به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> توسط رئیس جمهور برای ابلاغ به دستگاه ها، امضا شد.

به گزارشتیزلند، به نقل ازخبرگزاری فارس، شناسایی و فراهم آوردن زمینه های رشد دانش آموزان دارای استعداد برتر، برنامه ریزی مناسب برای حضور دانش پژوهان کشور در عرصه های جهانی و حمایت از پژوهش های علمی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعداد برتر از جمله وظایفی است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

همچنین در این اساسنامه هدف از تاسیس <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> [تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی،هدایت و تربیت استعدادهایبرترکشور در دوره تربیت رسمی و عمومی] عنوان شده و همچنین خاطرنشان شده است که <<رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود>>.

متن کامل این اساسنامه به شرح ذیل است:

اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>>

(جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه

به منظور تحقق <<عدالت آموزشی>> در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آینده کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامه <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده1: شخصیت حقوقی و نام

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت موسسه آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً بر اساس مقررات این اساسنامه اداره می شود. نام سازمان عبارت است از <<سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان>> که از این پس در این اساسنامه به اختصار <<سازمان>> نامیده می شود.

ماده2: هدف

هدف از تاسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط مشی، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی،هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دوره تربیت رسمی و عمومی.

ماده3: وظایف

1- شناسایی و فراهم آوردن زمینهlrm; های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانشlrm; آموزان در سراسر کشور

2- برنامه ریزی مناسب برای حضور دانشlrm; پژوهان کشور در عرصهlrm; های علمی پژوهشی جهانی

3- تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل بستگی ملی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

4-هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان صاحب استعدادهای برتربرای رفع نیازها و اولویت های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور

5- شناسایی، حمایت و استفاده از روش های بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ التحصیلان سمپاد

6- حمایت از پژوهش های علمی در زمینه های مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحباستعدادهای برتر

7- آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

8- تالیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه ای آموزشی برای ارتقای سطح علمی معلمان و دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر

9-کمک به تامین امکانات مادی و کمک آموزشی برای دانش آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان

ماده4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

1- هیات امنا.

2- رئیس سازمان.

ماده5: هیات امنا

هیات امنا، عالی ترین مرجع سازمان در زمینه تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های کلان و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و اداره امور آن است. ریاست هیات امنا بر عهده وزیر آموزش و پرورش است.

ماده6: ترکیب هیات امنا

1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنا)

2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان

3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

6- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان

7- یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه های علمیه

8- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

9- رئیس سازمان (دبیر هیات امنا)

10 الی 13- دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی(ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیات امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ التحصیلانمدارس سمپادمذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می شوند.

ماده7: وظایف هیات امنا

1- تایید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می شود

2- تعیین خط مشیlrm;های سازمان

3- بررسی و تصویب برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترامه سالانه سازمان

4- تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان

5- بررسی و تایید مقررات و آیین نامه های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان

6- تصمیم گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان های بین المللی

7- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه های مصوب

8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی

9- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست کم سه نفر از اعضای هیات امنا ارائه شده باشد.

10- انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8:

جلسات عادی هیات امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیات امنا تشکیل می شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیات امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق العاده هیات امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیات امنا و یا سه نفر از اعضای هیات امنا و با دعوت رئیس هیات امنا تشکیل می شود.

ماده 9:

مصوبات هیات امنا، با امضای رئیس هیات امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 10: رئیس سازمان

رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت 4 سال منصوب می شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1- اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیات امنا

2- نصب و عزل در چارچوب آیین نامه های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن در جلسات هیات امنا

4- تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات و آیین نامه های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیات امنا

5- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

6- حفظ و حراست اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان

7- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به هیات امنا

8- ارائه ترامه و صورت منابع و مصارف سالانه سازمان به هیات امنا

9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیات امنا و پی گیری آن پس از تایید هیات امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10- پیگیری و اجرای سایر مصوبات هیات امنا

11- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور مالی

ماده 12: بودجه و منابع مالی

بودجه سازمان از محل ردیف های بودجه کل کشور و کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تامین خواهد شد.

تبصره1: سازمان می تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.

تبصره2: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانه خود را برای کمک به سازمان اختصاص دهند.

تبصره 3: هدایای شخصیت های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت های موسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش نهاد رئیس سازمان و تصویب هیات امنا از دانش آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می شود اخذ می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین نامه مالی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده13: معافیت از مقررات عمومی

سازمان براساس آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون اام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 14: اموال و دارایی ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیات امنا برسد.

ماده 15:

به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تامین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد نیاز، باشگاه دانشlrm;پژوهان جوان به صورت موسسهlrm;ای غیر دولتی و هیات امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تاسیس و اداره خواهد شد.

ماده 16: اصلاح یا تغییر اساسنامه

هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می پذیرد:

1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- به پیشنهاد هیات امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 17:

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، 4 فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» ابلاغ شد

در پیش دبستانی چه چیزهایی اموزش داده میشود

ثبت نام مجموعه مدارس سلام 98 – 99

سازمان ,هیات ,های ,امنا ,رئیس ,اساسنامه ,هیات امنا ,و پرورش ,آموزش و ,رئیس سازمان ,شورای عالی ,عالی انقلاب فرهنگی ,برنامه ریزی، پشتیبانی ,مشی، برنامه ریزی،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ashaseo shahredorbin customzable papercoachreviews novintersazeh namigasht1 mikaeilchat moraco massagd sitenfun