقیقا به این معنی نیست که شما، هرچیزی که فرزندتان می گوید را باور کنید، بلکه به این معنی است که شما می خواهید ارزش های تردید را به آن ها آموزش دهید.

۲- شنیدن بدون حواس پرتی را تمرین کنید

والدین و فرزندان

پدر مادرها مشغله دارند، اما باید به فرزندانتان این اطمینان را بدهید که شما برای هر چیزی که می گویند ارزش قائل هستید. حتی اگر فرزند در حال توضیح یک اتفاق تکراری در مدرسه یا یک رویا است، تمام اهمیتتان را به او تخصص دهید. هنگامی که به طور کامل گوش دهید، رابطه ی خود با اورا بهبود می بخشید و ارزش او را ثابت می کنید.

موبایل خود را بی صدا کنید و تلویزیون را خاموش کنید. آنها را در موقعیتی قرار ندهید که به شما پاسخگو باشند. کاملا به او گوش دهید و سعی کنید پیام آنها را درک کنید. به صورتشان نگاه کنید. تماس چشمی برقرار کنید. از زبان بدن (body language) استفاده کنید. بدون قضاوت تغییرات منفی در چهره تان به آنها گوش کنید.

هنگامی که حرفشان تمام شد، چیزی که یاد گرفته اید را خلاصه کنید. برای مثال: دختر شما می گوید: تمام دختران مدرسه، آخر هفته به اردو می روند، اما ما باید به آن عروسی مسخره برویم!. شما باید بگویید: مشخص است که از نرفتن به اردو ناراحت هستی.

۳- روش ۳ میم موثر والدین را دنبال کنید

نقش والدین در تربیت فرزندان

همه فرزندان، در رفتار و روابط کمی تغییر می کنند. به عنوان یک بزرگسال، باید به طور بالغ پاسخگو باشید و خیلی آرام بداخلاقی را کنترل کنید. ۳ میم را دنبال کنید تا به اقتدار شما کمک کند و از همه روابط والدین فرزندی محافظت کند.

محکم باشید: نتایج را اظهار کنید و به طور موافق آن ها را بکار گیرید.

مهربان باشید: حرف های خود را با صدای مودب انتقال دهید. از بلند کردن صدای خود خودداری کنید. خیلی آسان حرمت شکنی را توضیح دهید و عواقب آن را بگویید.

منصف باشید: همچنین هنگامی که کاری را درست انجام می دهند، تشویقشان کنید.

۴- آرام باشید و مکالمات نزدیک به هم داشته باشید

رابطه والدین با فرزندان

نوجوانان، خیلی آسان با تماس صورت و چشمی، تهدید می شوند. با تغییر لحن خود به موازات آنان، از فشار بکاهید. از درگیری های مدرسه ای پسر خود بپرسید. هنگام پخت غذا، از دخترتان در مورد دوستان و اتفاقات جدید مدرسه او بپرسید.

از این زمان برای شناخت کامل فرزند خود استفاده کنید. برای ساخت یک رابطه خوب با همه، باید هر کدام از علایق، سرگرمی ها، و غیره آنان را یاد بگیرید. این نوع از روابط سازی، تفاوتی بین شما و فرزندتان ایجاد نمی کند. با کودک خود با قلب باز درگیر شوید، هنگام اهمیت دادن به آن ها و گوش دادن بهشان، بازی کنید و جوک بگویید و این اطمینان را به آنان بدهید که برایتان مهم هستند. همچنین علایق، دوست داشتن و خاطرات خود را با آنان در میان بگذارید. به علایق یکسانتان تاکید کنید. فرزند شما با این روش بیشتر علاقمند به صحبت و نزدیک شدن به شما، می شود.

تغییرات به موقع در رابطه بین والدین و فرزندان

۱- با بزرگ شدن فرزند، قوانین را یادآوری و برتری ها را بیشتر کنید

ارتباط با فرزندان

با توجه به سن فرزندتان، این مهم است که قوانین و راهنمایی ها را یادآوری کنید و اگر لازم بود آنها را تغییر دهید. فرزندان باید بدانند که به آنها اعتماد دارید و به آنها بسته به سنشان مسئولیت هایی می دهید. درهرحال، این همچنین به معنی قرار دادن عواقب جدی هنگام شکستن قوانین است.

۲- در بحث ها، آنان را شرکت دهید

نحوه ارتباط موثربا فرزندان

احساس بزرگ شدن وقتی اتفاق میافتد که، والدین به طور جدی نظرهای آنان را بخواهند. بیشتر پدر مادرها، در بحث ها بجای اجازه دادن به فرزندان در بازی کردن نقششان، داد می زنند. هنگامی که کودک شما نوجوان و بزرگتر شد، زمان گوش و اهمیت دادن به نظرهای آنان است.

به بزرگترها اجازه دهید در بیشتر بحث ها مانند: انتخاب لباس، انتخاب وعده های غذایی، فعالیت ها یا تعطیلات، نظر بدهند. همچنین ممکن است از بزرگترینشان بخواهید که هنگام مشکلات خانوادگی، خانواده را کنترل کند و جایگاهو احترام او را نشان دهید.

مثلا: ممکن است بگویید:rdquo;امیرعلی، نظرت برای این مهمانی آخرهفته چیست؟rdquo; یا ldquo;برای تعطیلات تابستان کجا دوست داری بروی؟rdquo;.

۳- هنگام چالش ها آنان را تشویق کنید و استقلال را بیابید

والدین و فرزندان

هنگامی فرزندتان یک رابطه قوی با شما داشت، احساس قدرت برای رفتن به دنیای بیرون و رویارویی با چالش ها را دارند. برای فرزندتان حمایت کننده باشید، عزت نفس آنان را افزایش دهید.

این به این معنی است که به نوجوان خود اجازه دهید تا کارهای شخصی خود را انجام دهد که برای زندگی برای دانشگاه آماده شود. به هر حال این به این معنی است که، به کودک خود قدرت دهید تا هنگام گرفتن یک نمره بد از معلم خود، بلند شود و اعتراض کند (با احترام).

قدرت، با یک دستورالعمل تدریجی اتفاق میافتد. به فرزند خود رویارویی با سختی ها و مشکلات آموزش دهید. در شرایط استرس زا اجتماعی به آنان کمک کنید. سپس آنان را برای رسیدن به اهدافشان در آینده تشویق کنید.

۴- خصلت انسانی خود را نشان دهید

ارتباط موثر والدین با فرزندان

هنگامی که فرزندتان به سن بلوغ رسید، زمان آرامش پدر مادر ها و دادن اجازه به آنها برای یک دیدگاه اجمالی به لایه های درونی است. در حقیقت، نشان دادن خصلت انسانی خود به آنان، روابط را بهبود می بخشد. هنگام رانندگی به سمت خانه، خاطرات خود را برای آنان بگویید تا یاد بگیرند و بزرگ شوند.

برای مثال اگر شما هم درگیری هایی در دوران مدرسه داشته اید، آنان را به اشتراک بگذارید و راه های از پس آن برآمدن را بگویید. آن ها به شما به عنوان یک فرد قوی و شکست ناپذیر نگاه می کنند، اینکار کمک می کند که بدانند شما نیز تجربه کرده اید و آن را کنترل کرده اید.


فرزندان نیاز اساسی دارند که مورد پذیرش خانواده واقع شوند، اگر یک ارتباط سالمی با فرزندان انجام بگیرد، تغییرات سازنده ای در رشد و شکوفایی و پذیرش مثبت فرزندان خواهد داشت. گوش دادن به سخنان فرزندان و داشتن رابطه کلامی وغیر کلامی مناسب می تواند برای بهبود پذیرش و ایجاد رابطه صمیمی فرزندان کمک کند، در این صورت تعلق و علاقه آنها به خانواده بیشتر می شود

ارتباط موثر با فرزندان
جامعه شناسان اذعان می دارند که خانواده دارای وظایف تربیتی مهم و عمیقی است که کسی قادر به انجام آن نیست، توجه به پرورش، نگهداری و تربیت فرزندان خصوصا در مراحل اولیه کودکی یکی از موضوعات اساسی است.[1] از این رو برای برقراری ارتباط صحیح و مناسب میان والدین و فرزندان، به راهکارها و مهارت هایی نیازمندیم[2] چرا که با رعایت همین راهکارها می توان بهترین زمینه تربیت و رشد را در زندگی ایجاد کرد.
1. شناسایی نیاز فرزندان
والدین در همان گام اول ارتباط با فرزندان، باید نیازهای واقعی آنها را تشخیص دهند و پاسخ متناسب با نیاز آنان ارائه کنند. مهم ترین نیازهای فرزندان به این شرح است:
1-1. نیاز به استقلال و تشخص
فرزندان به طور طبیعی می خواهند خودشان تصمیم بگیرند، برنامه ریزی و اجرا کنند، اگر مانعی بر سر راه فرزندان در زمینه تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا نباشد، خود آنها این مسیر را طی می کنند، آنها کسب شخصیت را دوست دارند و برای رسیدن به این مرحله، به دو ویژگی نیازمند هستند: داشتن توانمندی لازم برای کاری که می خواهند انجام دهند، و اجازه والدین و بزرگترها برای اینکه فرزندان کارهای خود را به تنهایی انجام دهند. بنابراین کسب مهارت و توانایی مواجه با دیگران، و نیز طرد نشدن از سوی پدر و مادر و احترام و شخصیت او، از نیازهای فرزندان است. م کردن با فرزند و انتقاد کردن به او از دل سوزی و تشخص او کمک می کند.[3]
2-1. نیاز به پذیرش:
فرزندان نیاز اساسی دارند که مورد پذیرش خانواده واقع شوند، اگر یک ارتباط موثر سالمی با فرزندان انجام بگیرد، تغییرات سازنده ای در رشد و شکوفایی و پذیرش مثبت فرزندان خواهد داشت. گوش دادن به سخنان فرزندان و داشتن رابطه کلامی وغیر کلامی مناسب می تواند برای بهبود پذیرش و ایجاد رابطه صمیمی فرزندان کمک کند، در این صورت تعلق و علاقه آنها به خانواده بیشتر می شود.[4]
3-1. نیاز به محبوب بودن
فرزندان دوست دارند که آنها بی قید و شرط محبوب خانواده قرار بگیرند، و باید این امنیت فکری در روح و روان آنان تحقق پیدا کند، نتیجه همین روند، گام موثر در بهبود روابط با آنها خواهد شد.[5]
2. تقویت عزت نفس
عزت نفس بالا در تمام شرایط و خصوصا در ایجاد روابط سالم و منطقی و بدون ترس تاثیر عمیقی دارد، از جمله مواردی که می توانند در تقویت عزن نفس موثر باشند، عبارتند:
1-2. به قوت های آنها توجه کنیم، نگرش ما به فرزندان باید جامع و کامل باشد و پیش از اینکه به وجوه منفی آنها بنگریم و مدام تذکر بدهیم و سرزنش کنیم، بهتر است به جنبه های قدرت آنها توجه کرده با تشویق و تمجید آنها را یاری کنیم تا این احساس و توجه درونی به استعدادها و موفقیتها در آنها درونی شود.
2-2. استفاده از نظر و پیشنهاد فرزندان
وقتی از نظر فرزندان در موقعیتهای مختلف استفاده شود، و خانواده به آنها بها بدهند در این صورت تاثیر آن بر اعتماد به نفس فرزندان بیشتر می شود. [6]
3.تکریم در مواجهه
برای اینکه فرزندان احساس شخصیت و مطلوب بودن کند، لازم است پدر و مادر ابتدا ارتباطهای فیزیکی با او برقرار کنند تا والدین فاصله ی احساس نکند، یکی از موارد، ارتباط چشمی است.[7]
4. تامین امنیت
از دیگر نکاتی که در روابط والدین با فرزندان باید به ان توجه شود و از نیازهای اساسی کودکان است. ایجاد امنیت برای انهاست. فرزندان باید در ابراز انچه در درون دارند و بروز استعدادها و خلاقیت خود احساس ترس و نگرانی نکنند. زیرا (احساس ترس و ناامنی در کودک جرئت جسارت و خلاقیت را از او سلب می کند یا ترس و نگرانی از بازخواست و انقاد والدین و مربیان باعث می شود که کودک خلاقیتی از خود نشان ندهد و همواره احساسات و عواطف خود را سرکوب کند. افزون بر این سبب عوارض و نابسمانی های روانی می شود.[8]
5. ایجاد اعتماد به نفس
یکی از موثرترین عوامل در توسعه رابطه والدین با فرزندان دلگرم کردن انها و ایجاد اعتماد به نفس و تقویت ارشمندی در وجود آنهاست. نتیجه چنین برخورد باعث ایجاد و تقویت اعتماد به نفس فرزندان می شود.[9]
تمایل به گوش دادن به حرف های کودکان می تواند نقش مهمی در رشد احساسات و غنی تر شدن اعتماد به نفس در آنان داشته باشد. باید به خاطر بسپاریم که گوش دادن، نوعی ارتباط و تبادل غیر کلامی است. گوش دادن با توجه و علاقه می تواند پیام های متفاوت و هم مرزی چون<< تو فرد باارزشی هستی>> و << من به نظر تو احترام می گذارم، را به فرزندان منتقل کند.[10]
6. تعدیل انتظارات
انتظارها، قوی ترین نیروها را در روابط انسانی پدید می آورند، انتظارها با کلمات و اشارات بیان می شوند، فرزندان،انتظارهای بزرگ سالان را به خود می گیرند؛ یعنی آنها را برای خود ضبط می کنند. برای نمونه، هنگامی که باور داریم که کودک نمی تواند در انجام عملی موفق باشند، این باور به گونه ای به او منتقل می کنیم. به این ترتیب، کودک نیز توانایی های خود را برای آنجام آن دچار تردید می شود و آن گونه که ما انتظار داریم عمل می کند، در نتیجه در آن کار موفق نمی شود.[11]
بهتر است که انتظارات با تناسب جسمی و روحی و رانی فرزندان همنوایی داشته باشد، آموزش و پرورش همین رفتار منطقی باعث ایجاد رابطه صمیمی و عاطفی بیشتر بین فرزندان و والدین خواهد شد[12]
7. خلوت با فرزندان
گاهی در زندگی مدرن امروزی به خاطر دغدغه های زیاد این قسمت از رفتار پسندیده و کارساز در بهبود روابط فرزندان با والدین، مورد غفلت قرار می گیرد.
با یک برنامه ریزی خوب می توان مقداری از ساعات روزانه را با فرزندان سپری کرد، به گونه ای برای هر دو لذت بخش شود، این گفتگوی صمیمی باید خالی از منت و سرزنش و انتقاد باشد، تا فرزندان احساس خوبی را تجربه کنند، و همین منش می تواند زمینه ساز رابطه گرم و صمیمی با والدین باشد.[13]
8. تعدیل در کنترل و نظارت
کنترل و دخالت بیش از حد یکی از عوامل مهم در ایجاد خلل روابط بین فرزندان و والدین می باشد، لذا نظارت بر روند تربیتی و رفتاری آنها لازم است منتها اگر زیاده روی شود، نتایج تربیتی خوبی را به همراه نخواهد داشت، از این رو بهتر است از دخالت و کنترل بیش از حد پرهیز کرد تا بتوانند با امنیت خاطر و بدون ترس توان تجربه و پذیرش مسئولیتهای خود در زندگی را بنحو احسن انجام دهند.[14]
9. قدردانی
برای اینکه به فرزندان خود نشان دهیم، که شخصیت او را به رسمیت می شناسیم و برای او اهمیت قائل هستیم، باید از کارهای خوب او قدر دانی کنیم،[15] قدر دانی کردن زمینه ساز شکل گیری یک رابطه سالم با فرزندان می باشد.
10. بستر سازی و بستر سوزی
بستر سازی برای همکاری و همراهی فرزندان و بستر سوزی تنش، یکی از عوامل مهم ارتباط صحیح والدین با فرزندان است. ابتدا باید والدین، خودشان را از زشتی ها دور بدارند و در موضع تهمت قرار ندهند.[16] تبین محیط مناسب و ایجاد بستر و زمینه رشد و پیشرفت معنوی و اخلاقی و شکوفایی استعدادها در مورد فرزندان، نکته ای است که نباید فراموش شود، رعایت چنین منطق و طرحی می تواند در اصلاح و ساختار بندی روابط سالم بین فرزندان و خانواده، یک گام موثر و مفیدی باشد.
11. اصلاح باورهای اشتباه
هر رفتار سالم از پشتوانه یک اصول و منطق قوی و محکمی برخوردار است، در رفتار و روابط سالم بین فرزندان و خانواده، دانستن این نکته مهم است که شناخت و باورهای غلط فرزندان می تواند در ادامه مشکل ساز باشد، لذا بهتر است افکار مثبت تقویت و افکار منفی شناسایی و اصلاح انجام بگیرد.[17]
12. انعکاس رفتارمنطقی
اگر والدین با سعه صدر و تدبیر بیشتر در برخورد با فرزندان عکس العمل مناسبی در مورد رفتارهای تند و اشتباه از خود نشان بدهند، و از انجام رفتارهای خشن و عصبی، تهدید و تذکر مداوم پرهیز کنند و از بکار بردن کلمات زشت و ناپسند و توهین آلود دوری کنند، می توانند در بهبود روابط بین فرزندان و ایجاد صمیمت بیشتر و تربیت سالم آنها موثر واقع شوند.[]
13. اصلاح نگرش
چگونگی نگرش و رفتار والدین تاثیر مهمی در تربیت فرزندان دارد، ممکن است والدین، مستبد و سختگیر یا آسان گیر و بی تفاوت باشند و یا آزاد منش و متعادل بوده و به فرزندان خود اختیار و آزادی لازم را بدهند و یا ترکیبی از این دو بینش را داشته باشند، هم چنین ممکن است پدر و مادر دیدگاههای متفاوتی داشته باشند، اگر والدین دیدگاههای مشترکی داشته باشند، و نگرش آنها به تربیت[19] و ایجاد روابط سالم با فرزندان منطقی و مطابق با واقعیت و متعادل باشد، در این صورت امید است که فرزندان سالمی در این شرایط و فضای سالم خانواده تربیت شوند.
14. توجه به تدین و دینداری
اگر وجود جاذبه های معنوی و علاقه به دینداری، از سوی خانواده محترم شمرده شود، و نسبت به تحقق عملی آن در رفتار و گفتار تلاش شود، واضح است که چنین رویکردی می تواند بهترین تاثیر گذار در تقویت و تحکیم روابط سالم با فرزندان را داشته باشد.


یکی از مشکلات خانواده ها در این سالها، برقراریارتباط موثر با فرزندانبه وسیله تکنولوژی روز است؟

هر چه قدر این تکنولوژی پیشرفت می کند تا ما بتوانیم از ارتباط های روزمره خود بهتر استفاده کنیم؛ انگار نمی شود.!!!

به نظر شما چه مقداری ازارتباط با فرزندانرا می توانیم از طریق فضای مجازی و غیره انجام بدهیم؟!!!

خیلی از ما در این باور هستیم؛ تکنولوژی یکی از بزرگترین تنش هایی است که در مدارس، بیمارستان ها، ادارات، کارخانه ها، مغازه ها و . مردم با آن سر و کار دارند.

روزانه وقت خیلی زیادی از ما را اشغال می کند.

این وقت گیری نسبت به گذشته بسیاری از کارهای انسان ها را ساده نموده است؛

اما آیا این وقت گیری فایده ای هم در روابط انسان ها دارد یا نه؟

اتفاقی که من رخ دادن آن را می بینم چیزی است که آدم ها کانال های ارتباطی شان را خودشان شکل می دهند.

آن ها محدودیت هایی که بر آن ها تحمیل شده را می شکنند.

یک روش خیلی ساده این است که ما به راحتی می توانیم

با تماس گرفتن با فرزندمان از سر کار
با چت کردن با آن ها از سر کار
با پیغام فرستادن
با هزاران کار دیگر
مرزهای ارتباطی-محبتی خود را با آن ها بشکنیم.

در نهایت بتوانیم در برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان به وسیله تکنولوژی روز موفق باشیم.

گسترش ارتباطات یا دور خود پیله پیچیدن
برقراری ارتباط موثر والدین-با-فرزندان-به-وسیله-تکنولوژی-روز۲

من این چند ماه گذشته به چند نفر مراجعه کردم و از آن ها خواستم که بیشترین ارتباط خود را که با اطرافیان شان دارند را مشخص کنند.

یک نفر به دوستش اشاره کرد،
شخص دیگری به پدرش،
یک خانم جوان پدربزرگش را انتخاب کرد.
من شیوه استفاده مردم از کانال هایی مثل ایمیل، تلفن همراه، پیامک و شبکه های اجتماعی را زیر نظر گرفتم.

چیزی که دیدم این است؛

اساسا مردم دائما ارتباط خودشان را با پنج - شش نفر از صمیمی ترین افراد با خود را حفظ می کنند.

در صورتی که در این ارتباطات خیلی کم دیده شد که با فرزندان یا همسرشان ارتباط برقرار کنند.

من در این جا دریافتم که برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان به وسیله تکنولوژی روز بسیار بسیار ضعیف است.

داده های دیگری از ارتباط موثر والدین با فرزندان
حال بیاید داده های دیگری را نیز بررسی کنیم.

داده هایی که یک جامعه شناس از فضای مجازی استخراج کرده است.

ببینیم ارتباط موثر والدین با فرزندان چه قدر در آن نقش دارد؟

فضای مجازی، بزرگترین کانال ارتباطی ما در حال حاضر می باشد و دائما هم در حال بزرگ شدن است.

یک کاربر متوسط فضای مجازی تقریبا۱۲۰تا دوست دارد.

اما در واقع فقط با ۴ تا ۶ نفر ارتباط مداوم دارد.

منظور از ارتباط یک ارتباط دوجانبه است که البته به جنسیت فرد مورد بررسی هم بستگی دارد.

تحقیقات من روی تلفن های همراه و تماس های تلفنی نشان می دهد که ۸۰٪ تماس های هر شخص درواقع فقط با ۴ نفر انجام می شود.

من ناامید شدم وقتی این همه ابزار و امکانات رو دیدم که فقط برای پنج نفر استفاده می شود.

بعضی از جامعه شناس ها احساس می کنند این شبیه کنج عزلت گزیدن است، مثل پیله پیچیدن دور خودمان.

یعنی ما داریم از روابط عمومی با عموم مردم دور می شویم.

من می خواهم به شما نشان بدهم که چه کسانی از چه جایی این روابط را برقرار می کنند؛

در واقع شاهد یک تحول اجتماعی هستیم که از آن معمولا به طور صحیح و درست استفاده نمی کنیم.

چگونه زمان مناسبی را برای رابطه ریشه دارتری با فرزندم پیدا کنم؟
چند مثال خوب هست که این موضوع را بهتر درک کنیم.

یک آقایی که هر روز ساعت ۴ صبح شروع به کار می کند.
بعد حدود ساعت ۸ صبح دست های خود را از آرد پاک می کند و با فرزندش تماس می گیرد.

فقط برای اینکه روز خوبی را برای او آرزو کند. چون ۸ صبح شروع روز برای فرزندش می باشد.

یک کارگر کارخانه که ساعت ۱۱ شب از سالن تولید کارخانه یک گوشه ای می رود که بتواند به دخترش زنگ بزند و به او شب بخیر بگوید.
یا یک مادر که ساعت ۴ عصر از محل کارش به خانه زنگ می زند تا مطمئن شود بچه هایش به سلامت از مدرسه به خانه رسیده اند.
یک خانواده اهل مشهد، درس و تجربه بسیار خوبی را به من آموختند.
آن ها چند سالی است که فرزندشان در دانشگاه تهران درس می خواند و زندگی می کند.

آن ها هر هفته چند بار با فرزندشان از طریق اسکایپ ارتباط برقرار می کنند.

ولی هر یک ماه یکبار، یک شب را با هم روی میز شام، وبکم را روشن می کنند و همه با هم شام می خورند.

این مهمانی شام خیلی برای آن ها مهم است.

یک خانواده دیگر فرزندان شان در پذیرایی خانه یک تلویزیون بزرگ گذاشته اند و هر روز صبح بزرگ شان صبحانه می خوردند.
ldquo;به نظر شما

چه مقداری از ارتباط های والدین-فرزندی را می توانیم

از طریق فضای مجازی و غیره انجام بدهیم؟!!!

آیا در این باره تدبیری کرده ایم؟!rdquo;

هیچ کدام از این موارد منحصر به فرد نیستند.

بلکه محل های انجام این کارهاست که آن ها را منحصر به فرد کرده است.

مهر و محبت اصل مهم در ارتباط موثر والدین با فرزندان
اگر تا الآن از این ابزارها برای ارتباط با فرزندان مان استفاده نمی کردیم، بیاییم یک تصمیم در رویه ی برقراری ارتباطی خود با آن ها بگیریم.

زیرا نه می توانیم خود را از این وسائل ارتباط جمعی جدا کنیم نه فرزندان مان را.

بلکه این وسائل را می توانیم به بهترین نحو ممکن برای وصل شدن خود به آن ها استفاده کنیم.

برقراری-ارتباط-موثر-والدین-با-فرزندان-به-وسیله-تکنولوژی-روز۳

ldquo;خداوند مهربان به پیامبر مهربانی ها می فرماید؛

اگر مهر و محبت تو نبود، نمی توانستی مردم را دور خودت جمع کنی.

یعنی اگر محبت نباشد، کششی نیست.rdquo;

خلا خانواده
در دوره راهنمایی و دبیرستان در مجموعه ای دانش آموزی فعالیت می کردم.

در آن جا خیلی خوب خلا خانواده ها را شناسایی می شد.

آن مجموعه دانش آموزی اصلی ترین خلا در خانواده را برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان، محبت می دانست.

بچه ها تشنه محبت بودند و آن ها از این فرصت بیش ترین استفاده را می بردند و برای اهداف خود و جامعه اقدامات لازم را انجام می دادند.

آن قدر محبت در این مجموعه موج می زد که در عرض سه تا چهار ماه یک دانش آموز دوره هفت ساله سوم را شبیه به تمام افراد و اهداف آن مجموعه می کرد.

جادوی محبت
وقتی ما کسی را دوست داشته باشیم و یا کسی ما را دوست داشته باشد؛

رد و بدل این محبت باعث می شود که ما شبیه به یکدیگر شویم.

خیلی اوقات دیدیم و حتی شاید برای خودمان هم اتفاق افتاده باشد که در فرصتی کوتاه علاقه، تمایل، رفتار، اعتقاد، لباس پوشیدن . حتی تنوع غذا خوردن و. ما به خاطر دوست داشتن فردی تغییر کرده است.

حتی تنفر ما را نسبت به یک چیز تغییر داده و از بین برده است و آن را تبدیل به یک علاقه کرده است.

ldquo;جادوی محبت در یک فاصله خیلی کوتاه و بسیار جدی

می تواند آن قدر اثر گذار باشد

که جهت زندگی ما را به کلی تغییر دهد.rdquo;

برقراری-ارتباط-موثر-والدین-با-فرزندان-به-وسیله-تکنولوژی-روز۵

اگر ما از این قوه ایی که در وجود همه انسان ها قرار دارد و نیازمند به آن هستند به درستی استفاده کنیم و به جای دستور دادن، امر و نهی کردن؛

از محبت استفاده کنیم مطمئن باشیم که بهترین فرزندان را تربیت خواهیم کرد.

در نتیجه در برقراری ارتباط موثر والدین با فرزندان به پیروزی خواهیم رسید.

ابراز محبت تمام شدنی نیست!!!
با رشد او با کم شدن محبت مواجهه نمی شویم بلکه نیاز به محبت هر لحظه در وجود فرزند ما حیاتی تر می شود.

محرومیت از محبت همان قدر آسیب زننده است که ما فرزندمان را از آب و غذا محروم کنیم.

اگرچه آثار محرومیت از محبت را نمی توان به سادگی در خانواده تشخیص داد.

اما زمانی نه چندان دور فرا می رسد که نتایج آن معلوم می شود.

یکی از شکل های رایج محرومیت از محبت این است که برای تنبیه و استفاده از فشار برای تربیت فرزندان مان از حبس کردن آن ها در اتاق استفاده می کنیم؛

نتیجه این کار فقط اثرات منفی بار می آورد و اگر این محرومیت ها ادامه دار و طولانی باشد آن ها را از بین خواهد برد.

وقتی شما فرزندتان را در فشار محبتی قرار می دهید و او از خود نفرت نشان می دهد نشان دهنده این است که او در درون خود نفرت دارد نه مهر و محبت؛

اگر او مخزن محبتی اش پر باشد و محبت به خوبی ابراز شده باشد نه تنها نیاز به اعمال فشار نیستیم بلکه اگر به هر علتی تحت فشار محبتی قرار بگیرد از خود محبت نشان خواهد داد.

پس اگر به دنبال ارتباط موثر والدین و فرزندان هستیم نقش محبت را دست کم نگیریم.

نیاز اصلی ارتباط موثر والدین و فرزندان
اگر ما تصمیم به آوردن فرزندی می کنیم یعنی خود را مم به تامین نیازهای اولیه و حیاتی زندگی او می کنیم.

در صدر این نیازها، مراقبت از محبت کافی به فرزند می باشد.

پس تا می توانیم به فرزند خود محبت کنیم.

محبت کردن و دریافت آن یک ضرورت به حساب می آید، همان طور که داشتن اکسیژن کافی یک ضرورت به حساب می آید.

فرزندان ما باید باور کنند که ما به آن ها توجه می کنیم تا دوست داشتن ما را نسبت به خود تایید و احساس کنند.

دریافت محبت و آموختن ابراز محبت مسیری است که همه ی نیازهای دیگر فرزندمان بر این مسیر هموار خواهد شد.

ldquo;شاید بتوانیم یاد بگیریم که خوب زندگی کنیم

نه آن که برضد و در برابر هم زندگی کنیم.

به خاطر فرزندان مان بگذاریم

محبت در برقراری ارتباط موثر والدین و فرزندان باید چیزی باشد که ما را با خود ببرد

و نبود تصور آن رنج زندگی ما شود.rdquo;

دعوت به اقدام
*هر روز با خود این تمرین را انجام دهیم تا بتوانیم به آن ها بهتر محبت کنیم.

هر روز چند مرتبه به خود بگوییم که آن ها را از صمیم قلب دوست داریم و من می توانم آن ها را تمجید و تاییدشان کنم.
در هر نقطه ای از وجود خود که عصبانیت و نفرت سراغ داریم و یا هرگاه با فرزندان خود این گونه برخورد کردیم، از همان نقطه باید شروع کرد.
روی خودمان کار کنیم نه این که روی اشتباهات فرزندان خود تمرکز کنیم.
به جای این که بگوییم <<او بچه خوبی نیست>> یا <<او بی تجربه و لجباز است>> سعی کنیم شیوه ی جدیدی برای فکر کردن پیدا کنیم.
ارسال این نوع پیام ها نشان دهنده این است که این نوع اظهارنظرها، قضاوت ها و احساسات ناشی از مسائل درون خودمان است، نه فرزندمان. و درون ما جایی است که ما به عنوان والدین باید از آن جا شروع کنیم.
به محبت کردن و دوست داشتن و عشق ورزیدن به فرزندان مان، برای برقراری ارتباط موثر والدین و فرزندان خیلی خوب فکر کنیم.
خوب اولین قدم شما برای شروع این ارتباط موثر با فرزندتان چیست؟

همین الان آن را یادداشت کنید.


تکنولوژی های مدرن و جدید، کم کم جایگاهشان را در زندگی انسان امروز پیدا کرده اند. دنیای امروز دیگر بدون استفاده از این وسایل مدرن مانند گوشی های تلفن همراه، رایانه ها و اینترنت، ممکن نیست. همه چیز به سمت مکانیزه و هوشمندتر شدن حرکت می کند و کم کم برای هر نیاز و مشکلی، یک محصول تکنولوژیک خلق شده است. اینترنت و فضای مجازی هم در این پیشرفت روز افزون بی تاثیر نیستند. تاثیری که باعث شده است که کاربران زیادی برای جستجوی کسب و کارهای مختلف، خرید کردن، برقراری ارتباط، کسب دانش و یادگیری از اینترنت استفاده کنند.

در روزگار کنونی اینترنت یک منبع آموزش قوی در رسانه ها آموزشی وبه شکل کلی قادر به ارزیابی، مطابقت و اصلاح است که با استفاده از کامپیوتربرای تمام اشخاص در هر نقطه از جهان در هر زمان است. محبوبیت استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی و آموزشی در حال افزایش است. با افزایش سرعت و امنیت و پیشرفت فن آوری و تکنولوژی نیاز به اینترنت در زندگی روزمره افزایش می یابد.

شروع فعالیت آموزش آنلاین با فروش مطالب متنی بوده است. مطالبی که به صورت فایل کتاب الکترونیکی یا ای بوک ارائه می شدند و به فروش می رسیدند. اولین قدم ها برای دریافت خدمات آموزشی نیز همین کتاب های آموزشی بودند. بعد از آن و با گسترش دستگاه های تکنولوژیک، ارتباط صوتی و ویدیویی نیز امکان پذیر شد. به طوری که امکان تحصیل از راه دور نیز فراهم شد. آموزشگاه ها و دانشگاه های مجازی زیادی با این روش شروع به فعالیت کرده اند و در حال حاضر هم فعالیت می کنند.

مدرسه مجازی

آموزش مجازی یا virtual learning و یا به عبارت دیگر آموزش الکترونیکی e-learning بر بستر اینترنت از راه دور امکان پذیر است. یکی از انواع آموزش مجازی و بی شک برترین نوع آموزش مجازی است که طی آن استاد و دانشجو در یک زمان مشخص وارد کلاس مجازی شده ودر یک محیط مجازی با یکدیگر در تعامل قرار میگیرند. در آموزش مجازی آنلاین مدرس می تواند با ارائه فایل های پی دی اف و اسلایدهای پاورپوینت و صدا و تصویر خود مباحث آموزشی مورد نظر را با دانشجویان در میان بگذارد. اشتراک گذاری دسکتاپ کامپیوتر مدرس و نمایش محیط نرم افزارهای مختلف به صورت زنده به فراگیران ، امکان آموزش عملی موضوعات مختلف همچون کار با انواع نرم افزارها را ایجاد می کند.

مدرسه آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.یادگیری آنلاین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با مدرس تمرکز می کند، درحالی که آموزش آنلاین باید شامل دو طرف ارتباط، یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد.

کلاس آنلاین یا سامانه آموزش مجازی یک محیط آموزش و یادگیری است که در آن به شرکت کننده ها آموزش از راه دور ارائه می شود و آن ها می توانند تنها در یک سیستم اینترنتی باهم ارتباط برقرار کنند، تعامل داشته باشند، سخنرانی ها و ارائه ها را مشاهده کنند و در مورد آن بحث کنند وبا کار گروهی با منابع آموزشی درگیر شوند. این محیط اغلب با یک سیستم وب کنفرانس کار می کند که به چندین کاربر اجازه می دهد که در زمان مشابهی به اینترنت متصل شوند که به کاربران اجازه می دهد که از هر نقطه ای که هستند در کلاس آنلاین شرکت کنند.

چرا آموزش آنلاین را انتخاب می کنیم؟

برای تحصیل در یک آموزشگاه آنلاین یا شرکت در یک دوره آنلاین، نیازی نیست که حتماً مسافتی طولانی را طی کنیم. در مورد دانشگاه آنلاین و مجازی هم این موضوع بیشتر تاثیر دارد. هزینه های سرسام آور زندگی در یک شهر غریب یا هزینه های روانی دوری از خانه و خانواده، می تواند هر کسی را منصرف کند. همه این ها را باید به هزینه های تحصیل در یک آموزشگاه یا دانشگاه اضافه کنید تا متوجه بشویم که چه فشاری را از نظر مالی و روانی باید تحمل کنیم تا یک مدرک دانشگاهی بگیریم. آموزشگاه آنلاین به ما کمک می کند که فاصله های فیزیکی را حذف کنیم و از هر جای کشور یا دنیا، یک دوره آموزشی را به صورت آنلاین بگذرانیم.

حذف مشکل انتظار تا شروع دوره

مسئله بعدی در مورد آموزش انلاین که حل شده است، مشکل انتظار تا شروع دوره است. خیلی از دوره های آموزشی، در یک بازه زمانی مشخص و از قبل تعیین شده برگزار می شوند. بنابراین انتظار کشیدن تا شروع دوره باعث می شود که یا فراموش کنیم که در دوره جدید ثبت نام کنیم، یا در هنگام شروع دوره جدید، زمان های خالی مان تغییر کند. همه اینها، مشکلات زمانی اموزش سنتی هستند.

بهترین آموزشگاه های آینده کدامند؟

بهترین آموزشگاه های آینده، آموزشگاه هایی هستند که می توانند فاصله های فیزیکی و زمانی را حذف کنند تا هر کسی از هر مکان و زمانی، بتواند یک دوره آنلاین را بگذراند. اگر تا قبل از این، صرفاً یک مطلب آموزشی به صورت ویدیویی یا تصویری یا متنی روی اینترنت پیدا می شد، امروز این مسئله فراتر هم رفته است.

مفاهیم آموزش مجازی آنلاین:

دانشگاه مجازی :

دانشگاه های مجازی محل فیزیکی ندارندو دانشجویان از طریق وب سایت دانشگاه دروس مورد نظرشان را انتخاب کرده و ساعات و روزهای کلاس ها را هماهنگ میکنند .

ویژگی های دانشگاه مجازی

bull; نیاز نداشتن به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس

bull; وابسته نبودن کلاس درس به زمان خاص

bull; کیفیت بالاتر ارائه درس ها

bull; حضور بیشتر دانشجوها برای یک درس

bull; دسترسی آسان

کلاس مجازی:

کلاس مجازی در حقیقت یک فضای مجازی است که استاد و دانشجویان در ساعات مشخصی باید در آن حضور داشته باشند. تدریس مباحث مورد نظر در این فضا صورت میگیرد و دانشجویان می توانند سوالات و مشکلات خود را در این فضا مطرح کنند و با استاد و باقی دانشجویان به بحث و تبادل اطلاعات بپردازند.

استاد مجازی:

در بهترین مدارس تهران آموزش مجازی آنلاین استادان به صورت فیزیکی وجود ندارند ولی بصورت به صورت آنلاین پاسخ گوی کاربران و دانشجویان هستند و با تهیه فایل آموزشی تدریس مباحث آموزشی را به عهده دارند.

دانشجویان مجازی:

دانشجوی مجازی فردی است که بدون حضور فیزیکی در کلاس های درس تحصیل می کند و باید با طرز کار با سیستم های کامپیوتری و همچنین اینترنت و سایت های اینترنتیآشنا باشد.

آزمون های مجازی:

آزمون های آنلاین به این صورت هستند که دانشجویان در ساعت معین و مدت زمان معین در یک آزمون شرکت کرده و کلیه مباحثی را که در دانشگاه های مجازی مطالعه کردند را مورد آزمایش قرار خواهند داد.


مسئول سازمان اردویی راهیان نور وگردشگری سپاه قدس گیلان در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت : این اردو با حضور مسئولان استان و دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران ناحیه یک و دو رشت آغاز شده است.
سرهنگ محمدعلی ستیزه افزود: در این اردوی مجازی حدود ۱۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم گیلان شرکت می کنند.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا امسال نتوانستیم دانش آموزان را در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام کنیم اما در نهایت تصمیم بر آن شد این طرح بصورت مجازی برگزار شود.
وی با بیان اینکه در این راستا از گارهای شهدای چند شهر، راویان ما از جانفشانی و بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران رشادت های شهدا روایت گری می کنند، ادامه داد: مزار شهدا بهترین پایگاه های مذهبی شهرها هستند و چون موضوع اصلی روایتگری دفاع مقدس بحث فرهنگ و ایثار، شهادت و سبک زندگی شهداست، گار شهدا برای این امر انتخاب گردید.
ستیزه خاطرنشان کرد: این طرح با استقبال خوب آموزش و پرورش گیلان همراه شد و پس از بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران بررسی هایی که با بنیاد شهید گیلان انجام شد، گار شهدای رشت، آستانه اشرفیه، لنگرود، لاهیجان، بندرانزلی، ماسال و تعدادی از امام زادگان و دیگر مکان های فرهنگی برای این امر در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: طرح راهیان نور مجازی دانش آموزان توسط سردار محمد عبدالله پور فرمانده بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران سپاه قدس گیلان امروز با رمز یا فاطمه معصومه (س) همزمان با ولادت آن حضرت اجرایی شد و در طول سال ادامه می یابد.
در مراسم افتتاح اردوی مجازی راهیان نور دانش آموزان گیلان که در گار شهدای رشت برگزار شد، همچنین مدیران آموزش و پرورش بنیاد شهید و حفظ آثار و نشر دفاع مقدس این استان حضور داشتند.
منبع:ایرنا
https://www.irna.ir/news/84124997/اردوی-مجازی-راهیان-نور-دانش-آموزان-گیلان-آغاز-شد


رئیس آموزش و پرورش خرمشهر با بیان اینکه حدود ۴۲ هزار دانش آموز در خرمشهر مشغول به تحصیل هستند، گفت: از این تعداد ۹۵ درصد دارای گوشی و تبلت هستند و آموزش مجازی را دنبال می کنند.

محمدعلی احمدزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حدود ۴۲ هزار دانش آموز در شهرستان خرمشهر مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۹۵ درصد دارای گوشی و تبلت هستند و آموزش مجازی را دنبال می کنند.

وی افزود: ۵ درصد از دانش آموزان به آموزش بهترین دبستان پسرانه تهران مجازی دسترسی ندارند که دسترسی به شاد تنها به نداشتن گوشی و امکانات بازنمی گردد و در برخی مناطق به ویژه روستاها و حاشیه شهر، مشکل اتصال و پوشش اینترنت وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش خرمشهر با اشاره به نحوه تحصیل دانش آموزان، بیان کرد: مدارس برتر با توجه به قرمز شدن وضعیت استان، آموزش به صورت مجازی دنبال می شود اما مدارس شهرستان باز هستند و دانش آموزان به ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در روستاها برای تحصیل و رفع اشکال به صورت بهترین دبیرستان دخترانه تهران حضوری و محدود به مدرسه مراجعه می کنند. آموزش اکنون از چند طریق دنبال می شود که یکی از این راه ها شبکه آموزش است. علاوه بر آن همه همکاران در مدارس شهرستان، روستاها و حاشیه ای حضور دارند و به دانش آموزانی که به اینترنت و امکانات دسترسی ندارند، آموزش می دهند.

احمدزاده با بیان اینکه درسنامه یا جزوه های آموزشی برای دانش آموزان ارسال می شود، تصریح کرد: ما آموزش بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران همه دانش آموزان شهرستان را رصد می کنیم، با وجود اینکه هیچ چیز جایگزین آموزش حضوری نمی شود اما به جرأت می توان گفت که هیچ دانش آموزی هم از آموزش محروم نیست.

رئیس آموزش و پرورش خرمشهر در پایان بیان کرد: به همت یکی از مدیران مدرسه در یک روستا، ۱۰ تبلت تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
منبع:ایسنا
https://www.isna.ir/news/99082819428/توسعه-هدفمند-مشارکت-ها-در-آموزش-و-پرورش


سال تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی با عنوان غنچه ها و شکوفه ها امروز یکشنبه ٣١ شهریور در دبستان پسرانه تشیع آغاز شد.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا،بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران در این مراسم که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش حضور داشت، دانش آموزان پسر این دبستان با شور و شوق فراوانی به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.
براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ١۴ میلیون و ۶٠٠ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید سال بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران تحصیلی خود را آغاز خواهند کرد.
همچنین بیش از هشت میلیون نفر از دانش آموزان در مقطع ابتدایی درس خواهند خواند امروز یک میلیون و ۴۶۱ هزار کلاس اولی و حدود ۴۸۵ هزار و ۸۸۱ نوآموز پیش دبستانی در سراسر کشور تحصیل خود را در ۶۵ هزار و ۳۸۸ مدرسه ابتدایی که ۳۹ هزار و ۸۷۲ مورد آن روستاییبهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران هستند شروع می کنند و برای اولین بار در کلاس های درس حاضر می شوند.
عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش تهران در این مراسم گفت: این فرزندان ما نونهالان سرمایه های آینده کشور هستند و همه ما موظفیم در قبال توسعه و رشد و پرورش استعدادهای این دانش آموزان کوشا باشیم تا به وظیفه خودمان عمل کنیم.
وی تصریح کرد: در تهران ١٠۴ هزار دانش آموز کلاس اولی در ٢٠ هزار کلاس درس سال تحصیلی خود را آغاز می کنند.
فولادوند ادامه داد: حوزه آموزش ابتدایی تحول خوبی را آغاز کرده است و فرزندان این سرزمین ۶ ساعت در مدرسهبهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران هستند و تداوم تعلیم و تربیت باید در خانه باشد و اگر ارتباط خوب با مدرسه داشته باشد تداوم این تعامل را خواهیم داشت
منبع:ایرنا
https://www.irna.ir/photo/83485477/آغاز-سال-تحصیلی-غنچه-ها-و-شکوفه-ها-در-دبستان-پسرانه-تشیع


به گزارش ایرنا، فاطمه محمد بیگی روز پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بنیاد ملی نخبگان استان قزوین افزود:نخبه پروری به رشد، بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران توسعه و بالندگی جامعه کمک می کند و پرورش نخبگان در بخش های مختلف باید مورد توجه جدی مسوولان و بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران دست اندرکاران قرار بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به خدمات بنیاد نخبگان در طی سال های اخیر، افزود: قزوین جزو استان های مطرح و موفق در زمینه نخبه پروری و فعالیت های علمی در کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه مدیر پیشین ستاد نخبگان استان قزوین کارآمد، فعال، تیزهوش و مردم دار بود به همین سبب آمار نخبگان این استان با سیری صعودی همراه بوده است، اظهار داشت: بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران مردم نیز از مدیر جدید نیز انتظار دارند که همین راه را ادامه داده تا استان ما از نظر علمی در جایگاه های بالاتر قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرموده اند که نخبگان جامعه باید نقش های کلیدی را برعهده گرفته و مسوولیت بسیاری از امور به دست این جوانان دانشمند قرار گیرد که این مهم باید مورد توجه جدی مسوولان باشد.

محمدبیگی تصریح کرد: نخبگان در تصمیم سازی، نقش های راهبری و قدرت مرجعیت سازی در جامعه نقش به سزایی دارند و می توانند هدایت افکار عمومی را در دست بگیرند بنابراین از ظرفیت این قشر برای کمک به رشد و بالندگی جامعه نهایت استفاده را کرد.

وی با بیان اینکه هدایتافکار عمومی به سمت مراجع مورد اعتماد بر عهده نخبگان است و همین نوع هدایت می تواند هزینه های اجرایی کشور را تا حد زیادی کاهش دهد، افزود: در حوزه مقابله با کرونا اگر نخبگان توصیه هایی را به مردم داشته باشند بدون شک بازخوردهای مثبتی را با خود به همراه دارد و موجب می شود تا جامعه بیش از پیش به رعایت نکات بهداشتی توجه کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نخبگان استان قزوین در دور نخست شیوع کرونا ظرف سه روز توانستند با تغییراتی در سیستم شرکت های دانش بنیان، با سرعت عمل بالا ماسک، مواد ضدعفونی کننده و لوازم حفاظتی را در قزوین تولید کنند و بر این اساس قزوین تبدیل به استان صادر کننده اقلام بهداشتی و حفاظتی همچون ماسک، مواد ضدعفونی کننده و شیلد شد و توانست در این خصوص رتبه نخست کشور را از آن خود کند.

محمدبیگی اضافه کرد: نخبگان همیشه در کمک به حل بحران ها و چالش ها حضوری پرشور و فعال داشته و انتظار داریم که این مسیر با جدیت بیشتری در استان قزوین ادامه پیدا کند وآگاهی و باید توجه داشت که نخبگان نه تنها در مقابل خود بلکه در قبال جامعه نیز مسوول هستند و اگر روزی حضور فعال نداشته باشند این خلاء به وضوح مشخص می شود.

رییس سابق بنیاد نخبگان استان قزوین نیز در این نشست گفت: بورسیه تحصیلی ۲۰۰ دانش آموز شهرستان البرز و استفاده از ظرفیت های خیران در پیشبرد فعالیت های علمی استان، از جمله فعالیت های شاخص بنیاد ملی نخبگان استان در طی سال های اخیر بود.

کریم افشار با بیان اینکه رسالت بنیاد نخبگان کشف استعدادهای علمی است،افزود: بنیاد نخبگان استان قزوین در انجام این رسالت مهم، بسیار فعال و موفق بوده است.

علی رجب پور، سرپرست جدید بنیاد نخبگان استان قزوین نیز در این نشست با تشریح برنامه های خود گفت: بنیاد نخبگان استان بر اساس سند راهبردی توسعه کشور و همچنین سند آمایش علمی استان حرکت خواهد کرد.

منبع:ایرنا

https://www.irna.ir/news/84107935/زیرساخت-لازم-برای-پرورش-نخبگان-باید-فراهم-شود


حجت الاسلام الیاس ابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به توان علمی معلمان گروه های آموزشی تاریخ و ادبیات و وم انجام کارهای تحقیقاتی توسط دانش آموزان در زمینه شخصیت های برجسته تاریخی فراخوان این همایش در ۲ بخش معلمان و دانش آموزان منتشر شد.

وی زندگی شهید شیخ محمد خیابانی، نوآوری و آثار فرهنگی و اجتماعی و آموزشی مدارس برتر شهید بزرگوار را از محورهای دیگر فراخوان پیش همایش معلمان و دانش آموزان اعلام و اظهار امیدواری کرد: معلمان علاقه مند علاوه بر مشارکت در فراخوان مقالات این پیش همایش مشوق دانش آموزان مستعد برای انجام تحقیق و و ارائه مقاله در خصوص این شهید بزرگوار باشند.

وی افزود: معلمان رشته های تاریخ و ادبیات می توانند آثار علمی و تحقیقاتی خود را در زمینه عوامل داخلی و خارجی قیام شیخ محمد خیابانی، آثار و خطابه های شیخ محمد خیابانی و نیز مقابله شیخ محمد خیابانی با التیماتوم روس و قرارداد استعماری وثوق الدوله به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: دبیرخانه این ستاد با همکاری معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و سرگروه های درسی تاریخ و ادبیات این اداره کل فراخوان مقاله پیش همایش معلمان و دانش آموزان بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی را با هدف مشارکت علمی و جامعه فرهنگیان در برگزاری این همایش منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، اولین همایش بین المللی شیخ محمد خیابانی به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ در تبریز برگزار می شود و فرصت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش سی ام آذر ماه امسال اعلام شده است.

نشانی دبیرخانه این همایش بین المللی تبریز، میدان شهید بهشتی(منصور سابق)، ابتدای بهترین دبستان پسرانه تهران خیابان شهید بهشتی، خانه موزه شیخ محمد خیابانی بوده و نشانی اینترنتی همایش نیز shahidkhiyabani.com می باشد.

به گزارش ایرنا، رییس مجلس شورای اسلامی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا بهترین دبیرستان دخترانه تهران میرتاج الدینی را به عنوان مسئول ستاد بزرگداشت صدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی منصوب کرده است.

شیخ محمد خیابانی آزادی خواه و مبارز جنبش مشروطه و رهبر نهضت آزادیستان در سال ۱۲۵۹ هجری بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران شمسی در شهر به دنیا آمد پس از پایان تحصیلات ابتدایی در زادگاهش به <<پتروفسک>>، از شهرهای قفقاز رفت و در تجارتخانه پدرش مشغول به کار شد.

پس از بازگشت به ایران به تحصیل علوم دینی در مدرسه طالبیه تبریز پرداخت و در کنار علوم دینی، ریاضیات، حکمت، طبیعیات و تاریخ ادبیات را فراگرفت و در اندک زمان به مدارک بالای علمی نائل شد.

شهید شیخ محمد خیابانی به دلیل سوابق مبارزاتی خود در مجلس دوم به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در پی اولتیماتوم روسیه به دولت ایران به عنوان یکی از مخالفان سرسخت آن به مبارزه برخاست.

قیام او علیه قرارداد استعماری وثوق الدوله در تبریز، ۶ ماه به طول انجامید و در جریان آن برای انجام اصلاحات اساسی در زمینه های ی، اجتماعی و اقتصادی تلاش شد.

با انتصاب مخبرالدوله به سمت والی آذربایجان و آغاز سرکوب قیام شیخ محمد خیابانی در روز ۲۲ شهریور سال ۱۲۹۹ شمسی برابر با ۲۹ ذی الحجه ۱۳۳۸ هجری قمری به شهادت رسید و پیکرش که به طور موقت در سید حمزه تبریز دفن شده بود، توسط خانواده اش به تهران منتقل و در صحن حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به خاک سپرده شد.
منبع:ایرنا
https://www.irna.ir/news/84126759/فراخوان-پیش-همایش-بزرگداشت-شیخ-محمد-خیابانی-منتشر-شد


به گزارش عصر سه شنبه سازمان آموزش و پرورش استثنایی،مدارس برتر سید جواد حسینی افزود: ۲۱ نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنکور سال جاری رتبه های سه رقمی را کسب کرده اند و برخی از آنان نیز رتبه های زیر صد را کسب کرده اند.

وی تصریح کرد: ۱۲۶ نفر از این دانش آموزان پسر و ۱۸۵ نفر یعنی ۶۰ درصدبهترین دبستان پسرانه تهران قبول شدگان نیز دختر هستند.

معاون وزیر با ارائه آماری از پذیرفته شدگان کنکور سراسری به تفکیک گروه های تحت پوششبهترین دبیرستان دخترانه تهران سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: ۷۱ نفر از این تعداد از گروه جسمی حرکتی، ۱۲۵ نفر از گروه با آسیب بینایی، ۱۱۰ نفر نیز از گروه با آسیب شنوایی و بقیه نیز از دیگر گروه ها هستند.

حسینی با اشاره به برخی از رتبه های زیر صد اظهار کرد: بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران نازنین اسد زاده از دانش آموزان با نیازهای ویژه است که رتبه ۶ کشوری در گروه هنر را کسب کرده است و هم اکنون در رشته هنرهای تجسمی مشغول به تحصیل است.

وی افزود: الهام نیز رتبه ۲۴ کشوری گروه هنر را کسب کرده است و در رشته هنرهای تجسمی مشغول به تحصیل است.

حسینی گفت: فاطمه چطری رتبه ۱۹ و پذیرش در رشته ادبیات دانشگاه تهران، علی کرد رتبه ۵ و پدرش در رشته کامپیوتر، بهاره جودی رتبه ۹۱ و پذیرش در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی، علیرضا شجاعی رتبه ۳۴ و پذیرش در رشته کامپیوتر و احمد رضا صمصار پذیرفته شده در رشته پزشکی دانشگاه شیراز از دیگر دانش آموزان نخبه با نیازهای ویژه هستند.

معاون وزیر با اشاره به گستردگی رشته های پذیرفته شدگان گفت: بیشترین فراوانی قبول شدگان در رشته های عکاسی، مهندسی پزشکی، روانشناسی، علوم تربیتی، مهندسی مکانیک، طراحی دوخت، مهندسی شیمی، پزشکی، حسابداری، کامپیوتر و هنر است.
منبع:ایرنا
https://www.irna.ir/news/84131627/۳۱۱-دانش-آموز-با-نیازهای-ویژه-در-کنکور-سراسری-قبول-شدند


سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از اعلام منابع و مواد آزمون مجازی مهارت آموزان ماده ۲۸ به تفکیک رشته های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته های بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایسنا، کچوئیان با اشاره به برگزاری آزمون جامع مهارت آموزان ماده ۲۸ در ۲۱ آذر ماه جاری از تنظیم بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران و نشر دفترچه راهنمای محتوا و منابع این آزمون ویژه رشته های مختلف مهارت آموزی، به تفکیک رشته های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته های آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد و گفت: مجموع سئوالات آزمون کتبیبهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران مهارت آموزان ورودی سال ۱۳۹۸ و افراد باقی مانده از سال های قبل شامل ٧٠ سئوال است.

کچوئیان، آزمون مهارت آموزان را شامل دو نوع سئوال چند گزینه ای دانست و تصریح کرد: مولفه کتبی بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران چند گزینه ای برای همه مهارت آموزان دارای ۵۵ سئوال، متناسب با رشته تخصصی این افراد در چهار حوزه است.

وی، افزود: مهارت آموزان باید در حوزه های مختلف درک و تحلیل موقعیت تربیتی، اخلاقی ۱۰ سئوال، دانش موضوعی ۲۰ سئوال، تحلیل محتوای اسناد و کتب درسی ۱۵ سئوال و دانش تربیتی ۱۰ سئوال را پاسخگو باشند.

این مقام مسئول، مولفه کتبی چند گزینه ای با سناریوهای بلند موقعیت محور در رشته های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته های آموزش متوسطه را شامل ۱۵ سئوال ذکر و اظهار داشت: این بخش از آزمون در ارتباط با ۳ موقعیت عملکردی است و هر موقعیت عملکردی در قالب یک سناریوی آموزش، یادگیری ارائه می شود و مهارت آموزان بر اساس آن موقعیت عملکردی و پس از بررسی دقیق سناریوی مطرح شده به ۵ پرسش مرتبط با هر سناریو پاسخ می دهند.

عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، در ادامه به معرفی منابع آزمون مهارت آموزان آزمون اصلح در رشته های اعلام شده پرداخت و گفت: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم پایه های سوم و ششم دوره ابتدایی، هدیه های آسمانی، قرآن و مطالعا ت اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی، نگارش و علو م تجربی پایه ششم از جمله منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش ابتدایی به شمار می رود.

استاد دانشگاه، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش کودکان استثنایی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره ابتدایی پایه های سوم و ششم، دینی و مطالعات اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی و علوم تجربی پایه ششم به تناسب توان یابی های نابینایی، ناشنوایی و کم توانی ذهنی در برنامه درسی برشمرد و یادآور شد: کتاب های راهنمای معلم از سایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به نشانی http://csdeo.ir قابل دریافت است.

دبیر شورای تخصصی نظارت دانشگاه فرهنگیان، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته های آموزش متوسطه، غیر از دبیری تربیت بدنی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی به شرح زیر اعلام کرد:

کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره متوسطه اول و دوم طبق برنامه درسی رشته های دبیری فلسفه و منطق کتاب منطق پایه دهم و کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری روانشناسی، کتاب پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری تاریخ کتاب های پایه دهم رشته انسانی و یازدهم رشته تجربی

دبیری علوم اجتماعی،کتاب های پایه هشتم و پایه یازدهم رشته انسانی

دبیری جغرافیا کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

دبیری معارف کتاب های پایه دهم و یازدهم

دبیری عربی کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

دبیری انگلیسی کتاب های پایه دهم و یازدهم و سئوالات دانش موضوعی، بررسی کتب درسی و دانش تربیتی موضوعی به زبان انگلیسی

دبیری فیزیک، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی

دبیری شیمی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

دبیری زیست شناسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

دبیری ریاضی،کتاب های پایه دهم رشته تجربی و یازدهم رشته ریاضی

دبیری زمین شناسی، کتاب پایه یازدهم رشته تجربی

دبیری علوم تجربی، کتاب پایه نهم و کتاب های مرتبط از پایه دهم رشته تجربی

دبیری اقتصاد، کتاب پایه دهم رشته انسانی

دبیری ادبیات فارسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی و دبیری هنر، کتاب های پایه هشتم و نهم هستند.

وی، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته دبیری و تربیت بدنی را سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی، برنامه درسی ملی، برنامه درسی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های درس تربیت بدنی مدارس و کتاب های راهنمای معلم درس تربیت بدنی در پایه های ششم و دهم اعلام کرد.

کچوئیان، همچنین سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی را با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، به همراه شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های ابلاغی از سوی دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استا ن ها جزو منابع آزمون مهارت آموزان در رشته مراقبت سلامت ذکر کرد.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی سخن گفت و افزود: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، محتوا ی کتا ب های درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم متوسطه اول، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مربوط به مربیان امور تربیتی در مدارس و کتاب برنامه ویژه مدرسه با عنوان بوم در وزارت آموزش و پرورش از جمله منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی است.

استاد دانشگاه، همچنین منابع آزمون مهارت آموزان رشته مشاوره را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، اسناد مربوط از جمله سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی ، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مشاوره مدارس دانست و افزود: کلیه کتاب های درسی و راهنمای معلم از پایگاه کتاب های درسی به نشانی http://chap.sch.ir قابل دریافت است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، کچوئیان، در پایان خطاب به مهارت آموزان شرکت کننده در آزمون اصلح آذر ماه سال جاری، مرکز سنجش معاونت نظارت را تنها مرجع پاسخگو به سئوالات دانست و تاکید کرد: شماره تلفن های ۸۷۷۵۱۲۴۸ و ۸۷۷۵۱۴۰۸-۰۲۱ پاسخگوی سئوالات مهارت آموزان است.

منبع:ایسنا

https://www.isna.ir/news/99091007858/منابع-و-مواد-آزمون-مجازی-مهارت-آموزان-ماده-۲۸-دانشگاه-فرهنگیان

ttps://www.isna.ir/news/99091007858/منابع-و-مواد-آزمون-مجازی-مهارت-آموزان-ماده-۲۸-دانشگاه-فرهنگیان


استاندار گیلان با اشاره به نقش اثرگذار معلمان و فرهنگیان در بیان اهمیت رعایت توصیه های بهداشتی و مراقبتی به دانش آموزان گفت: فرصت های برابر آموزشی باید برای تمامی علاقمندان و دانش آموزان ایجاد شود، در این دوره گذار بیماری کووید ۱۹ با همدلی و انسجام می توانیممدارس برتر دستاوردهای خوبی در طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان به دست آوریم.

ارسلان زارع در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان با تسلیت شهادت شهید فخری زاده بهترین دبستان پسرانه تهران و محکومیت اقدام کوردلانه دشمنان ملت ایران اسلامی اظهار کرد: مهم ترین ماموریت آموزش وپرورش، تربیت نیروی انسانی و دانش آموزانی است که در کنار کسب علم و مهارت، در تعاملات اجتماعی نیز موفق باشند.

وی با بیان اینکه در مقابله با کرونا توصیه های معلمان و فرهنگیان در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مراقبتی بسیار اثرگذار است، افزود: اصل یادگیری، شخصیت یادگیرندگان را شکل می دهد و آثار اجتماعی آن در سبک زندگی نمایانگر می شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش گیلان به نقش کلیدی نهاد آموزشی کشور در تغییر سبک زندگی به ویژه با در نظر داشتن اولویت های حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: براساس آمارها بیشترین فوتی های ناشی از کرونا در سنین بالای ۷۰ سال است که پرهیز از تجمعات خانوادگی و مراقبت از افراد مسن، باید مورد توجه باشد.

نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید براینکه فرصت های برابر آموزشی باید برای تمامی علاقمندان و دانش آموزان ایجاد شود، افزود: در این دوره گذار بیماری کووید ۱۹ با همدلی و انسجام می توانیم دستاوردهای خوبی در طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان به ویژه در مقطع متوسطه دوم و کنکور نسبت به سال گذشته و بالاتر از میانگین کشوری به دست آوریم.

وی با یادآوری مجدد به این نکته که تعطیلی کلاس های حضوری درس به معنای تعطیلی آموزش نیست، بیان کرد: بر این مبنا باید بهترین دبیرستان دخترانه تهران همچنان زمینه رویش استعدادها، بارور کردن آنها و در عین حال فرصت برای بروز و ظهور خلاقیت ها فراهم آید.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با همه گیری کرونا و بوجود آمدن تنگناهای ناشی از این بیماری، آنچه باید در حوزه آموزشبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران و پرورش مورد توجه باشد؛ فرصتی است که برای خلق نگرشی نو، آغاز تحول در آموزش و کسب مهارت های جدید در آموزش بوجود می آید.

زارع ادامه داد: یکی از فرصت های به دست آمده پس از کرونا، پیوند خانواده ها با فرآیند آموزش فرزندان شان است که در شرایط کنونی، بیشتر از قبل شده و می تواند در حوزه های تربیتی و پرورشی، کمک کننده باشد.

وی اجرای طرح ها و برنامه هایی با رویکرد آموزش مجازی همچون طرح معلم یار در راستای ارتقای کیفیت تحصیلی دانش آموزان را بسیار موثر ارزیابی و اضافه کرد: تولید محتواهای آموزشی در بستر فضای مجازی به ویژه شبکه شاد نیز در تقویت انتقال مفاهیم و دروس می تواند بسیار اثربخش باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش گیلان، اجرای سند تحول بنیادین و دو موضوع دانش محوری و مهارت محوری را از مهمترین ماموریت های آموزش و پرورش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری عنوان کرد و افزود: تحقق سند تحول، در گام نخست نیازمند تحقق تحول در زمینه های تربیتی بوده و توجه به موضوعاتی همچون آشنا کردن دانش آموزان با مسائل اجتماعی و در واقع جامعه محور کردن آنان، مهم است.
منبع:ایسنا
https://www.isna.ir/news/99090906920/فرصت-های-برابر-آموزشی-باید-برای-تمامی-دانش-آموزان-ایجاد-شود


ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مدارس برتر افراد دارای شرایط خاص نظیر داشتن معلولیت، تأهل، بیماری های خاص و دانش آموزانی که به هر دلیلی نتوانند در سایر مدارس ادامه تحصیل دهند، جذب مدارس آموزش از راه دور می شوند.

محمدعلی واقعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تأسیس و توسعه مدارس آموزشبهترین دبستان پسرانه تهران از راه دور گامی موثر در راستای انسداد مبادی بی سوادی، شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تلاشی مثمر ثمر در تحقق عدالت آموزشی است.

وی با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور، به سه حوزه آموزش های حضوری، بهترین دبیرستان دخترانه تهران نمیه حضوری و غیرحضوری تقسیم بندی می شوند، افزود: می توان از ظرفیت مدارس آموزش از راه دور برای پوشش دانش آموزان در مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار استفاده کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۱۰ مدرسه آموزش بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران از راه دور با بیش از ۲۳۰ دانش آموز دختر و پسر استان در شهرستان های بیرجند، بشرویه، زیرکوه و نهبندان، تصریح کرد: مدارس آموزش از راه دور این امکان را فراهم می آورند تا با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بتوان بسیاری از مشکلات به ویژه در مناطق محروم برطرف شود.

واقعی ادامه داد: فرهنگیان در این مدارس باید با بکارگیری توانایی های بالقوه دنیای تعلیم و تربیت، بیش از گذشته زمینه رشد و بالندگی دانش آموزان را فراهم کنند.

وی یادآور شد: هوشمندسازی، توسعه زیرساخت های نرم افزای و سخت افزاری آموزش الکترونیکی و پوشش دانش آموزان بازمانده از تحصیل تحت عنوان طرح <<آبا>> سه راهبرد آموزش و پرورش خراسان جنوبی در خصوص مدارس آموزش از راه دور به شمار می روند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: بازگشت دانش آموزان با استعداد و علاقمند به تحصیل که به دلایلی از تحصیل بازمانده و ضرورت به روز شدن شیوه های آموزش سنتی و روی آوردن به شیوه های نوین آموزشی بر پایه تجهیزات و امکانات دیجیتالی و الکترونیکی از راه دور، از مهم ترین دلایل و عوامل اجرای طرح "آبا" در خراسان جنوبی به شمار می رود.

واقعی، اجرای راحت طرح در دورافتاده ترین روستاهای با حداقل دسترسی و فاقد امکانات زیرساختی چون اینترنت، و آموزش به صورت آفلاین را از دیگر مزایای آبا دانست.
منبع:ایسنا
https://www.isna.ir/news/990917127/روایت-۱۰-مدرسه-متفاوتی-که-از-راه-دور-آموزش-می-دهند


قاسمعلی خدابنده روز شنبه در جلسه کارگروه برنامه بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران توسعه شایستگی و سنجش صلاحیت گفت: سنجش صلاحیت ها و توسعه شایستگی های معلمان مبنی بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران بر زیرنظام تعلیم و تربیت نیروی انسانی در سند تحول بنیادینبهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران آموزش و پرورش می باشد.

وی افزود: اجرای سند تجول بنیادین آموزش و پرورش با سرعت و شتاب لازم همراه نبوده لذا باید در این راستا دقت و اهتمام ویژه داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه معلمان یکی بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران از تاثیرگذارترین عناصر در رسیدن به اهداف سند تحول هستند، ادامه داد: در حال حاضر اجرای سند تحول بنیادین بیشتر در سطح ادارات مانده و انتظار می رود اجرای آن در سطح کلاس های درسی که معلمین متولی آن می باشند بیشتر دیده شود.

وی گفت: در زیرنظام تعلیم و تربیت نیروی انسانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ماموریت ها، رسالت ها و وظایفی برای دستگاه تعلیم و تربیت و دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی مشخص شده است.

خدابنده افزود: کیفیت بخشی به دوره های ضمن خدمت ضروری است و برگزاری این دوره ها باید علاوه بر افزایش دانش تخصصی به تغییر در نگرش، شیوه های تدریس و نحوه کلاس داری معلمین بیانجامد.

وی ادامه داد: امسال بالغ بر هفت میلیون نفر ساعت دوره آموزشی در استان برگزار شده است و با توجه به شیوع ویروس کرونا ضرورت برگزاری دوره های آموزشی تولید محتوای الکترونیکی بیش از پیش احساس می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح رتبه بندی و انتخاب معلمین نمونه باید بر سنجش صلاحیت ها و تفکیک بین معلمان دارای صلاحیت، شایستگی و مهارت های حرفه ای با سایر معلمین توجه شود.

وی افزود: برنامه توسعه شایستگی و سنجش صلاحیت شامل ۱۰ درصد مدارس در هر مقطع آموزشی خواهد شد که مبنای انتخاب مدارس در اجرای این طرح مدارس واقع در مناطق کم برخوردار، مدارس دارای نیروهای خرید خدمات، حق التدریس و نیروهای جدیدالورود می باشد.

خدابنده ادامه داد: دوره های آموزشی این طرح در بهمن ماه سال جاری آغاز خواهند شد.

وی گفت: شناسایی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی برعهده معاونین آموزشی است و گروه های آموزشی و انجمن های علمی نقش موثر در تولید محتوا و ارزیابی اجرای این طرح خواهند داشت.

استان خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار دانش آموز است که بیش از ۱۷ هزار نفر آنان را دانش آموزان استثنایی تشکیل می دهند.

منبع:ایرنا

https://www.irna.ir/search?q=مدارس


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم مجازی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز با عنوان <<هویت آمریکا، از استراتژی نفوذ تا استراتژی مهار جمهوری اسلامی ایران>> مدارس برتر برگزار شد، گفت: دانشجو آگاه و بصیر جهت مشخص شدن راه از بیراه فریاد می زند که این همان نقش مهمی است که دانشجو در دانشگاه باید ایفا کند.

جلیلی به هوشیاری دانشجویان در تشخیص آب از سراب اظهار داشت: بهترین دبستان پسرانه تهران دانشجو همواره در حرکت است، اما باید این حرکت سنجیده شده باشد که خدایی نکرده پایان ان به سراب ختم نشود؛ اشتباه از کجاست که بعضی مواقع به سراب میخوریم و دچار خطای محاسباتی می شویم و سرمایه خود و سرمایه یک جمعی را به آن سمت می کشیم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تاریخ را پر از خطا های محاسباتی دانست و افزود: دانشجو باید بیدار باشد و اگر دستگاه محاسباتی دچار اختلال شد، آن دستگاه محاسباتی را رصد کند.

جلیلی با تأکید بر وم توصیف دقیق از صحنه، توسط جنبش دانشجویی، گفت: اگر صحنه خوب توصیف نشود، به تبع آن، انتظار نداشته باشید تحلیل صحیح انجام شود و به تبع آن، تجویز درست داشته باشید لذا همانطور که در پزشکی اگر کسی تشخیص درست ندهد تجویزش همبهترین دبیرستان دخترانه تهران درست نیست، در عرصه ی هم همینطور است.

وی با یادآوری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح کرد: سال ۹۲ یک توصیف ناصحیح از صحنه کشور صورت گرفت و ماجرا از این قرار بود که دشمن فشاری را شروع کرده بود که آن را تحریم های فلج کننده نامیده بود، اما نتیجه فشار دشمن این شد که شوکی به کشور وارد شده بود و کشور در ریل ایستادگی قرار گرفته بود و به موفقیت هایی هم رسیده بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در مرداد ۹۲ که دولت جدید روی کار آمد، کشور فشار ها را پشت سر گذاشته بود و فروش نفت ما که تا پیش از آن مانع آن شده بودند، به بیش از یک میلیون بشکه رسیده بود و کالا ها تأمین می شد و تولید ما فعال بود و کشور داشت به نقطه خوبی می رسید و این ادعای من نیست بلکه عین اظهارات رئیس جمهور سابق آمریکاست.

جلیلی با بیان اینکه در آن زمان توصیف غلطی از صحنه صورت گرفت، خاطرنشان کرد: بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران توصیف ناصحیح این بود که گفتند نفت دارد صفر می شود و خزانه خالی است یعنی چه که خزانه خالی است؟ کجا خزانه خالی بود؟ ده ها میلیارد ذخایر داشتیم چند توصیف غلط صورت گرفت و بعد گفتند توافق شود و بعد توافق لوزان و ژنو و بعد برجام شکل گرفت و در نهایت شد آنچه پیش آمد که می بینید.

وی با یادآوری اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: اوباما وقتی با دولت ما به توافق رسید و به اهدافش رسید، علناً گفت که ما در شرایطی بودیم که رژیم تحریم های ما در حال فروپاشی بود و دیگر تحریم های ما امکان استمرار نداشت و رژیم تحریم ها فرو می پاشید، امّا ما اکنون با این توافق می توانیم به اهدافی برسیم که با حرکت نظامی هم نمی توانستیم برسیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مشکلاتی که توصیف غلط از کشور در سال ۹۲ ایجاد کرد، یادآور شد: می گفتند کشور تنفس می خواهد و باید توافق کنیم و سخنانی از این قبیل ما کاری به تحلیل های مختلف افراد نداریم، مشکل این است که توصیف، توصیف درستی نبود؛ واقعیت های صحنه را طوری دیگر توصیف می کردند و اگر یک بار حرکتی را انجام دادید و توانستید دشمن را در معرض ضعف قرار دهید و او اعتراف کرد که در آستانه فروپاشی تحریم ها است، به بهانه هایی عرصه را عوض کنیم و اتفاقاتی را رقم بزنیم که همه شاهد هستیم.

عضو شورای عالی امنیت ملّی تصریح کرد: گاهی شما به پشت خیمه دشمن می رسید، امّا او با استفاده از توصیف غلط ما از صحنه، ورق را برمی گرداند.

وی رسالت امروز جنبش دانشجویی را اینگونه بیان کرد: امروز رسالت بزرگ جنبش دانشجویی شناساندن راه از بیراه است و نباید تجربه های تلخ و بی فرجام دوباره تکرار شود که لازمه آن سایه به سایه تحولات را جنبش دانشجویی دنبال کند و فهم از حقیقت و داشته های خود داشته باشد.

جلیلی با اشاره به ترور شهید فخری زاده گفت: تمام خوف دشمن این است که داشته های شما را بپوشاند و ابزاری جز ترساندن ندارد و موقعی می بید که با دانشمندی رویرو است که نمی ترسد و تهدید نمی شود شهید بزرگ فخری زاده را ترور می کند.

عضو شورای عالی امنیت ملّی به حرکت دانشجویی اشاره و بیان داشت: حرکت دانشجویی می تواند واقعیت ها را خوب بشناسد و خوب بشناساند که آب را از سرآب تشخیص دهد و رسالت دانشجویی این است که دوگانه های درون جامعه را بشناسد و آگاه سازی کند و حرکت دانشجویی باید پیشگام شود و نسبت به دوگانه ها سکوت نکند چرا که بعضی مواقع دوگانه های غلط در جامعه باعث شکست می شود، همان دوگانه های مانند جنگ خوب است یا صلح، که همه می گویند صلح، اما باید ببینیم این صلح چه ارمغانی برای کشور و جامعه دارد یا دوگانه ای دیگر که توافق خوب است یا عدم توافق، هر توافقی از توافق نکردن بهتر است، این ها نمونه ای از دوگانه های هست که فرصت ها و دوگانه های اصلی را به حاشیه کشانده است.

محمد حسین اسفندیاری در نشست مجازی با موضوع رسالت تشکل های دانشجویی در دهه پنجم انقلاب اسلامی گفت: متاسفانه ۹۸ درصد دانشجویان ما نسبتی با جنبش دانشجویی ندارند و هویت دانشجویی خود را فراموش کرده اند و تنها مانند دانش آموزان به درس خواندن بسنده می کنند.

وی در ادامه دو رسالت را در دهه پنجم انقلاب برای تشکل های دانشجویی تعریف کرد و افزود: این رسالت یکی انسان سازی یعنی تربیت نیروی طراز انقلاب اسلامی است که الان ما به خاطر همین قضیه دچار بحران هستیم و بحث دوم کنشگری دانشجو است که این کنشگری باید بعد از آسیب شناسی نظام جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد یعنی ما باید اولویت سنجی داشته باشیم.
منبع:خبرگزاری دانشجو
https://snn.ir/fa/news/896070/جلیلی-جنبش-دانشجویی-نباید-بگذارد-تجربه%E2%80%8Cهای-تلخ-و-بی%E2%80%8Cفرجام-دوباره-تکرار-شود


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه وضعیت منابع بودجه سازمان نوسازی مدارس کشور در لایحه بودجه 1400 نسبت به سال 1399 رشد 21 درصدی را نشان می دهد، گفت: این رشد در حالیست که اعتبارات عمرانی کشور افزایش درصدی داشته و براین اساس سهم سازمان نوسازی مدارس کشور از اعتبارات پیوست یک بودجه عمرانی بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران کشور که در سال جاری 4.39 درصد بود به 4.50 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: از دی ماه سال 1396 تاکنون برنامه جامعیبهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران جهت ساماندهی و افزایش اعتبارات عمرانی سازمان نوسازی مدارس در دستورکار قرار گرفته است، با وجود اینکه اعتبارات سازمان در لایحه بودجه 97 با کاهش 33 درصدی به 5400 میلیارد ریال رسید با رایزنی و تلاش های صورت گرفته و حمایت دولت در سال های اخیر و همراهی مجلس شورای اسلامی با یک روند صعودی شاهد رشد فزاینده ای در اعتبارات مصوب بودیم بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران که تاکنون نیز ادامه دارد به طوریکه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1396 رشد 455 درصدی را نشان می دهد.

به گفته رخشانی مهر در بخش اعتبارات هزینه ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران شاهد رشد 374 درصدی در 4 سال گذشته هستیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی مدارس کشور در پیوست یک لایحه قانون بودجه 1400 شامل 10 طرح اصلی است. طرح تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی نخستین بار درسال 97 در ردیف اعتبارات تملک سرمایه ای قرار گرفت که نشانگر توجه و اهتمام جدی به بحث تکمیل و اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام است که با جدیت دنبال می شود.

وی تاکید کرد: بنا به برنامه ریزی های انجام گرفته، یکی از مهمترین برنامه هایی که برای امسال پیش بینی شده، تکمیل پروژه های نیمه تمام است و بر همین اساس اهتمام و اولویت ویژه ای برای تکمیل طرح های نیمه تمام وجود دارد.

افزایش سهم سیستم گرمایشی مدارس از عوارض گاز

رخشانی مهر بیان کرد: علاوه بر این در لایحه بودجه سال 1400 که هفته پیش تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، سهم سازمان نوسازی مدارس کشور از عوارض گاز ( بند ب ماده 65 قانون الحاق 2) به منظور تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هنرستان ها از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

سه طرح جدید در بودجه 1400

وی اضافه کرد: همچنین دو طرح کمک به تامین تجهیزات آموزش مجازی برای دانش آموزان مناطق محروم و احداث، توسعه و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس نیز به عنوان یک طرح جدید در لایحه بودجه 1400 آمده است. همچنین طرح ارتقای شاخص فضاهای آموزشی در استان های کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خوزستان به منظور توسعه عادلانه دسترسی به فضاهای آموزشی و کاهش فاصله در سرانه فضاهای آموزشی مناطق مختلف در لایحه بودجه سال 1400 افزوده شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در پایان ضمن قدردانی از زحمات مجموعه سازمان برنامه و بودجه و نگاه مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بهره مندی مناسب از این فرصت ها در قانون بودجه نیازمند تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیته های اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
منبع:تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/17/2405339/تامین-تجهیزات-آموزش-مجازی-و-تعمیر-سرویس-بهداشتی-مدارس-دو-طرح-جدید-در-بودجه-1400


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدارس برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) مهرعلی حق گویان در دیدار با رئیس دادگاه ضیاءآباد بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) رسالت خدمت به محرومان را بر دوش دارد اما انجام این رسالت با مشارکت و در واقع با دست مردم است.

وی ادامه داد: برای اجرای این رسالت تلاش می کنیم بهترین پیش دبستانی های تهران تا از ظرفیت های مختلف استفاده کنیم تا بستر زندگی شایسته ای را برای محرومان و نیازمندان فراهم کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: یکی از مجموعه هایی که با آن همکاری داریم، انجمن حمایت از زندانیان است که با تعامل دو سویه توانسته ایم گام هایی را برای خدمت به خانواده زندانیان در بند داشته باشیم که علت حبس آنها جرایم غیرعمد و خشن است.

وی افزود: در جهت ارتقای خدمت رسانی ۵۱ دستگاه تبلت با بهترین دبستان پسرانه تهران همکاری انجمن حمایت از زندانیان برای دانش آموزان غایب در شبکه شاد تهیه شده است تا دانش آموزی که فرزند این جامعه است، از ادامه تحصیل محروم نشود بلکه بتواند به خوبی درس بخواند و از اشتباه پدرش هم درس عبرت گرفته و عنصر فعال و سازنده برای جامعه شود.

حق گویان تصریح کرد: بی توجهی به خانواده های زندانیان و غفلت از وضعیت آنها باید دغدغه جامعه باشد نباید اجازه دهیم تأدیب و اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان برای فرد مجرم موجب بروز ناهنجاری و آسیب های دیگر در جامعه شود.

در ادامه رئیس دادگاه ضیا آباد عنوان کرد:بهترین دبستان های پسرانه تهران کمیته امداد با حضور آقای بختیاری خدمت شایسته خود را پردوام و قوام به نیازمندان ادامه می دهد و در این میان همکاری میان دستگاه قضا و کمیته امداد به خوبی ادامه دارد.

مصطفی کرمی راد تأکید کرد: توجه به خانواده زندانیان امر مهمی است چراکه نباید اجازه دهیم اجرای قانون برای فردی به مشکلات دیگر برای خانواده زندانی و در پی آن گرفتاری های مجدد در جامعه را در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: دستگاه قضائی همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) را به واسطه تلاش این نهاد برای خدمت به محرومان یک تکلیف می داند و در حال حاضر این همکاری با صدور آرای جایگزین حبس که رویکرد نیکوکاری دارد، جهت گیری خاصی پیدا کرده است.
منبع :خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5096097/اهدا-۵۱-دستگاه-تبلت-برای-دانش-آموزان-به-کمیته-امداد


خبرگزاری مهر_گروه جامعه: منصور کبگانیان قائم مقام ستادبهترین دبستانهای دخترانه تهران علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه ۱۴۰ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به صراحت بیان کرد: کلیه امور تبلیغاتی مربوط به فعالیت های آموزشی و کمک آموزشی مؤسسات چه به صورت حضوری، مکتوب و مجازی در رسانه های عمومی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش باشد.

وی ادامه داد: امروز ما در خصوص ممنوعیت و جلوگیری از تبلیغات بهترین دبیرستان دخترانه تهران بی حد و حصر شرکت ها و مؤسسات و آموزشکده های کنکور بدون مجوز از سازمان صدا و سیما و اکثر رسانه ها مصوبه بسیار مهمی را داشتیم. به منظور برقراری محیط مناسب تحصیلی و جلوگیری از سو استفاده از محیط مدارس، دانشگاه ها و احساسات خانواده ها برای کسب درآمدهای سودجویانه، لازم است کلیه امور تبلیغاتی مربوط به فعالیت های آموزشیبهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهران و کمک آموزشی این مؤسسات چه به صورت حضوری، مکتوب و مجازی در رسانه های عمومی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش باشد. بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران فعلاً این ت ها معطوف به مقطع کارشناسی است یعنی شامل خروجی های مدارس وزارت آموزش و پرورش می شود و این مؤسسات بایستی برای تبلیغات از آموزش و پرورش مجوز داشته باشند و ما برای سایر مقاطع مرجع صدور مجوز و نظارت بر آنها را تعیین خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل مسئول صدور مجوز را آموزش و پرورش اعلام کردیم و مسئولیت نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به فعالیت های غیرمجاز مؤسسات برعهده این وزارتخانه که مجوز فعالیت آن مؤسسه را صادر کرده است، خواهد بود. بر همین اساس سازمان صدا و سیما موظف است که کلیه فعالیت های تبلیغی مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی بدون مجوز از آموزش و پرورش را ممنوع و متوقف کند.

اما در این نشست فقط بحث امور تبلیغاتی بود و بیشترین هدف نیز تبلیغات مؤسسات کنکوری در صدا و سیما مطرح بود. این در حالی است که اگر تا دیروز عمده مشکل در عرصه فعالیت مؤسسات کمک آموزشی در حوزه کنکور محدود می شد و نهایتاً سه سال آخر دوره تحصیل در مدرسه را در بر می گرفت، حالا با مجازی شدن آموزش ها به دنبال پاندمی کرونا، مشکل دارد به تمام سطوح تحصیلی سرایت می کند و خانواده ها و دانش آموزان در میان انبوه فیلم های تولید شده، شبکه های مجازی، وی او دی ها و. مسیرشان را گاه گم می کنند. حالا حتی موسساتی که در حوزه کمک آموزشی فعال هستند به سرعت تغییر ماهیت داده اند و خود را برای دنیای جدید که دیگر آموزش مجازی جزئی لاینفک از زندگی شده و گمانه ها بر این است که بعد از اتمام پاندمی کرونا نیز این روال تعدیل می شود اما حذف نمی شود، خود را آماده کرده و وارد گود شده اند و سوال این است که چرا تصمیم گیران فرهنگی کشور با سرعت لازم به این نشانه ها واکنش نشان نمی دهند؟

به طور قطع آموزش در کشور ما و شاید همه جای دنیا- به قبل از اسفند ۹۸ و بعد از آن تقسیم می شود. تا قبل از شیوع پاندمی کرونا هم بودند پلتفرم هایی که فضایی برای آموزش آنلاین یا آفلاین را پشتیبانی می کردند، اما شیوع کرونا بدون شک نقطه عطفی برای رشد و توسعه بسترهای ارائه آموزش مجازی شد و با ادامه دار شدن این پاندمی و حتی خو گرفتن شمار زیادی از کاربران و قوی تر شدن زیرساخت های این شیوه آموزشی و. . حالا یکی از رقبای جدی آموزش رسمی شده اند. رقaبایی که به راحتی از میدان به در نمی روند.
منبع:مهر
https://www.mehrnews.com/news/5091747/وقتی-برای-آموزش-مجازی-برنامه-و-نظارتی-نیست


به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، بهترین دبستانهای دخترانه تهران رشید قربانی در سومین نشست کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان بر بهره گیری از کلیه ظرفیت ها برای پوشش حجم دوره های سوادآموزی استان تاکید کرد.

وی با گرامیداشت فرارسیدن هفته سوادآموزی و هفتم دیماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی از اهتمام و اقدامات شهرستان ها و مناطق در خصوص به سرانجام رساندن کلاس های سوادآموزی در شش ماهه اول سال جاری و همچنین کلیه عواملبهترین دبیرستان دخترانه تهران اجرایی شهرستان ها و استان که برای ارایه آموزش های مجازی از تمامی دروس اقدام به تهیه لوح های فشرده کرده اند، تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه پوشش حجم دوره های سوادآموزی در بهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهران سالجاری با وجود بیماری کرونا بسیار سخت و زمانبرخواهد بود، اظهار داشت: ضروریست همه راهکارها و شیوه های مختلف کلاس گذاری بکار گرفته شود تا بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد: ازجمله راهکارها و اقداماتی که می توان در این زمینه بکار برد آموزش و توجیه آموزش دهندگان در برقراری ارتباط صحیح با سوادآموزان برای ثبت نام آنان و انگیزه و آمادگی لازم برای دریافت آموزش های مجازی است و برای این کار ابتدا باید آموزش دهندگان به کمک راهنمایان و کارشناسان آموزش، برای آموزش مجازی توانمند شوند.

قربانی عنوان کرد: انتظار می رود همکاران استان عوامل اجرایی شهرستان ها را کمک کنند تا سی.دی ها را به مقدار کافی تکثیر و در اختیار آموزش دهندگان و در نهایت سوادآموزان قراردهند.

وی با اشاره به اینکه موضوع نظارت و پیگیری آموزش های ارائه شده از اهمیت بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهرانv خاصی برخوردار است، یادآور شد: این مهم مستم برنامه ریزی دقیق و دخیل کردن همه عوامل اجرایی و پشتیبانی است.

وی تاکید کرد: برای برگزاری مسابقات پیش بینی شده ضروریست برابر دستورالعمل های ارسالی و همچنین بومی سازی آن برابر وضعیت شهرستان ها اقدام لازم معمول شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان پس از جذب بی سوادان، نگهداشت و ارتباط مؤثر با سوادآموزان را اقدام بعدی و تکمیلی دانست و اظهار داشت: در این مرحله باید اهتمام مجموعه دست اندرکار، به نگهداشت سوادآموزان و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی معطوف شود.

معاون سواد آموزی استان نیز در این نشست گفت: باتوجه به شرایط استان و وجود بیماری، در فصل تابستان جلسه ای با همکاران نواحی یک و دو تشکیل و موضوع آموزش به شیوه مجازی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

رمضان یوسفی اضافه کرد: همکاران ناحیه یک سنندج پذیرفتند با دعوت از آموزش دهندگان توانمند و علاقمند اقدام به ضبط تدریس عملی کلیه دروس نمایند بنابراین این مهم در دستورکار آنان قرارگرفت و موفق شدند طی سه ماه تمام دروس را ارائه و ضبط نمایند که پس از رفع کاستی ها تحویل استان و نهایتا به سازمان برای اقدامات بعدی ارسال شد.

وی افزود: در معاونت سوادآموزی استان نیز زمینه استفاده سایر شهرستان ها از سی.دی تولید شده فراهم شد.

وی اضافه کرد: در کنار این اقدام به شهرستان ها یادآوری شده کلیه آموزش دهندگان به جز این کار آماده که در اختیار دارند باید فعالیت های تکمیلی و جانبی برای کلاس های خود داشته باشند و با استفاده از شبکه مجازی شاد در اختیار سوادآموزان قراردهند.

معاون سوادآموزی کردستان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که برای ارائه آموزش ها مد نظر قرار گرفته به شهرستان ها یادآوری شده باتوجه به وضعیت بیماری در شهرستان و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و تعداد کم سوادآموزان هرکلاس می توانند جلسات حضوری برای رفع نواقص آموزشی در فضای مناسب مدارس داشته باشند.

وی اعلام کرد: از جمله اقدامات خوبی که توسط سازمان نهضت سوادآموزی صورت گرفت راه اندازی سامانه تحت وب بود و یکی از کارکردهای خوب این سامانه این است که خود آموزش دهندگان می توانند برای سوادآموزان استعلام بگیرند و همکاران و راهنمایان تعلیماتی پس از اطمینان از داوطلبی سوادآموزان برای ثبت نام و دریافت آموزش حضوری و نیمه حضوری اقدام به تایید کلاس می نمایند.

یوسفی اضافه کرد: دغدغه اصلی ما در این وضعیت ارائه آموزش صحیح به سوادآموزان و دریافت از سوی آنان است، که معاونت سوادآموزی برای رفع این مشکل سعی کرده توسط مسئولین سوادآموزی، همکاران شهرستان ها و اعضای گروه بهبود کیفیت با شیوه های حضوری و نیمه حضوری آموزش دهندگان را توانمند سازند تا بتوانند با ارتباط مؤثر اقدام به تدریس و ارائه مطالب نمایند و سوادآموزان خود را تا سرانجام کار حفظ کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: از سوی سازمان نهضت سوادآموزی برای امسال سه عنوان مسابقه مد نظر قرارگرفته است که شامل مسابقه انشانویسی با عنوان پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در ارتباط با بیماری کرونا، طرح آموزشی فرهنگی کتابخوانی با عنوان سرداردلها با هدف ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در مراکز یادگیری محلی و مسابقه کتابخوانی در میان سوادآموزان دوره انتقال است.
منبع:فارس
https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13990930000013/آموزش%E2%80%8Cدهندگان-سوادآموزی-برای-آموزش-مجازی-توانمند-شوند


به گزارش گروه تعلیم و تربیتمدارس برترخبرگزاری فارس، خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی پیرامون برگزاری امتحانات نیم سال اول تحصیلی 1400-1399 در تمام دوره های تحصیلی اظهار کرد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابیبهترین دبستان پسرانه تهرانپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.

ساکی با اشاره به برقراری شرایط قرمز شیوع بیماری کرونابهترین دبیرستان دخترانه تهراندر برخی از مناطق تصریح کرد: درشرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی دی ماه در متوسطه اول، متوسطهبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهراندوم شاخه نظری، دروس عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود. در این صورت، نمره امتحانات پایانی از طریق برگزاری آزمون برخط (آنلاین) در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود .

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی افزود: درصورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه، امکان ارزشیابی پایانی بصورت برخط (آنلاین) فراهم نباشد، معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی نوبت اول، برای تعیین نمره پایانی دانش آموزان استفاده نماید.

وی گفت: ارزشیابی دروس داخلی و امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس روزانه که درشهریورماه موفق به کسب نمره قبولی در برخی از دروس نشده اند وارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول دروس حضوری و غیرحضوری غیرنهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، بر اساس تبصره ذیل بند9 مصوب جلسه977 تاریخ13 آذرماه 99 شورای عالی آموزش و پرورش و مجوز مرکز مدیریت بیماری های واگیر ، مطابق آیین ها و ضوابط مربوط، در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

ساکی با اشاره به عدم موفقیت برخی دانش آموزان از سال های قبل ، بیان کرد: دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که از سال های قبل فارغ التحصیل نشده اند، می توانند پس از تطبیق دروس، در امتحانات نهایی حضوری دروس معادل پایه رسدوازدهم شرکت نمایند.
منبع:فارس
https://www.farsnews.ir/news/13990929000135/نحوه-برگزاری-امتحانات-نیم-سال-اول-تحصیلی-400-399-در-تمام-دوره-ها


مدیر آموزش و پرورش خمینی شهر مدارس برتر گفت: با تعطیلی مدارس بیش از ۳۰ مدرسه در خمینی شهر مورد سرقت قرار گرفته که آسیب زیادی را به بدنه آموزش و پرورش وارد می کند.

به گزارش ایسنا؛ ابراهیم باقری، امروزبهترین دبستان پسرانه تهران (سه شنبه- ۲۵ آذر ماه) در شورای آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر، اظهار کرد: کرونا آسیب های زیادی به مدارس وارد کرده است و در این مدت بیش از ۳۰ مدرسه در خمینی شهر مورد سرقت قرار گرفته است. بهترین دبیرستان دخترانه تهران هنرستان شهید رجایی بزرگترین هنرستان خمینی شهر است که بیش از ۵۰۰ میلیون از تجهیزات این مدرسه به سرقت رفته و آسیب بزرگی به آموزش و پرورش وارد شده است.وی در مورد اجرای طرح پویش مهر ماندگار نیز، گفت: ۲۵۰ نفر از دانش آموزان نیازمند خمینی شهری تاکنون تبلت دریافت کردند. طی جلسات برگزار شده با قرض الحسنه ها نیز ۴۵۰ وام ۵ میلیون تومانی به خانوار ها جهت خرید تبلت داده شده است.

باقری افزود: ۵۹۶ وام نیز از طرف بانک های استانبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران به دانش آموزان خمینی شهری اختصاص یافته است. این سهمیه وام بیشتر به دانش آموزان مدارس جوی آباد و هفتصد دستگاه اختصاص یافته است.

مدیر آموزش و پرورش خمینی شهر، تصریح کرد: از طرف صنف فرهنگیان نیز با هماهنگی خیریه حاج قاسم سلیمانی ۲۷ تلویزیون و ۵۱ تبلت در مرحله اول و در مرحله دوم ۲۵ تبلت به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است. همچنین با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و بسیج درچه ۲۰۰ تبلت تهیه و در اختیار دانش آموزان درچه، تیرانچی و اصغرآباد قرار گرفته است و این طرح همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی گفت: خمینی شهر امسال، در کنکور سراسری رتبه تک رقمی داشت و در حوزه پژوهش پژوهشگران دانش آموز نیز حائز رتبه های کشوری و استانی شد. شعار ما در آموزش و پرورش <<مدرسه پژوهنده، معلم پژوهشگر و دانش آموز پرسشگر>> است که این شعار باید در سطح همه مدارس عملیاتی شود و با توجه به رتبه های درخشان خمینی شهر و نزدیکی به شهرک علمی تحقیقاتی می توانیم به خوبی این استعداد ها را شکوفا کنیم.

باقری افزود: پرورش دانشمندان باید در اولویت های برنامه ریزی های کلان قرار بگیرد. فخری زاده ها را باید پرورش دهیم که دشمن بداند تک تک دانش آموزان ایران که سرمایه های ما هستند فخری زاده خواهند شد.

از زیرساخت های ضعیف مخابراتی شهرستان گله مندیم

همچنینفرماندار خمینی شهر در این نشست، گفت: دانش آموزان خمینی شهری افتخارات زیادی را در عرصه های عملی، پژوهشی و ورزشی تاکنون کسب کرده اند و این مسیر به یاری خداوند و برنامه ریزی مدون ادامه خواهد داشت.

علیرضا بصیری با تاکید بر اینکه به پژوهش در سیستم آموزشی کشور باید نگاه ویژه شود، اظهار کرد: مدارس در کنار آموزش، باید تربیت و پژوهش را در صدر برنامه های خود قرار دهند چرا که در همه عرصه های کشور می تواند راهگشا و تاثیرگذار باشد. هر چند شرایط کرونایی امکان برگزاری جشن را برای پژوهشگران ایجاد نمی کند، اما باید از طریق فضای مجازی این اقدامات به اطلاع مردم برسانیم.

وی در مورد زمین های آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک دستگاه ثروتمند و از طرفی فقیر است چرا که زمین ها و مایملک زیادی دارد، اما نمی تواند از آن ها بهره ببرد. اگر دولت مصوب کند که بتواند بخشی از این اموال را تبدیل به احسن کند بسیاری از مشکلات حوزه آموزشی شهرستان حل خواهد شد.

فرماندار خمینی شهر به مشکلات پهنای باند اینترنت آموزش و پرورش اشاره و خاطرنشان کرد: زیر ساخت های مخابراتی در شهرستان با وجود تراکم جمعیت بالا و وسعت کم خوب کار نشده است. از این موضوع گله مندیم چرا که مدارس به شدت از این موضوع آسیب دیده اند. باید شرایطی فراهم شود که مدارس بتوانند به خوبی از اینترنت استفاده کنند.

بصیری در مورد طرح مهر ماندگار گفت: در هر کاری که انجام می شود یک سری نقاط ضعف و قدرت وجود دارد، اما نتیجه آن مهم است که این طرح بسیار تاکنون موفق بوده و لازم است اصناف نیز پا به میدان بگذراند و به تعهدشان عمل کنند.

منبع :خبرگزاری فرارو

https://fararu.com/fa/news/467397/سرقت-از-۳۰-مدرسه-در-خمینی%E2%80%8Cشهر


سیدجواد حسینی در نشستی خبری پیرامون گرامیداشت هفته جهانی معلولین درباره اهمیت تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز های ویژه گفت: عدالت با استقرار نظام مطلوب آموزشی محقق می شود و عدالت حکم می کند برای استاندارد سازی امکانات آموزشی تلاش کنیم. برای برخی دانش آموزان از جمله دانش آموزان با نیاز های ویژه باید اهتمام بیشتری به کار گرفت و عدالت ترجیحی را عملیاتی کرد.

وی افزود: نظام آموزش و پرورش تنها نبایدبهترین دبستانهای دخترانه تهران متکی به آموزش و پرورش به معنای عام باشد. در شرایط کرونا نیز اهمیت آموزش ها برای دانش آموزان با نیاز های ویژه بیشتر می شود. نابرخورداری این بچه ها بیشتر از دانش آموزان عادی است. اگر ۳۰ درصد دانش آموزان عادی عدم دسترسی به ابزار هوشمند ندارند، این رقم در حوزه دانش آموزان استثنایی به ۴۰ درصد می رسد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی برنامه های سازمانبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران از ۱۸ به ۴۴ فعالیت افزایش یافته و ۱۵۵ درصد رشد را نشان می دهد گفت: از حیث کیفی نیز در سال ۹۹ بیش از ۴۷ برنامه داریم که بیش از ۶۵.۲ درصد خلاقانه، تاسیس و نوآورانه است. سه بسته تحولی مبتنی برسندتحول نیز طراحی شده است که نیازمحورانه و مدرسه محورانه است.

حسینی با اشاره به مدرسه انطباقی گفت: ۱۶۰۰ مدرسه برای دانش آموزان استثنایی داریم که از این تعداد ۳۴ مورد شبانه روزی است. ۶۲ اوتیسم، ۲۳ مدرسه ویژه نابینایان، ۲۶ مدرسه ویژه دانش آموزان جسمی حرکتی و ۱۰۰ مدرسه ویژه ناشنوایان هستند. ۸۵۰ مدرسه پشتیبان و ۲۱ هزار مدرسه پذیرا داریم.

وی با بیان اینکه قرار است ۶۴ مدرسه در سطح کشور به صورت الگویی مناسب سازی شوند گفت: ۱۷ مورد انجام شده و مابقی در حال انجام است. همچنین ۵۷۱ مدرسه تا اخر سال مناسب سازی می شوند و در مجموع شمار مدارس مناسب سازی شده تا پایان سال به ۱۲۹۶ مدرسه می رسد.

وی افزود: طی ۱۰ ماه گذشته طرح خشت و بهشت آغاز شده و ۱۲۰ مدرسه تا کنون در قالب این طرح کلنگ سازی شده است. همچنین ۴۷ مرکز مشاوره داریم که ۱۰ مورد در سال ۹۸ و ۱۹ مورد در شرایط کرونا افتتاح شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه ۷۵۲ مرکز ویژه اختلالات یادگیری داریم که ۲۷۷ مورد در یک سال اخیر و ۸۲ مورد در شرایط کرونا ساخته شده است گفت: در کنار توسعه فعالیت ها، اقداماتی، چون راه اندازی مراکز جامع آموزشی، تشخیصی توانبخشی را در دستور کار داریم که سه مورد راه اندازی شده و تا آخر سال به ۱۰ مورد می رسد. افتتاح پارک های جهت یابی و اتاق های چندحسی نیز در دستورکار است.

وی ادامه داد: افتتاح ۵ اردوگاه ویژه دانش آموزان استثنایی نیز در حال انجام است. روزبهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهران گذشته در مراسمی ۴۵ پروژه آموزشی، ورزشی و. را کلنگ زنی یا افتتاح کردیم که حضور خیرین قابل توجه بود. ۶۱ هزار و ۸۱۰ متر مساحت فضا های افتتاحی دیروز بود و ۲۱۵ میلیارد تومان ارزش ریالی و قیمت تمام شده آنهاست که به قیمت امروز ۴۵۰ میلیارد تومان می شود.

حسینی به مناسب سازی محتوا و منابع انسانی نیز اشاره کرد و گفت: ۵۰۰۰ هزار مدیر، معلم، ولی دانش آموز و کارکنان سایر دستگاه ها را تحت پوشش نهضت همگانی زبان اشاره و بریل قرار دادیم. تاکنون ۳۰۰۰ نفر این آموزش ها را گذرانده اند. برای دوره کرونا باید مناسب سازی ها را جدیتر پیگیری میکردیم. ۳۹ دوره آموزش ضمن خدمت ویژه آموزش در دوران کرونا برگزار کردیم. ۱۲۰ جلسه ویدئو کنفرانس با روسای استثنایی سراسر کشور داشتیم که یک بعد آن آموزش و توانمندسازی بوده است. بیش از ۶۰ هزار نفرساعت دوره آموزشی جهت محتوا های آموزشی برگزار شده است.

وی ادامه داد: سامانه آموزش ضمن خدمت را راه اندازی کرده ایم و ۷۲ درصدبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران دانش آموزان ما از شبکه شاد استفاده می کنند و ۱۸ درصد از طریق درسنامه ها تحت آموزش هستند. ۵.۹ درصد از ظرفیت خانواده و ۳.۲ درصد از آموزش های تلویزیونی بهره مند می شوند.

رئیس سازمان با بیان اینکه ۴۴.۶ درصد دانش آموزان ما از همراه اول، ۲۷.۷ درصد از ایرانسل، ۰.۹ درصد از رایتل استفاده و ۲۲.۷ درصد به هیچ کدام دسترسی ندارند گفت: ۱۱.۱ درصد دانش آموزان ما دارای گوشی هوشمند شخصی، ۰.۷ درصد دارای لپ تاپ هستند. ۱۲.۴ درصد از گوشی پدر و ۵۲.۱ درصد از گوشی مادر استفاده می کنند.

حسینی افزود: هزار کتاب مناسب سازی شده و ۷۶ کیت تولید و ۳۲ استودیوی تولید محتوا راه اندازی شده است تا کنون ۱۵۰۰ محتوا تولید شده است. تا آخر ماه اپلیکیشن جامع اطلاع رسانی دانش آموزان استثنایی نهایی می شود. در شبکه شاد هنوز برای نابینایان امکان نرم افزار گویاساز فراهم نشده، اما در این اپلیکیشن لحاظ شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح نهضت ملی توان افزایی برای تهیه ابزار هوشمند گفت: تا کنون ۵۰۰۰ تبلت و موبایل اهدا شده و ظرف دوسه هفته آینده ۱۰ هزار ابزار هوشمند دیگر اهداء خواهد شد.

حسینی به بسته تحولی مداخلات بهنگام طلایی اشاره کرد و گفت: این بسته چهار هدف شناسایی، پوشش کامل بعد از شناسایی، پوشش استاندارد و پوشش بهنگام دانش آموزان با نیاز های ویژه درنظر گرفته شده و راه طولانی در پیش داریم. وضعیت موجود را شناسایی و وضع مطلوب را ترسیم کرده ایم و مطالعاتی انجام شده است و نقشه جامع مداخلات بهنگام طراحی شده است. تفاهم نامه ای با بهزیستی منعقد شده و در دوهفته آینده با وزارت بهداشت تفاهمی منعقد می کنیم تا در غربالگری ها کمک ما باشند.

وی افزود: در تلاشیم پوشش تحصیلی پیش دبستانی و خدمات حمایتی در دوره پیش دبستانی و دبستان افزایش یابد که تا کنون ۴۰ درصد اهداف ما محقق شده است.
منبع:خبرگزارمیزان
ttps://www.mizanonline.com/fa/news/682007/بررسی-وضعیت-تحصیلی-دانش-آموزان-استثنایی-با-غیرحضوری-شدن-آموزشها


به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در نشستیمدارس برتر با حضور مسئولان استانی پویش ملی <<من مادرم، بچه های ایران فرزند من>> با هدف جذب کمک های بانوان در احداث مدارس در مناطق محروم لرستان آغاز به کار کرد.

امیر غفوری نژاد مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در این نشست بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های نوسازی مدارس لرستان، اظهار داشت: در طرح آجر به آجر خوشبختانه شاهد حضور پررنگ خیرین مدرسه ساز بوده ایم به نحوی که از لحاظ ریالی و چه از نظر میزان مشارکت مردم (بیش از ۱۱ هزار شرکت کننده)، جزو استان های برتر کشور بودیم و این نشان دهنده دغدغه مردم هم استانی در ایجاد فضاهای آموزشی ایمن برای فرزندان همین دیار است.

وی افزود: در ۹ ماهه گذشته، ۴۲ مدرسه را تکمیل کردهبهترین مدارس فنی حرفه ای تهران و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده ایم و بیش از ۳۰۰ کلاس درس را نیز با مشارکت خیرین در استان لرستان در دست اجرا داریم.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان تصریح کرد: برای گام دوم طرح بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران آجر به آجر پیگیر مشارکت حداکثری بانوان هستیم و در واقع حضور بانوان، حضور مادران نسل های آینده خواهد بود و ما علاوه بر مشارکت این عزیزان در ساخت مدارس جدید، به ایجاد فرهنگ وقف و صیانت و نگهداری از مدارس نیز کمک شایانی خواهیم کرد.

غفوری نژاد ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون هم تعداد قابل توجهی از خیرین مدرسه ساز را بانوان تشکیل می دهند و حضور پررنگ تر این عزیزان بیش از هر چیز سبب نهادینه شدن فرهنگ وقف در سیستم آموزشی کشور خواهد شد.

در ادامه این نشست ناهید پرویز پور مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری لرستان ضمن قدردانی از زحمات نوسازی مدارس استان گفت: ایجاد پویش های اجتماعی و عام المنفعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: علی رغم تلاش های دولت های مختلف در ایجاد فضاهای آموزشی، هم سخت افزاری و هم در بخش نرم افزاری، متأسفانه شاهد کاستی های فراوانی هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله ی زیادی داریم.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم در ساخت فضاهای آموزشی، حس مشارکت مردم را در بحث حاکمیتی بیشتر خواهد کرد و ما می توانیم با ایجاد این طرح ها به الگویی جهانی مبدل شویم.

پرویز پور با اشاره به حضور و تأثیر بانوان در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور پررنگ ن د ر پویش ها و فعالیت های اجتماعی هستیم و بروز آن در حوادث و بلایای طبیعی بسیار حائز اهمیت بوده است که برای مثال می توان به مشارکت بانوان عزیز در حادثه سیل فروردین ماه ۹۸ اشاره کرد.

وی بیان داشت: حضور و مشارکت بانوان لرستانی در امورات خیر زبانزد و کاملاً محسوس است، به نحوی که شاهدیم شیر ن لرستانی در چند سال گذشته با اهدای خون بیشترین مشارکت را نسبت به سایر استان ها داشته اند و از این لحاظ رتبه نخست کشوری را در اختیار دارند و ما امیدواریم با توجه به بافت ویژه اجتماعی لرستان و حس نوع دوستی عمیق مردمان این دیار شاهد تبلور مشارکت بانوان در عرصه مدرسه سازی هم باشیم.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5103843/پویش-من-مادرم-بچه-های-ایران-فرزند-من-در-لرستان-آغاز-به-کار


به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمیبهترین دبستانهای دخترانه تهران شامگاه شنبه در صدوچهلمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس به ضرورت پرداخت سهم ۵ درصد آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها اشاره کرد و بهترین دبیرستان دخترانه تهران افزود: تاکنون ۱۸ شهرداری از جمله مناطق ۱۱ گانه شهر شیراز، بدین منظور دستگاه کارت خوان نصب نکرده اند که موظف اند ظرف مدت یک هفته در این زمینه اقدام کنند، در غیر این صورت مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اخطار لازم را به شهرداری ها خواهد داد و پس از آن موضوع به سازمان تخلفات اداری ارجاع می شود.

رحیمی به موضوع تأمین زمین برای مسکن ملی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: شرکت عمران شهر صدرا و راه و شهرسازی فارس و لارستان مکلف اند که زمین مورد نیاز آموزش بهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهران و پرورشرا مهیا کنند و هم اکنون غیر از شیراز در بیشتر شهرهای استان فارس مشکل تأمین زمین وجود ندارد و پاسخگوی نیازها هستیم.

استاندار فارس با بیان اینکه طرح آجر به آجر رقیب خیرین و تضعیف کننده عملکرد آنان نیست، بیان داشت: کمک های خیران در زمینه مدرسه سازی بسیار ویژه استبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران و طرح آجر به آجر با نیت فراگیری فرهنگی و ایجاد احساس تعلق خاطر به اماکن عمومی صورت می گیرد.

رحیمی به اهمیت اجرای طرح آجر به آجر و مشارکت مردمی در ساخت مدارس اشاره کرد و افزود: این موضوع موجب ایجاد حس تعلق خاطر به آموزش و پرورش خواهد شد؛ اما فرهنگ سازی مطلوب در این زمینه صورت نگرفته است.

به گفته استاندار فارس، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس باید با همکاری یکدیگر این طرح را بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران تقویت کنند و در این میان، به ویژه آموزش و پرورش باید طرح را متعلق به خود بداند.

وی ادامه داد: طرح آجر به آجر در اردیبهشت ماه امسال با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش آغاز شد؛ در این طرح بسیاری از افراد جامعه که علاقه مند هستند با سرمایه های خُرد وارد عرصه نیکوکاری شود، می توانند با تهیه آجر برای ساخت مدارس سهیم شوند.

رحیمی به ضرورت اجرای عملیاتی شدن سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم برای تبدیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به برش های خردتر صورت پذیرفته است؛ اما هم اکنون زمان آن رسیده است که عملیاتی شود.

استاندار فارس در این زمینه بر ضرورت توسعه مدارس امین در فارس تاکید کرد و گفت: این موضوع با توجه به تأثیری که بر مصون سازی در نواحی آسیب پذیر می گذارد، باید با سرعتی بیشتر پیگیری شود.

به گفته رحیمی، مدارس امین، طرحی است که بر پایه آن ون حدود ۳۰ ساعت در هفته، در مدارس فعالیت فرهنگی و تربیتی دارند و برای این هدف ون باید متناسب با نیازهای پایه های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم آموزش ببینند و گزینش شوند.

وی اعلام کرد: ون پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی و اخذ مدرک، در مدارس متقاضی اجرای طرح امین حضور پیدا می کنند و در این مدارس برنامه ای بر اساس توافق آموزش و پرورش تعریف و حیطه کاری ون مشخص می شود تا موازی کاری و تداخلی با سایر برنامه های مدرسه ایجاد نشود.

استاندار فارس موضوع پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان را از مسائل بسیار اساسی برشمرد که باید در تمام طول سال پیگیری شود.

رحیمی با بیان اینکه بسیاری از والدین از تعطیلی مدارس به دلیل حضور مداوم فرزندان در خانه نگران هستند، افزود: برای اوقات خارج از مدارس نیز برنامه لازم باید اندیشیده شود.

وی با تصریح بر اینکه اوقات فراغت با کارهای سنتی و تأمین زیرساخت های فیزیکی صرف پر نمی شود، بهره گیری از امکانات مشترک دستگاه های مختلف را امری مهم برشمرد و گفت: مدیریت اوقات فراغت باید با فرهنگ سازی بیشتر در آموزش و پرورش پیگیری شود و دوران فعالیت های سنتی و تأمین زیرساخت های صرف فیزیکی گذشته است.

رحیمی پیشنهاد کرد آموزش و پرورش از باغ های شهرداری، امکانات مشترک هلال احمر، بسیج و سپاه، شرکت نفت، باشگاه های دولتی و خصوصی سازمان ورزش و جوانان و دانشگاه ها برای تأمین کمبودها بهره بگیرد و با تعمیر و به سازی اردوگاه های موجود زمینه علاقه مندی دانش آموزان به حضور در این مجموعه ها را تقویت کند.

وی تاکید کرد: تأمین زمین برای ساخت اردوگاه در شهر صدرا باید مصوب شود، اما در صورتی که آموزش و پرورش در یک سال از این زمین بهره برداری نکرد، زمین یاد شده دوباره به دولت بازمی گردد، در همین رابطه اختصاص زمین در سرچهان مشروط به اینکه هیچ تخریبی در پوشش گیاهی صورت نگیرد و تاییدیه منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد، مورد تأیید استاندار فارس قرار گرفت.

استاندار فارس پیرامون پیگیری موضوع تبدیل به احسن کردن املاک آموزش و پرورش بر اساس تبصره ۱۲، اظهار کرد: در این زمینه نباید فرهنگ سازی را فراموش کرد و مجموعه های متولی باید کاملاً درباره ضرورت فروش املاک بلااستفاده توجیه شود تا فرهنگیان احساس نکنند اراضی آموزش و پرورش بیهوده به فروش می رود.

وی افزود: برخی فرهنگیان چنین تصوری دارند؛ اما باید روشن شود سرمایه راکد ارزشی ندارد و این اقدام براساس مصوبه مجلس و برای پرداخت دیون و تکمیل سایر پروژه های در دست اجرا انجام می شود و مشمول املاک اهدایی شهروندان نخواهد شد، بلکه فقط املاک مازاد دولتی را در بر می گیرد.

استاندار فارس درباره مشکلات شناسایی افراد بازمانده از تحصیل گفت: دستگاه های اجرایی مسؤول باید طبق وظایف ابلاغ شده عمل کنند و ضروری است که عملکرد آن ها رصد و پیگیری شود و درباره تأمین بودجه برای شناسایی افراد بازمانده از تحصیل مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای مسکن ملی فرهنگیان گفت: ۱۷ هزار و ۴۷۵ نفر متقاضی بهره مندی از طرح مسکن ملی بوده اند که در این میان تأمین زمین یک هزار واحد در شهر صدرا، ۶۰ واحد در شهرستان پاسارگاد، ۶۰ واحد در قیروکارزین، ۵۰ واحد در کازرون، ۵۰ واحد در داراب در دستور کار است، اما متأسفانه هنوز کاملاً محقق نشده و نیازمند همکاری بیشتر است.

فرهاد اسماعیلی با اشاره به ایجاد پویش های نیکوکاری برای تأمین گوشی هوشمند و تب لت دانش آموزی، بیان کرد: مجمع خیرین تاکنون یک هزار و ۲۲۲ دستگاه تب لت تهیه کرده که با احتساب سایر کمک ها مجموعاً چهار هزار و ۱۴۰ دستگاه تب لت فراهم شده است که براساس اطلسی که اطلاعات نیازمندی های دانش آموزان در آن گردآوری شده است، در اختیار آنان قرار می گیرد.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5105406/۱۸-شهرداری-در-پرداخت-سهم-۵-درصدی-آموزش-و-پرورش-فارس-اخطاری-شدند


به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهترین دبستانهای دخترانه تهران اظهارکرد: در راستای توسعه ارتباطات روستایی و کاهش شکاف دیجیتالی ۹۰ درصد روستاهای استان دارای ارتباط هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق برنامه ششم بهترین دبیرستان دخترانه تهران توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند و از این حیث از برنامه جلوتر هستیم و در صورت تامین اعتبار و تجهیزات تا پایان سال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشت.

رئیس شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ادامه داد: در بهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهران حال حاضر پیگیر تامین سایت های جدید برای تکمیل پوشش اینترنت در روستاهای فاقد ارتباط هستیم تا بتوانیم دسترسی کلیه روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کنیم.

وی در خصوص مشکلات تحصیل دانش آموزان در روستاهایبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران دارای مشکل ارتباطی گفت: تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، حدود دو هزار مدرسه شهری و روستایی در استان به اینترنت پرسرعت رایگان مجهز شدند که از این تعداد، بیش از یک هزار و ۴۰۰ مدرسه در مناطق روستایی استان از طریق اینترنت ثابت، نصب تجهیزات و مودوم سیار به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و درحال حاضر تمامی مدارس استان به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند که با برنامه ریزی آموزش و پرورش می توانند از تا تکمیل پوشش ارتباطی از اینترنت مدارس استفاده کنند.

در ادامه در خصوص وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در جاده های استان هم بیان کرد: تعریف پوشش جاده اصلی بر اساس استاندارد وزارت راه و شهرسازی؛ بررسی وضعیت پوشش جاده های اصلی استان که در بین دو فرمانداری قرار دارند، تعریف می شود که بالغ بر ۹۰ درصد دارای پوشش آنتن هستند.
منبع:مهر
https://www.mehrnews.com/search?q=مدارس


به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مدارس برتر رفیعی پور عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش تنگستان به وضعیت کرونا در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد ملیبهترین دبستان پسرانه تهران کرونا تمامی آزمون های مدارس به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار خواهد شد.

وی از مشارکت در تعلیم و تربیت به عنوانبهترین دبیرستان دخترانه تهران یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: آموزش و پرورش وظیفه و رسالت حساس و مهمی در جامعه دارد و همه بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران باید به این نهاد در پیشبرد امور کمک کنند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل نشست شورای آموزش و پرورش، تسریع و تسهیل فعالیت های آموزش و پرورش، رفع موانع و جایگاه تحقق آیه شریفه <<وَأَمرُهُم شوریٰ بَینَهُم>> است.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها برای اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش گفت: جهت تحقق این امر همه مسئولین موظف به همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش هستند.

رفیعی پور ادامه داد: مدارس تخریبی و مدارس فاقد فضای آموزشی یکی از دغدغه های اساسی آموزش و پرورش است و بایستی اقدامات اساسی در راستای تخریب و بازسازی این مدارس با مشارکت خیرین انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی بیان داشت: با همراهی نوسازی مدارس و خیرین ۱۵ مدرسه در حال احداث بوده که چهار مدرسه در دهه فجر افتتاح و بقیه آنها تا نیمه اول سال آینده تکمیل می شوند.

فرماندار شهرستان تنگستان اضافه کرد: با فعالیت خیرین مدرسه ساز تنگستان امیدواریم احداث مدارس خیرساز جدید در بنه گز، اشکالی و رسالت محمد نیز به زودی وارد فاز اجرایی شود.
منبع:مهر
https://www.mehrnews.com/news/5107215/مدارس-تخریبی-دغدغه-اصلی-آموزش-و-پرورش-تنگستان-است


فریدون یاوری بعد از ظهر امروز درگفتگو با بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران خبرنگار مهر در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر مبنی بر برگزاری حضوری امتحاناتپایه اول و دوم ابتدایی و اجباری بودن آن در برخی مدارس کرمانشاهبهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران با عنوان آموزش و پرورش کرمانشاه بی اطلاع از برگزاری حضوری امتحانات!، اظهار کرد: هیچ مدرسه ای اجازه ی برگزاری امتحانات در پایه های اول و دوم ابتدایی به صورت حضوری را ندارد و صرفاًبهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران ارزیابی توصیفی این پایه ها باید بر بستر نرم افزار شاد انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه با مدارسبهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران متخلفی که اقدام به برگزاری حضوری امتحانات کرده اند برخورد شدیدی شده است، افزود: از این پس هیچ مدرسه ای در هیچ پایه ای به ویژه اول و دوم ابتدایی حق برگزاری امتحانات به صورت حضوری را ندارند.

رئیس اداره سنجش و پویش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هیچ ابلاغی از سوی اداره کل آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات صادر نشده و مدارس نباید از این پوشش در برگزاری حضوری امتحانات استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، <<بوریس جانسون>> نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که کشورش در هفته های آتی اقدامات سختگیرانه تری را برای کاهش شیوع ویروس کرونای جدید (کرونای انگلیسی) اتخاذ خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس در این باره گفت: به عقیده من همه این موضوع را درک می کنند. دو هفته آتی بسیار مهم است.

گفتنی است که دولت انگلیس دیروز شنبه از تصمیم برای تعطیلی دو هفته ای همه مدارس مقطع ابتدایی شهر لندن خبر داده بود.

این تصمیم در راستای مقابله با شیوع نوع مسری تری از ویروس کووید ۱۹ که به کرونای انگلیسی معروف است؛ اتخاذ شد.

نوع جدید ویروس کرونا در مقایسه با انواع قبلی، جوانان زیر ۲۰ سال را بیشتر درگیر می کند.

شناسایی گونه جدید و جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی که ۷۰ درصد مُسری تر از گونه اصلی آن است، ۱۴ دسامبر سال جاری میلادی در این کشور برای اولین بار مشاهده شد.

این ویروس که می تواند کودکان را به همان اندازه بزرگسالان آلوده و بیمار کند، اولین بار در منطقه <<کنت>> انگلیس مشاهده شد؛ اما ۳ ماه بعد <<مت هنکاک>> وزیر بهداشت انگلیس گزاری موضوع را با پارلمان در میان گذاشت و ۱۹ دسامبر نیز <<بوریس جانسون>> نخست وزیر انگلیس آن را به طور علنی اعلام کرد.

این در حالی است که ویروس کووید -۱۹ از آغاز شیوع خود در دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون، جان بیش از ۱.۸۲ میلیون نفر را در ۱۹۱ کشور جهان گرفته است. شمار کل مبتلایان در جهان نیز از رقم ۸۳.۶۸ میلیون نفر فراتر رفته است.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/search?q=مدارس


به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مدارس برتر والمسلمین رضا نوری ظهر امروز در آئین کلنگ زنی متمرکز احداث ۳۵ باب نمازخانه و کتابخانه در سطح بهترین پیش دبستانی های تهران مدارس خراسان شمالی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان، اظهار کرد: در ابتدای تأسیس استان در سال ۸۳ امکانات اندکی داشتیم و در زمینه های مختلف از متوسط کشوری عقب بودیم؛ امابهترین دبستان پسرانه تهران رهبر معظم انقلاب به عنوان دیده بان نظام و انقلاب متوجه این موضوع بودند و وقتی در سال ۹۱ به استان سفر کردند کمک های زیادی برای توسعه بخش های مختلف استان در نظر گرفتند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بهترین دبستان های پسرانه تهرانبیان اینکه سفر معظم له به خراسان شمالی برکات خوبی برای استان داشت، اضافه کرد: اگر سفر مقام معظم رهبری نبود اکنون مشکلات استان در بخش های مختلف بسیار بیشتر بود.

وی افزود: بخش دیگر برکات سفر رهبری به خراسان شمالی مباحثی بود که در جریان این سفر مطرح کردند ازجمله سبک زندگی اسلامی، ضرورت افزایش نسل و . که در دیدارهای مختلف مطرح می شد.

حجت الاسلام نوری اضافه کرد: اکنون سبک زندگی اسلامی بحث مهم و ویژه ای در کل کشور شده و ما در استان باید در این زمینه کارهای خوب و مهمی انجام دهیم.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه برکات معنوی و مادی سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی همچنان ادامه دارد، افزود: از محل اعتبارات این سفر ۳۵ باب نمازخانه در مدارس استان احداث می شود که کار بزرگ و پسندیده ای است و بر اساس برنامه اول مهرماه سال آتی به بهره برداری می رسند.

وی افزود: طرح ساخت این نمازخانه ها به گونه ای تعریف شده که در کنار آن ها کتابخانه هم دیده شود تا در غیر اوقات نماز هم برای دانش آموزان قابل استفاده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز در مکتب اسلام، با بیان اینکه نماز نشانه و علامت مسلمانی است، گفت: در کشورهای غیرمسلمان، اگر نماز و حجاب در یک نفر دیده شود دیگران او را مسلمان می دانند؛ ازاین رو باید گفت نماز و حجاب نشانه مسلمانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه نماز از بین برنده منیت ها و اوج تواضع در برابر خداوند است، گفت: بهترین حالتی که خداوند برای بنده اش دوست می دارد حالت سجده است که نمازخانه و مسجد محل این اقدام بزرگ است.

وی در انتها بیان داشت: فردای ایران اسلامی متعلق به دانش آموزان فعلی است؛ بنابراین اگر می خواهیم در آینده مدیرانی سالم، صالح، حساس نسبت به بیت المال، دغدغه مند نسبت به مردم و برخوردار از روحیه دینی و جهادی و انقلابی داشته باشیم باید اکنون دانش آموزان و فرزندان خود را به خوبی تربیت کنیم؛ چراکه آینده نظام اسلامی بستگی به کیفیت پرورش و تعلیم و تربیت ما دارد که بر عهده آموزش و پرورش است.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5114794/تربیت-مدیران-سالم-و-صالح-برای-آینده-کشور-برعهده-آموزش-و-پرورش


به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمدارس برتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گفت: گزارشی که وزارت بهداشت از آخرین وضعیت کرونا در کشور ارائه کرد نشان دهندهبهترین پیش دبستانی های تهران وضعیت ناپایدار در شمال کشور است که به نظر می رسد تیم های اضطراری که قبلاً گفته شده باید با قوت و سرعت بیشتری عملبهترین دبستان پسرانه تهران کنند وگرنه ممکن است کرونا به کل کشور سرایت پیدا کند.

وی در مورد برنامه واکسیناسیون نیز گفت: بهترین دبستان های پسرانه تهران در مورد پلتفرم هایی که وجود دارد، چه تولیدات خارجی و چه تولیدات داخلی و چه تولید مشترک و اینکه به چه نحوی برای گروه های اجتماعی واکسیناسیون انجام شود پیشنهادم این است که با توجه به کمبود تعداد واکسن، آن هایی که سابقه بیماری کرونا دارند و سطح ایمنی مناسب دارند، باید در اولویت بعدی قرار بگیرند و در اولویت اول باید به آن افراد پرخطری که بیماری را نگرفتند، واکسن بزنیم تا به اندازه افرادی که این بیماری را گرفته اند سطح ایمنی آنها نیز افزایش پیدا کند و بعد کل جمعیت را واکسیناسیون کنیم.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد طول مدت تولید واکسن، اظهار داشت: مسئله مهم این است که با این حجم تولید واکسنی که پیش بینی می کنند، ممکن است ۱۵ ماه طول بکشد که دوره طولانی است و باید این روند تسریع داده شود و به افزایش حجم تولید داخل کمک کنیم تا در یک دوره دوسه ماهه و حداکثر چهارپنج ماهه این حجم از واکسن تولید و تزریق شود.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش به تولید واکسن ایرانی کرونا توجه شود، اظهار داشت: همه دستگاه های تحقیقاتی و اجرایی کشور باید همه امکانات خود را بسیج کنند تا بتوانیم در روند تولید اولیه و تولید انبوه واکسن کرونا شتاب بدهیم؛ ما هم در مجلس به عنوان نهاد نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز اظهار داشت: در این جلسه قرار شد در مناطق آبی که مناطق کم خطر است، مدارس با جمعیت کم شروع به فعالیت کنند و در مناطق زرد و آبی، پایه اول و دوم ابتدایی و همچنین دروس کارگاهی و عملی شروع به کار کنند، اتفاق خوبی است و امیدوارم پروتکل ها رعایت شود و باعث خیزش دوباره بیماری کرونا و موارد انگلیسی و اروپایی در کشور نباشیم تا دوباره ما را به آن فاز نامناسب نبرد.

نایب رئیس اول مجلس با اشاره به گله مند بودن وزارت بهداشت از تجمعات و عدم رعایت پروتکل ها توسط برخی از مسئولین گفت: توجه داشته باشیم که رعایت قانون در همه امور و دستوراتی که مقام معظم رهبری می دهند باید باشد وگرنه نمی توان گفت که فقط در حوزه بهداشت قانون مدار باشیم و در سایر موارد قانون مدار نباشیم.

قاضی زاده هاشمی افزود: عالی ترین کسی که باید قانون را رعایت کند و مجری قانون اساسی است، رئیس جمهور است. رئیس جمهور و دولت باید در رأس پاسداری از قانون باشند که بعد سایرین هم در امور پاسداری کنند.

وی تاکید کرد: وقتی که در موارد مختلفی که دستورات صریح قانونی هست مقاومت می بینیم و بخش نامه ها طوری تنظیم می شود که خلاف قانون است یا اجرا نمی شود و یا جاهایی که دستورات مقام معظم رهبری اجرا نمی شود، ما نمی توانیم بگوییم فقط دستورات مقام معظم رهبری در حوزه بهداشت و کرونا مقدس است و اجرا کنیم و در سایر حوزه ها مانند اقتصاد و ت خارجی اجرا نمی کنیم. این را کسی از ما نمی پذیرد.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: وقتی مقام عالی دولت رفتارش این گونه باشد، نمی شود از دیگران رعایت قانون را توقع داشت. این نحو رفتار، رفتار نادرستی است، یعنی استفاده موردی از قانون و در جایی که ما صلاح می دانیم، باعث میشود که دیگران هم زیر بار نمی روند و بعد نتیجه کلی اش این می شود که هیچ کس هیچ قانونی را رعایت نمی کند.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5117855/مدارس-با-جمعیت-کم-در-مناطق-آبی-بازگشایی-می-شود


به گزارش خبرنگار مهر، محمدمدارس برتر رحمتی شامگاه گذشته در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: اولویت ما بهترین دبستان پسرانه تهران جلب مشارکت همه دستگاه ها، اندیشمندان و نخبگان و اولیای دانش آموزان برای توسعه آموزش و برون رفت از چالش های موجود است.

وی با بیان اینکه شورای آموزشبهترین دبیرستان دخترانه تهران و پرورش عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه آموزش در هر نقطه ای است افزود: در سال گذشته ۲۴۸ جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران شد که ۹۱ درصد مصوبات این جلسات نیز محقق شده و بنای ما استفاده از نظرات و توانمندی اولیای دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به در معرض خطر بودن سلامت دانش آموزان همزمان با شیوع کرونا، اضافه کرد: گیلان در اجرای طرح <<کوچ>> که مربوط به کنترل چاقی دانش آموزان است، جز استان های برتر شد.

وی با اشاره به اجرای ۹۸ درصدی طرح <<کوچ>> در استان گیلان، گفت: هم اکنون در مرحله مداخله هستیم یعنی به والدین دانش آموزان شیوه تغذیه و تحرکات مناسب را آموزش می دهیم و اگر دانش آموزی موفق به کاهش وزن شود، به او نهال سلامت اعطا می شود.

رحمتی با بیان اینکه گیلان در زمینه چاقی جز استان های اول کشور است، تصریح کرد: همکاری خانواده ها در خصوص کنترل وزن دانش آموزان با آموزش و پرورش خوب است و این طرح نیز به صورت ادامه دار انجام می شود.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس در برخی مناطق از ابتدای بهمن ماه نیز گفت: طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مدارس زیر ۵۰ نفر که اکثراً در روستاها واقع شده اند، در مناطقی که وضعیت کرونایی آنها آبی باشد بازگشایی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه بازگشایی تدریجی مدارس در دستور کار است، اظهار کرد: مدارس پایه ابتدایی و متوسطه در مناطق آبی و زرد به تدریج و با حفظ اصول بهداشتی بازگشایی می شود.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5120974/بازگشایی-مدارس-مناطق-آبی-استان-گیلان-از-ابتدای-بهمن-ماه


سید جواد حسینی روز سه شنبه بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران در نشست مشترک با معصومه ابتکار بهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران معاون رییس جمهوری در امور ن و خانواده برای طرح توجیهی نهضت ملی هدایت افزود: آموزش در دوران کرونا تعطیل نشد و با راه اندازی شبکه شاد شاهد تداوم آموزش دانش آموزان بودیم.

وی ادامه داد: کارکرد مهم تر تامین تبلت به این بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران دلیل است که بسیاری از دانش آموزان بخصوص دانش آموزان دختر به دلیل نداشتن وسایل هوشمند ترک تحصیل می کنند. از این رو جلوه آشکار عینی از نابرابری در آموزش بدون دسترسی به ابزار هوشمند نمایان می شود.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: وزیر آموزشبهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران و پرورش در شرایط کرونا بنده را مامور استفاده از ظرفیت های دولتی و بسیج عمومی برای تهیه ابزار هوشمند مانند تبلت و موبایل برای دانش آموزان کرد تا از ظرفیت های موجود برای آموزش دانش آموزان استفاده شود.

حسینی همچنین در خصوص ظرفیت وزارت ارتباطات برای تهیه تبلت اظهار داشت: قرار است تبلت دانش آموزی از خارج از کشور خریداری و به دانش آموزان نیازمند اهدا شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تشریح طرح هدایت یادآور شد: طرح هدایت به دنبال شناسایی تمامی دانش آموزان محروم از وسایل هوشمند، بسیج منابع دولتی و مردمی، اطلاع رسانی به آحاد جامعه، تسهیل مکانیسم های واردات وسایل ارتباطی، شناسایی شرکت های توانمند در عرصه تولید و واردات این تجهیزات و اهدای تجهیزات ارتباطی هوشمند به دانش آموزان نیازمند است.

تهیه ۱۵۰ هزار تبلت و وسایل هوشمند برای دانش آموزان نیازمند

حسینی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار تبلت و وسایل هوشمند برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده است، گفت: کمیته امداد حضرت امام (ره) تاکنون ۵۰ هزار تبلت در اختیار دانش آموزان قرار داده است و تهیه ۵۰۰ هزار تبلت دیگر نیز در دستور کار این کمیته قرار دارد.

وی افزود: اهدای ۱۵ هزار تبلت توسط مرکز آمار ایران، مشارکت شوراهای شهر در تهیه تبلت، اهدای ۱۲ هزار تبلت توسط بنیاد برکت، مشارکت بانک ها با اهدای ۲ هزار تبلت، پرداخت تسهیلات بدون بهره توسط بانک ها، مشارکت نهادهای بین المللی برای تهیه تبلت دانش آموزان اتباع و مشارکت اتاق های بازرگانی سراسر کشور بخشی از مشارکت ها در طرح هدایت است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت ۶۰۰ هزار کامپیوتر بلااستفاده مدارس برای دانش آموزان در گروه های سه نفره، انعقاد تفاهم نامه با استانداری ها برای تأمین نیمی از اعتبارات خرید تجهیزات هوشمند دانش آموزان نیازمند، استفاده از وسایل هوشمند ارتباطی مازاد سایر دستگاه ها و تلاش برای قرار گرفتن ردیف اختصاصی بودجه خرید تجهیزات هوشمند در بودجه سال آینده بخشی از فعالیت های انجام شده در طرح هدایت است.

حسینی با اشاره به ظرفیت تشکل های دانش آموزی در طرح هدایت گفت: با راه اندازی پویش نذر هوشمند توسط بسیج دانش آموزی تاکنون اعتبار خرید بیش از ۲۲ هزار تبلت تأمین شده است و ۱۳ هزار انجمن اسلامی طرح هر انجمن حداقل سه تبلت را کلید زده اند تا از این طریق ۳۹ هزار تبلت تهیه و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد.

وی گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با ایجاد پویش هوشمند از ظرفیت این سازمان مردمی برای کمک به طرح هدایت استفاده خواهد کرد.

حسینی درباره طرح پویش "من حاضرم" اظهار داشت: این پویش با همت سازمان دانش آموزی و به شکل ملی و با استفاده از ظرفیت سازمان دانش آموزی در سراسر کشور با هدف بسیج همه خیرین و خیرخواهان جامعه برای کمک به دانش آموزان نیازمند راه اندازی شده است.

وی افزود این پویش به دنبال این است تا تمام دانش آموزانی را که به دلیل نداشتن وسایل هوشمند ارتباطی در کلاس درس غایب هستند، در کلاس حاضر کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مؤسسه خیریه بوتراب اهدای ۲ هزار تبلت به دانش آموزان یتیم را برعهده گرفته است، گفت: استفاده از ظرفیت ۳۰ هزار خیریه در کشور و بیش از ۱۵۰ شبکه نیکوکاری و استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز برای تأمین تبلت مدارس خیرساز از جمله برنامه های طرح هدایت در راستای استفاده از ظرفیت خیرین است.

حسینی در پایان گفت: شیوه نامه طرح حامی هوشمند نیز به زودی تدوین و با امضای معاون رییس جمهوری در امور بانوان به سراسر کشور ارسال خواهد شد.

در طرح هدایت با شعار <<هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس مدرسه>>، با استفاده از امکانات اداره کل آموزش و پرورش استان ها، مشارکت خیّران و کمک های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می گیرد.

منبع:خبرگزاری ایرنا
https://www.irna.ir/news/843086/ابزار-هوشمند-در-دوران-کرونا-کارکرد-مدرسه-را-دارد


به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،علیرضا بهترین دبستانهای دخترانه تهران منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح نشست امروز(یکشنبه 21 دی) این کمیسیون، گفت: در نشست امروز طرح رایگان شدن اینترنتبهترین دبیرستان دخترانه تهران برای دانش آموزان، معلمان و مدارس و هم چنین طرح رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را بهترین دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه تهراندر کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی تصریح کرد: بر این اساس پس از پیشنهادات مطروحه از جانببهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران نمایندگان، طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس به تصویب رسید و مقرر شد پیشنهادات نمایندگان در نشست آتی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بر اساس این طرح، دولت موظف است در طول سال تحصیلی 1399 - 1400 استفاده دانش آموزان، معلمان و مدارس از شبکه آموزش (شاد) را بصورت رایگان در اختیار قرار دهد، ضمنا نرم افزارهای پشتیبان جهت سرعت استفاده خدمات اینترنتی در اختیار قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با توجه به منابع بودجه سال 1399، حداکثر تا پایان مهرماه سال 1399 تعداد یک میلیون دستگاه تبلت دانش آموزی بصورت رایگان توسط واحدهای آموزشی به دانش آموزان تحت پوشش دستگاه های حمایتی و مناطق محروم و حاشیه شهرها قرار دهد.

نماینده تبریز در مجلس دستور کار بعدی کمیسیون را بررسی طرح رتبه بندی فرهنگیان برشمرد و ادامه داد: دولت در این طرح مکلف است ظرف 6 ماه آینده لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه کند. در ماده 63 قانون برنامه ششم دولت موظف است نسبت به اجرای نظام رتبه بندی اقدام کند.

منادی سفیدان عنوان کرد: همچنین آقای ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش در نشست امروز از اتمام بررسی لایحه رتبه بندی در کمیسیون علمی و اجتماعی هیأت دولت خبر داد و گفت: به همین دلیل این طرح به کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش ارجاع شد تا لایحه دولت طی روزهای آتی ارسال شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: هدف کمیسیون از این اقدام پیش بینی اعتبارات لایحه رتبه بندی در بودجه 1400 است.
منبع:خبرگزاری تسنیم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/21/2430051/مصوبه-کمیسیون-آموزش-مجلس-درباره-رایگان-شدن-اینترنت-دانش-آموزان


به گزارش خبرنگار مهر، بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهران حسن همتی ظهر دوشنبهبهترین مدارس راهنمایی پسرانه تهران در جلسه شورای شورای آموزش و پرورش شهرستان سپیدان با بیان اینکه بازگشایی مدارس بر اساس بهترین مدارس راهنمایی دخترانه تهران تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است و شورای آموزش و پرورش سپیدان نیز تابع این تصمیمات است، تاکید کرد: دغدغه و نگرانی مردم و مسئولین شهرستان سپیدان بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران در خصوص بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی جمع آوری و به ستاد ملی و استانی کرونا اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان سپیدان برخی از دانش آموزان در مناطق صعب العبور زندگی می کنند که در این مناطق دسترسی به اینترنت ندارند لذا مدارس با جمعیت زیر ۵۰ نفر در این مناطق در صورت بازگشایی براساس تصمیم ستاد ملی و استانی کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی و طبق زمان بندی و گروه بندی اعلام شده از سوی آموزش و پرورش شهرستان باز خواهد شد.

همتی در خصوص بازگشایی در سایر شهرها و روستاهای شهرستان نیز افزود: مدراس در مقاطع اول و دوم ابتدایی و همچنین بخش مهارت فنی دانش آموزان هنرستانی طبق زمان بندی و گروه بندی که توسط شورای آموزش و پرورش شهرستان به مدارس اعلام خواهد شد فعالیت خود را از اول بهمن ماه آغاز خواهند کرد.

رئیس شورای آموزش و پروش شهرستان سپیدان همچنین خاطر نشان کرد: دغدغه و نگرانی مردم و مسئولین شهرستان سپیدان در خصوص بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی جمع آوری و به ستاد ملی و استانی کرونا اعلام خواهد شد.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5124719/مردم-و-مسئولین-شهرستان-سپیدان-از-بازگشایی-مدارس-نگران-هستند


به گزارشخبرگزاری مهرمدارس برتر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش بهترین دبستان پسرانه تهران استان کرمان، احمد اسکندری نسب در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان با اشاره به مصوبه ستاد بهترین دبیرستان دخترانه تهران ملی مقابله باکرونامبنی بر بازگشایی مدارس در مناطق آبی و زرد تصریح کرد: آموزش های حضوری شامل بهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در مناطق دارای وضعیت زرد و آبی، دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دارای جمعیت کمتر از ۵۰ نفر (بر اساس آمار ثبت نامی درسناد) در وضعیت آبی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در خوشه دروس شایستگی های فنی و استاندارد آموزش مهارت و کارآموزی و کارورزی در وضعیت زرد و آبی می باشد.

وی با تاکید بر وم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بازگشایی مدارس تصریح کرد: حداکثر ۱۰ دانشآموزمی توانند در کلاس حضور داشته باشند، در کلاس های درس دارای بیش از ۱۰ دانشآموز، با مدیریت شورای مدرسه دانش آموزان گروه بندی و در ایام هفته توزیع خواهند شد تا همه دانش آموزان بتوانند از آموزش های حضوری بهره مند شوند، هر دانشآموزحداکثر دو روز در هفته در کلاس های درس حضوری شرکت خواهد نمود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه با وجود بازگشایی مدارس در برخی مناطق و پایه های تحصیلی، آموزش های مجازی همچنان استمرار خواهند داشت گفت: در صورت غیبت دانش آموزان، کادر اجرایی مدارس موظف به پیگیری روند استمرار فرآیند آموزش آنها می باشند لیکن سختگیریبرای حضور دانش آموزان در مدرسه انجام نخواهد شد.

احمد اسکندری نسب با بیان اینکه در سطح استان حدود ۲ هزار و ۲۳۸ مدرسه کمتر از ۵۰ دانشآموزداریم که غالباً در مناطق روستایی و عشایری هستند.

وی با بیان به اینکه با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله باکروناحضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است اظهار داشت: توصیه ما به خانواده ها و به ویژه اولیا دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش همکاری به منظور برگزاری حضوری کلاس های درسی است.

اسکندری نسب با بیان اینکه زحمات و تلاش های همکاران ما در ایام شیوع ویروسکرونادو چندان شده است، اظهار داشت: برگزاری حضوری کلاس های درس در نهایت آرامش و با اطمینان خاطر دادن به خانواده ها در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی دغدغه دستگاه تعلیم و تربیت استان می باشد چرا که تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم به آموزش های مجازی با کیفیت دسترسی ندارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه حفظ سلامت جسمی و روانی دانش آموزان و همکاران اولویت اصلی آموزش و پرورش است گفت: میانگین درصد رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس استان در دوره قبل بازگشایی مدارس بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی بالای ۹۰ درصد بوده است.

احمد اسکندری نسب با اشاره به اینکه در مناطق قرمز و نارنجی هیچ کلاس درس حضوری برگزار نخواهد شد و آموزش به طور کامل در بستر سامانه شاد جریان خواهد داشت گفت:خوداظهاریمدیران مدارس، بازدید کارشناسان بهداشت و ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش و همچنین بازدید کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی سه شاخص نظارتی بررسی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس است.

احمد اسکندری نسب با اشاره به حضور حدود ۱۴ میلیون دانشآموزو یک میلیون و ۸۰۰ هزار معلم در شبکه شاد اظهار داشت: ایرادات این شبکه روز به روز رفع شده است و در حال حاضر به لحاظ زیرساختی مشکلی ندارد، در برخی مناطق با ضعف و یا دیگر مشکلات زیرساختی اینترنت مواجهیم که با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات استان درصدد رفع آن هستیم.

احمد اسکندری نسب با بیان اینکه مادامی که دانش آموزان و همکاران ما در بستر سامانه شاد فعالیت می کنند هزینه اینترنت رایگان محاسبه خواهد شد.
منبع:خبر گزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/5126241/جزئیات-بازگشایی-مدارس-کرمان-در-شرایط-کرونایی


به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دورهمدارس برتر نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب با محوریت گفتمانبهترین دبستان پسرانه تهران ایران قوی ناظر به گام دوم انقلاب امروز با حضور وزیر بهترین دبیرستان دخترانه تهران آموزش و پرورش و حجت الاسلام حاجی علی اکبری، نماینده، ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در مجموعه سرچشمه برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش در اینبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران مراسم اظهار کرد: انسان در میان موجودات از حیث توانایی بالقوه از ناتوان ترین موجودات است که باید در طی دوران برای زندگی بهتر به کسب مهارت بپردازد.

وی گفت: مسئولیت نظام تعلیم و تربیت افزایش توانمندی انسان هاست، اما این توانمندی ها تحت تاثیر تحولات تغییر پیدا می کند. برخی توسعه را این گونه تعریف می کنند که ملت در مقابل شرایط متفاوت و تکانه ها و فشارها، پایداری و ایستادگی داشته باشد. در جریان انقلاب اسلامی این توانایی حاصل شد و درک آن توسعه پیدا کرد و نیز عرصه ارائه این توانایی ها فراهم شد.

حاجی میرزایی بیان کرد: انقلاب در جمهوری اسلامی به یکباره دانش آموزان را از پشت نیمکت مدارس به صحنه گردان جامعه تبدیل کرد، البته دستاوردهای انقلاب در عرصه های مختلف قابل توجه است اما نسل را با حیطه هایی آشنا کرد که به بالندگی نسل نو منجر شد. لذا با کمک این پایداری، دانش آموزان از پشت نیمکت های مدارس صحنه گردان انقلاب اسلامی شدند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مفهوم پایداری و ایستادگی از حیث اینکه نسل جدید را با مفاهیم و عرصه هایی آشنا و به آن وارد کرد که کمتر در گذشته به آن ها توجه می شد و این ها به افزایش توانمندی نسل آینده کمک می کرد. اینکه در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بیش از ۴۰ بار بر جوانان تاکید کرده اند، نشان می دهد این قشر در تعمیق هویت ایرانی اسلامی تعیین کننده هستند.

وی افزود: دانش آموزان ما با توجه به این ویژگی ها و اهتمام به توانمندی ها می توانند نقش آفرینان موثری باشند، وقتی فهم جامعه از آینده و دنیا و مناسبات حاکم بر دنیا تغییر می کند به تبع توانمندی های دیگری ضرورت پیدا می کند. تلاش ما این است برنامه های درسی و سرفصل ها توانمندی ها را بیش از پیش تقویت کند، اما یک راه میان بری هم وجود دارد و آن ظرفیتی است که تشکل های انجمن اسلامی دانش آموزی برای تقویت توانمندی ها به وجود آوردند.
https://www.mehrnews.com/news/5136103/برنامه-های-درسی-را-بیشتر-تقویت-می-کنیم


به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مدارس برتر شیرزاد ظهر یکشنبه درآیین بهره برداری از دبستان ۶ کلاسه روستای " میخران" شهرستان آمل گفت، نیکوکاران برای ساخت این تعداد مدرسه در ۶ شهرستان مازندران بهترین دبستان پسرانه تهران که پیش بینی می شود تعدادی از آنها تا شروع سال تحصیلی آینده بهره برداری شود، بیش از ۵۰ میلیارد تومان درقالب خشت گذاری تعهد کردند.

وی همچنین به افتتاح ۲۲ طرح جدید اماکنبهترین دبیرستان دخترانه تهران آموزشی، ورزشی و پرورشی درمازندران با ظرفیت ۱۲۹ کلاس درس به مناسبت گرامیداشت چهل ودومین سالگردبهترین مدارس ابتدایی پسرانه تهران پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳ شهرستان استان اشاره کرد وگفت، برای تکمیل، تجهیزو وافتتاح این طرح ها که بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد، بیش از ۶۷ میلیارد تومان در ۱۵ منطقه آموزشی استان ازمحل اعتبارهای دولتی و مشارکت خیران هزینه شده است.

مشارکت مردم مازندران درطرح خشت گذاری آجر به آجر مدرسه

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، همچنین به اجرای طرح خشت گذاری آجر به آجر برای مشارکت همه مردم درساخت مدرسه دراستان درسال جاری اشاره کرد وگفت، اجرای این طرح از جمله طرح تحولی مشارکت های همه جانبه مردم در آموزش و پرورش است، که همه آحاد مردم می توانند حتی به اندازه خرید یک آجر به ساخت مدرسه سازی کمک کنند.

شیرزاد، از مدیرآموزش وپرورش شهرستان آمل به واسطه حضور جدی ومتعهدانه دانش آموزان، فرهنگیان واولیای دانش آموزان درطرح خشت گذاری آجر به آجر درساخت مدرسه قدردانی کرد وگفت، به واسطه همراهی ومشارکت همه جانبه مردم استان دراین طرح ملی، درارزیابی های انجام شده، مازندران در رتبه سوم کشوری قرارگرفت.

اجرای دهها طرح آموزشی و پرورشی درمدارس آمل

مدیرآموزش وپرورش شهرستان آمل هم دراین آئین از افتتاح دهها طرح آموزشی وپرورشی یک سال گذشته ازمحل اعتبارهای دولتی و نیز مشارکت نیکوکاران آملی دراین شهرستان خبر داد وگفت، مدرسه پوریان کلاکسرکه از مهمترین وبی نظیرترین طرح های آموزشی استان درچند سال گذشته بوده، دبیرستان مرحوم سعدی، دبستان خیرساز روستای میله، دو سالن ورزشی در مدارس، ساخت نمازخانه درمدارس بوران، ترک کلاً وزیباسازی وبهسازی دهها مدرسه ازجمله مهمترین این طرح ها بوده است.

عباس مرزبند، با تاکید براینکه اگرخواهان تاثیریادگیری بر دانش آموزان هستیم، باید توجه جدی به زیبا نمودن فضای آموزشی آنها داشت، افزود: هرانسانی درتلاش برای انتخاب زیبا وزیبایی هست وخوشبختانه در سال های اخیر با اختصاص اعتبارهای دولتی و نیز مشارکت خوب نیکوکاران درکنارآموزش وپرورش، به بسیاری از نیازهای دانش آموزان پاسخ داده شده است.

وی اضافه کرد، که با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور وتداوم حدود یک ساله بیماری کرونا، فعالیت های عمرانی درسطح آموزشی وپرورشی تعطیل نشده و افتتاح های خوبی درسطح شهرستان دراین مدت انجام شد.

شهرستان آمل با حدود ۴۲۰ هزارنفر جمیت، دارای ۴۵۰ مدرسه و حدود ۶۵ هزار دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیلی است.
منبع:خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/search?q=مدارس


رشته تجربی دبیرستان: شرایط ورود، کنکور تجربی و رشته های تجربی در دانشگاه

بهترین هنرستان دخترانه .اینجور سوالات معمولا دانش آموزان و حتی اولیا رو به تحقیق درباره رشته تجربی وادار میکنه. رفتن به رشتن تجربی و یا انتخاب هر رشته ای مثل همه انتخاب های مهم زندگی نیاز به اطلاعات درباره این رشته داره. باید ببینید آیا علاقه به رشته تجربی دارید؟ از آمار هجوم به رشته تجربی خبر دارید؟ اطلاع دارید که رشته های تحصیلی تجربی در دانشگاه چه رشته هایی هستن؟ رشته های تاپ تجربی یا به اصطلاح رشته های جذاب تجربی رو می شناسید؟ به همه این سوالات برای دانش آموزانی که قصد انتخاب رشته دبیرستان رو دارند و یا انتخاب رشته کردند و به فکر تغییر رشته به تجربی یا تغییر رشته از تجربی به ریاضی یا انسانی هستند در این صفحه از سایت مشاوران ۱۰۰ جواب دادیم.

توصیه می کنیم بعد از مطالعه این مقاله، حتما دیدگاه ها و نظرات انتهای همین صفحههنرستان رو هم مطالعه کنید چون بسیاری از این سوالات ممکنه سوال شما هم باشند. همچنین اگر با ابهام یا سوالی درباره انتخاب رشته تجربی روبرو بودید که در این صفحه جوابش رو پیدا نکردید، حتما در بخش نظرات انتهای صفحه بپرسید تا در کوتاه ترین زمان پاسخ داده بشه.

رشته تجربی چیست
اول از همه باید رشته تحصیلی تجربی رو تعریف کنیم: رشته تجربی در کنار سایر رشته های علوم نظری مثل ریاضی و فیزیک و انسانی یکی از رشته هایی هست که دانش آموزان نظام جدید در صورت داشتن شرایط ورود به این رشته، میتونن انتخابش کنن. شرایط لازم برای ورود به رشته تجربی رو جلوتر توضیح میدیم. هر چند کسانی که دیپلم ریاضی یا دیپلم انسانی داشته باشن هم میتونن در کنکور تجربی شرکت کنن اما بیشتر داوطلبان کنکور تجربی هر سال کسانی هستن که دیپم تجربی دارن. ضمنا کسانی که دیپلم فنی حرفه ای یا کار دانش داشته باشن بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی و یا حداقل مدرک کاردانی دانشگاه، نمیتونن در کنکور تجربی شرکت کنن.وزارت آموزش و پرورش

کتاب های رشته تجربی
رشته تحصیلی تجربی مثل سایر رشته ها چند درس عمومی و چند درس اختصاصی داره. دروس اختصاصی تجربی در دوره دبیرستان زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی هستن. دروس عمومی تجربی هم شامل ادبیان و زبان فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی میشه. در کنکور تجربی ۵ زیرگروه وجود دارد که هر رشته دانشگاهی جزء یکی از این زیرگروه هاست. ضریب درس های عمومی در همه زیرگروه ها ثابت هست اما ضریب دروس اختصاصی در هر زیرگروه با زیرگروه دیگه فرق داره. مثلا ضریب درس ادبیات و زبان فارسی در کنکور تجربی ۴، ضریب عربی ۲، ضریب دین و زندگی ۳ و ضریب زبان انگلیسی ۴ هست. در زیرگروه ۱ تجربی که بیشتر رشته های دانشگاهی پرطرفدار مثل پزشکی و دندانپزشکی جزء این زیرگروه هستن ضریب درس زیست شناسی ۱۲، شیمی ۹، ریاضی ۶، فیزیک ۶ و زمین شناسی صفر هست.ایران تحصیل -رشته های هنرستان

بهترین هنرستان

شغل های رشته تجربی در دانشگاه و بازار کار رشته تجربی
بیشتر شغل ها و یا بهتر بگیم رشته های تجربی در دانشگاه، رشته هایی هستن که مرتبط با بدن انسان، گیاهان یا سایر جانداران هستن. مهم ترین درس رشته تجربی یعنی زیست شناسی هم بیشتر در ارتباط با همین موضوعات هست. البته بعضی رشته ها هم هستن که بین تجربی و ریاضی و انسانی مشترک هستن مثل حقوق و روانشناسی که از هر سه رشته میشه وارد این رشته های دانشگاه شد هرچند ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی در این رشته ها برای گروه انسانی بیشتر از تجربی و ریاضی هست.

پرطرفدارترین شغل ها و رشته های تجربی در دانشگاه اول از همه رشته پزشکی و در مرتبه بعدی رشته هایی مثل داروسازی و دندانپزشکی هستن و معمولا هر سال رتبه های خوب کنکور تجربی یکی از این سه رشته رو انتخاب می کنن. طول دوره تحصیل پزشکی حدود ۷ سال و نیم ولی داروسازی و دندانپزشکی و دامپزشکی عمومی ۶ سال هست. رشته های دیگه ای هم هستن که جزو رشته های نسبتا پرطرفدار تجربی در دانشگاه به حساب میان و به اصطلاح کارشناسی یا لیسانس هستن یعنی دوره تحصیلشون ۴ سال هست مثل فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، رادیولوژی، بهداشت عمومی و .

اگه دوست دارید با این رشته ها بیشتر آشنا بشین و اطلاعاتی درباره رتبه های قبولی، طول دوره تحصیل، بازار کار، درآمد، امکان ادامه تحصیل و آینده شغلی این رشته ها بدست بیارید،

بهترین هنرستان پسرانه

به صفحه معرفی رشته های دانشگاهی تجربی در سایت مشاوران ۱۰۰ مراجعه کنید.

در چند رشته اول و پرطرفدار تجربی فعلا بازارکار نسبت به رشته های فنی مهندسی و رشته های علوم انسانی بهتره و هنوز به اندازه اون رشته ها اشباع نشده.

آیا رشته تجربی سخت است؟بهترین هنرستان های تهران
شاید آب خوردن هم سخت باشه! چون باید انرژی صرف کرد لیوان رو برداشت و داخلش آب ریخت که از نظر بعضی ها کار خیلی آسانی نیست! هر کاری سختی داره اما بسته به همت خود آدم داره که در اون کار موفق بشه یا نه. باید ببینید با تحمل سختی ها به چی می رسید و آیا تحمل این سختی ها ارزشش رو داره یا نه. واقعیت این هست که الان با هجوم به رشته تجربی رو برو هستیم. بیشتر دانش آموزان پایه نهم اولویت اول انتخاب رشته هاشون رشته تجربی هست. آمار تعداد داوطلبان کنکور تجربی هم تایید کننده همین هست. آمار تعداد داوطلبان در کنکور سراسری ۹۶ به این صورت بود:

۵۸۰ هزار و ۳۰۱ نفر کنکور علوم تجربی،

۱۸۴ هزار و ۱۲۲ نفر کنکور علوم انسانی،

۱۴۸ هزار و ۴۲۹ نفر کنکور علوم ریاضی و فنی،

۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر کنکور آزمایشی هنر،

۶ هزار و ۴۵۴ نفر کنکور زبان های خارجی.

تعداد شرکت کننده های کنکور تجربی ۹۶ بیش از سه برابر تعداد کل داوطلبان کنکور ریاضی و همچنین بیش از سه برابر تعداد کل داوطلبان کنکور انسانی وبهترین هنرستان تهران بوده! با اینکه مجموع تعداد کل داوطلبان کنکور نسبت به سال های گذشته کمتر شده اما تعداد داوطلبان کنکور تجربی بیشتر از قبل شده. رقایت در کنکور تجربی نسبت به رشته های دیگه تا حدودی بیشتره. ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های دولتی کمتر از ۲ درصد کل داوطلبان کنکور تجربی هست یعنی هر سال حدود ۹۸ درصد از داوطلبان کنکور تجربی نمیتونن این رشته ها قبول بشن. بنابرین رقابت نسبتا سنگین هست و اگه واقعا دانش اموز پرتلاش و درسخونی هستید و به رشته های دانشگاهی تجربی و درس زیست شناسی علاقه دارید این رشته رو انتخاب کنید. برای انتخاب رشته حتما با مشاور تحصیلی خودتون هم م کنید.

سوالات خود را درباره رشته تجربی از مشاوران ۱۰۰ بپرسید
مهم ترین نکات مربوط به انتخاب رشته تجربی در این صفحه از سایت مشاوران ۱۰۰ بیان شد. اگر سوالی در رابطه با انتخاب رشته دبیرستان یا درباره رشته تجربی وهنرستان های تهران در ذهن شماست که جوابش رو در این مقاله نگرفتید میتونید در بخش نظرات انتهای همین صفحه بپرسید. پاسخگوی سوالات و پذیرای نظرات ارزشمند شما عزیزان هستیم.

منبع: مشاوران100


مزیت های ادامه تحصیل در هنرستان

1- تنوع رشته های هنرستان ها وبهترین هنرستان نسبت به رشته های دبیرستان خیلی بیشتر است .

2- هم زمان آموزش های تئوری یادگیری عملی نیز صورت می گیرد.

3- امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر راحت تر است.

4- بازار کار مناسب برای دانش آموزانبهترین هنرستان تهران حتی قبل از فارغ التحصیل شدن وجود دارد.

5-روحیه تعاون و همکاری دانش آموزان به خاطر انجام کارهای گروهی در کارگاه بیشتر است .

6- دانش آموزانهنرستان های تهران با انجام کارهای عملی اعتماد به نفس بالاتری دارند .

7- با گذراندن واحد کارورزی دربهترین هنرستان های تهران ٬ آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار دارند .

8- دانش آموزان هنرستانی در آینده یک تولیدکننده هستند .

9- کم شدن یک سال زمان تحصیل از مزایای دیگر دانش آموزان هنرستانی است.

10- دانش آموزان هنرستانی دربهترین هنرستان دخترانهو

بهترین هنرستان پسرانه

یک سال زودتر وارد دانشگاه ٬ بازار کار ٬ اجتماع و . می شوند.

11- بیشتر ساعات درسی هنرستان ها عملی می باشد.

12- در هنرستان ها خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان شکوفا می شود.

13- توجه مسئولین نظام ووزارت آموزش و پرورش ٬ سرمایه گذاری روی هنرستان ها است.

14- دانش آموزان هنرستانی بعد از فارغ التحصیلی می توانند از وام های خود اشتغالی استفاده نمایند .

15- دانش آموزان هنرستانی می توانند احتیاجات خود وخانواده را برآورده نماید

16- دانش آموزان هنرستانی با حداقل امکانات می توانند حداکثر کارایی و درآمد زایی را داشته باشند

17- دانش آموزان هنرستانی بدلیل اینکه بایستی در کارگاه ها نظم و دقت کافی را داشته باشند لذا نظم پذیری بالاتری دارند

- دانش آموزان هنرستانی نقش بسیار مهمی در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال زایی دارند.

19- دانش آموزان هنرستانی خود باوری بالاتری دارند.

منبع : کانون


ایران تحصیل -رشته های هنرستان

انتخاب رشته سال نهم تحصیلی اولین قدم دانش آموزان برای ورود به دنیای تخصصی دلخواهشونه . دانش آموزا با توجه به علاقه ، استعداد و توانایی خودشون فرم هدایت تحصیلی نهم رو پر می کنن تا اولویت بندی انتخاب رشته برای اونا ، با توجه به جواباشون مشخص بشه .

اما در آخر دانش آموزا باید رشته ای رو انتخاب کنن که به اون علاقه و شناخت کافی رو داشته باشن . حالا دانش آموزای پایه نهمی که به کار های عملی علاقه دارن و می خوان رشته های هنرستان رو انتخاب کنن باید به طور کامل با همه رشته های شاخه هنرستان آشنا شده تا بتونن بهترین انتخاب رو بر اساس علاقه مندی و استعداد های خودشون داشته باشن . برای همین در ادامه لیست کامل رشته های هنرستان فنی حرفه ای دروزارت آموزش و پرورشرو گفتیم .


لیست رشته هایهنرستان
رشته های هنرستان و بهترین هنرستان تهرانشاخه فنی حرفه ای بیشتر روی دروس عملی و مهارتی تمرکز داره تا دروس تئوری ! بنابراین این رشته ها مناسب دانش آموزایی هستش که به مهارت های عملی علاقه بیشتری دارن . هنرستان ها وبهترین هنرستان های تهران به دلیل نیاز به کارگاه آموزشی برای ارائه دروس ، محیط آموزشی متفاوت تری نسبت به مدارس معمولی دارن .

دانش آموزای هنرستانی با توجه به مباحث درسی و نوع دروسی که برای اونا ارائه میشه ، از نظر عملی آمادگی بیشتری نسبت به بقیه ی دانش آموزا برای ورود به بازار کار رو دارن . رشته های هنرستان فنی و حرفه ای شامل رشته هایی تو زمینه های هنر و هنرستان های تهران، کشاورزی ، خدمات و صنعت هستش که در ادامه زیر شاخه های رشته های هنرستان فنی حرفه ای پسرانه و دخترانه رو گفتیم .

بیشتر بخوانید: رشته های بدون کنکور هنرستان وبهترین هنرستان دخترانه

هنر مدیریت و خدمات صنعت کشاورزی
فتوگرافیک ناوبری الکتروتکنیک امور زراعی
طراحی دوخت حمل و نقل الکترونیک امور دامی
معماری داخلی حسابداری شبکه و نرم افزار امور باغی
صنایع دستی تربیت کودک الکترونیک و مخابرات دریایی ماشین های کشاورزی
انیمیشن و پویانمایی تربیت بدنی مکانیک موتورهای دریایی صنایع غذایی در

بهترین هنرستان پسرانه

تولید برنامه تلویزیونی سرامیک
گرافیک صنایع شیمیایی
نقاشی صنایع نساجی
نوازندگی ساز جهانی متالوژی
نوازندگی ساز ایرانی معدن
نمایش مکاترونیک
سینما صنایع فی
نقشه کشی معماری تاسیسات مکانیکی
طراحی زبان بصری مکانیک خودرو
مرمت آثار فرهنگی ماشین ابزار
موسیقی مبانی آهنگ سازی صنایع چوب و مبلمان
پشتیبانی صحنه ابزار
چاپ دستی معماری

منبع: تحصیلیکورئیسی مطرح کرد:
زمان بازگشایی مدارس اعلام شد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امکان تامین واکسن برای دانش آموزان از ٢ کشور کوبا و چین مدنظر قرار گرفته و پیش بینی من این است از اول آبان ماه همه مدارس و از اول مهر ماه ٣٠ تا ۴٠ درصد مدارس به صورت حضوری بازگشایی شوند.

به گزارش تجارت نیوز، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره بازگشایی مدارس اظهار کرد: مصوب شد تا اهتمام بر بازگشایی مدارس به صورت حضوری باشد و واکسیناسیون معلمان و والدین و سرویس مدارس و کادر مدارس انجام شود.

وی ادامه داد: ما ١١٢ هزار مدرسه وبهترین هنرستان در کشور داریم که ۶٢ هزار مدرسه زیر ١٠٠ نفر جمعیت دارند و اینها می توانند در کلاس کمتر از ١٠ تا ١۵ دانش آموز حضور داشته باشند.هنرستانها همین طور می باشند.

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه امسال ترکیب آموزش مجازی و حضوری در مدارس وزارت آموزش و پرورش مدنظر است، گفت: حتی در برخی مدارس وبهترین هنرستان تهران دانش آموز ٢ روز به مدرسه برود و دروس اصلی در این روزها تدریس شود و تعداد روزهای حضور در مدرسه بستگی به جمعیت دانش آموزان در مدرسه دارد و اگر بتوانند سقف ١۵ دانش آموز در کلاس را رعایت کنند مدرسه می تواند هر روز حضوری برگزار شود.

رئیسى درباره زمین بازگشایی حضوری مدارس وبهترین هنرستان های تهران اظهار کرد: پیش بینی من این است از اول آبان ماه همه مدارس و از اول مهر ماه ٣٠ تا ۴٠ درصد مدارس به صورت حضوری بازگشایی شوند.

او گفت: مقرر شد در خصوص بازگشایی مدارس دو تیم تشکیل شود، یک تیم وزارت بهداشت و دیگری وزارت آموزش و پرورش است تا شیوه نامه ها را درست تبیین و ابلاغ کنند،

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تامین واکسن دانش آموزان اظهار کرد: امکان تامین واکسن برای دانش آموزانهنرستان های تهران از ٢ کشور کوبا و چین مدنظر قرار گرفته است و وزارت امور خارجه و سفرا در حال رایزنی هستند و در مکالمه رئیس جمهور با رئیس جمهور چین یکی از مذاکرات در زمینه تامین واکسن برای دانش آموزان بوده است.

رئیسی تاکید کرد: موضوع واکسیناسیون دانش آموزانبهترین هنرستان پسرانه

نباید اصل قرار گیرد اگر بخواهیم واکسن به دانش آموزان تزریق کنیم واکسیناسیون صرفا برای دانش آموزان دارای بیماری زمینه ای صورت خواهد گرفت و ما باید اطرافیان دانش آموزان را واکسینه کنیم هر چند باید توجه داشت این موضوع هنوز در مراحل ابتدایی است.

منبع: تجارت نیوز


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
digikallla malakeroom1368 arxalireza examenglish parsnam sahebkhabaran yasflowereh plastidf hajmamadegol halllipoheart